Innhold

Plattform

Veståsens pedagogiske plattform viser hvordan ansatte skal arbeide for å realisere skolens visjon og mål. Plattformen beskriver verdigrunnlaget skolen jobber ut fra. Den forteller hvordan vi vil arbeide for å sikre vekst og utvikling for hele mennesket, både faglig og sosialt. Trivsel og trygghet påvirker evnen og muligheten til læring og utvikling.

Elevene skal trene på økende ansvar og oppleve at de duger gjennom bl.a: Tryggmodellen, Trivselslederprogrammet, elevrådsarbeid, melk og frukt ansvar, kulturverter, fadderansvar og gjennom ulike opptredener i klassen og i større fellessamlinger.

Visjon

Vekst og utvikling for hele mennesket

Verdigrunnlag

Trygghet, Engasjement, Raushet og Lærelyst

Læringsplakaten

Vi er forpliktet på læringsplakaten i Kunnskapsløftet (L'06)

Skolen skal
  • gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
  • stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighetstimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
  • stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
  • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeidfremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
  • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetansebidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
  • sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læringlegge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen
  • legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

Publisert: 05.12.2016 15:23:29
Sist endret: 05.12.2016 15:25