Pågående planarbeid

Her kan du finne informasjon om pågående planprosesser og gjeldende reguleringsplaner i Gjerdrum Kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Varsling av oppstart

Når planarbeid igangsettes, skal berørte offentlige organer, naboer og andre interessenter varsles.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Ved varsel om oppstart skal avgrensningen av planområdet angis.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Planer på høring/offentlig ettersyn

Utbyggingsavtale mellom Gjerdrum kommune og Gjerdrum boliger AS - offentlig ettersyn (frist 02.04.18)

Kommunen vil inngå utbyggingsavtale med Gjerdrum Boliger AS i forbindelse med utbygging på del av eiendommene gnr 39 bnr 2. I tråd med retningslinjene for offentlighet i plan- og bygningslovens § 17-4, legges dette forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Frist for merknader er mandag 2. april 2018.

Merknader merkes saksnr 16/968 og sendes til postmottak@gjerdrum.kommune.no med kopi til tom.foss@gjerdrum.kommune.no

Planer under arbeid etter høring

Etter høringsperioden/offentlig ettersyn følger en fase hvor kommunens saksbehandler går gjennom mottatte merknader og forbereder saken til politisk vedtak.

 Kunngjøring av planvedtak

Når arealplanen er vedtatt, skal planen med planbeskrivelse kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Krav om erstatning eller straks innløsning må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker. Dette gjelder ikke kommuneplanens arealdel. 

Vedtak av detaljregulering for Brådalsfjellet felt B8–B10 (klagefrist 05.02.18)

I henhold til plan og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret 13.12.2017 i Gjerdrum kommune detaljregulering for Brådalsfjellet B8–B10.

Reguleringsplan for Brådalsfjellet felt B8‐B10 ligger vest for Ask sentrum i Gjerdrum kommune. Planområdet grenser inntil eksisterende boligbebyggelse. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligutvikling i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Brådalsfjellet 2, vedtatt 2004.

Planforslaget viser 43 tomter for frittliggende småhusbebyggelse med tomtestørrelse på mellom 0,7 og 1,2 daa, og tre felt på totalt 6,0 daa for konsentrert småhusbebyggelse og/eller leilighetsbygg. Totalt planareal er 65,5 daa, hvorav 6,3 daa er regulert til grøntformål og lekeplass. Sentralt lekefelt, vegetasjonsområder og grønne korridorer som gir gangforbindelse fra boligområdet til omkringliggende naturområder er sikret.

Hensynet til terreng og landskap er vektlagt særskilt ved utforming av planen og tilpasning av internvegsystem. Planområdet ligger innenfor områderegulering for Ask sentrum, vedtatt 25.03.2015, og følger med enkelte unntak planformål, bestemmelser og retningslinjer fra områdereguleringen.

Saken ligger også tilgjengelig på kommunens nettside www.gjerdrum.kommune.no og hos servicesenteret.
Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage sendes til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no innen 05.02.2018.

Videre saksgang vil være:

  • Eventuell behandling av klage i Kommunestyret
  • Byggesak/realisering av planen.

Vedlegg:

Vedtak av detaljregulering for Fylkesvei 120 gjennom Ask sentrum (klagefrist 26.02.18)

I henhold til plan og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret 13.12.2017 i Gjerdrum kommune detaljregulering for Fylkesvei 120 gjennom Ask sentrum.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en god og entydig gateutforming av fylkesveg 120 gjennom Ask sentrum, med avklaring til omkringliggende, eksisterende og ny bebyggelse, i tråd med gjeldende områdeplan. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boligformål / blokkbebyggelse innenfor hele planområdet, samt næringsbebyggelse, forretning/kontor, på deler av området ut mot fv120.

Planen omfatter fv. 120 gjennom sentrum, deler av Gjerivegen, ny rundkjøring nord i sentrum, torg i form av utvidelse av areal på begge sider av fv. 120 og avkjøringer til sideveger. Innenfor planområdet ligger også Asktunet, kollektivterminal og park. Planområdet ligger innenfor områderegulering for Ask sentrum, vedtatt 25.03.2015, og følger med enkelte unntak planformål, bestemmelser og retningslinjer fra områdereguleringen.

I kommunestyret 13.12.2017 ble det foretatt endring av rundkjøring og gang-sykkelvei i nord. Endringene vises i tegning T-REGPLAN_etter_vedtak 21.12.2017, W02_uten_GS_Askhøgda og CO2_uten_GS_Askhøgda.

Klagefristen er 3 uker, klager må sendes kommunen innen 26.02.2018, enten til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no 

Vedlegg:

Vedtak av planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksarena (ikke klageadgang)

I henhold til plan og bygningsloven § 12.9 vedtok kommunestyret 06.09.2017 i Gjerdrum kommune planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksarena. Plan- og bygningslovens § 12-9 krever at kommunen utarbeider planprogram for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Planprogrammet redegjør for formål, prosess og utredningsbehov for planarbeidet. Planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksarena ble lagt ut på høring 31.03.2017 etter behandling i kommunestyret den 10.06.15.

Gjerdrum kommune har ved høringsfristens utløp mottatt 11 uttalelser fra statlige og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner. Høringsuttalelsene er vurdert. Det er kun gjort små endringer i selve planprogrammet.

En del av innspillene vil ha betydning for utforming av planforslaget, men har ikke medført nevneverdige endringer av selve planprogrammet. Planforslaget må følge opp følgende
punkter:

  • Trafikk og parkeringsløsninger
  • Utrede alternativ for rulleskiløype
  • Ivareta myrområdet med spesielt hensyn til overvannshåndtering og klimagasser

Rådmannens forslag til vedtak Planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksanlegg, datert 14.08.17, fastsettes og legges til grunn for den videre planprosessen.

Overordnete myndighet mottar vedtaksbrev via epost eller ordinær post. 

Vedlegg:

 

Vedtak av detaljregulering for Skjønnhaugtunet (klagefrist 25.04.18)

I henhold til plan og bygningsloven § 12.12 vedtok kommunestyret 21.03.2018 i Gjerdrum detaljregulering for Skjønnhaugtunet.

Formålet med planen er å legge til rette for boligformål / blokkbebyggelse innenfor hele planområdet, samt næringsbebyggelse, forretning/kontor, på deler av området ut mot Fv120.

Berørte parter vil motta vedtaksbrev via epost eller ordinær post. 

Klager på vedtaket sendes kommunen innen 25.04.2018 - Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Vedlegg

Særutskrift 2-gangsbehandling av detaljregulering for Skjønnhaugtunet.pdf

2-gangsbehandling av detaljregulering for Skjønnhaugtunet.PDF

Plankart med planid 201605.PDF

Reguleringsbestemmelser høringsforslag datert 230517.pdf

Planbeskrivelse Skjønnhaugtunet - datert 230517.pdf

ROS analyse Skjønnhaugtunet - rev 170118.pdf

Illustrasjonsplan - sist revidert 160617.pdf

Planutsnitt av ny bebyggelse mot eksisterende bebyggelse - udatert.pdf

Kartlegging av naturtyper - utarbeidet av Miljøfaglig utredning - dater....pdf

Illustrasjonsplan i 3D Skjønhaugtunet, udatert.pdf

Anleggsfase - datert 230517.pdf

Skjønnhaugtunet - Områdestabilitet og lokalstabilitet - revidert 220517....pdf

Skjønnhaugtunet - Grunnundersøkelse - datert 120516.pdf

Overvannshåndtering - Skjønnhaugtunet utarbeidet av Rambøll - sist revid....pdf

Støyvurdering - Skjønhaugtunet utarbeidet av Berg Knudsen AS - datert 16....pdf

Flystøykart - datert 170118.pdf

Avtale om flytting av KV16 - udatert.pdf

Referat fra møtet mellom Gjerdrum kommunen og forslagsstiller 150118.pdf

Forslagstillers innspill etter offentig høring med kommentarer, udatert.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt....pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...2.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...3.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...4.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...5.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...6.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...7.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...8.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...9.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...10.pdf

NGI rapport_ utfylling f-G1 Skjønnhaugtunet.pdf

Forslagstillers og rådmannenes høringsuttalelser til detaljregulering fo....pdf

 

Oversikt over gjeldende arealplaner

Du kan søke etter gjeldene arealplaner i vår digitale kartløsning.

Nyere vedtatte reguleringsplaner finnes i kartinnsynsløsning. For eldre reguleringsplaner vises foreløpig kun planavgrensning.

Register med vedtatte reguleringsplaner finnes her


Publisert: 17.10.2016 09:34:00
Sist endret: 24.04.2018 12:14