Alt om leirskredet i Gjerdrum

Dette har skjedd

Natt til 30. desember 2020 gikk det et leirskred på Ask i Gjerdrum, og over 1600 mennesker ble evakuert. I tiden rett etter skredet var all oppmerksomhet rettet mot å håndtere den akutte situasjonen.

 

Etter akuttfasen har innsatsen vært knyttet til å finne "veien videre" for området som var direkte rammet og for Gjerdrumsamfunnet.

Vedtak  i kommunestyret 7. april 2021 (sak 21/33)

 • Kommunestyret vedtar å gjennomføre prosess med scenario- og strategiutvikling i tråd med arbeidsplanen som er beskrevet i dette saksfremlegget og vedlagt presentasjon.
 • Administrasjonen gis delegert myndighet til å gjøre nødvendige praktiske justeringer av prosessen.

 

Klikk på lenken for å se alle dokumenter fra møtet: Møte i kommunestyret den 07.04.2021

Scenario- og strategiarbeid og veien videre

Vi gjennomførte et scenario- og strategiarbeid med bred medvirkning av kommunens politikere, administrasjon og innbyggere. Resultatet av dette arbeidet ble framlagt for kommunestyret 2. februar 2022 og følgende vedtak ble fattet i sak 22/12.

 

 • Kommunestyret slutter seg til strategirapportens og planleggingsnotatets anbefalinger.
 • Kommunestyret ber kommunedirektøren legge strategirapportens anbefalinger til grunn ved utarbeidelse av planstrategi og neste samfunnsplan for Gjerdrum kommune. Arbeidet med planstrategien skal starte opp i januar 2022.
 • Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem et forslag til hvordan strategirapportens og planleggingsnotat anbefalinger kan operasjonaliseres, og hvilke prioriteringer som er nødvendig for dette. Dette skal legges frem senest i 2. kvartal i 2022.
 • Kommunestyret ber administrasjonen iverksette et av strakstiltakene som anbefales av strateginotatet: 
  Etablere midlertidige retningslinjer gjeldende for hele kommunen.

 

Klikk på lenken for å se alle dokumenter fra møtet: Møte i kommunestyret den 02.02.2022

 

Parallelt med at denne saken lå ute på høring vedtok kommunestyret 30. mars 2022 i sak 22/23 følgende:

 1. Kommunestyret vedtar å gi kommunedirektøren fullmakt til å igangsette forprosjekt med prosjektering av aktivitetspark. 
 2. Kommunedirektøren bes levere et forslag til medvirkningsplan for forprosjektfasen med tilhørende budsjett. 
 3. Kommunedirektøren bes innhente tilbud på utarbeidelse av mulighetsstudie for hele uteområdet for Gjerdrum Bo- og behandlingssenter med tilhørende budsjett.»

Klikk på lenken for å se alle dokumenter fra møtet: Møte i kommunestyret den 30.03.2022

 

Vedtaket 30.03.22 påvirker ikke valg av konsept som lå ute på høring.

 

I samme møte i sak 22/29 vedtok kommunestyret følgende:

 1. Administrasjonen gis mandat til å starte opp en detaljreguleringsprosess for skredområdet.
 2. Kommunestyret innvilger kr 1 000 000 til denne planprosessen for 2022 
 3. For 2023 settes det av 500 000 til denne prosessen. Dette hensyntas i den ordinære budsjettprosessen.
 4. Administrasjonen leverer egen politisk sak med varsl om oppstart og forslag til planprogram snarest mulig.
 5. Administrasjonen bes forespørre Kommunal og distriktsdepartementet om finansiering av denne prosessen.

 

Reetablering av skredområdet

Kommunestyret vedtok 11. mai 2022 i sak 22/58 følgende:

 • Kommunestyret gir sin tilslutning til konsept 1 (uten Fjellinna). Administrasjonen bes legge dette konseptet til grunn for videre regulering, prosjektering og opparbeidelse av skredområdet.

Klikk på lenken for å se alle dokumenter fra møtet: Møte i kommunestyret den 11.05.2022 

 

Dette medførte at vedtak i sak 22/23 om forprosjekt ble utvidet til å gjelde  hele skredområdet.

 

«Forenklet forprosjekt med investeringsbeslutning for reetablering av skredområdet» ble fremmet for kommunestyret den 22.06.2022 som sak 22/90 og det ble fattet følgende vedtak:

 • Kommunestyret beslutter å gå videre med forprosjektet slik det foreligger innen foreslåtte investeringsbudsjett pålydende kr 66,6 mill.
 • Administrasjonen gis fullmakt til å iverksette følgende tiltak:
  • Søke om midler til prosjektet hos eksterne bidragsytere for å redusere kommunens kostnader i prosjektet
  • Gjennomføre et prosjekt for innkjøp og opparbeidelse av parkanlegg m.m.
  • Gjennomføre ett prosjekt for landskapsplan og driftsplan for skredområdet 
 • Vedtatte tilleggsforslag:
  • Administrasjonen bes om å se på mulighetene for å etablere sykkelparkering i forbindelse med parkprosjektet i nærhet til bussholdeplassen ved sykehjemmet.
  • Gjerdrum kommune har en sterk ambisjon om at hele skredområdet (inkl. «Nordgropa») sitt fremtidige strømbehov skal kunne dekkes av fornybar energi, produsert lokalt innenfor området. Denne ambisjonen tas med i den videre planleggingen.
  • Adm. melder tilbake eventuelle behov for å justere budsjettet i lys av dette. 
  • Det legges inn i planen Handikap parkeringsplasser ved alle adkomstveier. Det tilrettelegges for blinde og sterkt svaksynte på noen av stiene. Det etableres toalettfasiliteter som er tilgjengelig for alle. 

Klikk på lenken for å se alle dokumenter fra møtet: Møte i kommunestyret den 22.06.2022

 

Informasjon og nyheter knyttet til leirskredet

All informasjon som publiseres om leirskredet finnes tilgjengelig via denne siden, i venstremenyen og under publiserte nyheter nederst på denne siden. Ofte stilte spørsmål inneholder mange relevante spørsmål og svar.

Kart

Kart evakueringsområdet per 09.09.21 kl. 00.00.

All annen informasjon

All annen informasjon finner du på våre hovedsider: www.gjerdrum.kommune.no

Publiserte nyheter