Innhold

Tilknytning offentlig ledningsnett

Løsninger for tilkobling av privat stikkledning til nye eller eksisterende kommunal vann og eller avløpsledning.

Hvordan koble til?

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For tilkobling til kommunal ledning, kreves søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

Midtre Romerike Avløpsselskap IKS har ansvaret for avløp og rensing i Gjerdrum kommune.

Sanitærabonnement

Når man kobler seg på offentlig ledningsnett søkes det om endring eller nytt sanitærabonnement. Dette gjør godkjent entreprenør for deg.

Entrepenør trenger tegning av din bolig som viser BRA. BRA er grunnlaget for tilknytningsgebyr. Hvis garasje er en del av din bolig og ikke frittstående, så regnes den med.

Bruksareal (BRA) beregnes etter Norsk Standard NS 3940. I utgangspunktet gjelder det arealet innenfor byggets innvendige vegger.

Tilknytningsgebyr

Det er en engangskostnad å koble seg på offentlig vann og eller avløp. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales gebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. Bruksareal (BRA) legges til grunn ved beregning av tilknytningsgebyr.

Engangsgebyr for tilknytning skal betales:

  • Ved nybygg
  • Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning.
  • For eiendom der kommunen i medhold av plan- og bygningsloven har krevd tilknytning til vann- og eller avløpsledning.
  • Tilbygg/påbygg betales tilknytningsgebyr basert på økt BRA, herunder isolerte vinterhager.
  • Ved endring av BRA, utløses tilknytningsavgift.
  • Ved tilbygg/påbygg <5 m​2 utløses ikke krav om tilknytningsgebyr, dersom dette ikke er våtrom/bad.

Tilknytningsgebyr skal ikke betales for:

  • Bygg med midlertidig tilknytning, for eksempel brakkerigg.
  • Tilknytning av sprinkelanlegg.

Tilknytningsgebyr for næringsbygg fastsettes av antall m​2 som berøres av vann og avløp. Det skilles mellom kontor som er tilknyttet vann og avløp og lager uten vann og avløp.

Priser vann og avløp (kr/pr m2) reguleres årlig basert på en selvkostmodell.

 

Vann og avløp når du bygger

Når du skal bygge, kan du få krav om å etablere hovedledningsanlegg for vann og avløp. Vann- og avløpsanlegg skal planlegges og utføres i henhold til kommunens VA-norm. Slike krav vil komme fram under behandling av byggesøknaden.

Brannvannskum

Den kommunale vannforsyningen skal fram til tomtegrense i tettbygde strøk, levere tilstrekkelig vannmengde for å dekke brannvesenets behov for slokkevann. Du som utbygger har også dette ansvaret.

I Retningslinjer forslokkevann og vann til sprinkleranlegg for kommunene på Romerike finner du veiledning som er gjeldende for Romerike.

Kart vann og avløp

Av sikkerhetsmessige grunner, viser vi ikke vann- og avløpsledninger på kartsidene våre. Ønsker du oversikt over vann- og avløpsledninger på din eiendom kan du kjøpe det på E-torget.

Før anlegget kan tas i bruk, skal vannledninger trykktestes og desinfiseres. Resultatet skal sendes inn til kommunen. Alle nye spillvanns-/overvannsledninger skal inspiseres med videokamera.

Når byggetiltaket er ferdig, skal dette meldes. 

Les mer om melding om ferdig byggetiltak, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Kommunal overtakelse

Offentlig vei og hovedledningsanlegg for vann og avløp skal overtas av kommunen når det er ferdig og godkjent, jfr Plan- og bygningsloven §18.

Prosedyre for overtakelse finner du i VA-normen.


Publisert: 22.06.2022 09:18:27
Sist endret: 16.06.2023 11:45