Innhold

Prosjekter og planer

Vann- og avløpsprosjekter finner du blant våre kommunale prosjekter.

 Prosjekt 5636 Avløp Solheim - Ask

Gjerdrum kommune planlegger å legge avløpsledning fra Solheimsfeltet til Ask. Dette er i henhold til kommunens strategi for avløp i spredt bebyggelse om å rydde opp i områder med ikke godkjente avløpsløsninger, som er basert på EU’s vanndirektiv. I 2019 har NGI utført supplerende grunnundersøkelser langs foreløpig planlagt trase, basert på rapporten «Vurdering av spillvannstrase Ask-Solheim, Gjerdrum kommune (NGI, 2018)». Resultatet av de supplerende grunnundersøkelsene vil være avgjørende for prosjektets videre fremdrift og endelig trase.

Prosjekt 5707 Opprydding av avløp i spredt bebyggelse

I henhold til EU’s vanndirektiv og annet gjeldende lovverk skal alle ha en godkjent avløpsløsning og kommunen er myndighet med hensyn på opprydding innen avløp i spredt bebyggelse.

I 2019 har kommunen planlagt å legge en avløpsledning til området Asmyhrsvingen. I 2020 har kommunen planlagt å legge en avløpsledning til områdene Flatby, Klampenborg, Bråtesletta og Bråtegrenda.

Konsulent er i gang med å prosjektere for alle fem områdene og utarbeide et konkurransegrunnlag for utførelse av området Asmyhrsvingen. Prosjektet er budsjettert med 2 mill. kroner i 2019.

Prosjekt 5691 Avløp i Frognerlinna

To pumpestasjoner for avløp, Smedstubben og Pipenhus, er nå på plass i Frognerlinna og arbeidet med strøm og automatikk forventes ferdigstilt i løpet av september/oktober 2019.

Da pumpestasjonene er operative kan boligene tilkobles det kommunale anlegget, og Virksomhet for tekniske tjenester vil da sende ut et informasjonsskriv til alle berørte boliger.

Prosjektet med å etablere vann og avløp i Frognerlinna ble påbegynt i 2017, også initiert av at Statens vegvesen skulle asfaltere Frognerlinna innenfor Gjerdrum kommunes grenser.

Arbeidet med prosjektering og utførelse ble utført i 2018. Prosjektet er i henhold til opprydding i avløp i spredt bebyggelse, basert på EUs vanndirektiv.


Publisert: 14.11.2016 14:55:00
Sist endret: 15.11.2016 15:13