Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjeneste/PPT) skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at alle barn og elever i Gjerdrum kommune får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

PP-tjenestens oppgaver

PPT er hjemlet i Barnehagelovens § 33 og Opplæringslova § 5-6 og er en lovpålagt tjeneste. Tjenestene er gratis. PPT skal hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehage- og opplæringstilbudet for barn og elever med særlige behov. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Hvem kan få hjelp?

Barn og unge i alderen 0-16 år med rettigheter etter Barnehageloven og
Opplæringslova, samt voksne med rettigheter etter Opplæringslova. Videregående skole har en egen fylkeskommunal PP-tjeneste.

Hva kan du få hjelp til?
 • Utredning og rådgivning innenfor ulike vanskeområder som for eksempel språkvansker, spesifikke fagvansker, generelle lærevansker og sosiale- emosjonelle vansker.
 • Oppfølging av barn og voksne med vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Veiledning, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler i samarbeid med barnehagens og skolens ledelse.
 • Veiledning til ulike samarbeidspartnere.
 • Sakkyndig vurdering av:
  • Behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder
  • Behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen
  • Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område
  • Fremskutt skolestart
  • Utsatt skolestart
  • Tegnspråkopplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Fritak fra opplæringsplikten
Henvisning til PP-tjenesten

Når barnehagen/skolen mener at barnet/eleven, til tross for forsøk med ulike tiltak ikke vil kunne få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære barnehagetilbudet/opplæringstilbudet, skal styrer/rektor gjøre en formell henvisning til PP-tjenesten som skal foreta en sakkyndig vurdering av barnets/elevens behov. Det er et krav til samtykke fra foreldrene eller eleven selv før det blir gjort en sakkyndig vurdering og før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp. I de tilfellene det er foreldrene/eleven selv som har bedt om spesialundervisning, er det ikke behov for samtykke til sakkyndig vurdering.
Henvisningen til PP-tjenesten bør være skriftlig. Som en del av rutinen for henvisning til PPT skal barnehager og skoler i Gjerdrum kommune bruke et henvisningsskjema.

Henvisning til PPT - Individbaserte tjenester

Henvisning til PPT - Systembaserte tjenester

Pedagogisk rapport for barnehage

Relevante nettsider
Aktuelle lover

Publisert: 26.10.2023 10:54:31
Sist endret: 12.01.2024 10:53

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Publisert: 26.10.2023 10:54:31
Sist endret: 12.01.2024 10:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?