Innhold

Helse, omsorg og velferd

Bolig- og avlastningstiltak for funksjonshemmede - søknad

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Kommunal bolig - søknad

Omsorgsbolig - søknad

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad

Støttekontakt - registrering

Ledsagerbevis - søknad

Teknisk, næring og eiendom

Søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken finner du hos DIBK.no:

Klikk her for å komme til byggesakblanketter

 

Bevilling - melding om endringer

Eiendomsavgift - klage

Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad

Forhåndskonferanse - bestilling

Graving på kommunal veg/grunn - egenkontroll for istandsetting

Gravetillatelse på kommunal veg eller grunn - søknad

Kommunale eiendomsavgifter - søknad om fritak

Søknad om egenerklæring av konsesjonsfrihet

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

Kunnskapsprøven/etablererprøven - oppmelding

Melding om plassering av enkelt byggetiltak etter ferdigstillelse

Midlertidig brukstillatelse - søknad

Nabosamtykke etter plan- og bygningsloven (pbl) § 29-4

Motorferdsel i utmark - søknad

Oljetank - melding om installasjon/sanering av nedgravd tank

Omsetningsoppgave for alkohol

Renovasjon - bestilling/endring/deling av avfallsbeholder

Renovasjon - klage

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - ambulerende

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement)

Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)

Støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - søknad om overskridelse

Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelese eller godkjenning

Utslippstillatelse - søknad

Vald - søknad om godkjenning/endring

Vann- og avløpsanlegg - ferdigmelding av arbeid

Vann- og avløpsledning - frakobling

Vannmåler - registrering

Søknad om avkjørsel

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Søknad om seksjonering

Søknad om reseksjonering

Søknad om dispensasjon

Kultur, idrett og fritid

Kultur - Grunntilskudd søknad

Kulturstipend - søknad

Korttidsleie av lokaler og anlegg

Kultur- og idrettstilskudd - åpen ordning

Kulturskole - søk plass

Sesongleie for lokaler og anlegg

Kommunal vielse - registrering

Barnehage, skole og SFO

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Eksamen/heldagsprøve - søknad om særskilt tilrettelegging

Fravær - krav om sletting av gyldig fravær

Fremmedspråk/språklig fordypning - påmelding eller søknad om bytte

Grunnskole - elevinformasjon og samtykke fra foresatte

Grunnskole - fritak fra vurdering i enkeltfag

Grunnskole - innmelding 1. trinn

Grunnskole - klage på karakter

Grunnskole - permisjon fra undervisning - søknad

Grunnskole - søknad om bytte av skole

Grunnskole - søknad om skoleskyss

Grunnskoleopplæring (ordinær)

Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak

SFO - søknad, endring og oppsigelse

Utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer - søknad om midlertidig dispensasjon

Klage på vedtak

Henvisning til PP-tjenesten (Word)

Pedagogisk - rapport - barnehage

Pedagogisk rapport - skole

Politikk og organisasjon

Kommunestyret - spørsmål til kommunestyret

Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie

Meddommer/lagrettemedlem - søknad om verv

Offentlig høring - høringssvar

Personopplysninger - begjæring om innsyn

Saksdokumenter - bestilling


Publisert: 02.12.2016 13:41:00
Sist endret: 22.06.2020 14:24