Innhold

Hvem har krav på spesialundervisning?

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Krav til skolen

Før en elev henvises til PPT må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring. Dersom eleven fortsatt ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen skal skolen henvise til PPT.

Slik søker du

 • Ta kontakt med aktuell skole/elevens skole
 • Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
 • Skolen henviser til PPT

PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis, innen 90 dager.

 • Rektor fatter vedtak om spesialundervisning

Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning.

 • Elev/foresatte må samtykke

Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

Hva skjer i prosessen?

Fase 1: Du tror at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte
 •  Foreldrene eller noen på skolen har mistanke om at eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
 • Eleven og foreldrene har rett til å be om en vurdering av om eleven har behov for spesialundervisning.
 • Lærerne har plikt til å vurdere om eleven trenger spesialundervisning og å melde fra til rektor (også kalt varslingsplikten).
 • Rektor har ansvar for å behandle saken.
 • Skolen har plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak med sikte på å gi elevene tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
 • Skolen innhenter foreldrenes/elevens samtykke til at det kan foretas en sakkyndig vurdering.
Fase 2: Skolen sender en henvisning til PP-tjenesten
 • Skolen oversender saken til PP-tjenesten for sakkyndig vurdering.
 • Skolen ber PP-tjenesten utrede elevens behov.
Fase 3: PP-tjenesten gjør en sakkyndig vurdering av elevens behov
 • PP-tjenesten gjennomfører en sakkyndig vurdering som består av utredning og tilråding.
 • PP-tjenesten har plikt til å rådføre seg med eleven/foreldrene i arbeidet med å utforme tilbud om spesialundervisning og legge stor vekt på synspunktene deres, jf. § 5-4 tredje ledd.
 • Foreldrene/eleven har rett til å få kjennskap til innholdet i den sakkyndige vurderingen.
Fase 4: Skolen vurderer og avgjør om eleven har rett til spesialundervisning (vedtaksfasen)
 • Skoleeier er ansvarlig for at enkeltvedtak fattes.
 • Foreldrene/eleven har rett til å uttale seg før det blir fattet enkeltvedtak, og rektor skal legge stor vekt på deres syn. Retten til å uttale seg er spesielt viktig når rektor vil gjøre avvik fra den sakkyndige vurderingen.
 • Foreldrene/eleven må samtykke før rektor fatter enkeltvedtak om å sette i gang spesialundervisning.
 • Foreldrene/elevene kan klage på et avslag om spesialundervisning, på innholdet i enkeltvedtaket, på saksbehandlingen og på manglende oppfyllelse av vedtaket. Fylkesmannen er klageinstans.
Fase 5: Eleven får spesialundervisning
 • Skolen utarbeider en individuell opplæringsplan (IOP).
 • Skolen trenger ikke få en godkjenning av den individuelle opplæringsplanen fra foreldrene/eleven.
Fase 6: Skolen evaluerer og vurderer veien videre
 • Skolen skriver årsrapport.
 • Skolen sender årsrapporten til foreldrene/eleven. Den bør også sendes i kopi til kommunen/fylkeskommunen.
 • Skolen vurderer om eleven fortsatt har behov for spesialundervisning og om det er behov for å henvise eleven til PP-tjenesten igjen.

Mer informasjon om spesialundervisning

Veilederen Spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet)

Kort informasjon om spesialundervisning på 5.min

 


PPT

Her finner du informasjon om PP-tjenesten i Gjerdrum


Publisert: 05.09.2017 09:21:42
Sist endret: 10.03.2021 16:33