Innhold

Prosjekter og planer

Vann- og avløpsprosjekter finner du blant våre kommunale prosjekter.

 Prosjekt 5636 Avløp Solheim - Ask

Gjerdrum kommune planlegger å legge avløpsledning fra Solheimsfeltet til Ask. Dette er i henhold til kommunens strategi for avløp i spredt bebyggelse om å rydde opp i områder med ikke godkjente avløpsløsninger, som er basert på EU’s vanndirektiv. I 2019 har NGI utført supplerende grunnundersøkelser langs foreløpig planlagt trase, basert på rapporten «Vurdering av spillvannstrase Ask-Solheim, Gjerdrum kommune (NGI, 2018)». Resultatet av de supplerende grunnundersøkelsene vil være avgjørende for prosjektets videre fremdrift og endelig trase.

Prosjekt 5707 Opprydding av avløp i spredt bebyggelse

I henhold til EU’s vanndirektiv og annet gjeldende lovverk skal alle ha en godkjent avløpsløsning og kommunen er myndighet med hensyn på opprydding innen avløp i spredt bebyggelse.

I 2019 har kommunen planlagt å legge en avløpsledning til området Asmyhrsvingen. I 2020 har kommunen planlagt å legge en avløpsledning til områdene Flatby, Klampenborg, Bråtesletta og Bråtegrenda.

Konsulent er i gang med å prosjektere for alle fem områdene og utarbeide et konkurransegrunnlag for utførelse av området Asmyhrsvingen. Prosjektet er budsjettert med 2 mill. kroner i 2019.

Prosjekt 5691 Avløp i Frognerlinna

To pumpestasjoner for avløp, Smedstubben og Pipenhus, er nå på plass i Frognerlinna og arbeidet med strøm og automatikk forventes ferdigstilt i løpet av september/oktober 2019.

Da pumpestasjonene er operative kan boligene tilkobles det kommunale anlegget, og Virksomhet for tekniske tjenester vil da sende ut et informasjonsskriv til alle berørte boliger.

Prosjektet med å etablere vann og avløp i Frognerlinna ble påbegynt i 2017, også initiert av at Statens vegvesen skulle asfaltere Frognerlinna innenfor Gjerdrum kommunes grenser.

Arbeidet med prosjektering og utførelse ble utført i 2018. Prosjektet er i henhold til opprydding i avløp i spredt bebyggelse, basert på EUs vanndirektiv.

Oppgradering av ledningsnett på vann og avløp i Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune v/tekniske tjenester har i år 2020 et særlig stort fokus på oppgradering av ledningsnettet både til vann og avløp. Takvann og overvann/drenering går inn i private stikkledninger for spillvann, og dette gir stadig økning i kommunale avgifter. Erfaringen vår tilsier at deler av anleggene i kommunen, særlig fra 1970-1980-tallet, er mangelfullt.

For deg som eier av en eiendom vil dette innebære at du kan få besøk av våre hyggelige driftsoperatører som ønsker å besikte eiendommen din. Vi ønsker å kontrollere tilstand på ledningsnettet tilknyttet eiendommen og vi ønsker veldig gjerne et samarbeid. Vi setter derfor pris på om du vil være med å besikte eiendommen.

Statistikken viser at spillvannsmengden må reduseres betraktelig, og med enkle tiltak kan dette la seg gjøre.

Et mulige utfall ved en slik befaring kan være at du som grunneier må utføre tiltak på eiendommen din. Dette kan være å lede takvann åpent ut fra husveggen, og infiltrere det i nærområdet (f.eks. plen, singel osv.), eller det kan være kummer som må oppgraderes.

Hvis vi jobber sammen om dette tiltaket, kan vi alle bidra til å redusere avgiftene til rensing av spillvann, som kan bety reduserte kommunale avgifter.

Dersom du har spørsmål kan de rettes til: gjerdrum.kommunalteknikk@gjerdrum.kommune.no


Publisert: 14.11.2016 14:55:00
Sist endret: 15.11.2016 15:13