Innhold

Kommunale vann- og kloakkgebyrer

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (§1)

Alle priser er inklusiv 25 % mva.

Det vises også til gjeldende Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gjerdrum kommune, vedtatt i Kommunestyret 12.12.18, Prislisten ble vedtatt i kommunestyret sammen med budsjett- og økonomiplan 09.12.20.

Klikk her for: komplett prisliste for Gjerdrum kommune gjeldende fra 01.01.2021

E.1 Gebyrtyper
 • Engangsgebyr for tilknytning vann (tilknytningsgebyr)
 • Engangsgebyr for tilknytning avløp (tilknytningsgebyr)
 • Årsgebyr for vann, herunder abonnementsgebyr og forbruksgebyr
 • Årsgebyr for avløp, herunder abonnementsgebyr og forbruksgebyr
 • Tilleggsgebyr

Årsgebyret består av en fast abonnementsdel og variabel forbruksdel. Alle eiendommer skal betale årsgebyr for både vann og avløp etter målt forbruk, dvs. vannmåler. Noen få eiendommer, hvor det ikke er mulig å etablere vannmåler, skal betale etter stipulert forbruk. Tilleggsgebyr henviser på svømmebasseng der eiendommen betaler årsgebyr på bakgrunn av stipulert forbruk.

E.2 Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av byggets størrelse (stipulert forbruk), skal arealberegningen følge regler om utregning av bruksareal (BRA) i følge Norsk Standard 3940.

Bruksareal (BRA) legges til grunn ved beregning av tilknytningsgebyr.

E.3 Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 3-5 års periode. Dersom det begrunnes gjennom lokale forhold i kommunens økonomiplan kan gebyrberegningen unntaksvis avregnes over en noe lengre periode.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. Dette fremkommer i kommunens økonomiplan.
 • Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
E.4 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsgebyr for vann- og avløpstjenester er en funksjon av et fastledd (abonnementsgebyr) og et variabelt ledd (forbruksgebyr). Det vektes en lavere andel på abonnementsgebyret dersom det ønskes å gi incitament til å spare vann. Abonnementsgebyret i Gjerdrum vektes i henhold til det Norsk Vann omtaler som med et middels høyt fastledd:

 • Vann: Ca. 40%
 • Avløp: Ca. 40%

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

 • Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, landbrukseiendommer og offentlige/kommunale bygg.
 •  Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter.

Fordelingen på brukergruppe er som følger:

Brukergrupper Kategorifaktor

Boliger

Eneboliger/leiligheter > 100 m2
Leiligheter < 100 m2
Hytte/fritidseiendom

 

1.0
0.7
0.5

 Næring

Kommunale bygg
”Våt” næring (vannkrevende)
”Tørr” næring
Landbruk med forbruk < 200 m3
Landbruk med forbruk > 200 m3

 

2.0
2.5
1.2
1.0
2.5

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr. Abonnementsgebyrene for ulike brukerkategorier fremgår av tabellen nedenfor.E.5 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

Enhetspris

 

Enhetspris for vann

Enhetspris for avløp

25,84 kr/m3

45,15 kr/m3

E.6 Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. 

For både vann og avløp gjelder: Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Enhetspris [kr/m3]  x  Målt forbruk [m3

E.7 Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.

Stipulert forbruk beregnes slik:

Beregnet areal BRA  [m2] x (enhetspris pr. m3)

Pr m2 BRA skal derfor følgende avgifter betales:

Enhetspris for vann

Enhetspris for avløp

33,59 kr/m3

58,70 kr/m3

For svømmebasseng på eiendom, som ikke betaler etter målt forbruk, betales et tilleggsgebyr for vann tilsvarende årlig vannforbruk etter gjeldende m3-pris:

 • på 40 m3 for bassengvolum inntil 20 m3
 • på 80 m3 for bassengvolum inntil 40 m3
 • på 120 m3 for bassengvolum større enn 40 m3

Basseng under 3 m3 er fritatt for gebyr. Bestemmelsene gjelder så vel fastmonterte som demonterbare bassenger. 

Dersom eiendommen med svømmebasseng er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betales like høyt tilleggsgebyr også for avløp. 

E.8 Tilknytningsgebyr

Bruksareal (BRA) legges til grunn ved beregning av tilknytningsgebyr.

Tilknytningsgebyr vann:

Tilknytningsgebyr pr. m2  BRA                                                                    kr 392,-

Tilknytningsgebyr avløp:   

Tilknytningsgebyr pr. m2  BRA                                                                    kr 440,-

E.9  Gebyr for utslippstillatelse jfr. Forurensningsforskriften, kapittel 12

Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse, endring/omgjøring av utslippstillatelse.

For hvert anlegg:

 

Aktivitet

Anlegg som ikke overstiger 15 PE

Anlegg over 15 PE

Søknad om utslippstillatelse*

Kr. 9.589.-

Kr. 22.055.-

* I tillegg kommer gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven, jfr. Regulativets pkt. B.2.9 

Endring/omgjøring av utslippstillatelser følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

E.10 Avlesningsgebyr vannmåler

Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen, kan kommunen eventuelt selv velge å foreta avlesning av forbruket på abonnentens regning (avlesningsgebyr).

Avlesningsgebyr v/manglende
innsending innen fristen

500,-
Avlesningsgebyr - kommunen
selv avleser vannmåler
1000,-

Publisert: 04.11.2016 14:42:44
Sist endret: 15.11.2016 15:13