Innhold

Varsling av oppstart

 

Når arealplanarbeid igangsettes, skal berørte offentlige organer, naboer og andre interessenter varsles.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Ved varsel om oppstart skal avgrensningen av planområdet angis.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for tettstedet Ask

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Gjerdrum kommune har startet arbeid med områderegulering av tettstedet Ask. Kommunestyret vedtok den 04.10.2019 under sak nr 41/19 at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jfr. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Du har nå mulighet til å komme med merknader, innspill og synspunkter til planprogrammet.

 Planen fremmes av Gjerdrum kommune som en kommunal områderegulering av Ask Sentrum. Hensikten med planen er revidere gjeldende områdeplan vedtatt i 2015 for å oppnå en hensiktsmessig og bærekraftig utvikling av tettstedet Ask.

 Høringsbrev

Forslag til planprogram - justert etter førstegangsbehandling

Saksfremlegg

Saksprotokoll fra førstegangsbehandling avvarsel om oppstrat og utkast til planprogram

Gjeldende områdeplan for Ask, vedtatt 2015.

Gi innspill til forslag til planprogram for områderegulering av Ask Sentrum

Du kan sende inn ditt høringsinnspill til planprogrammet via kommunens høringsportal. Frist for å komme med innspill er 05.06.2019

Det er også mulig å sende merknader pr post:

Gjerdrum kommune  Pb. 10 2024 Gjerdrum

Dersom du ønsker å oversende dine merknader via epost, kan disse sendes til: postmottak@Gjerdrum.kommune.no .

 

Merk oversendelsen med saksnummer 2018/1661. Frist for innsending av innspill og merknader er 05.06.2019.

 

Planavgrensning

Planområdet er avgrenset som vist på kartet nedenfor. Planens avgrensning følger i hovedsak samme avgrensning som gjeldende områdeplan for Ask, vedtatt 2015.

                       

Varsel om oppstart av detaljregulering av eiendom gnr 42/32 Rognvegen 1

Det er varslet oppstart om detaljregulering av eiendom gnr 42/32 Rognvegen 1 iht plan- og bygningsloven § 12-8. Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommen til konsentrert småhusbebyggelse. Merknader til planarbeidet sendes til post@unikus.no eller:
Unikus AS v/ Tove Ovesen, Postboks 4104, 8089 Bodø, med kopi til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024, Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no.

Varslingsbrev

Referat fra oppstartsmøte

 

Planer på høring/offentlig ettersyn

Utbyggingsavtale mellom Gjerdrum kommune og Gjerdrum boliger AS - offentlig ettersyn (frist 02.04.18)

Kommunen vil inngå utbyggingsavtale med Gjerdrum Boliger AS i forbindelse med utbygging på del av eiendommene gnr 39 bnr 2. I tråd med retningslinjene for offentlighet i plan- og bygningslovens § 17-4, legges dette forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Frist for merknader er mandag 2. april 2018.

Merknader merkes saksnr 16/968 og sendes til postmottak@gjerdrum.kommune.no med kopi til tom.foss@gjerdrum.kommune.no

Planer under arbeid etter høring

Etter høringsperioden/offentlig ettersyn følger en fase hvor kommunens saksbehandler går gjennom mottatte merknader og forbereder saken til politisk vedtak.

Høringsportal

 

 Kunngjøring av planvedtak

Når arealplanen er vedtatt, skal planen med planbeskrivelse kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Krav om erstatning eller straks innløsning må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker. Dette gjelder ikke kommuneplanens arealdel. 

Vedtak av detaljregulering for Brådalsfjellet felt B8–B10 (klagefrist 05.02.18)

I henhold til plan og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret 13.12.2017 i Gjerdrum kommune detaljregulering for Brådalsfjellet B8–B10.

Reguleringsplan for Brådalsfjellet felt B8‐B10 ligger vest for Ask sentrum i Gjerdrum kommune. Planområdet grenser inntil eksisterende boligbebyggelse. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligutvikling i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Brådalsfjellet 2, vedtatt 2004.

Planforslaget viser 43 tomter for frittliggende småhusbebyggelse med tomtestørrelse på mellom 0,7 og 1,2 daa, og tre felt på totalt 6,0 daa for konsentrert småhusbebyggelse og/eller leilighetsbygg. Totalt planareal er 65,5 daa, hvorav 6,3 daa er regulert til grøntformål og lekeplass. Sentralt lekefelt, vegetasjonsområder og grønne korridorer som gir gangforbindelse fra boligområdet til omkringliggende naturområder er sikret.

Hensynet til terreng og landskap er vektlagt særskilt ved utforming av planen og tilpasning av internvegsystem. Planområdet ligger innenfor områderegulering for Ask sentrum, vedtatt 25.03.2015, og følger med enkelte unntak planformål, bestemmelser og retningslinjer fra områdereguleringen.

Saken ligger også tilgjengelig på kommunens nettside www.gjerdrum.kommune.no og hos servicesenteret.
Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage sendes til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no innen 05.02.2018.

Videre saksgang vil være:

  • Eventuell behandling av klage i Kommunestyret
  • Byggesak/realisering av planen.

Vedlegg:

Vedtak av detaljregulering for Fylkesvei 120 gjennom Ask sentrum (klagefrist 26.02.18)

I henhold til plan og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret 13.12.2017 i Gjerdrum kommune detaljregulering for Fylkesvei 120 gjennom Ask sentrum.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en god og entydig gateutforming av fylkesveg 120 gjennom Ask sentrum, med avklaring til omkringliggende, eksisterende og ny bebyggelse, i tråd med gjeldende områdeplan. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boligformål / blokkbebyggelse innenfor hele planområdet, samt næringsbebyggelse, forretning/kontor, på deler av området ut mot fv120.

Planen omfatter fv. 120 gjennom sentrum, deler av Gjerivegen, ny rundkjøring nord i sentrum, torg i form av utvidelse av areal på begge sider av fv. 120 og avkjøringer til sideveger. Innenfor planområdet ligger også Asktunet, kollektivterminal og park. Planområdet ligger innenfor områderegulering for Ask sentrum, vedtatt 25.03.2015, og følger med enkelte unntak planformål, bestemmelser og retningslinjer fra områdereguleringen.

I kommunestyret 13.12.2017 ble det foretatt endring av rundkjøring og gang-sykkelvei i nord. Endringene vises i tegning T-REGPLAN_etter_vedtak 21.12.2017, W02_uten_GS_Askhøgda og CO2_uten_GS_Askhøgda.

Klagefristen er 3 uker, klager må sendes kommunen innen 26.02.2018, enten til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no 

Vedlegg:

Vedtak av planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksarena (ikke klageadgang)

I henhold til plan og bygningsloven § 12.9 vedtok kommunestyret 06.09.2017 i Gjerdrum kommune planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksarena. Plan- og bygningslovens § 12-9 krever at kommunen utarbeider planprogram for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Planprogrammet redegjør for formål, prosess og utredningsbehov for planarbeidet. Planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksarena ble lagt ut på høring 31.03.2017 etter behandling i kommunestyret den 10.06.15.

Gjerdrum kommune har ved høringsfristens utløp mottatt 11 uttalelser fra statlige og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner. Høringsuttalelsene er vurdert. Det er kun gjort små endringer i selve planprogrammet.

En del av innspillene vil ha betydning for utforming av planforslaget, men har ikke medført nevneverdige endringer av selve planprogrammet. Planforslaget må følge opp følgende
punkter:

  • Trafikk og parkeringsløsninger
  • Utrede alternativ for rulleskiløype
  • Ivareta myrområdet med spesielt hensyn til overvannshåndtering og klimagasser

Rådmannens forslag til vedtak Planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksanlegg, datert 14.08.17, fastsettes og legges til grunn for den videre planprosessen.

Overordnete myndighet mottar vedtaksbrev via epost eller ordinær post. 

Vedlegg:

 

Vedtak av detaljregulering for Skjønnhaugtunet (klagefrist 25.04.18)

I henhold til plan og bygningsloven § 12.12 vedtok kommunestyret 21.03.2018 i Gjerdrum detaljregulering for Skjønnhaugtunet.

Formålet med planen er å legge til rette for boligformål / blokkbebyggelse innenfor hele planområdet, samt næringsbebyggelse, forretning/kontor, på deler av området ut mot Fv120.

Berørte parter vil motta vedtaksbrev via epost eller ordinær post. 

Klager på vedtaket sendes kommunen innen 25.04.2018 - Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Vedlegg

Særutskrift 2-gangsbehandling av detaljregulering for Skjønnhaugtunet.pdf

2-gangsbehandling av detaljregulering for Skjønnhaugtunet.PDF

Plankart med planid 201605.PDF

Reguleringsbestemmelser høringsforslag datert 230517.pdf

Planbeskrivelse Skjønnhaugtunet - datert 230517.pdf

ROS analyse Skjønnhaugtunet - rev 170118.pdf

Illustrasjonsplan - sist revidert 160617.pdf

Planutsnitt av ny bebyggelse mot eksisterende bebyggelse - udatert.pdf

Kartlegging av naturtyper - utarbeidet av Miljøfaglig utredning - dater....pdf

Illustrasjonsplan i 3D Skjønhaugtunet, udatert.pdf

Anleggsfase - datert 230517.pdf

Skjønnhaugtunet - Områdestabilitet og lokalstabilitet - revidert 220517....pdf

Skjønnhaugtunet - Grunnundersøkelse - datert 120516.pdf

Overvannshåndtering - Skjønnhaugtunet utarbeidet av Rambøll - sist revid....pdf

Støyvurdering - Skjønhaugtunet utarbeidet av Berg Knudsen AS - datert 16....pdf

Flystøykart - datert 170118.pdf

Avtale om flytting av KV16 - udatert.pdf

Referat fra møtet mellom Gjerdrum kommunen og forslagsstiller 150118.pdf

Forslagstillers innspill etter offentig høring med kommentarer, udatert.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt....pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...2.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...3.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...4.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...5.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...6.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...7.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...8.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...9.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...10.pdf

NGI rapport_ utfylling f-G1 Skjønnhaugtunet.pdf

Forslagstillers og rådmannenes høringsuttalelser til detaljregulering fo....pdf

Vedtak av detaljregulering for gang sykkelvei mellom Leikvoll og Klampenborg (klagefrist 01.07.18)

I henholdt til plan og bygningsloven § 12.12 vedtok kommunestyret 30.05.2018 i Gjerdrum kommune planprogram for detaljregulering for gang og sykkelvei mellom Leikvoll og Klampenborg. Gjerdrum kommune har tatt initiativ til utarbeidelse av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 120 mellom Klampenborg i Gjerdrum kommune og Leikvoll i Skedsmo kommune. Planarbeidet foregår i samarbeid med Skedsmo kommune.

Strekningen er ca. 2,1 km lang, er svingete, uten fortau, har høy fartsgrense og oppleves generelt trafikkfarlig å ferdes langs. Strekningen er den siste delstrekningen i prosjektet med å legge til rette for gang- og sykkelveg mellom Skedsmokorset og Ask sentrum.

Traséen for gang- og sykkelvegen ligger i sin helhet på vestsiden av fylkesvegen. Ved gjennomføring av prosjektet vil det ligge til rette for økt sykkel bruk til pendling mellom kommunene.

Overordnete myndighet mottar vedtaksbrev via epost eller ordinær post. 

Frist for å klage på vedtaket settes til: 01.07.2018

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2018
Enstemmig vedtak
Detaljregulering for gang- sykkelvei fra Klampenborg til Leikvoll med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

 

Vedlegg

2.gangsbehandling av detaljregulering for gang og sykkelvei mellom Leikv....pdf

Fylkesmannens uttalelse om offentlig ettersyn av detaljregulering for ga....pdf

Gang- og sykkelvei fra Klampenborg til Leikvoll - uttalelse.pdf

Generell tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Reguleringsplan for gan....pdf

Høringsuttalelse fra Ask StorVel - Sykkelvei mellom Klampenborg og Leikv....pdf

Høringsuttalelser til detaljregulering for Leikvol_Klampenborg.pdf

Innspill høring reguleringsplan sykkelvei Klampenborg Leikvoll.pdf

Innspill til varsel om offentlig høring av reguleringsplan for sykkelveg....pdf

Kommentar til høring av detaljregulering for Gang og sykkelvei fra Klamp....pdf

Møtereferat Statens Vegvesen og Gjerdrum kommune 170418.pdf

Oversendelse av arkeologisk registreringsrapport - Reguleringsplan for g....pdf

Særutskrift 2.gangsbehandling av detaljregulering for gang og sykkelvei ....docx

Utkast til nye reguleringsbestemmelser.pdf

Uttalelse til detaljreguleringsplan for gang sykkelveg fv. 120 mellom Le....pdf

Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag - reguleringsplan - sykk....pdf

Uttalelse til offentlig ettersyn av sykkelvei mellom Klampenborg og Leik....pdf

Vedtatte reguleringsbestemmelser 30.05.2018.pdf

W01.pdf

W02.pdf

W03.pdf

Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018-2030

I møte 30.05.2018 vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018-2030.
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Vedlegg

Kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018 - 2030.pdf

Kommunestyrevedtak - kommuneplanens samfunnsdel.pdf

Oversikt over gjeldende arealplaner

Du kan søke etter gjeldene arealplaner i vår digitale kartløsning.

Nyere vedtatte reguleringsplaner finnes i kartinnsynsløsning. For eldre reguleringsplaner vises foreløpig kun planavgrensning.

Register med vedtatte reguleringsplaner finnes her

Når arealplanarbeid igangsettes, skal berørte offentlige organer, naboer og andre interessenter varsles.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Ved varsel om oppstart skal avgrensningen av planområdet angis.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for tettstedet Ask

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Gjerdrum kommune har startet arbeid med områderegulering av tettstedet Ask. Kommunestyret vedtok den 04.10.2019 under sak nr 41/19 at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jfr. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Du har nå mulighet til å komme med merknader, innspill og synspunkter til planprogrammet.

 Planen fremmes av Gjerdrum kommune som en kommunal områderegulering av Ask Sentrum. Hensikten med planen er revidere gjeldende områdeplan vedtatt i 2015 for å oppnå en hensiktsmessig og bærekraftig utvikling av tettstedet Ask.

 Høringsbrev

Forslag til planprogram - justert etter førstegangsbehandling

Saksfremlegg

Saksprotokoll fra førstegangsbehandling avvarsel om oppstrat og utkast til planprogram

Gjeldende områdeplan for Ask, vedtatt 2015.

Gi innspill til forslag til planprogram for områderegulering av Ask Sentrum

Du kan sende inn ditt høringsinnspill til planprogrammet via kommunens høringsportal. Frist for å komme med innspill er 05.06.2019

Det er også mulig å sende merknader pr post:

Gjerdrum kommune  Pb. 10 2024 Gjerdrum

Dersom du ønsker å oversende dine merknader via epost, kan disse sendes til: postmottak@Gjerdrum.kommune.no .

 

Merk oversendelsen med saksnummer 2018/1661. Frist for innsending av innspill og merknader er 05.06.2019.

 

Planavgrensning

Planområdet er avgrenset som vist på kartet nedenfor. Planens avgrensning følger i hovedsak samme avgrensning som gjeldende områdeplan for Ask, vedtatt 2015.

                       


Publisert: 17.10.2016 09:34:00
Sist endret: 24.04.2018 12:14