Innhold

Samarbeid hjem - skole

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig forutsetning for at barn og unge skal få et godt læringsmiljø. Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Foreldre/foresatte skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid og sosiale miljø.

Hjemmet skal få informasjon om målene for opplæringen i fagene, elevenes faglige utvikling i forhold til målene og hvordan hjemmet kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse.Videre skal hjemmet ha informasjon om hvordan opplæringen er lagt opp og hvilke arbeidsmåter og vurderinger som brukes. Hjemmet skal også informeres om hvordan skolen arbeider for å fremme et godt psykososialt miljø. Det må legges til rette for at foreldrene/de foresatte får nødvendige opplysninger for å kunne delta i reelle drøftinger om utviklingen av skolen.

Samarbeidet mellom hjem og skole ivaretas blant annet gjennom følgende råd og utvalg:

Elevråd

Elevrådet har som oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer. Det betyr at hvis det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta det opp i elevrådet. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret. For 1. til 4. trinn er det ikke krav om deltakelse i elevrådet.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

FAU er forkortelse for Foreldrerådets Arbeidsutvalg.  Alle foreldre som har barn i skolen er medlem av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, FAU, som fungerer som styre for Foreldrerådet. For Gjerdrum Barneskole skal alle trinn og grupper være representert i FAU. Representanter velges på foreldremøte på våren, representanter velges normalt for to år.

FAU velger styre ved første møte hvert skoleår, det velges leder, nestleder og kasserer. Evt. velges også sekretær. Leder og nestleder representerer også Foreldrerådet i Skolens Samarbeidsutvalg (SU).

FAU ved Gjerdrum Barneskole har som mål å bidra til foreldremedvirkning ved skolen, foreldremedvirkning er en lovfestet rett for foreldre med barn i grunnskolen. FAUs formelle plikter er beskrevet i Opplæringsloven § 11-4: «FAU skal fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø». Vi henviser også til Foreldreutvalget for Grunnopplæringen, FUG, sine nettsider: www.fug.no her finnes mye nyttig informasjon om hva som er FAUs oppgaver og foreldrenes rettigheter generelt.

FAU-REPRESENTANTER SKOLEÅRET 2021-22

TRINN

NAVN

EMAIL

MOBIL

1

Tina Kjensli

tina.kjensli@gmail.com

994 71 510

Lise Lund-Berven

berv1@icloud.com

992 36 549

2

Line Kartomten Wahl

line_wahl@hotmail.com

977 41 225

Martin Opstad Reistadbakk

martior@mac.com

997 04 007

3

Cecilie Kjærstad (nestleder)

cecilie@profilforum.no

915 72 025

Martine G. Rode

martine.rode@hotmail.com

932 27 022

4

Marianne Dahle

marianne.j.dahle@gmail.com

952 72 681

Stewe Sliwinski

stephen_sliwinski@hotmail.com  

473 31 156

5

Trond Ole Molden

tronmo@hotmail.com

452 05 980

Elisabet Augustdottir

elisabet.augustdottir@gmail.com

967 49 432

6

Kristine Vestvold

kristine@kshestesport.no

 

Linn Bjerke (kasserer)

klinnbjerke@hotmail.no

920 31 693

7

Roar Petajama

roar@petajamaa.no

464 94 000

 Kristine Skuland Nilsen (leder)

 kristinesn74@hotmail.com

 922 78 948

Samarbeidsutvalget (SU)/driftstyre

Samarbeidsutvalget (SU)/driftstyre er skolens øverste rådgivende organ og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU skal ha disse medlemmene
  • To elever, vanligvis fra elevrådet.
  • To foreldre hvor FAU-leder er den ene.
  • To representanter fra undervisningspersonalet.
  • En representant for andre ansatte ved skolen.
  • To representanter fra kommunen hvor rektor er den ene.

Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Enkelte kommuner har også et kommunalt foreldreutvalg (KFU).

Rådene og utvalgenes rolle

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser. De skal løpende orienteres om forhold som har betydning for skolemiljøet, og skal på forespørsel få lagt fram dokumentasjon om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen. De skal så tidlig som mulig tas med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltak.

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, det vil si at den enkelte elev skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Får en ansatt ved skolen kjennskap til eller mistanke om at en elev blir mobbet, diskriminert eller utsatt for vold eller rasisme, skal den ansatte snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. Elever og foreldre har også plikt til å melde fra i slike saker.

Dersom en elev eller forelder ber om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Ved eventuell erstatningssak må skolen dokumentere at de gjorde det de kunne for å stanse mobbingen.

Klage

Er du misfornøyd med samarbeidet med skolen, kan du ta dette opp med rektor. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen. 

Samarbeidspartnere

Nyttige nettsider

Aktuelle lover

Opplæringsloven § 8-1 (Skolen)

Opplæringsloven kap. 9A (Elevenes skolemiljø)

Opplæringsloven kap. 11 (Organ for brukermedvirkning i skolen)

Barneloven § 30 (Innholdet i foreldreansvaret)

Forskrift til opplæringsloven

Forvaltningsloven

 


Publisert: 20.10.2016 16:29:40
Sist endret: 23.11.2021 14:54