Innhold

Leveringsområde 

Her ser du et kart over leveringsområde Gjerdrum kommune NRV og Gimilvann

Informasjon

Alle som ønsker å knytte seg til kommunal vannledning, kan søke om det.

For å få tilgang til tjenesten må du kontakte et godkjent foretak, rørleggerfirma/entreprenør. De leverer nødvendige søknadspapirer for behandling og godkjenning av tilknytning til offentlig vannforsyning.

Søknaden behandles av kommunen.

Alle som er tilknyttet kommunal vannforsyning, skal ha tilgang til drikkevann i tilfredsstillende mengde og kvalitet. Kommunen er ansvarlig for vannforsyningen fram til tilkoblingspunktet for den enkelte abonnents stikkledning.

Planlegging

Når du skal bygge, kan det hende at du som utbygger får krav om å etablere hovedledningsanlegg for vann og avløp. Her er en veiledning til hva du må huske på i slike tilfeller. Vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til kommunens VA-norm.

Hvis du ønsker å diskutere tekniske detaljer angående vann og avløp, ta kontakt med kommunen.

Vannmåler

Alle som er tilknyttet kommunalt vann og avløp i Gjerdrum kommune skal ha vannmåler. Måleren hentes ut på Herredshuset av utførende rørlegger. Vannmålerskjema fylles ut av rørlegger når måleren hentes. Alle vannmålere skal plomberes, og plomberingstang kan lånes når vannmåleren hentes ut.

Vannmåler leses av en gang per år (31.12), og abonnenten faktureres faktisk vannforbruk. Gjerdrum kommune eier vannmålerne, og abonnenten blir fakturert for leie. Det er ikke anledning til å installere andre vannmålere enn de kommunen leverer ut.

Registreringsskjema for ny vannmålere - byggesaker

Krav om vannmåler
Krav om installasjon av vannmåler for beregning av vann – og /eller avløpsgebyr er nedfelt i Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Gjerdrum kommune. Forskriften gjelder også abonnenter tilknyttet kommunalt avløpsnett som har vann fra Gimilvann.

For mer info se Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Gjerdrum kommune, Akershus. I forskriften vil du også finne bestemmelser om det å ha vannmåler.

Registrerings skjema for vannmåler
Ta kontakt med kommunens postmottak her for å få tilsendt et registreringsskjema.

Når skjema er registrert hos kommunen vil det bli avtalt tidspunkt for når vannmåler vil bli utlevert.

Viktig at skjema blir fylt ut så nøye som mulig. 
 

Generell info
Måleren er Gjerdrum kommunes eiendom, og kommunen står for innkjøp av målere. Du betaler en årlig leie for måleren, målerleie starter når måleren leveres ut. Gjeldende gebyrstørrelser (priser) finner du på kommunens nettsider.Måleren skal installeres av godkjent rørlegger. Måleren skal måle alt vann som brukes ved eiendommen. Leier skal skriftlig melde til kommunen om når og hvor måleren er installert (skjemadel 2). Målerbasert gebyr startes fra monteringsdato.

Abonnenten belastes et gebyr for manglende installasjon av vannmåler

Kostnader for installasjon, avlesning m.m. dekkes av leier.

Kommunen skal plombere vannmåleren, plomben skal ikke røres eller måleren fjernes med mindre akutte forhold tilsier det, kommunen skal da skriftlig meldes.

Du som leier skal holde måleren lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Blir en måler borte eller skadet, skal du omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Der kommunen har gitt tillatelse til å skifte eller fjerne vannmåler, skal dette gjøres slik kommunen bestemmer. Vannmåler skal returneres samme sted som nevnt over. Skjemadel 3 skal fylles ut, ev. opphør av gebyr skjer når mottak er registrert. Du bør følge med vannmåleren jevnt over året (evt. notere forbruket), slik at du kan oppdage eventuelle lekkasjer eller skader tidlig. Dersom du har mistanke om feil ved vannmåleren eller oppdager vannlekkasje, må du snarest kontakte kommunen for å avtale videre saksgang.

Kostnader som skyldes mangelfull oppfølging med vannmåler eller vannforbruk belastes leier.

Kommunen sender årlig ut varsel om måleravlesning. Du må sende målerstand til kommunen innen oppgitt frist. Dersom avlesningen ikke utføres til bestemt tid, vil kommunen beregne forbruket samt at det påløper et gebyr for manglende avlesning. Om nødvendig vil kommunen foreta avlesning ved eiendommen for leiers regning.

Har du spørsmål om vannmåler?

Ta kontakt med kommunen på tlf: 66 10 60 00 eller e- post: postmottak@gjerdrum.kommune.no.

Brannvannskum

Brannvesenet er avhengig av brannvannskummer for å hente slokkevann. I villastrøk må brannvannskummen være maksimalt 100 meter fra der boligen din skal ligge. For annen type bebyggelse gjelder andre krav.

Hvis eksisterende kum ligger lenger unna enn det som kreves, kan kommunen pålegge deg å bygge en ny. Du må selv betale for å bygge kummen, men kommunen overtar deretter ansvaret for drift og vedlikehold.

Alternativet til en brannvannskum er å installere boligsprinkling i boligen din.

For mer informasjon om krav til brannvannskum og boligsprinkling, ta kontakt med kommunen.

Kan du dele utgiftene med naboen?

Hvis kommunen har pålagt deg å bygge noe, og naboeiendommer får en fordel av det, kan du ha krav på å få tilbake penger fra naboene. For eksempel hvis kommunen krever at du bygger vei eller vann- og avløpsanlegg, og dette gjør at naboeiendommen blir byggeklar eller får mulighet til å knytte seg til offentlige vann- og avløpsledninger.

Det enkleste er å inngå en privat avtale med naboene om å få dekket noe av utgiftene. Går ikke det, kan du i noen tilfeller få pengene fra naboene gjennom en refusjonssak. Krav om refusjon sender du til kommunen. Mer om refusjon av pålagte byggeprosjekter finner du i Plan- og bygningsloven §18. 

Kart vann og avløp

Av sikkerhetsmessige grunner, viser vi ikke vann- og avløpsledninger på kartsidene våre. Ønsker du oversikt over vann- og avløpsledninger på din eiendom kan du kontakte Kommunalteknisk avdeling.

Oppstartsmøte

Når de tekniske planene er godkjent, og du har fått nødvendige tillatelser, kan du begynne å bygge. Men først kan du ha et oppstartsmøte med kommunen, hvis du ønsker det. I så fall tar du kontakt med kommunen.

Oppstartsmøte - bestilling

Test ledninger før bruk

Før anlegget kan tas i bruk, skal vannledninger trykktestes og desinfiseres. Resultatet skal sendes inn til kommunen. Alle nye spillvanns-/overvannsledninger skal inspiseres med videokamera.

Ferdigattest

Når byggetiltaket er ferdig, skal dette meldes. 

Les mer om melding om ferdig byggetiltak, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Kommunal overtakelse

Offentlig vei og hovedledningsanlegg for vann og avløp skal overtas av kommunen når det er ferdig og godkjent, jfr Plan- og bygningsloven §18.

Prosedyre for overtakelse finner du i VA-normen.


Frakobling av taknedløp

Har du som huseier taknedløp som går til kommunal overvannsledning, enten direkte eller via drenering, så er det fint hvis du leser videre.

På grunn av økende nedbørsintensitet er kapasiteten på de kommunale overvannsledningene i ferd med å bli oppbrukt. Legging av nye ledninger med større kapasitet er kostbart og tar tid å gjennomføre, men vi har startet arbeidet med å skifte ut noen av disse ledningene.

Vi har også fortsatt noen fellesledninger, det vil si der både spillvann (kloakk) og overvann (regnvann) går i samme ledning. Disse vil snart bli skiftet ut med separate ledninger for spillvann og overvann, men inntil videre må alt slikt felles avløpsvann pumpes helt til renseanlegget ved Gardermoen og kjøres gjennom renseprosessen der. Dette medfører kostnader både til pumping og rensing av det som i utgangspunktet var rent overvann.

Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet, så kommunens kostnader betales av innbyggerne gjennom gebyrer. For å holde kommunens kostnader så lave som mulig, og dermed også gebyrene til innbyggerne, er det ønskelig at de som har muligheter for det kobler fra taknedløp og tar hånd om vannet på egen eiendom. Led det i så fall vekk fra grunnmuren på huset.

(For de som trenger vann til vanning av plen og annet vil det være direkte lønnsomt å ta vare på vannet fra taknedløpet og bruke dette i stedet for å kjøpe vannet gjennom kommunens vannmåler.)


Publisert: 29.09.2016 13:45:21
Sist endret: 20.07.2021 15:21