For utbygger/forslagstiller

Har du en eiendom du ønsker å utvikle? For de aller fleste utbyggingsprosjekter er det krav om at det skal foreligge en detaljreguleringsplan. Her finner du informasjon om hvordan slike planer utarbeides i Gjerdrum kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Generelt om private planforslag

01.01.2018 trådte ny forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering i kraft. Du kan lese hele forskriften her.

Denne forskriften stiller krav til både forslagsstiller og kommunen. Blant annet er kravene til innhold i oppstartsmøter når fastsatt i forskriften.

 

Dialogmøte

Før planarbeidet starter opp, anbefales det at det gjennomføres et dialogmøte med kommunen. Formålet med et slikt møte er å gjennomgå overordnede føringer for planarbeidet, og avklare om planititiativet bør gå videre. 

 Lenker til relevante dokumenter

Skjema for bestilling av dialogmøte.

Skjema skal fylles ut så mye som mulig og sendes til postmottak@gjerdrum.kommune.no 

Oppstartsmøte

Ny forskrift for behandling av private forslag til detaljreguleringsplaner stiller strengere krav til hvilken dokumentasjon som må være på plass ved et oppstartsmøte.

Skjema for bestilling av oppstartsmøte i tråd med plan- og bygningsloven.

Skjema sendes til postmottak@gjerdrum.kommune.no

Krav til dokumentasjon til oppstartsmøte

Varsling av oppstart

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeid. Dette gjøres ved kunngjøring i avis og gjennom elektroniske medier, samt ved å tilskrive aktuelle høringsinstanser og berørte parter som grunneiere og naboer.

Forslagsstiller er selv ansvarlig for å varsle oppstart av planarbeidet. Utdrag fra plan- og bygningsloven:

"Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp."

Mal for varsling av oppstart

Førstegangsbehandling av planforslag

Ved førstegangsbehandlingen foreligger det et konkret forslag til reguleringsplan. Forslaget består av et plankart og et sett bestemmelser. I tillegg foreligger det et saksfremlegg eller en saksutredning som beskriver planforslaget.

Planforslaget behandles av utvalget. Forslaget blir enten lagt ut til høring, bearbeidet eller avvist.

Offentlig ettersyn/høring

I høringsperioden blir alle berørte varslet, og kan komme med innspill til planen.

Statlig og regionale planer og føringer 

Relevante lenker for forslagsstillere

Planlegging.no
Miljøkommune.no
Statlige planretningslinjer
Retningslinjer for innsigelser
• Forskrift om behandling av private planforslag
Plan- og bygningsloven
KU-forskrift
Kart- og planforskrift
Naturmangfoldloven
Naturbasen
Lov om folkehelsearbeid
Reguleringsplanveileder
H 2300 Grad av utnytting
• T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen
• T–1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
• Støy i anleggsperioden (pdf)
• Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging
• Veileder om sikkerhet rundt storulykkevirksomheter
• Veileder risiko og sårbarhet
• NVE atlas
• NVE – flom og skred i arealplanlegging
• NVE - kvikkleirerapport for Kristiansand
• NVE - sjekkliste
• Veileder havnivåstigning og stormflo
• Universell utforming i planlegging
• Veileder universell utforming
• Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning (pdf)
• Barn og unges interesser i planleggingen
• Trygge nærmiljø
• Kriminalitetsforebyggende sjekkliste for planleggere
• Veileder kulturminner, kulturmiljø og landskap

 Kartdata for eiendomsutviklere/forslagstiller

Gjerdrum kommune har nå en e-torg løsning der det kan bestilles digitale kartdata og tiltaksanalyser egnet for eiendomsutviklere. Lenke til E-torg for Gjerdrum kommune

Plansaker - gebyr

Alle plan- og byggesaker er fritatt merverdiavgift

B.1. Plansaker

B.1.1. Oppstartsmøte
 • For planavklaring med referat kr 11.000,-
B.1.2. Reguleringsplan
 • For kontroll og behandling av detaljregulering som ikke fremmes av kommunal myndighet kr 90.000,- 
 • For utbyggingsområder ilegges gebyr på kr 10,- for hver m2 BRA, inkludert parkeringsareal.  
 • For områdeplan som fremmes av private skal det foreligge særskilt avtale på ressursbruken med kommunen.
 • Gebyret omfatter behandling og vedtak frem til offentlig ettersyn (høring).
 • Ekstrautgifter utover dette faktureres forslagsstiller.
 • Planer som utløser krav om konsekvensutredning (KU) medregnes gebyr på kr 32.000 + kr 500,- pr daa.
 • Gebyret gjelder frem til vedtak av KU og planprogrammet. 
B.1.3. Mindre reguleringsendringer
 • For et hvert forhold som endres kr 5.700,- 
 • Tillegg for endinger som krever politisk behandling kr 31.500,-   
B.1.4. Prinsippavklaring/ reguleringsforespørsel etter Pbl § 12- 8
 • Fast gebyr uavhengig av areal (politisk anbefaling/råd) kr 30.800,-
B.1.5. Avslag
 • Dersom planutvalget avviser planen (ikke legges ut til høring) betales fult gebyr. Utsettes saken eller returneres til forslagstiller for videre arbeid blir fakturering utsatt til neste behandling
B.1.6. Gebyrberegning
 • Gebyr for plansaker beregnes endelig på det tidspunkt planen er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn/høring, etter de areal og satser som gjelder på dette tidspunktet. Arealberegningen følger planavgrensningen.

 

 

 

 


Publisert: 17.10.2016 09:34:00
Sist endret: 24.04.2018 12:22