Innhold

Varsling av oppstart

 

Når arealplanarbeid igangsettes, skal berørte offentlige organer, naboer og andre interessenter varsles.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Ved varsel om oppstart skal avgrensningen av planområdet angis.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Planer på høring/offentlig ettersyn

Planer under arbeid etter høring

Etter høringsperioden/offentlig ettersyn følger en fase hvor kommunens saksbehandler går gjennom mottatte merknader og forbereder saken til politisk vedtak.

Høringsportal

Kunngjøring av planvedtak

Når arealplanen er vedtatt, skal planen med planbeskrivelse kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Krav om erstatning eller straks innløsning må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker. Dette gjelder ikke kommuneplanens arealdel. 

Vedtak av planprogram for detaljregulering for Bekkeberget Hage, klagefrist 07.10.2019

henhold til plan og bygningsloven § 12.12 vedtok kommunestyret 21.03.2018 i Gjerdrum detaljregulering for Bekkeberget Hage

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse. Reguleringsplanen legger opp til om lag 18 boenheter fordelt på fem rekker. Reguleringsplanen omfatter også fem eneboligtomter, hvorav én er ubebygd. Reguleringsplan for Bekkeberget hage utgjør ca. 13,8 daa og ligger om lag 3,7 km nordvest for Ask sentrum og vest for Fv. 427 i Gjerdrum kommune. Planområdet er avgrenset av bekken mot Teietunet i vest og bekk mot Spenningsmåsaen og mot gamle Fjellveien i øst.

Mot nord grenser arealet inn mot gnr/bnr 55/45, 55/43. Mot øst grenser arealet inn mot 55/21, 48/25, 55/68, og 75/1. Mot sør grenser arealet inn mot 54/275. Mot vest grenser arealet inn mot 54/349.

Berørte parter vil motta vedtaksbrev via epost eller ordinær post.

Klager på vedtaket sendes kommunen innen 25.04.2018 - Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Særutskrift Detaljregulering for Bekkeberget Hage - Sluttbehandling

Vedtatte bestemmelser for detaljregulering av Bekkeberget Hage

0418 Plankart til sluttbehandling

0418 Planbeskrivelse til sluttbehandling

Høringsuttalelser til detaljregulering for Bekkeberget Hage

Detaljregulering for Bekkeberget Hage - Sluttbehandling

Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018-2030

I møte 30.05.2018 vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018-2030.
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Vedlegg

Kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018 - 2030

Kommunestyrevedtak - kommuneplanens samfunnsdel

Oversikt over gjeldende arealplaner

Du kan søke etter gjeldene arealplaner i vår digitale kartløsning.

Når arealplanarbeid igangsettes, skal berørte offentlige organer, naboer og andre interessenter varsles.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Ved varsel om oppstart skal avgrensningen av planområdet angis.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

 

Nyere vedtatte reguleringsplaner finnes i kartinnsynsløsning. For eldre reguleringsplaner vises foreløpig kun planavgrensning.

Register med vedtatte reguleringsplaner finnes her


Publisert: 17.10.2016 09:34:00
Sist endret: 24.04.2018 12:14