Innhold

Kommuneplanen i Gjerdrum

Gjeldende kommuneplan i Gjerdrum ble vedtatt i 2012

Plankart

Gjeldende bestemmelser og retningslinjer

Vedtak

Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018-2030

I møte 30.05.2018 vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018-2030.
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Vedlegg

Kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018 - 2030

Kommunestyrevedtak - kommuneplanens samfunnsdel

Rullering av kommuneplanens arealdel 2019-2031: mottatte innspill

Oppstart av kommuneplan rullering ble kungjort 13.06.2018

Kommunen tok imot innspill til kommuneplanens arealdelen i perioden 01.06.2018 til 01.10.2018.

Kommunen har mottatt følgende innspill til kommuneplanens arealdel:

Nr

Avsender

Gnr/bnr

Bruksnavn/adresse

Areal (DAA)

Nåværende formål

Ønsket formål

1

 

Per   Håkon Sand

55/8

Gistifjellet

 Økolandsby

33

LNFR   (Skog + dyrket mark)

Fremtidig   boliformål

 

55/20  

51/6   (teig 2)

 
 

2

Øyvind   Hval

28/2

Frognerlinna   43

 

LNFR   (Boligeiendom

Fremtidig   boliformål

3

Maj   E Grini Ringnes

46/25

 

158  

LNFR/Industri

Fremtidig   boliformål

4

Terje   Johansen

44/9

 

 

LNFR   (kulturminne)

Fremtidig   boliformål

5

Klampenborg   Invest

30/19

Klampenborgen   6

 

LNFR   (Gårdstun

Fremtidig   boliformål

6

Norgesgruppen   Øst

46/1

46/2

 

7

LNFR

Næring

7

Gjerdrum   Byggservice AS

37/10

 

10

LNFR

Fremtidig   boliformål

8

 Tore Braate /v Klampenborg Invest

 

(Sørbygda)

70

LNFR   (Skog og bolig)

Fremtidig   boligformål

9

Kai   Martin Jensen og Jan-Erik Olstad

29/27

29/24

Asmyrgata   16

2,6

LNFR   (bolig)

Fremtidig   bolig

10

Fauna   Eiendom AS

31/1

Gauterud   Gård

140

LNFR   (fulldyrket, beite og skog)

Næring

11

Ragnhild   Rud

50/1

50/2

Vestbyvegen   8

188

Fremtidig   bolig

Fremtidig   bolig

12

Lars   Lind /v ØRP

54/1

Åmotskogen   2

24

LNFR/skog

Fremtidig   bolig

13

Anleggsutstyr   Øst AS /v Plan 1

28/10

Smedkroken

6,4

Spredt   boligbebyggelse

Fremtidig   boligbebyggelse

14

Ask   Brodal AS /v Nils Svensøy

37/6

37/8

Brådalsfjellet

30

LNFR   (skog

Fremtidig   bolig

15

Tor   Belstad

37/30

Ulvestufaret   12

 

LNFR

Fremtidig   bolig

16

Ask   Brodal AS /v Nils Svensøy

37/30

37/8

Brådalsfjellet  

20

LFNR(Skog)

Fremtidig   bolig

17

Kjell   Kristian Olstad og Olaf Olstad /v Plan 1

37/5

Nordre   Brådals Hjemfjell

250-300

LNFR   (Skog)

Fremtidig   Bolig

18

Aksel   Askeland /v ØRP

55/9   og 15

55/1

Gistifjellet

379

LNFR   (Skog)

Fremtidig   bolig

19

Jens   Bjelke Holtermann /v ØRP

54/29

Granås

29,5

LNFR   (Skog)

Fremtidig   bolig

20

Joakim   Lundby /v ØRP

38/1

Fjælstadgrenda

3,5

LNFR   (Dyrket mark)

Fremtidig   bolig

21

Optimera   AS

46/1

Kulsrudfjellet

337

LNFR   (skog)

Fremtidig   bolig

22

Amblie   og Moe Bygg AS

38/19

Holmen

3

LNFR   (bolig)

Fremtidig   bolig

23

Fie   Byggetjenester

68/2

Grindlykkja

 

Bolig

Bolig

24

Ullensaker   Eiendomsutvikling AS /vJessheim Arkitekter

54/12

Bekkeberget

70

LNFR

Fremtidig   bolig

25

Romerike   Sentrum AS /v ØRP AS

46/17

 

Grønlundfjellet   Vest

245

LNFR

Fremtidig   bolig

26

Kathrine   Rønning Dokken

54/6

Hagejordet

14

LNFR

Fremtidig   bolig

27

Tove   Olstad

13/9

Hoel

5

LNFR

Bolig   (1)

28

Eivind   Huser

49/8

Rudsbakka   21

40

LNFR

Fremtidig   bolig

29

Kirsten   Sørlie

Bjørnar   Smestad

Anne-Brit   Smestad

40/3

Hønsi   Vestre

31,5

Grønnstruktur

(golfbane)

Fremdtidig   bolig

30

Morten   Lorentzen /v ØRP

45/1

Ved   Hellen

0

LNFR

Fremtidig   Næring

31

ØRP

46/3

Kulsrudfjellet

147

LNFR

Fremditig   Bolig

32

Lie   Øyen Arkitekter

40/3

Del   av golfbane

31

Grønnstruktur

Fremtidig   bolig

Planprogram

Gjerdrum kommunestyre besluttet i møte 13. juni 2018 å legge ut på høring foreslått planprogram for kommuneplanens arealdel.  Høringstiden for planprogrammet var frem til 1. september 2018.

Planprogrammet ble behandlet etter høring i kommunestyremøte 12.12.2018.

 

Planprogram for kommuneplanens arealdel

 

Overordnede føringer for rullering av kommuneplanens arealdel

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging mars 2018.

Vedlegg til Fylkesmannens forventningsbrev

 


Publisert: 17.10.2016 09:34:00
Sist endret: 15.11.2016 15:13