Bilde av barn som går på grusvei

Innhold

Meld feil

Meld feil er en tjeneste der du som innbygger i kommunen  kan melde inn feil du oppdager, slik som hull i asfalten, brudd på vannledninger, mørke veglys etc. på kommunale veger.

Husk! I alle tilfellene er det viktig å oppgi riktig adresse for hvor det er feil.

Meld feil på europaveg, riksveg eller fylkesveg

Telefon: 175

Melding av feil på kommunalveg og mørke/service av feil på veglys:

Meld her

Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Nyttige lenker

Veg- og trafikkinformasjon

Piggdekk og sommerdekk

Vegtrafikkloven

Trafikksikkerhetsplan 2013 - 2019 - strategisk del

Trafikksikkerhetsplan 2013 - 2019 - tiltaksdel

Vegvedlikehold

Kommunen har ansvar for vedlikeholdet av kommunale veger og gangveger. Statens vegvesen drifter riks- og fylkesveger.
Opplever du driftsproblemer langs riks- og fylkesveger? Ring 175.

Vintervedlikehold

Kommunens ansvar

  • Brøyting og strøing av de kommunale veger, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier utføres av kommunen.
  • Brøytemannskapet kalles ut så fort snøen har en dybde på fem til ti centimeter.

Vegvesenets ansvar

  • Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing. Ring 175 for trafikkinformasjon, eller gå inn på 175.no

Privat ansvar

  • Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

Vedlikeholdsanvarlig vinter er Harald Huser, dagtid: 900 15 203, kveldstid: 909 31 259.

Telerestriksjon

Telerestriksjon på kommunale veger innføres hvert år i vårperioden. Generelt med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 kan det bli innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i teleløsningsperioden.

Redusert aksellast blir annonsert i lokalpressen og på kommunes nettsider, og kan bli iverksatt uten nærmere varsel og gjelder fra det tidspunkt skiltene er oppsatt og avdekket.

Søknad om dispensasjon vil ikke bli vurdert, med unntak for viktige transporter. Dispensasjon for delbar last vil ikke bli gitt.

Søknad om dispensasjon sendes: Statens vegvesen, Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Vegtrafikksentralen, tlf. 175.

Ladestasjon for el-biler

Graving i og langs kommunal veg

Alle som skal utføre gravearbeider i og langs kommunale veger i kommunen må søke om tillatelse.

Det tillates normalt ikke graving over kommunale veger, hvor det blir krevd at varerør trykkes/bankes under vegfundamentet. Her gis det kun en krysningstillatelse, som også hjemler senere rett til å ha rør og kabler liggende under vegen.

Søknaden skal leveres av entreprenører og andre profesjonelle brukere.

Du må søke når du skal

  • Grave i kommunal veg eller gangveg
  • Grave nær eller inntil kommunal veg eller gangveg
  • Kryssing av kommunal veg, med kabler, vann- og avløpsledninger etc.  

Søknad om gravetillatelse

Gravetillatelse på kommunal veg eller grunn - søknad


Publisert: 01.11.2016 11:13:37
Sist endret: 08.10.2020 13:44