Kontaktinformasjon

Gjerivegen 3
2022 Gjerdrum
Telefon: 66 10 61 50

Åpningstider i resepsjonen

Mandag-torsdag: 08:00 - 15:00
Fredag: 08:00 - 13:30

SFO 1.trinn: 975 84 269
SFO 2.trinn tlf: 452 17 887
SFO 3. og 4.trinn: 458 71 682

Vaktmester: Krzysztof Szelag

Velkommen til Gjerdrum barneskole

Vi skal utvikle elever som er kompetente, inkluderende, engasjerte og gode forbilder. Gjerdrum barneskole ligger i sentrum av Ask. Ved skolestart 2021-22 har vi 55 ansatte og ca 314 elever fordelt på 1.-7. trinn. Skolens SFO heter Bjørka og har litt over 90 barn påmeldt. Bjørka holder til i skolens hovedbygg, samt i Østfløya.

Vedlikehold og oppgradering

Skolen gjennomgikk en betydelig oppgradering gjennom våren og sommeren 2015. Vi gleder oss over mange nye lekeapparater, ny grillhytte, nytt skolekjøkken og fullstendig renovert SFO- avdeling samt resten av bygningsmassen som huser 1.,  2. trinn og 7. trinn. 

Satsingsområder

Skolen har et høyt fokus på arbeid med grunnleggende ferdigheter, og jobber systematisk med lese-, skrive- og regnestrategier. Hos oss skal hver elev følges opp systematisk både faglig og sosialt, og alle kontaktlærere har nedsatt ekstra tid til individuell oppfølging av elevene. 

Skolen har engasjerte og dyktige pedagoger som er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet. Pedagogene er organisert i team på hvert trinn, og teamene har felles ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, samt felles ansvar for elevenes resultater og læring. Vi vektlegger arbeid med elevenes psykososiale miljø høyt. Vi vil ha gode relasjoner mellom alle parter, og et godt og trygt læringsmiljø for elevene.

Gjerdrum barneskole er en lærende organisasjon og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle felles rutiner, praksis og kompetanse, slik at vi sammen skaper bedre elevresultater. Skoleutviklingen er i tråd med strategiplanen for skoler, SFO og barnehager. Vi jobber etter modellen "robuste klasserom", og er deltakere i trivselslederprogrammet. Alle elever disponerer eget læringsbrett eller egen PC, og vi er i en prosess der disse integreres som verktøy i undervisningen.

Skolens overrordnede målsetning for skoleåret 2021-22, er at; "Alle elever skal føle seg inkludert og akseptert slik de er." I tillegg fortsetter vi å ha fokus på digital læring, samt grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. På 1. og 2. trinn jobber vi etter en metodikk som kalles "Oppdagene skriving". Dette er et prosjekt som begge barneskolene og alle barnehagene i kommunen deltar i, og vi er spente på å se resultatet av dette arbeidet om noen år.

Velkommen til Bjørka SFO

Skolens SFO heter Bjørka og er en del av skolen samlede virksomhet. Tilbudet skiller seg fra den læreplanstyrte delen av virksomheten ved at tilbudet er frivillig. SFO organiseres med en base for 1. trinn (Jordbær) , en base for 2. trinn (Blåbær) og en base for 3. og 4. trinn (Tyttebær). Ordningen legger til rette for at barna får mulighet til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

SFO er en del av skolen og ivaretar barnas behov for tilsyn, omsorg og læring i deres fritid. Ved skolefritidsordningene tilbys det mange lekbaserte læringsaktiviteter både ute og inne. Det er viktig at barna medvirker i å utvikle SFO som en egen læringsarena. Med utgangspunkt i lokal tilpasning og lokale behov vektlegges muligheten for lek, vennskap og samspill mellom barna i SFO.

Gjerdrum kommune benytter elektronisk skjema for innmelding endring og oppsigelse av SFO. Digitale løsninger og elektroniske løsninger er et krav fra både vår kommune lokalt og myndighetene sentralt.

Åpningstider

Bjørka har morgenåpning fra kl. 07.00 - 08.15, og holder åpent fra skoleslutt til kl. 17.00.

Bjørka holder åpent i ferier og fridager ifølge skoleruta. Bjørka er stengt i jule- og påskeferien. 


Her finner du oss