Innhold

Slik vil vi ha det på Veståsen

Våren 2014 ble det vedtatt nytt felles ordensreglement for skolene i Gjerdrum kommune.

Forskrift for ordensregler Gjerdrum kommune (se ITL) er innarbeidet i skolens eget ordensreglement. Gjerdrum kommune sine ordensregler er overordnet skolenes. Under følger en presisering av skolens eget reglement.

Veståsen skole skal være en trygg arbeidsplass for elever, lærere, SFO-personalet og andre ansatte. Alle har rett til et trygt skolemiljø og gode arbeidsforhold. Det betyr at alle må være med på å verne og utvikle det sosiale miljøet, være hyggelige og høflige mot hverandre. Arbeidsforholdene og det fysiske miljøet på skolen må være slik at vi har det trivelig og pent rundt oss. 

Et trygt skolemiljø betyr at ingen former for vold, mobbing og trusler kan aksepteres. Blir du likevel utsatt for noe av dette, eller ser andre bli det, må du si fra til en voksen. Jmf. Opplæringslovens § 9a3 om elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.  Gode arbeidsforhold betyr at skolebygningen, inventar og utstyr holdes i orden og tas vare på slik at du og de andre som kommer etter deg, får så gode arbeidsforhold som mulig. 

Reglement for orden og oppførsel

Ordensreglementet skal legge til rette for et godt fysisk og psykososialt miljø for elevene.

Opplæringsloven § 9a-3  

 • Alle møter presis til timer og avtaler.
 • Det skal være arbeidsro i timene, og vi viser respekt for undervisningen.
 • Spørsmål om fritak fra undervisning gjøres ved skriftlig søknad til skolen. Fravær skal varsles skolen første fraværsdag.
 • Alle skal være ute i alle pauser/ utetid hvis ikke annet er bestemt.
 • Ingen oppfører seg slik at noen blir redde.
 • Godteri og tyggegummi er kun tillatt ved spesielle anledninger.
 • Tobakk og rusmidler på skolens område er ikke tillatt.
 • Våpen og våpenlignende gjenstander er ikke tillatt på skolen.
 • Mobiltelefon og andre elektroniske apparater skal være avslått og ligge i sekken.
 • Private eiendeler medbringes på eget ansvar. Disse må ikke forstyrre undervisningen.
 • Snøballkasting er tillatt på anviste plasser.
 • Skolen har som policy at elever kan sykle til skolen etter bestått sykkelprøve i fjerde klasse. Hjelm er påbudt på sykkelturer i skolens regi.
 • Rullebrett, rulleskøyter, sparkesykkel, sykkel og lignende kan bare brukes på anvist område.

Ordensregler

 1. Vi sier nei til vold, mobbing, diskriminering og uakseptabel språkbruk.
 2. Vi tar ikke med noe som forstyrrer undervisningen eller som kan skade andre.
 3. Skoleanlegget, inventar, bøker og andres eiendeler skal behandles forsiktig.
 4. Vi følger innereglene.
 5. Vi følger utereglene.
 6. Vi følger reglene for skoleveien
Nærmere beskrivelse av ordensreglene og konsekvenser ved regelbrudd
 • Reglene gjennomgås på alle trinn ved skolestart og tas med hjem til underskrift hvert år.
 • Nye elever får kalenderen med regler og annen info når de kommer til skolen.
 • Reglene repeteres gjennom skoleåret.
 • Reglene evalueres hvert 3 år.
 • Alle ansatte skal håndheve reglene etter de konsekvenser som er vedtatt.
 • Generelt følges ”Saksgang ved brudd på adferdsregler” der ikke annet er skrevet.
Alle må få lov å leke og arbeide i fred

Vi viser hverandre respekt for meninger, følelser, tro, livssyn, rase og utseende.

Derfor sier vi nei til:

1.  Vold

Alt som påfører et annet menneske smerte eller skade.

(sparke, slå, klore, dytte, kaste noe på en annen )

2.  Mobbing

Negative handlinger gjentatte ganger over tid.

(Erte, stenge ute, plage, dominere/bestemme over andre )

3. Diskriminering

Undertrykke andre på bakgrunn av kjønn, rase, religion eller personlige meninger.

4. Uakseptabel språkbruk

Snakke til eller svare en annen med stygge eller sårende ord.

(stønning, kalleord, banneord, sexord, negativt kroppsspråk)

 • Reglene tas jevnlig opp  i klassene
 • Vi følger egen beredskapsplan og kriseplan ved vold, mobbing og ulykker.
 • Alle må bry seg.
 • Ser du noen som blir plaget av andre, skal du si i fra til en voksen.
 • Hvis du trenger hjelp, snakk med en av de voksne som har tilsyn. De skal ha refleksvester på.
 • Får du tilsnakk av en voksen, skal du rette deg etter det med èn gang.
Dette er forbudt
 • Tobakk, snus eller andre giftstoffer
 • Farlige gjenstander som kan skade andre.
 • Lightere eller fyrstikker.
 • Tyggegummi
 • Leker som forstyrrer undervisningen. 
 • Mobiltelefoner skal ligge avslått i sekken og brukes ikke i skoletiden.

Godterier kan vi bare ta med etter avtale med lærer.

Aldersgrensen på spill og filmer skal følges.

Alt privat utstyr tas med på eget ansvar.

Konsekvenser ved brudd på reglementet
 • Godterier, leker, iPod, DS, MP3, beslaglegges hos lærer for resten av dagen.
 • Mobiltelefoner beslaglegges og må hentes av eleven på kontoret ved dagens slutt.
 • Farlige gjenstander og helseskadelige stoffer beslaglegges. Foreldre informeres.
 • Hærverk på skolen er forbudt (skriving/riping på pulter, dører, vegger, ødeleggelse av skolens inventar og utstyr, glassruter og ting utendørs).
 • Vi er forsiktige med andres eiendeler og låner ikke noe uten lov.
 • Alle leverer tilbake lånt utstyr.
 • Har du vært uheldig og ødelagt noe, skal du si i fra til en voksen.

Ved hærverk kontaktes hjemmet og skaden må betales.

Morgenrutiner    

 • Alle møter presis til skolestart.
 • Alle stiller opp på avtalt sted når det ringer om morgenen.
 • Uteskoene settes på skohylla.
 • Klærne henges på knagger og legges i hyller/kurver.
 • Hodeplagg som lue, caps, hette, bøff brukes ikke inne.
 • Alle hilser på lærer og går rett på plassene sine når timen starter.
Klasserom, ganger, mediatek og spesialrom
 • Inne går vi rolig.
 • Vi bruker ikke ball, scateboard eller skøyter inne.
 • Vi holder det ryddig og pent rundt oss.
 • Alle klasser lager egne trivselsregler og innarbeider gode rutiner og holdninger.
 • Egne regler for spesialrom
 • Egne regler ved bruk av IT-utstyr.
 • Elevene har adgang til følgende rom bare sammen med lærer/voksen: Personalrom, kopirom, materialrom, personalgarderober og lærernes arbeidsrom.
Fellessamlinger i gymsal og Soltime.
 • Alle viser respekt for gjester og de som underholder på fellessamlinger.
 • Vi har egne kulturverter.
 • Ved spesielt dårlig eller kaldt vær (øs-pøs /ekstrem kulde /kald vind) er det lov å være inne. Se regelen for ekstremvær som henger på tavla i gangen. Deler av tilsynet er inne.    

Skolens uteområder                                          

Hver høst viser kontaktlærer på 1. trinn elevene skolens uteområde med grenser.

 • Vi leker innenfor skolens område.
 • Alle kan leke på begge sider av skolen.
 • Vi er ikke på bil- eller sykkelparkeringsplassene i skoletiden.
 • Lekene fra utebua skal bare brukes på sørsiden.
 • 1.-4. trinn rydder uteleker etter oppsatt turnus.
 • Vi holder det rent og pent i skolegården. Søppel kastes i søplebøtter /container.
 • Hvert trinn har ansvar for rydding ute etter oppsatt plan.
 • Lekeslåssing og dynking er forbudt
 • Kongen på haugen er ok på utvalgt området. Elevrådet finner egnet sted.
 • Alle som har tilsyn må si STOPP når en situasjon blir utrygg (Tryggmetoden). Dette må vi trene elevene på.

Alle skal gå rett tilbake til klasserom /spesialrom etter friminutt og pauser.

Ballspill
 • Ballspill foregår på ballbanene.
 • Skolens ballbaner og mål fordeles av elevrådet. Liste henges opp i klasserom og på miljøverkstedet.
 • Ball-leker gjøres ikke i nærheten av vinduer.
 • Det er lov å kaste ball mot vegg i "sukkerbitene"
 • Det skal ikke kastes mot musikkvegg eller miljøverksted
 • Bare voksne kan hente baller eller andre ting på taket. Ingen klatrer i takrennene.
Andre aktiviteter
 • Skateboard kan brukes, med hjelm, på merket område foran hovedinngangen og ned mellom skolen og håndballbanen. 
 • Bading i skoletida har egne regler.
Vinteraktiviteter
 • Vi kan ha skilek/aking utenfor gjerdet langs ballbanen.
 • I midtøkta kan elever fra 3. - 7. trinn gå på ski i lysløypa. De må gå minst to sammen, og det må gjøres avtale med lærer på forhånd.
 • Vi kan ikke ake i veien ved flaggstanga eller i trappa ved gymsalen.
 • Vi kan kaste snøball mot oppsatte blinker eller fra gjerdet mot skogen i nord og sør.
 • Skøyter bruker vi bare ute, og alle må ha hjelm.
 • Ishockey kan bare brukes i gymtimer. Fra skoleslutt til kl.17 disponeres banen av bare Furua.
Konsekvenser ved brudd på reglene  

Ved brudd på reglene tar lærer vare på utstyret til dagens slutt.

Sykling

Skolens regler gjelder også på skolebussen og på skoleveien.

 • Elevene kan sykle til skolen fra og med 5. trinn. Alle må ha hjelm.
 • Sykler settes på sykkelparkeringsplassen til skoledagens slutt.
 • Sparkesykler parkeres utenfor rektors kontor bortenfor asfaltstripe og mot kanten ned til gymsalen.
 • Ingen oppholder seg eller går gjennom sparkesykkel- eller sykkelparkeringen  i skoletiden.
 • Ingen kan bruke sykkel eller sparkesykkel på skolens område mellom kl.07.00 og 17.00

Publisert: 05.12.2016 15:38:17
Sist endret: 05.12.2016 15:39