Kvalitet og foreldresamarbeid

Foto: Benjamin A. Ward / Gjerdrum Kommune

Kvalitet i barnehagen

Barnehage er et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder.

Alle barnehager må følge barnehagelovens bestemmelser og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen gir barnehagene en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Les mer om rammeplanen for barnehager på Utdanningsdirektoratets hjemmeside 

Med utgangspunkt i rammeplanen må hver enkelt barnehage lage egen årsplan for sitt arbeide. Årsplanene for den enkelte barnehage finner du på barnehagenes egen hjemmeside.

Mer informasjon om den enkelte barnehage:

Misfornøyd med tilbudet til barnet?

For at det skal være best mulig samarbeid mellom hjem og barnehage bør misnøye med tilbudet til eget barn først forsøkes løst i følgende rekkefølge:

  1. På avdeling med pedagogisk leder
  2. Med barnehagens styrer
  3. Med eier av barnehagen. Det er barnehagens ledelse og eier som er ansvarlig for barnehagetilbudet

Melder du fra til barnehagen om at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, har barnehagen en plikt til å undersøke saken. Barnehagen skal så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Retten til et trygt og godt barnehagemiljø fremgår av barnehageloven §§ 41-43.

Dersom misnøyen gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i kommunen. Kommunen har tilsynsansvar for både private og kommunale barnehager.

Tilsyn av barnehage

Barnehagemyndighet og miljørettet helsevern fører tilsyn med alle barnehagene i kommunen. Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet gir kommunen pålegg om at dette skal rettes innen en gitt frist.

Brannvesen, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt lovområde.

Samarbeid mellom hjem og barnehage

God dialog mellom barnehage og hjem er viktig. Barnehagen skal legge til rette for at foresatte får mulighet til å påvirke tilbudet.

Foreldrerådet
Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes interesser, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget (SU)
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Barnehagens eier kan delta. Det er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen, og drøfter barnehagens innhold og prioriteringer.

Les mer på nettsiden til foreldreutvalget for barnehager

Lov
Barnehageloven kapittel II

Godkjenning

Kommunen er godkjenningsmyndighet for alle barnehagene i kommunen. 

Dispansasjon fra utdanningskrav

Søknad om midlertidig dispansasjon fra utdanningskrav for styrer og pedagogisk leder

Lov, forskrift og lokale retningslinjer

Barnehageloven

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Lokale retningslinjer for private barnehager

Aktuelle lenker

Utdanningsdirektoratet

Kunnskapsdepartementet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Barnehage.no

Barnehagefakta.no

Helsedirektoratet

Politiattest

Språklig mangfold

Filmer til faglig refleksjon

Publisert: 31.10.2023 13:23:44
Sist endret: 11.06.2024 09:11

Publisert: 31.10.2023 13:23:44
Sist endret: 11.06.2024 09:11

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?