Om sommerskolen

Sommerskolen i Gjerdrum er basert på visjonen “Livskvalitet for alle” og fokuserer på inkludering, tilhørighet og fellesskap. Skolen gir også ungdom lønnet arbeidserfaring. Aktivitetene omfatter læring om lokal historie, bærekraftig bruk av naturressurser, klimabevissthet, fysisk aktivitet, og kreativ utforskning. Gjennom arbeidet skal vi legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse, bidra til utvikling av åpne møteplasser, samt økt deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter.

Sammen er vi sterkere!

Sommerskolen er et samarbeid mellom flere aktører. Vi bruker frivillige og lokale krefter for å drive diverse aktiviteter, og tilbyr gratis deltakelse for alle. Sommerskolen er et samarbeid mellom Gjerdrum kommune og Ressursnettverk for barn og unge, og vi har mottatt tilskudd fra Bufdirs støtteordning "Inkludering av barn og unge".

Mange ansatte fra Gjerdrum kommune deltar i gjennomføring av sommerskolen. Koordinering og planlegging skjer som et samarbeid mellom kulturavdelingen og mestringsteamet som ligger overordnet under kommunalområdet oppvekst. I gjennomføring av aktivitetene er både ungdomsveiledere på ungdomsskolen, frisklivssentralen, ungdomskontakt og fritidsklubbansatte med å lage aktiviteter.

Både private lokale aktører og kommunens lag og foreninger bidrar med aktiviteter og kompetanse slik at vi får et bredt tilbud til barn og ungdom i bygda! 

Mål for Sommerskolen

Læring og mestring: Tilby elevene aktiviteter innen valgte emner som gir mestring, nysgjerrighet, lærelyst og evnen til å anvende kunnskap.

Inkluderende fellesskap: Fremme positivt sosialt samspill blant elevene. Dette kan inkludere å organisere gruppeaktiviteter, teamprosjekter og samarbeid for å bygge vennskap og samarbeidsferdigheter.

Personlig utvikling: Hjelpe elevene med å utvikle personlige ferdigheter og egenskaper. Dette kan omfatte selvledelse, kommunikasjon, problemløsning og kritisk tenkning.

Helse: Fremme fysisk aktivitet og helse blant elevene. Dette kan inkludere utendørsaktiviteter, idrettsøvelser og bevissthet om sunn livsstil.

Kreativitet: Stimulere elevenes kreativitet og kunstneriske uttrykk. Dette kan omfatte workshops, kunstprosjekter, musikk, drama og andre kreative aktiviteter.

Ingen utenfor

Vi vet at en risikofaktor for utenforskap er manglende deltakelse i fritidsaktiviteter. Det er derfor et viktig prinsipp for kommunen at man skal invitere lokale lag og foreninger til å bidra inn i ferieaktivitetene. Slik kan flere barn og ungdom få kjennskap til ulike tilbud i bygda. Samarbeidet mellom frivilligheten og kommunen har en sterk tradisjon i Gjerdrum. Dette henger tett sammen med ALLE MED-satsingen og arbeidet med lokal fritidserklæring i kommunen.

Publisert: 18.01.2024 21:27:52
Sist endret: 08.05.2024 14:20

Publisert: 18.01.2024 21:27:52
Sist endret: 08.05.2024 14:20