Innhold

Innbyggerkontakt og organisasjon:

Herredshuset er nå utenfor evakueringssonen. Herredshuset er åpent for publikum fra kl. 9:00 - 15:30.

  • Sentralbord tlf. 66 10 60 00 har telefontid 09.00 - 15:30
  • Skredtelefon tlf.  90 26 88 74 har telefontid kl. 08.00­ - 20.00 hverdager
  • e-post;  postmottak@gjerdrum.kommune.no 
  • Saksbehandling knyttet til skjenkebevillinger håndteres for tiden ikke. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan behandling og gjennomføring av vigsler vil foregå.

Legetjenester

Øyeblikkelig hjelp ivaretas av Jessheim interkommunale legevakt hele døgnet. Ring 116 117 hvis du trenger kontakt med legevakten.

Andre henvendelser  kan gjøres digitalt til den enkelte fastlege.  Gjerdrum legesenter har fått tilgang til pasientjournaler via hjemmekontor og fastlegene kan starte å betjene elektroniske forespørsler. Bruk selvbetjenings-tjenesten hos helsenorge for å komme i kontakt med fastlegen din, http://www.gjerdrumlegesenter.no/

Legesenteret og kommunen jobber med å skaffe midlertidige lokaler og vil komme med ny informasjon om dette så fort dette er nærmere avklart. Følg med på hjemmesiden til legesenteret og kommunen.

Tekniske tjenester    

Vann:

Kommuneoverlegen i samråd med Mattilsynet opphevet kokevarsel for alle abonnenter i Gjerdrum kommune. Alle vannprøver har vært fine. Bor du i kommunen uten å ha fått varsel?

Da ber vi deg oppdatere informasjonen om deg selv i vårt system https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/har-du-ikke-fatt-varsling-fra-kommunen/

Avløp

Avløpsvannet som tidlig i fasen rant ut i vassdrag og til terreng håndteres nå delvis for området nord for ask sentrum av sugebiler.

Vi håndterer ca halvparten av volumet, 300 000 liter i døgnet. Den halvparten vi håndterer er den mest forurensede delen.

Veg:

Se kommunens og Statens vegvesens  nettside for oppdaterte kart om hvilke veier som er åpne eller stengte. Fylkesvei 120 vil være stengt i flere måneder fremover.

Renovasjon:

ROAF utfører ikke søppeltømming i evakuerte områder. Vi er i kontakt med ROAF for å få kjørt søppeltømming ved de husene som er frigitt for tilbakeflytting. 

Søppeltømming på husstander utenfor evakuerte områder gjennomføres som vanlig fremover.

Kommunale bygg som pr 7. januar befinner seg i evakuert sone:

Gjerdrum Barnehage er nært raset og vil ikke kunne brukes på lang tid, kanskje aldri. Gjerdrum bo- og behandlingssenter vil mest sannsynlig være utilgjengelig i flere måneder.

Gjerdrum barneskole og Herredshuset ble frigitt  fredag 8. januar kl. 10.00.

Plan, oppmåling og bygg     

Innsyn i plan- og byggesaker rundt leirskredet

Fra torsdag 7. januar klokka 12.00 startet Gjerdrum kommune å gjøre tilgjengelig dokumentasjon fra plan- og byggesaker. Dette skjer ved at dokumentene gjøres tilgjengelig så snart de er digitalisert og organisert. Det vil ta tid før alle dokumenter er tilgjengelig, siden arbeidet også omfatter dokumenter som ikke tidligere er digitalisert. Her finner du dokumentene (i helgene vil det ikke bli lagt ut nye dokumenter)

Saksbehandling stoppet

All ordinær saksbehandling innen virksomhet for plan, oppmåling og bygg er nå stoppet. Aktører med saker som p.t. ligger til behandling hos kommunen vil få skriftlig beskjed om utsatt saksbehandling når virksomheten har ressurser til det. Dette er opplyst til Romerikes Blad. Virksomheten jobber nå kun med å støtte det akutte arbeidet som pågår i kommunen og å gi andre myndigheter tilgang til alt vi har av relevant dokumentasjon som kan lette arbeidet.

Informasjon om bygg og grunnforhold

Kommunen mottar mange spørsmål om bygg, grunnforhold og bekymringer rundt dette. Vi har derfor laget en side der du finner mer informasjon og lenker til nyttige sider som kan besvare disse spørsmålene.

Her finner du lenke til siden

Se også faktainformasjon om plan og bygningsloven og arealplanlegging

Kontakt

Vi vil kun svarer på henvendelser som er knyttet til den pågående krisesituasjonen i kommunen og andre akutte meldinger.

NAV   

NAV Gjerdrum vil drifte sine tjenester godt fremover. Vi har tilgang til lokaler i NAV Nannestad og NAV Lillestrøm, der også innbyggere kan henvende seg i åpningstiden. NAV Gjerdrum vil være tilgjengelig på evakueringshotellene Quality Hotel Olavsgaard og Clarion Hotel Oslo Airport de neste 14 dagene for råd og veiledning. NAV har mobilitetsløsninger med tilgang til fagsystemene der de er. Vi kan også møte de berørte der de befinner seg og er svært tilgjengelig i nærområdet. Økonomisk sosialhjelp kan søkes enten digitalt fra nav.no eller på papirskjema ved NAV Nannestad eller NAV Lillestrøm. Det vil også være mulig å ta kontakt med NAV gjennom kriseteamet. NAV Kontaktsenter har også opprettet et nødnummer folk kan ringe til.

For mer informasjon, se NAV sine sider for deg som er berørt

Helse og forebyggende 

Helsestasjon

11. januar, vil helsestasjonen holde til på Kløfta helsestasjon, Skolevegen 14 A, Kløfta.

  • De yngste barna blir prioritert.
  • To- og fireårskontroller, samt skolestartundersøkelser blir utsatt til senere. De vil få innkalling når vi vet mer.
    Har du ikke hørt fra oss så er oppsatt time gjeldene.

Kartet viser hvor du skal gå inn.

Trenger du kontakt med helsestasjonen, har du behov for å prate med helsesykepleier, jordmor, familieteam eller fysioterapeut er det bare å ringe oss på telefon 66 10 63 10 eller sende e-post til helsestasjon@gjerdrum.kommune.no

Barnevern

Barnevernstjenesten vil være tilgjengelig på vakttelefon.  Det er mulig å komme i kontakt med tjenesten som vanlig.

Frisklivssentralen har ingen aktiviteter de neste to ukene, avtaler avlyses og de ansatte bistår kommunen i andre oppgaver.

Helse mestring og omsorg 

Mottak og utredning

Mottak- og utredningskontoret er i drift og henvendelser kan rettes til 66 10 61 17. Dette nummeret vil være operativt fra tirsdag 05.01.21. 

Digital søknad om helse- og omsorgstjenester ligger på kommunens nettside og kan benyttes. Det vil imidlertid være noe forsinkelse i distribusjon og behandling av disse grunnet situasjonen i kommunen.

Søknader som kom inn til kontoret i 2020 som ikke er behandlet, er gått tapt. Vi ber om at de dette gjelder søker på nytt. 

Innbyggerne skal være trygge på at de vil få nødvendig helsehjelp. 

Fysio-/ergotjenesten

Tjenester fra fysioterapi- og ergoterapitjenesten blir redusert i en periode fremover.

Vi prioriterer de som må ha oppfølging av fysioterapi - eller ergoterapeut, samt hjelpemidler.

Vi kartlegger hjelpemiddelbehov og samarbeider med Hjelpemiddelsentralen for å få ut nødvendig utstyr til de som er rammet.

Sykehjemmet

Beboere som har vært på KAD Aker sykehus er flyttet over til Solvang Helsehus. Beboere som har vært på KØH Helsehuset Jessheim vil mandag 11. januar flyttes over til Nes sykehjem

Kontaktinformasjon etter leirskredet 

Gjerdrum sykehjem er stengt fra 30/12-2020 på grunn av leirskred.

Kontakttelefon:

Avdelingsleder Gry Fagerhaug   907 27 169 / 908 87 109
Pårørendetelefon, Rita Kamp:   94029221

Nystuen gruppebolig

Alle beboere er evakuert til Scandic Gardermoen og blir ivaretatt av kjent personell der. Fremtidig bosituasjon er fortsatt uavklart. Beboerne vil derfor bli værende på hotellet på ubestemt tid. 

Syverenheten bo og avlastning

Beboere ble evakuert hjem til sine pårørende rasnatten. Fremtidig bosituasjon er fortsatt uavklart for enkelte, mens andre har fått tilbud om midlertidig bopel. Det arbeides også med å få i gang et dagtilbud/møteplass for beboerne.

Hungerholt

Hungerholt gruppebolig er ikke fysisk berørt av raset, og tjenestetilbudet for beboere der er uendret.

Alternativt dag/aktiviseringstilbud for eldre og utviklingshemmede som er evakuerte til Scandic Gardermoen og KØH Jessheim helsehus er startet opp fra 7. januar.

Dagtilbudet til evakuerte utviklingshemmede

Dagtilbud for evakuerte utviklingshemmede som oppholder seg i Gjerdrum er igangsatt, og vil være i full drift fra mandag 11. januar.

Psykisk helse

Tjenesten har vært involvert i kriseteam og i oppfølging av pårørende til savnede.

Vi vil gradvis gjenoppta oppfølging og kartlegge brukere over telefon. Dagsenteret er igang med tilbud til brukere i form av turer og samlinger utendørs i trygge omgivelser. Foreløpig vil tjenesten kun ha mulighet for telefon eller videosamtaler. Det vil være begrenset kapasitet i ukene fremover.

Hjemmesykepleie

Brukere som er evakuerte ivaretas på KØH Jessheim Helsehus, på hotell eller hos pårørende. Hjemmesykepleien har bemanning på KØH og på Scandic Hotell Gardermoen. Brukere som ikke er evakuerte mottar nødvendig helsehjelp.

Oppvekst (barnevern, skole, barnehage)

Undervisning er igangsatt etter planen, elevene har fått PC/Ipad og bistand av skolens ledelse, lærere og DGI med å koble seg på. Lærerne melder om barn som har vært veldig glade for å se både hverandre og lærere igjen, og som har hatt et stort behov for å prate med både hverandre og voksne. Tre trinn har uteskole i dag. De koser seg veldig. Klasserommene på EPS-sentrene er bemannet med ansatte fra skolen, hver dag fremover, og elever som skal ha uteskole blir hentet og brakt tilbake med buss/drosje. Lærerne har gjort et formidabelt arbeid med å få alt og alle på plass, og forberede seg til både undervisning og samtaler med elevene.

Les mer på nettsiden til RVTS: https://rvtsost.no/aktuelt/bistand-ved-leirskredet-i-gjerdrum

Oversikt over barnehager og skoler;

Gjerdrum barnehage: Det jobbes med å finne en løsning av nye midlertidige lokaler.
Kontaktperson, styrer Trine Jørgensen, tlf. 481 07 578, trine.jorgensen@gjerdrum.kommune.no

Grønlund barnehage; oppstart 4.1.2020
Kontaktperson, styrer Anne Karin Nyhus, tlf. 926 58 242, anne.karin.nyhus@gjerdrum.kommune.no

Veståsen skole: oppstart 5.1.2020
Kontaktperson, rektor Stine Vikstvedt-Arntzen tlf 944 31 675 stine.merete.vikstvedt-arntzen@gjerdrum.kommune.no

Gjerdrum ungdomsskole: oppstart 5.1.2020
Kontaktperson rektor Stine Agnete Thorstensen, tlf. 932 22 456, stine.agnete.thorstensen@gjerdrum.kommune.no

Gjerdrum barneskole: oppstart 5.1.2020, hjemmeskole.
Kontaktperson; Ann-Merethe Rønning, rektor 900 76 457, ann-merethe.s.ronning@gjerdrum.kommune,no

Det er satt av rom for hjemmeundervisning for elever ved Gjerdrum barneskole boende på Olavsgaard hotell og Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.  Det vil være lærer tilstede på begge hotell fra Gjerdrum barneskole.

Det er satt opp transport fra Olavsgaard hotell og Clarion Hotel & Congress Oslo Airport til Grønlund barnehage, Veståsen skole og Gjerdrum ungdomsskole.

Styrere og rektorer har sendt ut informasjon til samtlige foresatte.

Kultur

Biblioteket: Åpner igjen tirsdag 19. januar kl. 12.00.

Kulturskolen: Digital undervisning inntil videre.

Frivilligsentralen: Stengt inntil videre.

Fritidsklubben: Stengt inntil videre. 

 


Publisert: 03.01.2021 15:06:50
Sist endret: 25.01.2021 11:27