Innhold

Hva er dysleksi?

Dysleksi er en språkbasert lærevanske. Ofte brukes begrepet dysleksi synonymt med "spesifikke lese- og skrivevansker". Dysleksi kan være arvelig betinget. Undersøkelser, både i Norge og internasjonalt, viser at ca. 20 % av elevene i skolen strever med å lese og skrive. 3 til 5 % av alle elever i skolen har dysleksi.

Et tidlig tegn på dysleksi kan være problemer med å forstå rim eller lytte ut første og siste lyd i ord. Ved skolestart kan eleven ha problemer med å lære bokstaver og knytte bokstavsymboler til lyder. Leseutviklingen blir forsinket. På senere klassetrinn kan symptomene være dårlig leseflyt og dårlig leseforståelse. Elever med dysleksi vil vanligvis også få vansker med staving og tekstproduksjon.

Skolen har ansvar for å tilrettelegge for barn med påvist dysleksi diagnose. Diagnose medfører ingen rettigheter etter §5.2 om rett til spesialundervisning og ekstra timeressurs, men §1.2 gir alle elever rett til tilrettelagt undervisning.

Utredningsfasen

Når skolen eller foreldrene mistenker at eleven har en språkbasert lærevanske, prøves det ut tiltak i samsvar med planen for spesialundervisning. Når disse tiltakene ikke gir resultater, henvises eleven til PPT for videre utredning.

Se plan for spesialundervisning for selve søknadsprosessen.

Etter innvilget søknad

Etter utredning vil PPT gi en tilbakemelding til foresatte og skole, og en eventuell sakkyndig uttalelse på elevens dysleksi leveres skolen. Skole og foresatte utarbeider en søknad til hjelpemiddelsentralen om elev-PC og programvare for lese- og skrivestøtte (LingDys/LingRight/ Cd-ord). Eleven vil få støtte til innkjøp av PC fra NAV og egnet skriveprogram må installeres.

Prosedyrer for opplæring i bruk av PC på skolen og hjemme

På skolen vil den enkelte elev få opplæring i kompensatoriske hjelpemidler som smartbøker, lingdys, lingright, og CD-ord og Inspiration (tankekartprogram). Ved behov vil foreldrene få tilbud om kurs i bruk av de kompensatoriske hjelpemidlene og det kan bli opprettet egne fora slik at foreldrene kan dele erfaringer med hverandre om utfordringene det er å ha barn med dysleksi (gjelder barneskole).

Vi kan tilby

Etter anbefaling fra PPT vil eleven få tilbud om lesekurs, hvor det blir lagt vekt på tilpassede tekster.
Ved hjemmearbeid kan det være aktuelt å tilpasse mengde og vanskelighetsgrad. Eleven vil bli oppfordret til å bruke ITL aktivt i skolearbeidet. Det kan søkes om fritak for vurdering i sidemål (gjelder ungdomsskolen). Hvis så, skal eleven ha en IOP for norskfaget. 

Dysleksielever kan etter behov få mulighet til å besvare prøver i for eksempel samfunnsfag, KRLE og lignende fag muntlig. Det vil bli gitt mulighet for utvidet tid på terminprøver og eksamen på 10. trinn.

Skolen kan tilrettelegge i fag ved hjelp av kompensatorisk programvare som f.eks:

  • Smartbøker
  • Lydbøker
  • Annen pedagogisk programvare/Apper
  • Parallellbøker (mindre tekst)

Publisert: 05.09.2017 09:49:36
Sist endret: 05.09.2017 09:49