Innhold

Ordensreglement for Gjerdrum ungdomsskole

 

1. Innledning

§ 1-1 Hjemmel

Gjerdrum kommunes forskrift til ordensreglement er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (opplæringslova).

§ 1-2 Skolenes egne regler

Skolene kan i tillegg til kommunens forskrift til ordensreglementet lage sine egne skoleregler om orden og oppførsel. Dette skal legges frem for skolenes samarbeidsutvalg og vedtas årlig for å være gyldig. Ved mulig motstrid mellom skolenes egne regler om orden og oppførsel og kommunal forskrift til ordensreglement, er det kommunal forskrift som gjelder.

§ 1-3 Formål

Gjerdrumskolen skal ha gode læringsarenaer og skape trygge og gode oppvekstsvilkår for elevene. Ordensreglementet skal gi elevene forutsigbare og trygge rammer å forholde seg til. Skolene i Gjerdrum skal være preget av samarbeid, trygghet, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet skal være et virkemiddel til å nå målene om å gi elevene de beste muligheter for læring og personlig utvikling, samt fremme både helse og trivsel. Skolene i Gjerdrum tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at elevene vil bruke sine positive ressurser til å bidra til å nå målsettingen om et godt skolemiljø for alle.

§ 1-4 Virkeområde

Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om sanksjoner dersom elevene bryter reglementet, og regler om fremgangsmåten ved bruk av sanksjoner. Ordensreglementet gjelder når skolen har ansvaret for elevene. Det betyr at reglene gjelder i all undervisning, i friminuttene, på SFO og på skoleveien. Reglene gjelder også når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, på turer og ved arrangement i skolens regi. Forskriften skal foreligge på kommunens hjemmeside, på skolenes hjemmesider og på skolenes læringsplattform. Det er skolens ansvar å gjøre ordensreglementet kjent.

 

 

2. Skolens ansvar

§ 2-1 Opplysningsplikt

Rektorene har ansvar for gjennomgang av ordensreglementet med personalet ved skolestart hvert år.

§ 2–2 Handlingsplikt

De ansattes handlingsplikt følger av opplæringslovens § 9a-3, 2. ledd: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogeleg, sjølv gripe direkte inn.

 

3. Elevenes rettigheter og plikter

Gjerdrum kommune er opptatt av at elevene skal ha de beste mulighetene for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt læringsmiljø for elever i skolene. Dette krever at skolen avklarer med elevene hvilke krav og forventninger som gjelder for orden og oppførsel.

§ 3-1

Elevene har rett til:

 • å bli behandlet hensynsfullt og med respekt
 • et skolemiljø som gir trygghet og sosial tilhørighet
 • ikke å bli utsatt for krenkelser i skoletiden, f.eks. mobbing, diskriminering, rasisme eller vold
 • å bli hørt i saker som gjelder eget forhold til skolen
 • å få forklare seg før det blir tatt avgjørelse om sanksjoner i alvorlige saker (f.eks. hærverk, tyveri, mobbing, vold, trusler, rasisme, og bruk av rusmidler)

Elevene har plikt til:

 • å følge allment aksepterte normer for oppførsel og folkeskikk
 • å følge ordensreglementet
 • å rette seg etter anvisninger og pålegg fra rektor, lærere eller andre som arbeider ved skolen

 

4. Felles ordensregler for grunnskolene i Gjerdrum

§ 4-1 Regler knyttet til orden

 • Møte presis til skoletimen og til andre avtaler
 • Ha med alt nødvendig utstyr for opplæringen
 • Gjøre skolearbeidet til avtalt tid
 • Vise vanlig god arbeidsinnsats
 • Ta godt vare på datautstyr, skolebøker, annet undervisningsmateriell og alle eiendeler som tilhører skolen
 • Mobiltelefon og elektronisk utstyr skal bare brukes etter avtale med lærer
 • Utstyr eller gjenstander som kan forstyrre undervisningen skal ikke tas med på skolen
 • Dersom ikke noe annet er bestemt, skal du oppholde deg på skoleområdet hele skoledagen – også i pausene. I særskilte tilfeller kan du bli pålagt å holde deg på bestemte deler av skoleområdet
 • Holde god orden
 • Holde skolens område rent og ryddig
 • Yttertøy oppbevares i garderobeskapet. Inne i skolebygget benyttes innesko
 • Ta vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen. Gjerdrum kommune har ikke forsikringsordning som dekker personlige eiendeler
 • Godteri og brus er kun tillatt i spesielle, avtalte anledninger

§ 4-2 Regler knyttet til oppførsel

 • Alle i skolesamfunnet skal opptre med høflighet og respekt for hverandre
 • Elevene skal vise respekt for undervisningen og holde arbeidsro i timene
 • Elevene skal ikke jukse i skolearbeidet
 • Skolens datamaskiner og bruk av internett skal kun foregå i samsvar med kommunens felles regler for bruk av datautstyr i Gjerdrumskolen. Det er kun skolens datautstyr som kan benyttes i undervisningen, dersom ikke annet er avtalt
 • Den enkelte skole kan fastsette regler for å forhindre farlig lek eller lek som kan medføre ubehag for andre
  • Det er ikke tillatt å bruke skateboard, sykkel, sparkesykkel og ball i Atrium eller inne i skolebygget.
  • Snøballkasting er forbudt
 • På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som er ment å forvolde skade på andre
 • Hærverk eller tyveri skal ikke forekomme
 • Mobbing, vold, trusler om vold, rasistiske utsagn eller handlinger og all form for sjikane, krenkelser eller trakassering er forbudt
 • Det er ikke tillatt å oppbevare, medbringe eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler

 

5. Sanksjoner dersom elevene bryter reglementet

Dersom en elev bryter ordensreglementet, kan det medføre en eller flere av disse sanksjonene:
 a. Muntlig/skriftlig advarsel/anmerkning
 b. Samtale med eleven
 c. Kontakt med foresatte
 d. Annullering av prøver, dersom eleven blir tatt i juks
 e. Gjenstander medbrakt eller brukt i strid med ordensreglementet kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander (f.eks. våpen, narkotika) overleveres politiet. Andre beslaglagte gjenstander (f.eks. tobakk, snus, alkohol) overleveres til elevens foreldre. Beslaglagte gjenstander, som datautstyr og mobiltelefon, leveres tilbake til eleven etter skoletid samme dag. Farlige gjenstander må hentes av foreldrene
 f. Tap av goder (f.eks. bruk av skolens datautstyr eller anledning til å handle i kantinen)
 g. Pålegg om å rette opp skade som er påført skolens eiendom (f.eks. rydde søppel, fjerne tagging mv.)
 h. Pålegg om å være på skolen før eller etter skoletid for samtaler og/eller for å gjøre pålagte oppgaver
 i. Pålegg om å ha pauser på andre tidspunkter eller gjennomføre pausene på anvist sted med tilsyn
 j. Midlertidig undervisning på annet sted eller til andre tidspunkter enn ordinær undervisning
 k. Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen for 1. -7.trinn. Bortvisning fra undervisningen i inntil tre dager for elever på 8.-10. års trinn, som alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglementet. Dette skal besluttes av rektor. Foresatte skal varsles før det blir satt i verk bortvisning
 l. Midlertidig eller permanent klassebytte. Dette må besluttes av rektor
 m. Midlertidig eller permanent skolebytte i særlige tilfeller. Dette besluttes av rådmann

Alle sanksjoner skal være tilpasset sakens alvor og elevens alder og utvikling. Elevene skal ha rett til å uttale seg før alvorlige og inngripende sanksjoner settes i verk. Foresatte skal informeres ved alvorlige hendelser. Også mindre alvorlige sanksjoner enn det som følger av dette reglementet kan benyttes. Dette kan også skolene ta inn i supplerende skoleregler om orden og oppførsel. Det er ikke tillatt med kollektiv avstraffelse, dvs. å straffe en hel gruppe elever for noe én elev har gjort. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling er heller ikke tillatt. Med fysisk refsing menes ikke arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv. Elever plikter å rette seg etter de sanksjoner de får, ellers kan skolen gi nye sanksjoner.

§ 5-1 Utdyping av noen særskilte forhold

§ 5-1.1 Ugyldig fravær

Elevene har plikt til å møte presis til undervisning og delta i undervisningen i den form den blir gitt. Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet og skal tillegges vekt når ordenskarakteren skal fastsettes. Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser. Ved sykdom skal skolen ha beskjed første fraværsdag. Se «Fraværsrutiner for skolene i Gjerdrum kommune».

§ 5-1.2 Mobbing og annen voldelig oppførsel

Krenkende oppførsel som mobbing, trusler, sjikane, vold, diskriminering og rasisme skal ikke forekomme i Gjerdrumskolen. Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. Vold eller trusler om vold skal ikke aksepteres. Den enkelte skole skal ha en handlingsplan mot mobbing og krenkende oppførsel vedtatt av SU.

§ 5-1.3 Rusmidler

Det er ikke tillatt å medbringe, oppbevare eller bruke snus, tobakk, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område eller i forbindelse med arrangement skolen gjennomfører annet sted enn selve skoleområdet. Ved brudd på reglementet vil foreldre kontaktes. Skolen kan beslaglegge rusmidlene eller tobakken. Tobakk og alkohol skal overlates til foreldre. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.

§ 5-1.4 Hærverk og erstatningsansvar

Elever som utøver hærverk kan pålegges å rydde opp/utbedre skader som er forvoldt når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen. Ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler, kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet, også bli erstatningsansvarlig (skadeerstatningslovens § 1-1). Foreldre er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil 5000 kr.

§ 5-1.5 Bruk av mobiltelefon

Mobiltelefoner skal bare brukes etter avtale med lærer. Dersom elevene bryter reglene for bruk av mobiltelefon, kan telefonen beslaglegges for resten av dagen.

§ 5-1.6 Internett

Skolenes internett-tilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Kommunens nettvett-regler skal følges. Reglene skal inneholde en brukeravtale mellom skolen og elevene for bruk av skolens datautstyr.

§ 5-1.7 Bruk av hode- og ansiktsplagg

Det er tillatt å bruke religiøse hodeplagg som ikke dekker ansiktet.

§ 5-1.8 Karakterer i orden og oppførsel

For grunnskolen er karakterer i orden og oppførsel hjemlet i FOL § 3 -7. Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedregel settes ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler i forskrift til ordensreglement eller den enkelte skoles ordensreglement. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet, selv om det er snakk om en enkelthendelse.

6. Fremgangsmåten ved bruk av sanksjoner

§ 6-1 Elevens rettigheter

Eleven skal få mulighet til å uttale seg før det treffes en avgjørelse om alvorlige sanksjoner (bokstav c – m). Alle sanksjoner skal gjøres slik at eleven kan forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Etter ca 10 ordensanmerkninger og 5 oppførselsanmerkninger sendes skriftlig varsel hjem.

§ 6-2 Myndighet til å beslutte en reaksjon

Lærer kan beslutte sanksjoner som nevnt i § 5 bokstav a – j. Øvrige sanksjoner bokstav k – l tillegges rektor. Bokstav m besluttes av rådmann.

§ 6-3 Gjentatte og alvorlige regelbrudd - enkeltvedtak

Ved gjentatte eller alvorlige regelbrudd, skal skolen vurdere reaksjoner som nevnt i § 5 bokstav k – m (bortvisning i inntil tre dager, klassebytte eller skolebytte). I slike tilfeller skal det fattes enkeltvedtak etter reglene i Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Før enkeltvedtak fattes, skal det vurderes om andre tiltak eller reaksjoner kan benyttes. Elevens foresatte skal varsles på forhånd og gis rett til å uttale seg. Et enkeltvedtak kan påklages. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt eleven/foreldrene har mottatt enkeltvedtaket. Klagen sendes skolen. Dersom skolen/kommunen ikke finner grunn til å gjøre om på vedtaket, blir det sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som klageinstans.

Vedtatt i SU våren 2018


Publisert: 05.12.2016 10:51:51
Sist endret: 05.12.2016 10:52