Kommuneplan

Gjerdrum kommunen har startet opp prosessen med rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Her finner du informasjon om begge disse prosessene, i tillegg til gjeldende kommuneplan for Gjerdrum.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplanen i Gjerdrum

Gjeldende kommuneplan i Gjerdrum ble vedtatt i 2012

Plankart

Gjeldende bestemmelser og retningslinjer

Vedtak

Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018-2030

I møte 30.05.2018 vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018-2030.
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Vedlegg

Kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018 - 2030.pdf

Kommunestyrevedtak - kommuneplanens samfunnsdel.pdf

Rullering av kommuneplanens arealdel.

Oppstart av kommuneplan rullering kungjøres i lokale aviser.

Kommunen tar imot innspill til kommuneplanens arealdelen i perioden 01.06.2018 til 01.10.2018. Det er viktig at arealinnspill til kommuneplanen er grundig redegjort for. Benytt skjema for innspill til arealdel (se under), og legg gjerne ved tilleggsdokumentasjon. Innspill som ikke gir tilstrekkelig informasjon, vil ikke bli tatt med videre i kommuneplanrulleringen.

Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Planprogram

Gjerdrum kommunestyre besluttet i møte 13. juni 2018 å legge ut på høring foreslått planprogram for kommuneplanens arealdel. Høringstiden for planprogrammet varer til 1. september 2018. Alle har mulighet til å komme med tilbakemeldinger i høringsperioden. Dette kan gjøres ved å sende innspill på planprogrammet til postmottak@gjerdrum.kommune.no hvor det også klart kommer frem hvem som er avsender og hvilke ønsker man har i forhold til planprogrammet som er på høring.

Planprogram arealdelen 2018-2030 med kommunestyrets endringer før utlegging på høring.pdf

Overordnede føringer for rullering av kommuneplanens arealdel

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging mars 2018.

Vedlegg til Fylkesmannens forventningsbrev

 


Publisert: 17.10.2016 09:34:00
Sist endret: 15.11.2016 15:13