Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
 • Send søknadsskjema til kommunen

Vedlegg til søknaden

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Byggesaksblanketter finner du på nettsiden til Direktoratet for Byggkvalitet

Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmålingsforretning

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Gjerdrum kommune har vinterforskrift. Frist for gjennomføring av oppmålingsforretning løper ikke i vinterhalvåret i tiden 1. november til 1. mai. 

Endring av eiendomsgrenser

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelsen på og verdien av endringen. Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring – eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Slik søker du om grensejustering

 • Send søknadsskjema til kommunen
 • Husk at alle eiere av involverte eiendommer må signere søknadsskjemaet
 • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen

Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmålingsforretning

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Gjerdrum kommune har vinterforskrift. Frist for gjennomføring av oppmålingsforretning løper ikke i vinterhalvåret i tiden 1. november til 1. mai. 

Arealoverføring

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser:

 • Godkjenning av arealoverføringen
 • Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun søknad om arealoverføring behøver nabovarsel.

Slik søker du om arealoverføring

 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
 • Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet

Vedlegg til søknaden

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmålingsforretning

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Gjerdrum kommune har vinterforskrift. Frist for gjennomføring av oppmålingsforretning løper ikke i vinterhalvåret i tiden 1. november til 1. mai. 

Oppmåling av grenser

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Send søknad til kommunen.

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmålingsforretning

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen 4 uker.

Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Gjerdrum kommune har vinterforskrift. Frist for gjennomføring av oppmålingsforretning løper ikke i vinterhalvåret i tiden 1. november til 1. mai. 

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

Slik søker du om sammenslåing

Send søknadsskjema til kommunen.

Vedlegg til søknaden

 • Kart over de eiendommer saken gjelder
 • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
 • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

Seksjonering

Her kan du lese mer om seksjonering av eiendom.

 

Gebyrer etter matrikkelloven

Alle søknader/utførelser etter matrikkeloven er fritatt merverdiavgift.

Grensejustering  

Gebyr for oppmålingsforretning ved grensejustering.

Areal i m2
0 - 250 kr 7110,-
251 - 500 kr 8200,-
501 - 750   kr 13100,-
751 - 1500   kr 15050,-
1501 – 3000   kr 18150,-
3001 – 5000     kr 20500,-

Overstiger arealet 5000 m2  økes gebyret pr påbegynte daa kr.1570,- 

Arealoverføring 

Gebyr for oppmålingsforretning ved arealoverføring. I tillegg kommer dokumentavgift på det overførte arealet. 

 
Areal i m2
0 - 250 kr 8730,-
251 - 500 kr 13 980,-
501 - 750   kr 16 400,-
751 - 1500   kr 19 240,-
1501 – 3000   kr 22 670,-
3001 – 5000     kr 23 980,- 

Videre økes gebyret med kr 1.580,- pr. påbegynt daa. 

Gebyr for oppmålingsforretning og oppmålingsforretning over arealer til utbyggingsformål
Areal i m2
0 - 750 kr 16 400,-
751 - 1500 kr 19 130,-
1501 – 3000   kr 21 330,-
3001 – 5000   kr 23 600,- 

Over 5000 m2  økes gebyret pr. påbegynt daa med      kr 1.580,-

Ved opprettelse av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning:

 • En enhet 0 % rabatt
 • 2-4 enheter 50 % rabatt pr enhet
 • 5-10 enheter 60 % rabatt pr enhet
 • For ytterligere enheter 70 % rabatt pr enhet
Oppmåling av anleggseiendom 
 • Gebyr etter punkt G.3. + tillegg for volum 0 – 2000mkr  3 160,-
 • Over 2000m3 for hver påbegynte 1000m3 med kr 1 310,-.
Oppmåling av utearealer til eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon

Areal i m2
0 - 250 kr 8 730,- 
251 - 500 kr 13 980,-
501 - 750   kr 16 400,-
751 - 1500   kr 19 240,-
1501 – 3000   kr 21 700,-
3001 – 5000     kr 23 980,-

Over 5000 m2  økes gebyret pr. påbegynt daa med   kr 1.580,-

Ved opprettelse av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning:

 • En enhet 0 % rabatt
 • 2-4 enheter 50 % rabatt pr enhet
 • 5-10 enheter 60 % rabatt pr enhet
 • For ytterligere enheter 70 % rabatt pr enhet
Gebyr for oppmålingsforretning over eksisterende grenser
 • Inntil 2 grensepunkt kr 5 890,-
 • Deretter økes gebyret med pr. grensepunkt  kr 2 420,-  
 • Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gås opp, betales gebyr etter "Gebyr for oppmålingsforretning og oppmålingsforretning over arealer til utbyggingsformål".
Gebyr for grensepåvisning
 • Brukes der det er tilfredsstillende koordinatbestemt grensepunkt i matrikkelen. 
  • Inntil 2 grensepunkt                                      kr 3 950,- 
  • Videre økes gebyret pr. grensepunkt med     kr 1 310,- 
Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste
 • 50 % av minstebeløpet ved oppmålingsforretning punkt "Arealoverføring" dersom merking og/eller oppmåling i marka er nødvendig. 
 • Hvis det ikke er nødvendig med merking og/eller måling i marka betales det et gebyr på kr. 2 470,-. 
Gebyr for avbrutt forretning
 • Ved tilbakekalling (etter at forretning er berammet), avbrutt eller annullert forretning betales kr.3160,-
 • I tillegg betales en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid.
 • Ved tilbakekalling før forretning er berammet, betales kr. 1.420,-
Utsteding av matrikkelbrev
 • Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev er kr 175,- for inntil 10 sider og kr 350,- for større brev. Matrikkelforskriften § 16-4.
Gebyr for oppmålingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre

For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre, for eksempel NVE, NSB og vegmyndighetene, fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del av arbeidet kommunen utfører, etter følgende prosentskala:

 

Kartgrunnlag

Klargjøring og registrering

30 %

Innkalling og forretning

 

20 %

Teknisk arbeid og dokumentasjon

Merking inkl. materiell

25 %

Registreringsarbeid

Måling, beregning og uttegning

25 %

Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeider og gebyrer.

Matrikulering av umatrikulert grunn
 • Gebyr fastsettes etter medgått tid.
  • Timepris kr 1 386,-
  • Minstegebyr kr 3 630,-
Privat grenseavtale, eksisterende grenser
 • Gebyr fastsettes etter medgått tid.
  • Timepris kr 1 386,-
  • Minstegebyr kr 3.630,-
Registrering av jordsameie
 • Gebyr fastsettes etter medgått tid.
  • Timepris kr 1 386,- 
  • Minstegebyr kr  3 630,-
Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid
 • Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av medgått tid.
  • Timepris er kr 1 386,-  
  • Minstegebyret er kr 3 630,-
Tinglysingsgebyr
 • Der det er krav om tinglysningsgebyr kommer dette i tillegg til annet gebyr.
 • Tinglysingsgebyr betales etter de til enhver tid gjeldende satser.
Betalingsbestemmelser
 • Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.
 • Betaling kan kreves før forretning berammes, eller før annet arbeid igangsettes.
 • Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskaper, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og arbeidet med merking av grenser.

Punkt B.2.2:

Byggesak - gebyr  

Alle plan- og byggesaker er fritatt merverdiavgift

B.2. Byggesak Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker)

Bruksarealet BRA legges til grunn for beregning av gebyr. Arealet beregnes etter NS 3940.

B.2.1. Situasjonskart
 • Ved alle søknads- eller meldepliktige arbeider skal det benyttes situasjonskart fra kommunen som ikke er eldre enn 6 mnd.         
 • Pris kr 1.800,-
B.2.1.b. Situasjonskart digitalt
 • Ved alle søknads- eller meldepliktige arbeider skal det benyttes situasjonskart fra kommunen som ikke er eldre enn 6 mnd.            
 • Pris kr 1.900,-
B.2.2. Dispensasjon
 • For ethvert forhold som krever dispensasjon kr 7.700,-
 • Tillegg ved dispensasjonssak som krever politisk behandling kr 19.900,-
 • Tillegg for varsling til annen myndighet kr 13.250,-
B.2.3. Forhåndskonferanse
 • For forhåndskonferanse med referat
  • mindre tiltak: garasje, uthus, enebolig/en bruksenhet t.o.m. 499m2 BRA  kr. 2.500,-
  • større tiltak fra to bruksenheter over 500m2 BRA kr. 8.950,-
B.2.4. Bygg og anlegg 

Boliger:

 • For hver av de 4 første boenheter kr 25.200,-
 • Deretter pr. boenhet kr 18.000,-
 • Tillegg for enebolig med sekundærleilighet kr 8.950,-

Satsene ovenfor benyttes også ved tilbygg som gir nye boenheter på en eiendom.

Hvis søknaden fremmes som rammesøknad betales 70 % av gebyret ved utstedelse av rammetillatelsen og 30 % ved utstedelse av igangsettingstillatelse.

For hver igangsettingssøknad som fremmes utover dette betales det et gebyr pr søknad på kr. 3.350,-

 
Tilbygg, påbygg, boliggarasje, uthus o.l. Driftsbygninger i landbruket
0 -15 m2    kr 4.000,-
16 - 30 m2     kr 7.300,-
31 - 50 m2  kr 8.450,-
51 - 100 m2  kr 11.050,-
100 - 450 m2 kr 13.750,-
450 - 999 m2 kr 18.350,-
Over 1000 m2 kr 19.450,-

 

 
Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg mm. (nybygg, ombygging og utvidelser
0 - 100 m2  kr 22.350,-
101 - 300 m2  kr 42.850,-
301 - 500 m2 kr 63.950,-
501 - 700 m2  kr 83.300,-
701 - 2000 m2 [1000 m2]   kr 104.250,-
Over 2000 m2 [1000 m2] - hver påbegynte 200 m2    kr 7.600,-

Samme satser gjelder for tilbygg til ovennevnte bygg.

For rene lagerbygg trekkes 40 % fra alle punktene.

Behandling av tekniske planer (veg, vann, avløp mm.)              
 • kr 22.000,- 
 • Andre konstruksjoner og anlegg (bru, dammer, etc) kr 9.650,-
B.2.5.  Fasadeendringer – vesentlige reparasjoner
 • Småhus (frittliggende eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, småhus i grupper) kr 4.200,-
 • Større bygg kr 7.540,-                                                                                                                              
B.2.6. Bruksendring
 • For bruksendring som ikke medfører endring av bygning kr 7.550,-
 • For søknad om bruksendring som samtidig forutsetter endringer av eksisterende bygg, installasjoner eller andre tiltak, betales det i tillegg aktuelt gebyr for endringen.
B.2.7. Rivning
 • 0-100 m2 kr 4.750,-
 • Over 100 m2 - hver påbegynte 100 m2 kr 2.300,-
 • Rivningssaker som krever politisk behandling betales et tillegg på kr 24.700,-                                                                                       
B.2.8. Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring, reparasjon
 • Det kreves bare særskilt gebyr når søknaden er et selvstendig tiltak.
 • Gebyr pr. søknad kr 4.200,-       
B.2.9. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, ombygging, m.v
 • Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som krever at boligen fraflyttes.
 • Gebyr pr. søknad kr 4.400,-                                                                           
B.2.10. Innhegning mot vei, støttemur, reklameskilt og lignende
 • Innhegning mot vei, gjerde kr 4.200,-
 • Forstøtningsmur kr 4.200,-
 • Skilt/reklame kr 4.200,-

Der det i samme søknad inngår flere enheter betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for resten.

B.2.11. Ny matrikkelenhet/bortfeste av eiendom

Søknad om deling av grunneiendom (ny matrikulering) eller bortfeste av enhet for mer enn 10 år i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og matrikkelloven.       

 • Ingen boenheter kr 4.800,-
 • 1 til 5 boenheter kr 6.150,-
 • Tillegg for hver boenhet over 5 er på kr 1.250,-

Er søknaden komplett og i samsvar med gjeldende regulering (identisk inndeling) reduseres gebyret med 10%. Leveres søknaden også med elektronisk samt vektor data på sosi- eller quadri format reduseres gebyret ytterligere med 20%.

B.2.12. Vesentlig terrenginngrep
 
Søknadspliktige tiltak inntil 15 000 m3 kr 8.600,-
Tiltak fra 15 000 m3 til 49 000m3, tillegg for hver 1000 m3     kr 2.450,-
Tiltak fra 50 000 m3 og over, tillegg for hver 1000 m3   kr 1.800,-

Gebyret beregnes for hver lokalitet. 

B.2.13. Anlegg av vei eller parkeringsplass
 
Parkeringsplass inntil 10 biler kr 4.950,-
Større parkeringsplasser kr 7.100,-
Gangbroer, kjørebroer kr 7.300,-
Veganlegg samt avkjørsel og kryssutbedring kr 9.450,- 
B.2.14. Fornyelse av søknad
 • Ved fornyet godkjenning før bortfall betales 30 % av fullt gebyr begrenset nedad til kr 4.200,-
 • Ved fornyet godkjenning etter bortfall betales fullt gebyr.
B.2.15. Reviderte tegninger
 • Godkjenning av reviderte tegninger kr 4.200,-
B.2.16. Endring av tillatelse
 • Behandling av søknad om endring av tillatelse dersom endringen ikke beregnes etter annet pkt. i gebyrreglementet, pr. søknad: kr 4.200,- 
B.2.17. Diverse tiltak
 • For tiltak som ikke kan beregnes eller faller inn under ovennevnte: kr 4.400,-
 • Eller nyttes medgått tid timesats kr 1386,-          
B.2.18. Ikke igangsatt arbeid eller avslag på søknad
 • Ved avslag skal det betales fullt gebyr etter gjeldende satser.
B.2.19. Tiltaksklasser
 • Der hvor tiltaket krever minst to ansvarsområder innenfor tiltaksklasse 2, økes satsene i pkt B.2.5 - B.2.14 øke med 20 %.
 • Tilsvarende for tiltaksklasse 3, økes satsene i pkt B.2.5 - B.2.14 øke med 40 %
B.2.20. Komplett og elektronisk søknad
 • Mottas komplett søknad samlet i en innsending reduseres gebyret i pkt B.2.5 - B.2.14 med 10 % 
 • Mottas søknaden også elektronisk på tilsvarende måte reduseres gebyret for pkt B.2.5 - B.2.14 med ytterligere 10 %. Dette forutsettes målestokk riktige bildefiler.
B.2.21. Midlertidig brukstillatelse
 • Midlertidig brukstillatelse som ikke krever befaring kr 4.400,-
 • Midlertidig brukstillatelse som krever befaring kr 6.000,-
B.2.22 Ferdigattest
 • Ferdigattest som ikke krever befaring kr 3.250,-
 • Ferdigattest brukstillatelse som krever befaring kr 4.300,-
B.2.23 Tilleggsgebyr for ulovlig tiltak/tiltak uten tillatelse

Kommunen kan kreve dekning av kostnader til ekstern sakkyndig bistand for utredning og kontroll i krevende saker. Dette kommer i tillegg til ordinært gebyr. I saker som krever større arbeidsmengde enn normalt, f.eks. ved ekstra kontroller eller tilsyn der det avdekkes store feil eller mangler, kan gebyret påregnes etter medgått tid, kr. 1.386,- pr time.

For tiltak som påbegynnes eller utføres uten tillatelse blir det gitt et tillegg på 75 % regnet av det samlede gebyret. Gebyr for ulovlighet kommer da i tillegg til ordinært gebyr ved tillatelsen eller avslag regnet av det samlede gebyret.

For byggearbeider som er igangsatt uten tillatelse ilegges overtredelsesgebyr.


Publisert: 10.10.2016 10:45:52
Sist endret: 15.11.2016 15:13