Innhold

Eiendomsinformasjon

Lurer du på hvem som er registrert som eier, hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom, eller hvor eiendomsgrensene er tegnet inn i matrikkelkartet?

Alle kan benytte nettsiden www.seeiendom.no som forvaltes av Kartverket. Her kan man logge seg inn med Bank-ID og se grunnboken.

Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
 • Send søknadsskjema til kommunen

Vedlegg til søknaden

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Byggesaksblanketter finner du på nettsiden til Direktoratet for Byggkvalitet

 

Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf)

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Gjerdrum kommune har vinterforskrift. Frist for gjennomføring av oppmålingsforretning løper ikke i vinterhalvåret i tiden 1. november til 1. mai. 

Endring av eiendomsgrenser

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelsen på og verdien av endringen. Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring – eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Slik søker du om grensejustering

 • Send søknadsskjema til kommunen
 • Husk at alle eiere av involverte eiendommer må signere søknadsskjemaet
 • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen

 

Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf)

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Gjerdrum kommune har vinterforskrift. Frist for gjennomføring av oppmålingsforretning løper ikke i vinterhalvåret i tiden 1. november til 1. mai. 

Arealoverføring

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser:

 • Godkjenning av arealoverføringen
 • Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun søknad om arealoverføring behøver nabovarsel.

Slik søker du om arealoverføring

 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
 • Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet

Vedlegg til søknaden

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

 

Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf)

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Gjerdrum kommune har vinterforskrift. Frist for gjennomføring av oppmålingsforretning løper ikke i vinterhalvåret i tiden 1. november til 1. mai. 

Oppmåling av grenser

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Send søknad til kommunen.

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf)

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen 4 uker.

Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Gjerdrum kommune har vinterforskrift. Frist for gjennomføring av oppmålingsforretning løper ikke i vinterhalvåret i tiden 1. november til 1. mai. 

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

Slik søker du om sammenslåing

Send søknadsskjema til kommunen.

Vedlegg til søknaden

 • Kart over de eiendommer saken gjelder
 • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
 • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

Seksjonering

Her kan du lese mer om seksjonering av eiendom.

Søknad om avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.

Søknad om å anlegge, endre eller utvide avkjørsel finner du på nettsidene til Statens vegvesen

 

Gebyrer etter matrikkelloven

Alle søknader/utførelser etter matrikkeloven er fritatt merverdiavgift.

C.1. Generelt

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkellova skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det betales gebyrer som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

Grunngebyr kr 5.000,-
Registreringsgebyr (per eiendom) kr 500,-

C.2 Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Følgende timesats gjelder for oppmålingstjenester.

Timespris kr 1 500,-

C.1. Grensejustering

Gebyr for oppmålingsforretning ved grensejustering.

Areal i m2
0 - 250 kr 6.650,-
251 - 500 kr 8.850,-
Overstiger arealet 500 m2 beregnes gebyr etter punkt C.2.

C.2. Arealoverføring

Gebyr for oppmålingsforretning ved arealoverføring.
I tillegg kommer dokumentavgift på det overførte arealet.

Areal i m2
0 - 250 kr 8.100,-
251 - 500 kr 12.850,-
501 - 750 kr 14.750,-
751 - 1500 kr 17.800,-
1501 – 3000 kr 20.100,-
3001 – 5000 kr 22.200,-
Videre økes gebyret med kr 1.450,- pr. påbegynt daa.

C.3. Gebyr for oppmålingsforretning og oppmålingsforretning ved opprettelse av nye grunneiendommer

Areal i m2
0 - 750 kr 14.400,-
751 - 1500 kr 17.400,-
1501 – 3000 kr 20.100,-
3001 – 5000 kr 22.200,-
Over 5000 m2 økes gebyret pr. påbegynt daa med kr 1.450,-

C.4. Oppmåling av anleggseiendom

Gebyr etter punkt C.3. + tillegg for volum 0 – 2000m3 kr 2.900,-
Over 2000m3 for hver påbegynte 1000m3 med kr 1.200,-.

C.5. Oppmåling av utearealer til eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon
Areal i m2
0 - 250 kr 8.100,-
251 - 500 kr 12.850,-
501 - 750 kr 14.750,-
751 - 1500 kr 17.800,-
1501 – 3000 kr 20.100,-
3001 – 5000 kr 22.200,-
Over 5000 m2 økes gebyret pr. påbegynt daa med kr 1.450,-

C.6. Gebyr for oppmålingsforretning over eksisterende grenser

Inntil 2 grensepunkt kr 5.400,-
Deretter økes gebyret med pr. grensepunkt kr 2.200,-
Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gås opp, betales gebyr etter pkt. C2.

C.7. Gebyr for grensepåvisning

Brukes der det er tilfredsstillende koordinatbestemt grensepunkt i matrikkelen. Dersom naboer må innkalles, skal det betales gebyr etter punkt C.3 eller C.6.

Inntil 2 grensepunkt kr 3.650,-
Videre økes gebyret pr. grensepunkt med kr 1.200,-

C.8. Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste

50 % av minstebeløpet ved oppmålingsforretning punkt C.2 dersom merking og/eller oppmåling i marka er nødvendig.

Hvis det ikke er nødvendig med merking og/eller måling i marka betales det et gebyr på:
kr. 2.200,-.

C.9. Gebyr for avbrutt forretning

Ved tilbakekalling (etter at forretning er berammet), avbrutt eller annullert forretning betales kr. 2.900,-
I tillegg betales en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid.

Ved tilbakekalling før forretning er berammet, betales kr. 1.300,-

C.10. Utsteding av matrikkelbrev

Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev er kr 175,- for inntil 10 sider og kr 350,- for større brev. Matrikkelforskriften § 16-4.

C.11. Gebyr for oppmålingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre

For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre, for eksempel NVE, NSB og vegmyndighetene, fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del av arbeidet kommunen utfører, etter følgende prosentskala:
Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeider og gebyrer.

C.12. Matrikulering av umatrikulert grunn

Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr 3.300

C.13. Privat grenseavtale, eksisterende grenser

Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr 3.300

C.14. Registrering av jordsameie

Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr 3.300

C.13. Tinglysingsgebyr

Der det er krav om tinglysningsgebyr kommer dette i tillegg til annet gebyr.
Tinglysingsgebyr betales etter de til enhver tid gjeldende satser.

C.14. Betalingsbestemmelser

Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.
Betaling kan kreves før forretning berammes, eller før annet arbeid igangsettes.
Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskaper, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og arbeidet med merking av grenser.

Pris for arbeider etter plan- og bygningsloven

Alle plan- og byggesaker er fritatt merverdiavgift.

B.1. Plansaker

B.1.1 Timespris

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene gebyrlegges etter timessats.
Timespris kr 1.700,-

B.1.2 Dialogmøter

Planforhåndskonferanse kr 5.000,-

B.1.3 Trekk, avslag eller avvisning av planforslag

Søknad som avsluttes etter varsel om oppstart 25% av gebyr
Planforslag som avsluttes før førstegangsvedtak 50% av gebyr
Sak som avsluttes etter førstegangsvedtak 100% av gebyr

B.1.4. Oppstartsmøte

For planavklaring med referat kr 30.000,-

B.1.5. Reguleringsplan

a) For små endringer i reguleringsplan, jf. pbl. § 12-14, 2. ledd kr 45.000,-
b) For kontroll og behandling av privat forslag til detaljregulering: kr 190.000,-
c) Detaljregulering m/planprogram og KU kr 260.000,-


B.1.6. Prinsippavklaring/ reguleringsforespørsel etter Pbl § 12- 8

Fast gebyr uavhengig av areal (politisk anbefaling/råd): kr 40.000,-

B.1.6. Gebyrberegning

Gebyr for plansaker beregnes endelig på det tidspunkt planen er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn/høring, etter de areal og satser som gjelder på dette tidspunktet. Arealberegningen følger planavgrensningen.

B.2 Byggesak

B.2.1 Betalingsplikt

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

B.2.2 Arealgrunnlag

Bruksarealet BRA legges til grunn for beregning av gebyr. Arealet beregnes etter NS 3940.

B.2.3 Grunngebyr

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

Grunngebyr (per søknad) kr 5.140,-

B.2.4 Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.

Alle søknadspliktige tiltak (per bruksenhet) kr 510,-

B.2.5 Timespris

For tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Følgende timesats gjelder for byggesak. Gjelder også søknader etter kapittel 18 i pbl.

Timessats kr 1.540,-

B.2.6. Dispensasjon

a) For ethvert forhold som krever dispensasjon kr 8.250,-
b) Dispensasjonssak som krever politisk behandling, kr 25.700,-
c) Tillegg for samordning med andre myndigheter kr 7.700,-

B.2.7. Forhåndskonferanse

For forhåndskonferanse med referat, mindre tiltak: garasje, uthus, enebolig/en bruksenhet, til og med 499m2 BRA kr 2.700,-, større tiltak fra to bruksenheter over 500m2 BRA kr 12.000,-

B.2.8. Tiltak etter plan- og bygningsloven §20-4 (uten ansvarsrett)

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Gebyr per tiltak per eiendom kr 5.150,-

B.2.8.2 Landbruksbygg (nybygg og utvidelser)

a. 0-100 m2 kr 15 000,-
b. 101-300 m2 kr 30 000,-
c. 301-500 m2 kr 45 000,-
d. 501-700 m2 kr 60 000,-
e. 701-999 m2 kr 75 000,-

B.2.9 Tiltak etter plan- og bygnignsloven pbl § 20-1 jf 20-3 (med ansvarsrett)

B.2.9.1 Boligbygg

a) Bolig og fritidsbolig med inntil to boenheter (per bygg) kr 27.000,-
b) Rekkehus, kjedehus og andre småhus (per boenhet) kr 15.500,-
c) Store boligbygg (per boenhet) kr 10.300,-

Satsene ovenfor benyttes også ved tilbygg som gir nye boenheter på en eiendom.

Ved to-trinnssøknad faktureres fullt gebyr ved rammetillatelse. I tillegg faktureres per søknad om igangsettingstillatelse.

Igangsettingstillatelse kr 4.360,-

B.2.9.2 Tilbygg, påbygg, boliggarasje (boligformål)

a. 0-15 m2 kr 5 000,-
b. 16-30 m2 kr 8 300,-
c. 31-50 m2 kr 9 600,-
d. 51-100 m2 kr 15 400,-
e. 101-450 m2 kr 23 600,-
f. 451- 999 m2 kr 44 200,-
g. Over 1 000 m2 kr 64 800,-

B.2.9.2 Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg mm. (nybygg, ombygging og utvidelser)

 
a) 0-100 m2 kr 23 600,-
b) 101-300 m2 kr 44 200,-
c)  301-500 m3 kr 64 800,-
d) 501-700 m2 kr 85 300,-
e) 701-2000 m2 kr 105 900,-
   

B.2.9.3 Anlegg

Anlegg som krever behandling av
tekniske planer (veg, vann, avløp mm.) kr 25 700,-
Andre konstruksjoner og anlegg (bru, dammer, etc) kr 9.900,-

B.2.9.4 Fasadeendringer – vesentlige reparasjoner

a) Småhus (per fasade) kr 4.300,-
b) Større bygg (per fasade) kr 7.750,-

B.2.9.5 Bruksendring - ombygging

For bruksendring uten søknadspliktig ombygging kr 7.750,-

For bruksendring med søknadspliktig ombygging betales 60% av gebyr for nybygg.

For ombygging uten bruksendring betales 60% av gebyr for nybygg.

B.2.9.6 Riving

a) 0-100 m2 kr 4.850,-
b) Over 100 m2 - hver påbegynte 100 m2 kr 2.400,-
c) Rivingssaker som krever politisk behandling betales et tillegg på: kr 16.900,-

B.2.9.7 Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring, reparasjon

Det kreves bare særskilt gebyr når søknaden er et selvstendig tiltak.
Gebyr pr. søknad: kr 2.300,-

B.2.9.8 Innhegning mot vei, støttemur, reklameskilt og lignende (per tiltak)

a) Innhegning mot vei, gjerde: kr 2.300,-
b) Forstøtningsmur: kr 2.300,-
d) Skilt/reklame: kr 2.300,-

B.2.9.9. Vesentlig terrenginngrep

Søknadspliktige tiltak inntil 15 000 m3 kr 15.400,-

Tiltak fra 15 000 m3 og oppover, tillegg for hver 1000 m3 kr 4.100,-

Gebyret beregnes for hver lokalitet.

B.2.10 Fradeling av grunneiendom

Søknad om fradeling av grunneiendom (ny matrikulering) eller bortfeste av enhet for mer enn
10 år i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og matrikkelloven.

Per ny grunneiendom kr 5.150,-

B.2.12. Fornyelse av søknad

a) Ved fornyet godkjenning før bortfall betales 30 % av fullt gebyr begrenset nedad til: kr 3.100,-
b) Ved fornyet godkjenning etter bortfall betales fullt gebyr.

B.2.13. Endring av tillatelse

Behandling av søknad om endring av tillatelse som betinger nytt vedtak pr. søknad: 30 % av ordinært gebyr.

B.2.14. Diverse tiltak

Tiltak som ikke faller innunder gebyrene ovenfor kr 5 000,-

B.2.15. Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse som ikke krever befaring: kr 3.200,-

Midlertidig brukstillatelse som krever befaring: kr 4.200,-

Ferdigattest som ikke krever befaring kr 1 550,-

Ferdigattest som krever befaring kr 2 050,-

Kommunale bygg

 • Gjerdrum kommune eier tre skoler, to barnehager, ett kulturbygg, administrasjonsbygg, sykehjem, omsorgsbygg og kommunale boliger.
 • Det er virksomhet Tekniske tjenester/driftsavdelingen som har ansvaret for de kommunale byggene. Det omfatter blant annet drift av de tekniske anleggene for varme og ventilasjon, samt foreta nødvendige utbedringer og vedlikehold av bygningene.
 • Kommunale boliger

Leietakere melder behov for serviceoppdrag til postmottak@gjerdrum.kommune.no eller på telefon 66106000.

Ved akutt bygningsmessig/teknisk skade, må dette meldes umiddelbart til driftsavdelingen/sentralbord 66106000. Skjer det på kveldstid kontaktes teknisk vakt på telefon 970 84 822.

 • Ansvarsfordeling mellom driftsavdelingen og brukerne av Skole- og barnehagebygg:

Driftsavdelingen har overordnet ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen i tråd med vedlikeholdsplaner, investerings- og budsjettvedtak. Sammen med brukers rutiner, planer og tiltak skal dette sikre at skoler og barnehagebygg har et godt og sikkert klima/miljø inne og ute.

Driftsavdelingen har ansvar for byggutstyr, dvs. bygningstilknyttet innredning og utstyr som er nødvendig for bygningens drift og generelle funksjoner

Bruker har ansvar for brukerutstyr, dvs. utstyr og inventar knyttet til virksomheten. I grove trekk er dette utstyr brukeren kan tenke å ta med seg ved en eventuell flytting. Dette gjelder for eksempel møbler og inventar, arkivskap, garderobeskap, storkjøkkenutstyr, vaskeriutstyr, elektromedisinsk utstyr, lekeutstyr, annet spesialutstyr m.m.

Behov for serviceoppdrag, vedlikehold eller inneklima-problematikk meldes inn via innlogging på IK-bygg eller mobil-appen Mitt bygg.

 • Utomhus

Driftsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av plenarealer.

Brukers ansvar å hindre forsøpling av uteområder og melde i fra til driftsavdelingen om forhold som bør utbedres.

Omdisponering av uteområder avtales mellom driftsavdelingen og bruker i forkant.

 • Utleie - Brukers ansvar

Utleie av bygninger er regulert i eget reglement. Dersom det planlegges aktiviteter som påvirker behov for varme- og ventilasjon må bruker melde fra til driftsavdelingen.

Eiendomsskatt

Gjerdrum kommune har ikke eiendomsskatt.


Publisert: 10.10.2016 10:45:52
Sist endret: 04.02.2021 09:32