Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppstart av regulering og høring av planprogram Romeriksåsen flerbruksarena

Oppstart av regulering og høring av planprogram for Romeriksåsen flerbruksarena (frist 12.05.2017)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Romeriksåsen flerbruksarena i Gjerdrum Statsallmenning. Planområdet er lokalisert innenfor Gnr/Bnr: 73/1. Planområdet er vist med rød linje i kartutsnittet under.

Området er på ca. 600 daa og er i Kommuneplanen for 2012-24 avsatt til LNF (landbruk-, natur- og friluftsområde).

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i brev av 26.08.2015 gitt tillatelse til oppstart av arbeidet med reguleringsplan i henhold til markaloven §6 første ledd på delegert myndighet.

Målsetting for planarbeidet er å legge til rette for å opparbeide et flerbruksanlegg for sommer og vinteraktiviteter som tilfredsstiller dagens krav til løyper og arena, og som legger til rette for rulleskitrening. Anlegget skal være et egnet samlingspunkt for o-aktiviteter og en felles arena for trening og renn i både skiskyting og langrenn med nødvendig tidtakerbygg og tekniske anlegg, samt klubbhus for samlinger og sosiale aktiviteter. Målsettingen er også å sikre gode snøforhold ved snøproduksjon.  Planarbeidet skal føre til gode parkeringsforhold for alle som benytter flerbruksanlegget og har området som utgangspunkt for aktiviteter videre innover i Romeriksåsen.

Som ledd i varsling av planoppstart er det utarbeidet forslag til planprogram i henhold til pbl. § 4-1, jfr. § 12-9 som grunnlag for planarbeidet. Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn og er tilgjengelig her og på kommunens servicesenter. Etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram, vil det endelige programmet fastsettes ved politisk behandling og ligge til grunn for den etterfølgende plan- og konsekvensutredningen.

Berørte naboer, lag og foreninger og regionale myndigheter blir varslet direkte. I tillegg er varsel om oppstart av planarbeider og offentlig ettersyn av planprogram lagt ut på Gjerdrum idrettslags nettside: www.gil.no.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes innen 12. mai 2017 til: Grindaker AS Landskapsarkitekter v/Lars Flugsrud, Postboks 1340 Vika, 0113 Oslo eller på e-post: lars.flugsrud@grindaker.no. Tlf.: 97 54 65 75.

Det bør tydelig skilles mellom merknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet.

Merknader/synspunkter skal sendes med kopi til:

Gjerdrum kommune, Planavdelingen, Postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no. 

Etter at oppgitt frist er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Planprogrammet vil bli politisk behandlet (fastsettelse). Selve planforslaget vil så bli utarbeidet i samarbeid med kommunen. Når det foreligger et konkret reguleringsplanforslag vil dette bli politisk behandlet (førstegangsbehandling) hos kommunen for deretter å bli lagt til offentlig ettersyn og høring. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før ny politisk behandling (sluttbehandling). 

Oppstart av regulering for gang- og sykkelveg Leikvoll-Klampenborg

Oppstart av regulering for gang- og sykkelveg mellom Leikvoll og Klampenborg (frist 16.12.2016)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres at det for gang- og sykkelveg mellom Leikvoll og Klampenborg i Skedsmo kommune og Gjerdrum kommune, skal igangsettes reguleringsplanarbeid, se kartutsnitt under.

Varslet planavgrensning omfatter et betydelig større område enn hva en forventer at selve planarbeidet vil få konsekvenser for. Dette er for å sikre at tilstrekkelig areal blir utredet i forbindelse med tiltaket.  

Området som totalt er på ca. 224 daa, omfatter gnr/bnr 55/1, 55/16, 32/31, 32/3, 32/6, 32/16, 30/13, 32/14, 32/28, 32/22, 32/21, 30/6, 30/21, 30/2, 30/3, 86/1, 55/4, 55/14, 32/8, 31/1, 31/2, 32/19, 32/20, 30/4, 28/18, 28/21, 28/24, 102/13.

Arealet innenfor Gjerdrum kommune er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF, samt et mindre område til LNF areal for spredt boligbebyggelse ved Bråtesletta. Fremtidig gang- og sykkelveg langs fv. 120 i Gjerdrum kommune er vist med rød stiplet linje i kommuneplanens arealdel. Arealet innenfor Skedsmo kommune er i kommuneplanens arealdel avsatt til samferdselsanlegg (veg) og LNF (landbruks-, natur-, og friluftsformål), hele området er videre avsatt med hensynssone for landskap. Fra Leikvoll og sørover er det regulert gang- og sykkelveg i reguleringsplan 201 "Gang-/sykkelveg langs vests. av RV.120 fra Åsenh. til Leikvoll".

Planleggingens formål er å legge til rette for opparbeidelse av gang- og sykkelveg på strekningen mellom Leikvoll og Klampenborg. Gang- og sykkelvegen er planlagt på samme side som tilstøtende gang- og sykkelveger /vest for fv. 120). I tillegg er det en målsetting å justere/legge om enkelte atkomstveger og kryss på strekningen slik at de får en mer trafikksikker utforming enn i dag. Tiltaket representerer siste delstrekning i prosjektet med å sikre en sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Skedsmokorset og Ask sentrum.

Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Som ledd i varsling av planoppstart skal det derfor utarbeides planprogram i henhold til pbl. § 4-1, jfr. § 12-9 som grunnlag for planarbeidet. Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram, vil Skedsmo og Gjerdrum kommuner fastsette det endelige programmet for den etterfølgende plan- og konsekvensutredningen.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. I tillegg er varsel om oppstart av planarbeider og offentlig ettersyn av planprogram lagt ut på Skedsmo kommunes nettside: https://www.skedsmo.kommune.no/arealplan

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Sweco Norge AS v/Ina Lystad Jacobsen, e-post: ina.lystad.jacobsen@sweco.no, tlf. 47312826 innen 16. desember 2016.

Det bør tydelig skilles mellom merknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet.

Merknader/synspunkter skal sendes med kopi til:

Etter at oppgitt frist er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Planprogrammet vil bli politisk behandlet (fastsettelse). Selve planforslaget vil så bli utarbeidet i samarbeid med kommunene og Statens vegvesen. Når det foreligger et konkret reguleringsplanforslag vil dette bli politisk behandlet (førstegangsbehandling) hos kommunene. Ved vedtak om offentlig ettersyn og høring, vil det være mulig å komme med merknader til planforslaget før ny politisk behandling (sluttbehandling).

Oppstart av regulering Bekkeberget Hage

Oppstart av regulering for Bekkeberget Hage (frist 08.08.2016)

Innholdet under er tidligere kunngjort på kommunens tidligere nettside:

På vegen av Ing. Quamme AS og i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljregulering for Bekkeberget Hage.

Planarbeidet berører eiendommene gnr. 54, bnr. 14, 31, 37, 38, 52, 54, 66, 105, 275, 299, gnr. 55, bnr. 21, 42, 43, 68 og gnr. 75, bnr. 1 innenfor avmerket område på kartet vist under.

Området inngår i ”Bebyggelsesplan for gnr 54, bnr. 31 med tilliggende boligeiendommer – Bekkeberget” og er i kommuneplanen avsatt til boligformål.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på gnr./bnr. 54/31, 54 og 54/105. Reguleringsformål vil være byggeområde for boliger, vei- og trafikkareal og felles lekeareal. For ytterligere opplysninger om planarbeidet kontakt: Jon Anders Quamme, telf. 33 48 98 15 / 400 60 371.

Kunngjøring og dokumenter i forbindelse med planarbeidet vil være tilgjengelig på www.quamme.no.

Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet sendes innen 8. august 2016 til Ing. Quamme AS, Gårdsveien 18, 3230 Sandefjord, eller på epost: quamme@kvalitetshus.no.

Etter at fristen for innspill og kommentarer er utløpt vil selve planforslaget bli utarbeidet og sendt til kommunen for behandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn, og det vil være mulig å komme med eventuelle merknader før endelig behandling og vedtak av planen.


Publisert: 03.04.2017 11:05:04
Sist endret: 03.04.2017 11:05