Innhold

Smittevern for Gjerdrum Kulturskole

1. Renhold av lokalene

Lokalene har en plan for renhold fra byggeier, som:

 • Viser hyppighet og øvrige rengjøringsrutiner
 • Daglig renhold av fellesarealer og rom som benyttes, desinfisering av dispensere, dørhåndtak, lysbrytere og andre gjenstander som ofte berøres.
 • Daglig renhold og desinfeksjon av toaletter.
 • Daglig etterfyll av papirhåndklær og såpe. Mer er tilgjengelig på angitt plass på kjøkken.
 • Sikrer tilgang på forsvarlig vasking av hender, herunder nok såpe og tørkepapir ved alle håndvasker og toaletter.
 • Har alkoholbasert desinfeksjon tilgjengelig.

 

2. Tilgang til lokalene

 • Lærere henter elever utenfor øvingslokalet inntil ny beskjed gis.

3. Smittevernleder

 • Lærer er ansvarlig for smittevernet i undervisningstid. Brudd på de generelle smittevernsreglene kan føre til midlertidig bortvisning fra kulturskolens lokaler.

4. Smitteråd

 • God hygiene
 • Følg rådene om
 • Hyppig håndvask og bruk av desinfeksjon.
 • Utstyr som oppbevares i øvingslokalet og benyttes under øving skal rengjøres FØR og ETTER aktivitet. Dette gjelder f.eks. pianotangenter, slagverksutstyr, miksebord, treningsutstyr og andre instrumenter flater.
 • Utstyr som til vanlig deles og brukes av flere må avtales at nå håndteres kun av én person. Dette gjelder både instrumenter, mikrofoner, stativer, kabler, noter, nettbrett, buer, strenger, blyanter, plekter og annet utstyr.
 • Dørhåndtak skal desinfiseres ved start og slutt. Dersom mulig bør dører holdes åpne slik at færrest mulig benytter håndtakene. Alternativt kan de med fordel desinfiseres i flere omganger.
 • Det må sikres forsvarlig håndtering av kondens fra blåseinstrumenter. Ta med egne kopper/oppbevaringsbokser til dette.
 • Ved rydding skal utstyr som er blitt benyttet, bord, stoler osv. rengjøres/desinfiseres før det settes på plass. Dersom mulig anbefales bruk av plaststoler i stedet for offstoler.


Syke personer skal ikke delta på aktiviteter
Har man symptomer på luftveisinfeksjon, selv ved milde symptomer, skal man ikke delta i undervisning/arrangementet.

Ingen fysisk nærkontakt mellom personer

 • Det holdes minst 1 meters avstand mellom skulder til skulder på deltagerne. Medlemmer innen samme husstand kan settes nærmere.
 • Lokalet må tømmes helt før ny gruppe kan oppsøke rommet.
 • Ingen felles rigging. Stoler og utstyr må settes fram i forkant av aktiviteten.
 • Unngå kødannelser! Reduser muligheten for kontakt som kan oppstå ved trengsel, ved å planlegge pauseaktivitet og på vei inn og ut av aktiviteten.
 • Deltagere bør oppfordres til ikke å møte opp til arrangement før planlagt oppstart
 • Del inn lokalet i soner, slik at det er lett å holde avstand.

Spesifikt for Kulturskolen

 • Instrumenter skal ikke deles av elever.
 • Spytt fra blåseinstrumenter samles i egen kopp av instrumentets bruker.
 • Smittevernsvegg skal brukes i undervisningssituasjon der dette anses som nødvendig.
 • Eleven skal holde seg innenfor sitt oppmerkede område der dette er aktuelt.
 • Smittevernleder er ansvarlig for å rengjøre gulv for svette, håndmerker osv der dette er aktuelt.
 • For mer spesifikk smittevernsinfo for kulturskolene se gjerne Norsk kulturskoleråds veileder

Publisert: 26.08.2020 12:39:18
Sist endret: 26.08.2020 12:39