Innhold

Tett avløp - hva gjør jeg?

Hvis avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes tette rør. Haste det så ring etter en slambil eller ta kontakt med rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Alle rør inn og ut av bolig er privat og ikke kommunens ansvar å reparere eller vedlikeholde. 

Hvor er det tett?

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan rørleggeren eller et septikfirma stake eller spyle dem opp.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, kan du kontakte kommunalteknisk avdeling.

Meld alltid fra om eventuelle skader til forsikringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skadene er.

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rottene. Våtservietter og q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut dovett.no og fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

Tømming av septik/slamavskiller

I Gjerdrum kommune er det tvungen slamtømming. Det vil si at alle som har private avløpssystemer må følge den ordningen kommunen administrerer for tømming av slam. Dette følger av lokal slamtømmeforskrift og lokal forskrift for private avløpsrenseanlegg.

I Gjerdrum settes det opp en tømmerute basert på en tømming per år. Tømming foregår i tidsrommet mai-oktober, rodene finner du under her:

Det blir også varslet på kommunens hjemmeside før oppstart hvert år.

Roder for slamtømming

Behov for ekstra tømming?

Dersom ditt renseanlegg trenger tømming utenom ordinær rodetømming, ringer du selv Br. Stenskjær Transport – Septik AS direkte på tlf. 629 74 000

Lokal forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv. og for avfallsgebyr

Private avløpsanlegg

Eier du en eiendom som har privat avløpsanlegg?

Da kan du få pålegg om å koble deg til offentlige avløpsledninger eller bygge/oppgradere renseanlegg. Her er mer om hva du skal gjøre når du får et pålegg, og hvorfor det kan lønne seg å samarbeide med naboen.

Fått pålegg om påkobling til offentlig avløp? 

Kommunen bygger stadig ut sitt vann og avløpsnett for å legge tilrette for boliger som ikke er koblet til det offentlige. Når kommunen bygge ut sendes det pålegg til boligere det gjelder om påkobling. En påkobling som du  selv må utføre og betale for. 

1. Ta kontakt med flere godkjente foretak for å hente inn anbud på arbeidet. Det er eieren av eiendommen som betale utgiftene for å legge avløpsledningene. Her kan det lønne seg å gå flere sammen så snakk med naboen. Har dere felles ledning vil kostandene for behandling av byggesøknad kunne deles på flere. No-dig er en ny metode å legge rør på. Her kan man sparer mye arbeidstimer på grave  og spregningsarbeid.

2. Når man kobler seg på offentlig ledningsnett, må det søkes om sanitærabonnement. Når man kobler seg på offentlig ledningsnett, må man søke kommunene om sanitærabonnement. Dette er noe som godkjent entreprenør gjør for deg. Sammen med søknaden sendes det inn en planskisse av bolig som viser BRA. Dette for å kunne beregne tilknyttingsgebyr.

3. Vannmåler må installeres når du knytter deg til det kommunale ledningsnettet. Uavhengig om man er tilknyttet offentlig eller privat vannverk skal vannmåler installeres. Ditt avløpsgebyr er basert på ditt vannforbruk.

Fått pålegg om oppgradering av privat avløpsanlegg?

Kommunen har tilsyn med alle eiendommer med privat avløpsanlegg, og vil sende ut varsel om hvilke tiltak som må gjøres for eiendommer som ikke tilfredsstiller dagens krav. 

1. Gå inn på SINTEF for å  finne godkjente leverandører og hent pris hos valgt leverandør. 

2. Godkjent foretak sender inn byggesøknad for teknisk innstallsjon av anlegg og en søknad om utslippstillatese. Serviceavtale og tinglysing av rør over annens manns eiendom må være på plass. Igangsetting av anlegg vil kommunen får ferdigmelding. Anlegget vil bli tømt regelmessig av kommunen.

3. Oppgradering av anlegg er boligeier ansvarlig for. Ettersom det er teknisk innstallsjon av et anlegg må det sendes inn en byggesøknad. I tillegg må det søkes det om en utslippstillatelese og sjekk av forminne. Kostnaden for disse søknadene utgjør 3 gebyrer: 

  1. byggesøknadsgebyr 
  2. utslippsgebyr
  3. forminnegebyr

 

Fettutskiller

Hvorfor fettutskiller?

Virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat skal installere fettutskiller. Dette fordi fett kan forårsake tette avløpsrør, noe som kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer - for eksempel tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser.

Hva er en fettutskiller?

En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet.

For at fettutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Søknad og installasjon om fettutskiller

Innstallering av fettutskiller ved ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendring av eksisterende bygninger, skal søkes om i sanitærabonnementet.

Når registrering av fettutskilleren er fullstendig, vil kommunen fatte et vedtak med påslippskrav som virksomheten plikter å følge.

Tillatelsen gis til eier av virksomheten. Eier av virksomheten er ansvarlig for at påslippskravene overholdes.

Det må også søkes om tillatelse til tiltak. Jfr. Plan- og bygningsloven, kapittel 20. Søknadsplikt § 20-1. Denne søknaden sendes byggesaksavdelingen. 

Det er også viktig at du setter deg inn i Veiledning for oljeutskilleranlegg (NORVAR-rapport 156-2007)

Tømming og kontroll

Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren.

Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene.

Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Påslippstillatelse næringsdrivende

Er du næringsdrivende og har utslipp av annet enn normalt avløp? Da må du søke Gjerdrum kommune om tillatelse til påslipp. Ta kontakt med virksomhet tekniske tjenester for veiledning.

Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Gjerdrum kommune, Akershus.

Drenering og overvann

Flom og oversvømmelse

Grunneier har ansvaret for sikring av egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. Dette gjelder også for erosjon og utrasing.

For å avgrense skadene på egen eiendom ved store nedbørsmengder, bør du spesielt sørge for at takrennene er åpne og at det ikke ligger kvist eller løv som sperrer for vann i avløp og mindre bekker. Mer om skadebegrensning finner du på sikkerhverdag.no

Følg med på flomvarsel for ditt område på varsom.no og meldinger om ekstremvær på NVE.no

Dreninger og overvann

Grunneier har selv ansvaret for håndtering av takvann, drensvann og overvann på egen eiendom. Tilknytning til kommunale overvannsledninger krever tillatelse. Overvann skal ikke under noen omstendighet tilknyttes kloakkledningene.

Hvordan du skal gå frem for å koble fra taknedløpet kan du lese mer om informasjonsfolderen - frakobling av taknedløp. (kommunespesifikk)

Frakobling av taknedløp

Har du som huseier taknedløp som går til kommunal overvannsledning, enten direkte eller via drenering, så er det fint hvis du leser videre.

På grunn av økende nedbørsintensitet er kapasiteten på de kommunale overvannsledningene i ferd med å bli oppbrukt. Legging av nye ledninger med større kapasitet er kostbart og tar tid å gjennomføre, men arbeidet med å skifte ut noen av disse ledningene har startet.

Det er også fortsatt noen fellesledninger, det vil si der både spillvann (kloakk) og overvann (regnvann) går i samme ledning. Disse vil snart bli skiftet ut med separate ledninger for spillvann og overvann, men inntil videre må alt slikt felles avløpsvann pumpes helt til renseanlegget ved Gardermoen og kjøres gjennom renseprosessen der. 

Dette medfører kostnader både til pumping og rensing av det som i utgangspunktet var rent overvann. Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader betales av innbyggerne gjennom gebyrer. For å holde kommunens kostnader så lave som mulig, og dermed også gebyrene til innbyggerne, er det ønskelig at de som har muligheter for det kobler fra taknedløp og tar hånd om vannet på egen eiendom. Led det i så fall vekk fra grunnmuren på huset.

For de som trenger vann til vanning av plen og annet vil det være lønnsomt å ta vare på vannet fra taknedløpet og bruke dette i stedet for å kjøpe vannet gjennom kommunens vannmåler. Les mer her.

 


Publisert: 13.06.2022 13:28:48
Sist endret: 22.11.2022 14:12