Innhold

Generelt om private planforslag

01.01.2018 trådte ny forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering i kraft. Du kan lese hele forskriften her.

Denne forskriften stiller krav til både forslagsstiller og kommunen. Blant annet er kravene til innhold i oppstartsmøter når fastsatt i forskriften.

Forhåndskonferanse - dialogmøte

Før planarbeidet starter opp, anbefales det at det gjennomføres et dialogmøte med kommunen. Formålet med et slikt møte er å gjennomgå overordnede føringer for planarbeidet, og avklare om planititiativet bør gå videre. 

 Skjema for bestiling av forhåndskonferanse/dialogmøte

Oppstartsmøte

Ny forskrift for behandling av private forslag til detaljreguleringsplaner stiller strengere krav til hvilken dokumentasjon som må være på plass ved et oppstartsmøte.

Bestilling av oppstartsmøte

Krav til dokumentasjon til oppstartsmøte

Varsling av oppstart

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeid. Dette gjøres ved kunngjøring i avis og gjennom elektroniske medier, samt ved å tilskrive aktuelle høringsinstanser og berørte parter som grunneiere og naboer.

Forslagsstiller er selv ansvarlig for å varsle oppstart av planarbeidet. Utdrag fra plan- og bygningsloven:

"Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp."

Mal for varsling av oppstart

Førstegangsbehandling av planforslag

Mal -planbestemmelser

Mal -planbeskrivelse

Ved første gangs behandling foreligger det et konkret forslag til reguleringsplan. Forslaget består av et plankart og et sett bestemmelser. I tillegg foreligger det et saksfremlegg eller en saksutredning som beskriver planforslaget.

Planforslaget behandles av utvalget. Forslaget blir enten lagt ut til høring, bearbeidet eller avvist.

Offentlig ettersyn/høring

I høringsperioden blir alle berørte varslet, og kan komme med innspill til planen.

Statlig og regionale planer og føringer 

Regionale planer

Statlige planretningslinjer

 

 Relevante lenker for forslagsstillere

 

 Kartdata for eiendomsutviklere/forslagstiller

Gjerdrum kommune har nå en elektronisk løsning der det kan bestilles digitale kartdata og tiltaksanalyser egnet for eiendomsutviklere. Lenke til E-torg for Gjerdrum kommune

Pris for arbeider etter plan- og bygningsloven

Alle plan- og byggesaker er fritatt merverdiavgift.

B.1. Plansaker

B.1.1 Timespris

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene gebyrlegges etter timessats.
Timespris kr 1.700,-

B.1.2 Dialogmøter

Planforhåndskonferanse kr 5.000,-

B.1.3 Trekk, avslag eller avvisning av planforslag

Søknad som avsluttes etter varsel om oppstart 25% av gebyr
Planforslag som avsluttes før førstegangsvedtak 50% av gebyr
Sak som avsluttes etter førstegangsvedtak 100% av gebyr

B.1.4. Oppstartsmøte

For planavklaring med referat kr 30.000,-

B.1.5. Reguleringsplan

a) For små endringer i reguleringsplan, jf. pbl. § 12-14, 2. ledd kr 45.000,-
b) For kontroll og behandling av privat forslag til detaljregulering: kr 190.000,-
c) Detaljregulering m/planprogram og KU kr 260.000,-


B.1.6. Prinsippavklaring/ reguleringsforespørsel etter Pbl § 12- 8

Fast gebyr uavhengig av areal (politisk anbefaling/råd): kr 40.000,-

B.1.6. Gebyrberegning

Gebyr for plansaker beregnes endelig på det tidspunkt planen er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn/høring, etter de areal og satser som gjelder på dette tidspunktet. Arealberegningen følger planavgrensningen.

B.2 Byggesak

B.2.1 Betalingsplikt

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

B.2.2 Arealgrunnlag

Bruksarealet BRA legges til grunn for beregning av gebyr. Arealet beregnes etter NS 3940.

B.2.3 Grunngebyr

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

Grunngebyr (per søknad) kr 5.140,-

B.2.4 Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.

Alle søknadspliktige tiltak (per bruksenhet) kr 510,-

B.2.5 Timespris

For tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Følgende timesats gjelder for byggesak. Gjelder også søknader etter kapittel 18 i pbl.

Timessats kr 1.540,-

B.2.6. Dispensasjon

a) For ethvert forhold som krever dispensasjon kr 8.250,-
b) Dispensasjonssak som krever politisk behandling, kr 25.700,-
c) Tillegg for samordning med andre myndigheter kr 7.700,-

B.2.7. Forhåndskonferanse

For forhåndskonferanse med referat, mindre tiltak: garasje, uthus, enebolig/en bruksenhet, til og med 499m2 BRA kr 2.700,-, større tiltak fra to bruksenheter over 500m2 BRA kr 12.000,-

B.2.8. Tiltak etter plan- og bygningsloven §20-4 (uten ansvarsrett)

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Gebyr per tiltak per eiendom kr 5.150,-

B.2.8.2 Landbruksbygg (nybygg og utvidelser)

a. 0-100 m2 kr 15 000,-
b. 101-300 m2 kr 30 000,-
c. 301-500 m2 kr 45 000,-
d. 501-700 m2 kr 60 000,-
e. 701-999 m2 kr 75 000,-

B.2.9 Tiltak etter plan- og bygnignsloven pbl § 20-1 jf 20-3 (med ansvarsrett)

B.2.9.1 Boligbygg

a) Bolig og fritidsbolig med inntil to boenheter (per bygg) kr 27.000,-
b) Rekkehus, kjedehus og andre småhus (per boenhet) kr 15.500,-
c) Store boligbygg (per boenhet) kr 10.300,-

Satsene ovenfor benyttes også ved tilbygg som gir nye boenheter på en eiendom.

Ved to-trinnssøknad faktureres fullt gebyr ved rammetillatelse. I tillegg faktureres per søknad om igangsettingstillatelse.

Igangsettingstillatelse kr 4.360,-

B.2.9.2 Tilbygg, påbygg, boliggarasje (boligformål)

a. 0-15 m2 kr 5 000,-
b. 16-30 m2 kr 8 300,-
c. 31-50 m2 kr 9 600,-
d. 51-100 m2 kr 15 400,-
e. 101-450 m2 kr 23 600,-
f. 451- 999 m2 kr 44 200,-
g. Over 1 000 m2 kr 64 800,-

B.2.9.2 Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg mm. (nybygg, ombygging og utvidelser)

 
a) 0-100 m2 kr 23 600,-
b) 101-300 m2 kr 44 200,-
c)  301-500 m3 kr 64 800,-
d) 501-700 m2 kr 85 300,-
e) 701-2000 m2 kr 105 900,-
   

B.2.9.3 Anlegg

Anlegg som krever behandling av
tekniske planer (veg, vann, avløp mm.) kr 25 700,-
Andre konstruksjoner og anlegg (bru, dammer, etc) kr 9.900,-

B.2.9.4 Fasadeendringer – vesentlige reparasjoner

a) Småhus (per fasade) kr 4.300,-
b) Større bygg (per fasade) kr 7.750,-

B.2.9.5 Bruksendring - ombygging

For bruksendring uten søknadspliktig ombygging kr 7.750,-

For bruksendring med søknadspliktig ombygging betales 60% av gebyr for nybygg.

For ombygging uten bruksendring betales 60% av gebyr for nybygg.

B.2.9.6 Riving

a) 0-100 m2 kr 4.850,-
b) Over 100 m2 - hver påbegynte 100 m2 kr 2.400,-
c) Rivingssaker som krever politisk behandling betales et tillegg på: kr 16.900,-

B.2.9.7 Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring, reparasjon

Det kreves bare særskilt gebyr når søknaden er et selvstendig tiltak.
Gebyr pr. søknad: kr 2.300,-

B.2.9.8 Innhegning mot vei, støttemur, reklameskilt og lignende (per tiltak)

a) Innhegning mot vei, gjerde: kr 2.300,-
b) Forstøtningsmur: kr 2.300,-
d) Skilt/reklame: kr 2.300,-

B.2.9.9. Vesentlig terrenginngrep

Søknadspliktige tiltak inntil 15 000 m3 kr 15.400,-

Tiltak fra 15 000 m3 og oppover, tillegg for hver 1000 m3 kr 4.100,-

Gebyret beregnes for hver lokalitet.

B.2.10 Fradeling av grunneiendom

Søknad om fradeling av grunneiendom (ny matrikulering) eller bortfeste av enhet for mer enn
10 år i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og matrikkelloven.

Per ny grunneiendom kr 5.150,-

B.2.12. Fornyelse av søknad

a) Ved fornyet godkjenning før bortfall betales 30 % av fullt gebyr begrenset nedad til: kr 3.100,-
b) Ved fornyet godkjenning etter bortfall betales fullt gebyr.

B.2.13. Endring av tillatelse

Behandling av søknad om endring av tillatelse som betinger nytt vedtak pr. søknad: 30 % av ordinært gebyr.

B.2.14. Diverse tiltak

Tiltak som ikke faller innunder gebyrene ovenfor kr 5 000,-

B.2.15. Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse som ikke krever befaring: kr 3.200,-

Midlertidig brukstillatelse som krever befaring: kr 4.200,-

Ferdigattest som ikke krever befaring kr 1 550,-

Ferdigattest som krever befaring kr 2 050,-


Publisert: 17.10.2016 09:34:00
Sist endret: 08.10.2020 15:17