Innhold

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer for Gjerdrum kommune.

Felles kompetansehevende tiltak

Gjerdrum kommune har noen felles kompetansehevingstiltak som gjelder både kommunale og private barnehager.Kompetanseplanen behandles i kommunestyret innen utgangen av året før det den gjelder for.

Planen for 2018 gir en oversikt over hvilke områder som prioriteres i arbeidet med felles kompetanseutvikling i barnehagene i Gjerdrum.

Kompetanseplanen legger vekt på å heve kompetansen for både styrere, pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter i barnehagen.  Tiltakene i planen vil gi opplæring og skape refleksjon i forhold til tidlig innsats. Kartlegging, oppfølging av kartlegging og fokus på tiltak som forskning har vist å ha effekt, blir vektlagt. Voksenrollen og relasjonen mellom barn og voksen har et spesielt fokus i fagarbeider og assistentgruppen. Språk har en sentral plass i kompetanseplanen da kommunikasjon er en forutsetning for videre utvikling og læring.

Planen bygger også på føringer i den statlige strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020»

Satsningsområdene i strategien er:

Pedagogisk ledelse. Barnehagen som lærende organisasjon

Danning og kulturelt mangfold

Et godt språkmiljø for alle barn (herunder også de flerspråklige)

Barn med særskilte behov.

 

I tillegg til fellestiltakene, gjennomfører den enkelte barnehage egne kompetansehevingstiltak.

 

Filmer

Utdanningsdirektoratet har laget 14 korte filmer til dere som jobber i barnehagen. Filmene tar opp ulike tema fra rammeplanen for barnehagen. Formålet er å gi dere et kunnskapsgrunnlag og gode eksempler som utgangspunkt for kollegial refleksjon, veiledning og utviklingsarbeid.

Filmene finner dere her.

Nyttig informasjon for barnehagene


Publisert: 17.10.2016 10:32:56
Sist endret: 15.11.2016 15:13