Innhold

Smeltevann og stadig mer regn

i avløpsnettet er en utfordring i form av kostnader, miljø og kjelleroversvømmelser. Regn og smeltevann er et felles ansvar hvor både kommunen, utbyggere og innbygger må bidra til å redusere ulempene ved dette. I felleskap kan vi gjøre tiltak for å redusere skadeomfanget og utnytte vannet til noe positivt.

Frakobling av taknedløp = føre vann fra takrennene ut på bakken og ikke ned i bakken (avløpsrøret).

Vi oppfordrer alle huseiere i Gjerdrum kommune å koble fra taknedløpet slik at regn- og smeltevann fra taket renner ut på eiendommen og ikke ned i avløpet. På grunn av viktigheten av tiltaket planlegges det å sende ut pålegg til alle abonnenter av vann- og avløpstjenester i kommunen med oppstart høsten 2021.

Pålegg og hjemmelsgrunnlag 

Et pålegg er et juridisk virkemiddel, hvor vi, i henhold til en lov, kan sikre oss at du gjennomfører tiltaket.

Vi har derfor rett til å kreve at du separerer din stikkledning (frakobler regnvann og smeltevann fra avløpsrøret) i henhold til forurensningsloven § 22 annet ledd:

Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensnings-myndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det.

Hvorfor krever vi dette?

Det er kostbart og unødvendig å pumpe og rense regnvann

Hensikten med å frakoble taknedløp er å sørge for at regnvann ikke går i samme ledning som kloakken. Det er unødvendig å sende rent regnvann og smeltevann til renseanlegget. Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet og i prinsippet betaler man i dag for å rense rent regnvann som ellers kunne blitt brukt som en ressurs til andre formål. Ved å minimere andelen regnvann til renseanlegget vil vi derfor redusere disse kostnadene som igjen vil kunne redusere vann- og avløpsgebyrene abonnentene faktureres av kommunen. Her har du, som abonnent, en mulighet til å bidra til god og kostnadseffektiv drift av avløpsledningene.

Et godt miljøtiltak

Ved mye nedbør eller snøsmelting, er ikke de kommunale ledningene store nok til å frakte takvannet sammen med spillvannet til renseanlegget. I slike situasjoner blir gjerne deler av avløpsvannet ledet ut i overløp til nærmeste bekk, elv eller innsjø, noe som både kan føre til forurensning av drikkevann og være sjenerende for bade- og friluftsliv. Det er derfor et godt miljøtiltak å koble taknedløpet fra avløpsledningene.

Det reduserer faren for å få kloakk opp fra sluk i kjelleren

Ved kraftige regnskyll eller ekstrem snøsmelting kan ledningsnettet bli midlertidig overbelastet (å dimensjonere ledningene for eksepsjonelt kraftig regn er nemlig ikke hensiktsmessig). I uheldige situasjoner kan dette føre til at vann trenger inn i kjellere gjennom sluk i gulvet, avløpsinstallasjoner eller gjennom veggen via dreneringen.

Slik får du koblet fra taknedløpet 

Du kan enkelt koble fra taknedløpet selv, evt. få hjelp av rørlegger.

Kapp taknedløpet i ønsket avstand over bakken. Der du kapper røret, setter du på et utkastrør, som peker vekk fra husveggen. På røret som går ned i bakken, setter du på et lokk for å unngå at smuss kommer ned i det. Utkastrør og lokk fås kjøpt hos byggevarehandlere.Eksempel på utkastrør og lokk.

Du må så finne et egnet sted å lede vannet til (vannet kan ledes bort ved et forlenget takrenneutkast eller fleksibel slange (se bilde under). Du må passe på at:

  • Vannet kommer langt nok ut fra husveggen. Da unngår du at vann blir stående å presse mot grunnmur med fare for at vann kan trenge inn i kjeller. Har huset kjeller blir det anbefalt å lede vannet minst 2 m fra bygningen. For andre konstruksjoner ca 1 m.
  • Vannet trenger naturlig ned i bakken. Det minsker risikoen for oversvømmelser. Er det noen flater på eiendommen som er spesielt godt egnet hvor du kan lede vannet til? Kan et slikt sted lages, f.eks. som regnbed? Asfalt hindrer vann i å trenge ned i bakken. Da kan det fort bli oversvømmelser ved mye nedbør. Grus eller belegningsstein som lar vann trenge gjennom er bedre valg.
  • Vannet ikke renner slik at dine naboer får problemer.
  • Vannet ikke renner over gangveier (det kan gi glatte, isdekte flater om vinteren).
  • Pass også på å rense rister, kummer og takrenner for blader og kvister slik at vannet kan renne fritt. Det er et felles ansvar å sørge for at rister er åpne, også de i veier utenfor boliger.

Gode tips til utnyttelse av regnvannet 

  • Du kan samle regnvann fra takrenner i en tønne. Vannet kan brukes til å vanne hagen, vaske bilen o.l. og er med på å redusere kostnader og unødvendig bruk av drikkevann til disse formålene.

  • Ved å lage et regnbed minimerer du risiko for oversvømmelser i hagen din. Regnbed, som er et nedsenket blomsterbed, og grønne grøfter bidrar til at vannet holdes igjen på overflaten og renner saktere ned i grunnen.


Publisert: 19.07.2021 13:35:37
Sist endret: 21.07.2021 10:25