INNHOLD

Reglement

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet inneholder regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars- og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til kommunedirektør. Når ikke annet er besluttet, kan komunediretøren delegere myndighet videre til ledere av ansvarsenhetene eller til andre.

Delegeringsreglement

Reglement for politikere

Reglement for formannskap

Gjerdrum formannskap har 9 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene i formannskapet blir valgt av og blant medlemmene i kommunestyret. Valget skjer som forholdsvalg. Ordføreren er leder og varaordføreren er nestleder i formannskapet.

Reglement formannskap (PDF)

Reglement for kommunestyret

Gjerdrum kommunestyre har 25 medlemmer, og inntil så mange varamedlemmer som det til enhver tid fremgår av valgloven.

Reglement kommunestyret (PDF)

Reglement for ad hoc-utvalg

Med hjemmel i kommunelovens §10 nr. 5 kan det opprettes ad hoc-utvalg som innenfor en bestemt tidsfrist skal utrede en sak og foreslå innstilling i saken for kommunestyret.

Reglement adhoc-utvalg (PDF)

Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Folkevalgte i Gjerdrum mottar godtgjørelse for sin møtevirksomhet etter følgende reglement og satser:

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjoring og velferdsgoder (PDF)

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Formålet med de etiske retningslinjene i Gjerdrum kommune er å sikre en god, etisk praksis og definere felles standarder for ansatte og folkevalgte. Ansatte og folkevalgte i Gjerdrum kommune skal behandle brukere og innbyggere, kolleger og samarbeidspartnere med respekt. Vi skal bruke felleskapets midler på en effektiv måte, og vi skal følge gjeldende lover og regler.

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte-vedtatt-160621-3 (PDF)

Økonomireglement

Økonomireglement etter ny kommunelov 2020 (PDF)

Finansreglement

Finansreglement Gjerdrum kommune 2023 (PDF)

Publisert: 07.02.2024 14:11:36
Sist endret: 07.02.2024 14:19

Publisert: 07.02.2024 14:11:36
Sist endret: 07.02.2024 14:19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?