Kulturminner og severdigheter

Kulturminner defineres som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Kulturminner og vern 

Kulturminner og kulturmiljø kan igjen inngå som del av landskapets karakter. Landskap hvor påvirkningene og endringene er forårsaket av menneskenes virksomhet, kalles kulturlandskap.

 

Kulturminnevernplan for Gjerdrum ble vedtatt i kommunestyret 23.04.2002. Kommunens kulturminnevernplan inneholder en oversikt over verneverdige kulturminner i Gjerdrum.

Les planen her

Vern og freding

Endring/riving av bygning

Begrepene fredet, vernet og verneverdig kan skape forvirring. Fredet eller vernet blir ofte brukt om hverandre, mens verneverdig gjerne brukes om noe som er "verdt å ta vare på". Her kan du lese hva de egentlig betyr.

Fredet

Fredning er den strengeste formen for vern. Fredning innebærer at inngrep/endringer som går utover vanlig vedlikehold må godkjennes av myndighetene. Kulturminneloven benyttes ved fredning av kulturminner.

Et vedtaksfredet kulturminne vurderes av myndighetene å ha så stor verdi at det må sikres og bevares intakt for ettertiden.

Kulturminner kan også være automatisk fredet. Dette gjelder alle arkeologiske lokaliteter, bygninger, gravplasser, ruiner, borger, kirkesteder m.m. som er eldre enn fra år 1537. Det samme gjelder stående byggverk fra før år 1649 og samiske kulturminner fra mer enn 100 år tilbake.Det er viktig å være klar over at kulturminner av denne typen som enda ikke er registrert, også er automatisk fredet. Eksempel på automatisk fredete kulturminner i Gjerdrum er gravhaugene på Thorshaug.

Vernet

Begrepet viser til kulturminner som er vernet ved lov eller andre virkemidler, som plan- og bygningsloven, kirkeloven, naturmangfoldloven, statlige verneplaner, avtaler og listeføring etter kirkerundskrivet.

Verneverdig/bevaringsverdig

Begrepene betyr det samme, og betegner anlegg som har gjennomgått en kulturhistorisk vurdering og er identifisert som verneverdig.

En verneverdig bygning kan fortelle om lokal eller regional byggeskikk, arkitektur og kulturhistorie, og verneverdien er normalt begrenset til bygningens eksteriør som tak, vinduer, dører, kledning, trapper osv. Det kan dreie seg om eldre bygninger registret i SEFRAK-registeret, men også yngre kulturminner som representerer viktige aspekter ved vår helt nære historie.

Funn i Gjerdrum

I Gjerdrum er det kjent i overkant av 50 fornminner i tillegg til en rekke løsfunn. Til sammen er det rundt 20 steder med gravminner fra bronsealderen og fram til jernalderen. Mange av løsfunnene skriver seg fra steinalder, som øksa fra Torshov, men det er også funn fra jernalder - slik som  bronsenøkkelen fra Flatby. Kommunen kan dessuten vise til en av de flotteste bronseøksene fra bronsealder som er funnet i Akershus. Bronseøksen er funnet på Åmot. På høydedraget som kalles Vardefjellet, Vardeåsen og Heksebergfjellet om hverandre, er det registrert flere gravrøyser som antagelig kan føres tilbake til bronsealderen. På gården Torshov er det til sammen registrert 16 gravhauger fra jernalderen. I Gjerdrum er viktige særhistoriske elva Gjermåa, gruvedrift og setervanger. 

Søke om midler

Fylkeskommunalt tilskudd til kulturminnevern

Riksantikvaren - tilskudd

Publisert: 07.11.2023 13:17:08
Sist endret: 26.01.2024 11:47

Publisert: 07.11.2023 13:17:08
Sist endret: 26.01.2024 11:47