Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), er et tilbud til deg som har et omfattende hjelpebehov på grunn av sterkt nedsatt funksjonsevne og er avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Om BPA

Tjenester som kan inngå i en BPA-ordning er; praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. Praktisk bistand og opplæring omfatter både husholdningsoppgaver og direkte personlig bistand; til f.eks å ivareta hygiene, i måltider og til påkledning.

Tjenester som krever medisinsk kompetanse skal normalt ikke inngå i BPA-ordningen, men det er mulig å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen. Brukerstyrt personlig assistanse kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.

Ordningen innebærer at du selv i utgangspunktet er arbeidsleder for de personene (assistentene) du ønsker skal hjelpe deg. Du deltar i ansettelse av assistenter i egen BPA-ordning.

Kriterier
  • Personer under 67 år med et varig, sammensatt og omfattende behov for tjenester eller familier med barn som har sammensatte og omfattende bistandsbehov.
  • Det legges vekt på brukers forutsetninger for å ta arbeidslederrollen ved vurdering av om BPA er en hensiktsmessig tjeneste for den enkelte.
  • Foreldre eller andre kan også være arbeidsleder for ordningen. Arbeidsleder har ansvar for å ha tilstrekkelig med ansatte i ordningen inkludert vikarer.
  • I tilfeller der bruker har omfattende bistandsbehov bør det vurderes om BPA er en hensiktsmessig organisering av aktuelle tjenester. 
Tildeling
  • Det er mottak og utredning som kartlegger behovet for BPA
  • Behov for BPA vurderes utfra kartlegging av funksjonsnivå
  • Vedtak er tidsavgrenset med varighet på opptil 1 år av gangen
  • Tjenesten vil revurderes årlig.
Lovhjemmel

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Har du spørsmål om tjenesten eller til hvordan du søker?

Mottak og utredningskontoret mottar og vurderer alle søknader om helse, mestring og omsorgstjenester.

Ønsker du å snakke med oss eller søke på helsetjenester, les mer her

Publisert: 24.10.2023 10:54:01
Sist endret: 01.02.2024 10:27

Publisert: 24.10.2023 10:54:01
Sist endret: 01.02.2024 10:27

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?