Innhold

Pris for barnehageplass

Beskrivelse Pr. mnd
Full plass 3.135,- fra 01.01.2020
Redusert sats Maks 6 % av husstandens skattepliktige inntekt
Kostpenger full plass 315,-
Kostpenger halv plass 158,-
For sent henting 272,-
Kostpenger private barnehage Ta kontakt med barnehagen (ulik sats i de ulike barnehagene)

 

Moderasjonsordninger

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for andre barn og 50 % for 3. barn. Prisene er gradert etter oppholdstid. Påslag for deltidsplass = 10 %.

Kostpenger i kommunale barnehager: kr. 305,-. Lik sats uavhengig av barnets alder. Ved 50 % plass eller mindre er satsen kr. 155,-pr. mnd.

Ved for sen henting av barn i barnehager ilegges gebyr med kr. 265.-

Private barnehager

For pris på barnehageplass i private barnehager må du ta kontakt med den aktuelle barnehagen da prisene varierer fra barnehage til barnehage. Reglene om søskenmoderasjon, redusert betaling og gratis kjernetid gjelder for alle barn også de som går i privat barnehage

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lav inntekt kan søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ingen husstand skal betale mer en 6% av skattbar person- og kapitalinntekt. Se retningslinjer og kriterier på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

Det oppfordres til å søke før 1. juni for å få riktig faktura for august. Det kan søkes gjennom hele året. Vedtaket vil da gjelde fra mnd. etter søknad og dokumentasjon er mottatt.

Søk redusert foreldrebetaling

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Dokumenter som må legges ved søknaden 

  • Siste skattemelding (selvangivelse) for søker.
  • Siste skattemelding (selvangivelse) for ektefelle, samboer eller partner
  • Det er den/de som bor på samme folkeregister-adresse som barnet som søker.
  • Ved vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt i forhold til siste års skattemelding (selvangivelse), kan søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2. Det gis 50 % moderasjon for barn nr 3 og eventuelt flere. 

Reduksjonen gis også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager i kommunen. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, dette går automatisk. 

Betalingsreglement 

Se vedtektene på den enkelte barnehages hjemmeside for informasjon.

Lov og forskrift om foreldrebetaling

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager


Publisert: 17.10.2016 10:22:38
Sist endret: 30.10.2018 13:07