Innhold

Kulturskolens samfunnsoppdrag

Kulturskolens hovedanliggende er å utvikle og ivareta et rikt mangfold av kunstnerisk og kulturell kompetanse, og skal ivareta både bredde og talent.

Lovforankringen for kulturskolene i Norge er opplæringslova § 13 – 6: "Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers."

Kulturskoletilbudet har en bredere kunstfaglig portefølje enn grunnopplæringa og retter seg i hovedsak mot barn og unge i alderen 0-19-år.

Norsk kulturskoleråd vedtok i 2016 ny rammeplan for kulturskolene - «Rammeplan for kulturskolen - mangfold og fordypning». Hensikten med rammeplanen er å gi en nasjonal ramme for kulturskoletilbudet i Norge. Prinsippet om et skoletilbud, der alle som vil skal få være med, står sentralt i planen.

Gjerdrum kommune vedtok i 2018 at «Rammeplan for kulturskolen - mangfold og fordypning», skal være styringsverktøy for drift og utvikling av Gjerdrum kulturskole. Med det fikk kulturskolen et godt rammeverk som blant annet har gitt grunnlag for utvikling av fagplaner og nye måter å organisere undervisningen på. Som del av utviklingsprosessen har kulturskolens verdigrunnlag og generelle målsettinger blitt tydeliggjort, og er uttrykt som overbygging til alt vårt pedagogiske arbeid. Planene inneholder derfor overordnede målsettinger gjeldende for virksomheten generelt i tillegg til de målsettingene som er spesifikt faglig rettet. Inndeling og sortering av undervisningstilbudet i bredde-, kjerne- og fordypningsnivå er gjort i overensstemmelse med den nye rammeplanens føringer for det.

Fagplanene er veiledende. De vil bli evaluert og justert årlig som følge av erfaring om de fungerer hensiktsmessig og som tilsiktet. Fagplanen er et anliggende for alle våre brukere, og fungerer som informasjon om hvordan vi tenker og handler i vår pedagogiske virksomhet. Fagplaner for det enkelte fag fås fra den enkelte lærer.

Kulturskolens mål

Kulturskolens mål er å gi alle en mulighet til å lære, og til å utvikle seg innen det kunstfaget de ønsker. Skolen skal tilby kunstfaglig opplæring, og tilby de unge arenaer for formidling av det de lærer. Konserter, forestillinger og utstillinger skal inngå i opplæringa for alle elever som en integrert del av undervisninga. Kulturskolen er et eget skoleslag, og skal gi et tilbud av høy faglig og pedagogisk kvalitet og representerer en vesentlig fordypning utover det obligatoriske skoleverket. Opplæring i kulturskolefagene er individuelt tilpasset, langsiktig innrettet og kan gi elever en livslang interesse, for noen også et grunnlag for yrkesutdanning innen kunstfag.

I et dannelsesperspektiv skal kulturskolen gi elevene smakebiter på kunst- og kulturfagene; styrke deres estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse, og gi dem valgmuligheter. I et utdannelsesperspektiv skal kulturskolen gi fordypningsmuligheter som kan være grunnlag for videregående og høyere utdanning innen kunst- og kulturfag.

Vi skal:

 • gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag
 • gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk 
 • styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse 
 • gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning innen kunst- og kulturfag 
 • medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse 
 • være et ressurssenter i lokalsamfunnet gjennom å samarbeide med barnehage og grunnskole om å gi et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle barn og unge 
 • samarbeide med kulturlivet, og tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling.

Samarbeidet med skoleverket knytter kulturskolens oppdrag sammen med grunnskolens målsetting: "Opplæringas målsetting er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse" (Læreplanverket K06).

Kulturskolens verdiforankring

Kulturskolen bygger på et humanistisk menneskesyn og på samfunnsverdier som fellesskap, ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati.

Opplæring i kulturskolefagene er individuelt tilpasset elevens interesser og forutsetninger. Det innebærer at vi behandler våre elever ulikt, siden de har ulike behov for tilnærming og tilpassing. Gjennom å kjenne eleven, og gjøre elevens perspektiv til kulturskolens anliggende, kan vi tilpasse vårt pedagogiske arbeid til hver og en.

Det betyr at vi skal møte våre elever med likeverd uansett hvorfor de kommer til kulturskolen, hva de kommer med av forutsetninger, og hvilken målsetting de har som elev hos oss. Vi skal møte eleven med interesse og respekt, og inkludere elevens perspektiv i vår pedagogiske tenking og handling.

Ny rammeplan «Rammeplan for kulturskolen - mangfold og fordypning»

Et vesentlig forhold i den nye rammeplanen for kulturskolen er at undervisningstilbudet skal sorteres og differensieres i breddevirksomhet, kjernevirksomhet og som fordypende virksomhet. Det betyr at vi i vår faglige virksomhet skal legge opp til deltakelse som er mer eller mindre ferdighetsfokusert og mer eller mindre utdanningsorientert. Vi sorterer det som opplæring både i et dannelses- og et utdannelsesperspektiv.

I den nye rammeplanen er de ulike tilbudene kategorisert i tre opplæringsprogram. Dette har vi fulgt opp i våre fagplaner. I grove trekk operer vi i våre fagplaner med:

 • breddeprogram som ivaretar aktivitet og dannelse
 • kjerneprogram som ivaretar opplæring (ferdighetsutvikling) innenfor de estetiske fagene og
 • fordypningsprogram (utdanningsorientert) som ivaretar talentutvikling spesielt. 


Rammeplanen er vedtatt av kommunestyret i Gjerdrum, og er vårt styringsdokument.

Om bredde- og kjerneprogram

Gjennom arbeid med kunst utvikles fantasi og sanselighet, og som deltagere i kulturelle fellesskap utvikler vi vår trygghet og forståelse for hva det vil si å være menneske, alene og sammen med andre. 

Undervisning i kulturskolen er delt inn i bredde-, kjerne- og fordypningsprogram.

Organisering av tilbudet i ulike nivå/program (bredde, kjerne og fordypning) skal ivareta behovet for tilpasset opplæring.

Breddeprogrammet er åpent for alle som ønsker det, og særlig egnet for gruppe- og ensembleundervisning:

 • Hovedintensjonen med breddeprogrammet er en utadrettet virksomhet basert på samarbeid som favner bredt.
 • Det gjennomføres primært i samarbeid med grunnskole, SFO, barnehage og andre instanser som har barn og unge som målgruppe.
 • Det kan også være samarbeid med miljøer for fysisk og psykisk helse, flyktningetjeneste, kirke, bibliotek, eldreomsorg, kulturinstitusjoner, UKM, lag og foreninger, skolekorps, festivaler, næringsliv, miljøetater og andre. 
 • Gjennom breddeprogram får visjonen "kulturskole for alle" et reelt innhold og kulturskolens "ytringskultur" kan gjøres gjeldende i et større format.
 • Som et ledd i å utvikle kulturskole utforsker og etablerer vi nye publikumsmøter på nye arenaer for å få kunstopplevelsene ut til flere. Dette er en naturlig forlengelse av kulturskolen som ressursenter i lokalmiljøet.

Gjerdrum kulturskoles breddeprogram er:

 • Barnehagekor
 • Skolekor 1. trinn
 • Tilbud til SFO i dans

Kjerneprogrammet har åpent opptak. Her skal man "lære håndverket" fra nybegynner til viderekommende basert på langsiktighet, progresjon og systematisk trening. Tilbudet skal være tilpasset den enkelte elev fordrer at eleven er motivert og motiveres for undervisning og egeninnsats. 

 • Kjerneprogrammet er kulturskolen hovedvirsomhet. 
 • Programmet er langsiktig og for elever som ønsker å arbeide med kunstfaget over tid, og er basert på progresjon, systematisk trening og elevens utvikling gjennom ulike faser. Opplæringen vil vanligvis strekke seg over flere år. 
 • Kjerneprogrammet skal forberede for videre utdanning.
 • Opplæringen deles inn i faser som bygger på hverandre, og fasene sier noe om hvor langt eleven har kommet i faget.
 • Elevens individuelle forutsetninger vil være bestemmende for progresjonen. Det er derfor ingen tidsplan knyttet til de ulike fasene. 
 • Lokal læreplan konkretiserer læringsmål og viser faglig progresjon fra nybegynner til viderekomment nivå. Fagkomponentene i læringsforløpet bygger på hverandre, og viser hvordane en time bygger på den forrige, hvordan en undervisningstermin leder til den neste, osv.
 • Læringsstrategier, progresjon i øvings- og treningsmengde og elevens egeninnsats vektlegges i kjerneprogrammet. 

Gjerdrum kulturskoles kjerneprogram er:

 • Teater 3.-7. trinn
 • Visuell kunst 3.-10. trinn
 • Hiphop 3.-10. trinn
 • Instrumentopplæring: slagverk, akustisk og elektrisk gitar, bass, piano, treblås og messingblås
 • Vokalopplæring: sang

Fordypningsprogrammet er basert på opptaksprøver og særlig interesse, og stiller større krav til eleven. Det vektlegger faglig utvikling, indre motivasjon, selvstendighet og samarbeidsevene. Det er individuelt tilpasset. 

 • Fordypningsprogrammet er for elever med særskilte forutsetninger og interesser for den kunstneriske aktiviteten.
 • Det blir stilt krav til høy og målrettet innsats.
 • Fordypningsprogrammet skal kunne forberede for høyere utdanning.
 • Programmet bygger på kjerneprogrammet, men er forsterket med hensyn til undervisningstid og innhold. Det planlegges individuelt som forløpt med faglig progresjon. 
 • Det er en forutsetning at læreren utnytter familieengasjement, bygger støtte- og kontaktnett rundt eleven og ser hva som trengs for elevens totale vekst. Spesielt viktig er det å fremme bevisstgjøring hos eleven om ambisjoner og videre valg.
 • Elevene tas inn etter vurdering av faglærer. Det er læreren som anbefaler eleven å benytte seg av muligheten til utvidet tid når tiden for dette er inne. Opptak til fordypning-/stipendplass bestemmes av elevens nivå og ikke alder.
Plattform for lokale fagplaner

Gjerdrum kulturskoles fagplaner er under stadig utarbeidelse for alle våre fag basert på den nasjonale standarden på starten av hvert skoleår. Gjerdrum kulturskoles fag er musikk, dans, teater og visuell kunst. Alle våre fagplaner er tilpasset de rammevilkår som er gjeldende i Gjerdrum kommune.

Fagplanene baserer seg på spesifikke faglige forhold, men har en overordnet forankring i den generelle rammeplanen, og i kulturskolens pedagogiske grunnsyn og etiske plattform. Det er virksomhetens pedagogiske plattform som er utgangspunktet for den enkeltes praksis. Fagplanene skal være med å tydeliggjøre aktivitet og undervisning, krav og forventninger både for lærere, ledelse, elever og foresatte. Det er den enkelte faglærer som har utarbeidet og beskrevet mål og innhold for sitt fag. Fagplanene sier noe om læringsmål, innhold, varierte arbeidsformer, organisering av tilbudene og vurderingsformer. Her differensieres og konkretiseres kurs og undervisning i breddeprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram.

Fagplanene fås fra den enkelte lærer. 


Publisert: 21.06.2019 09:38:26
Sist endret: 01.10.2020 11:52