Innhold

Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Skogfond er en tvungen fondsavsetning hjemlet i Lov om skogbruk

Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig.

Skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og pengene kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondordningen, eventuelle tap ved ordningen, til ulike rådgivningstiltak og områdevise skogbruksplaner.

Landbruksdirektorates nettsider om skogfond og hva skogfondet kan brukes til.

Her kan du sjekke saldo på skogfondet

Vil du ha utbetaling fra skogfondet?

En del kulturtiltak i skogen kan dekkes av skogfondet. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift. Frist for krav om refusjon er senest året etter investeringen, men vi anbefaler at krav fremmes så raskt som mulig etter investeringen.

For utbetaling fra skogfond til skogkulturtiltak skal du bruke SLF-skjema 909SLF-skjema 909:

Landbruksdirektoratets skjema for skogfond

Forskrift om skogfond

Skogbruksplan

Skogbruksplan omfatter registrering av skogen som gir oversikt over skog – og miljøressursene på eiendommen og gir en plan for forvaltningen av disse.

For mer informasjon om skogbruksplan ta kontakt med kommunens landbrukskontor.

Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Bygging av landbruksveg

Du må søke før du bygger skogsveg (landbruksveg). Søknadsprosessen skal sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt.

Send søknaden til den kommunen der veianlegget er lokalisert. Du må varsle naboer og rettighetshavere om søknaden.

Det kan søkes om tilskudd til nybygging av skogsveier og ombygging av eksisterende skogsveier.

Søknadsskjema:

Søknad om tilskudd til skogsveier

Søknad om bygging av landbruksvei

Her kan du lese mer om landbruksveier:

Tilskudd til bygging av landbruksveier

Landbruksdirektoratet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier


Hogstmeldinger

Melding om foryngelseshogst i Marka

I henhold til gjeldende forskrift om skogbruk i Oslomarka skal hogst meldes til kommunen, og tilbakemelding foreligge før den gjennomføres. Nesten alt skogareal  i Gjerdrum ligger innenfor markagrensa for skog. Inntil ny eller revidert forskrift er på plass er virkeområdet noe forskjellig fra markaloven.

Ved hogst skal Melding om foryngelseshogst i Marka sendes kommunen ved skogbrukssjef for godkjenning før hogst kan starte. Kart med avmerking av hogstlokalitet og utdriftstrasé vedlegges. Vanlig prosedyre er at skogbrukssjefen blir med skogeier/den som administrerer hogsten på en befaring. Godkjenning vil i vanlige tilfeller foreligge i løpet av 3 uker.

 

Tilskuddsordninger

Tilskudd innen jordbruk og skogbruk


Publisert: 03.10.2016 09:49:54
Sist endret: 15.11.2016 15:13