Innhold

Tilskudd og støtteordninger

Grunntilskudd og åpen ordning

Gjerdrum kommune ønsker å støtte kultur- og idrettsaktivitet i kommunen, spesielt rettet mot barn og unge til og med 25 år. Støtten skal bidra til å sikre et godt oppvekstmiljø og fremme folkehelse gjennom deltakelse og opplevelse.

Støtten gis gjennom to ulike ordninger:

  • Grunntilskudd
  • Åpen ordning

Retningslinjer for tilskudd til kultur- og idrettsformål  

Søknadsfrist

Fristen for begge ordninger er 1. desember.

Søknadsskjema

Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Hvem kan søke: kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på fylkeskommunens hjemmeside.

Søknadsfrister

Årlig frist for innmelding til kommunen av planer om søknad er 1. juni. Selve søknaden leveres innen 1. oktober. 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Om tilskuddsordningen

  • Beløp: 291,985 mill.kr (2019).
  • Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019.
  • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018.
  • Rapporteringsfrist: 1. april. Dette er en måned etter tilskuddsårets slutt.

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Mer informasjon om denne tilskuddsordningen finnes hos Bufdir


Publisert: 02.11.2016 13:17:07
Sist endret: 01.12.2020 14:05