Skjema og veiledere

Helse og omsorg

Søk helse- og omsorgstjenester 

Søk om ledsagerbevis

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søk om kommunal- eller omsorgsbolig

Byggesak

Søknadsskjemaer for byggesak

Søk om møte med kommunen - forhåndskonferanse

Søk om dispensasjon fra byggegrensen mot vei for plassering av bygg

Plan

Bestill oppstartsmøte

Bestill dialogmøte med planavdeling

Ettersending av dokumentasjon til planavdeling

Bestill planforhåndskonferanse

Eiendom

Søk om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter

Søk om rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søk om seksjonering

Næring og landbruk

Næring

Søk om servering og skjenkebevilling

Søk om skjenkebevilling for enkelt anledning

Søk om salgsbevilling

Send inn omsetningsoppgave for bevilling

Meld deg opp til etablererprøven

Meld deg opp til kunnskapsprøve i alkoholloven

 

Landbruk

Meldeskjema for bruk av avløpsslam til kommunen

Søk om godkjenning av vald

Søk om motorferdsel i utmark og vassdrag

Veg, renovasjon, vann og avløp

Veg og trafikk

Søk om gravetillatelse

Søk om motorferdsel i utmark og vassdrag

Søk om å anlegge/endre eller utvide avkjørsel

Renovasjon, søppel og gjenvinning

Bestill eller endre størrelse på rest/matavfallholder

Bestill eller endre størrelse på papirholder

Ødelagt avfallsbeholder? Bestill ny

Meld fra om manglende henting

Tilbakemelding til kommunen om avfall, søppel eller gjenvinning

 

Vann og avløp

Utlevering av vannmåler

Innstallasjon av vannmåler

Bytte/retur av vannmåler

Søk om sanitærabonnement

Skjema for utslippstillatelse

Skjema for ferdigmelding av arbeid

Kultur og fritid

Søk plass på kulturskolen

Søk om grunntilskudd for kultur

Nominasjon til Gjerdrumsprisen, unge utøvers kulturpris og unge utøvers idrettspris

Søk om sesongleie av lokaler, anlegg og utstyr

Søk om kultur- og idrettstilskudd gjennom åpen ordning

Skole, SFO og barnehage

Barnehage

Søk om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Barnehageportalen - søknad om opptak 

Søk om midlertidig dispansasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

Skole og SFO

Søknader i Vigilo er kun tilgjengelig i nettleser, ikke mobil app. Velg menyen søknader, deretter knappen "Ny søknad". 

Følgende skjema (søknader) finnes i Vigilo foreldreportal:

 • Skoleskyss
 • Søknad om særskilt tilrettelegging på eksamen og/eller heldagsprøve
 • Permisjon
 • Søknad om fritak for vurdering med karakter
 • Søknad om fritak fra eksamen
 • Klage på karakter
 • Klage på enkeltvedtak 
 • SFO opptak
 • SFO endring av plass
 • SFO oppsigelse av plass
 • SFO kjøp av ekstra SFO-dag - gjelder for barn med deltidsplass
 • SFO søknad om redusert betaling

Søknad i skjemaløsning:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til PPT - Individbaserte tjenester

Henvisning til PPT - Systembaserte tjenester

Pedagogisk rapport for barnehage

Politikk og organisasjon

Reservere tid for borgelig vielse

Send innspill til høring

Innsynsbegjæring

Innsyn etter personopplysningsloven

Innsyn i saksdokumenter

Publisert: 18.12.2023 12:49:34
Sist endret: 11.06.2024 13:18

Publisert: 18.12.2023 12:49:34
Sist endret: 11.06.2024 13:18

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?