Innhold

Beredskapsvakt

Feil på hovedledningsnettet (vannlekkasjer, tilstoppinger, flom e.l.) eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg meldes på dagtid inn til kommunens innbygger-/servicetorg. Utenfor kontortid ringer du kommunens vakttelefon. 

Kommunens roller

Kommunen har ulike roller innen vann- og avløpsområdet:

 • I henhold til lover og forskrifter plikter kommunen å sørge for en tilfredsstillende vannforsyning, drifte og vedlikeholde transport- og rensesystem for avløpsvann der det er henholdsvis kommunal vannforsyning og/eller avløpsanlegg. Kommunen er ansvarlig for å sørge for tømming av private slamavskillere/priveter/tette tanker.
 • Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av avløpsvann, for utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter og påslipp av avløp fra virksomhet til kommunalt nett, som definert i Forurensningsloven.
 • Som anleggseier er kommunen potensiell forurenser, og må på samme måte som privatpersoner og næringsvirksomhet rette seg etter de krav som følger av lover, forskrifter og tillatelser.
 • Kommunen utarbeider hovedplaner både for vannforsyningen og for avløp og vannmiljø.

Telefonvarsling - Varsling24

Les mer om telefonvarsling - Varsling24

Drikkevannskvalitet

Kommunen har en god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk , og det er UV-desinfisert. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, hvis kommunen ikke melder om noe annet. Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

Vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom to og seks bar. Dette avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedledning og forbruket i området. Ved vanntrykk større enn seks bar må du installere reduksjonsventil. Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger (din vannledning som går ut til kommunens vannledning).

Ved lavt trykk, sjekk først om du har privat trykkreduksjonsventil som kan være ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde i fra til kommunen.

I mange tilfeller skyldes lavt trykk gjengrodde private stikkledninger inn til boligen. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler på telefon til berørte innbyggere ved følgende hendelser:

 • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
 • Hvis vanntrykket blir endret
 • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Registrer deg for telefonvarsling

Koking av vann

Hvis vi sender ut en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Vannfilter ikke nødvendig

Blir du tilbudt å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Dette trenger du ikke bruker penger på.

Les mer på nettsidene til Norsk Vann

 

Vannforsyning

NRV

I 2017 vil innbyggere i Gjerdrum som er tilknyttet Ask kommunale vannverk få vann fra Nedre Romerike vannverk (NRV).

Bakgrunnen for endringen av vannkilde er en utredning som ble gjort i 2011-2013. Det ble funnet at Ask kommunale vannverk ikke har kapasitet til å levere nok vann til en økende befolkning i Gjerdrum kommune i løpet av noen få år. Det ble gjort utredninger på fire løsningsalternativer: Bygge om Ask kommunale vannverk, samarbeide med Nannestad om felles drift av Sjunken vannverk, tiknytning til Hurdalssjøen vannverk og tilknytning til NRV. Vedtaket i kommunestyret var (mot to stemmer) at Gjerdrum kommune skal tilknytte seg NRV for å sikre fremtidig vannforsyning til Gjerdrum kommunes innbyggere.

Mer informasjon om NRV

Fremdrift

Prosjektet er i full gang, og overføringsledningen legge sammen med ledningen til MIRA. NRV vil eie ledningen fra Frogner og til Fjælstad. Der bygges det en pumpestasjon som også NRV skal eie. Gjerdrum kommune sitt ledningsnett vil starte utenfor pumpestasjonen på Fjælstad. Det antas at arbeidet blir ferdigstilt ca. 01.04.17.

Mer informasjon om MIRA

Ask kommunale vannverk

Inntil ledningen til NRV er klar vil vi fortsatt få vann fra Ask kommunale vannverk med Buvatnet som drikkevannskilde. 

Analyseresultater

2020

  22      
Februar 04  26    
Mars 03  18  24  
April 01  28  29  
Mai 13  26  27  
Juni 09  10    
Juli 01  15 22  
August 05 11 26  
September 02  02 10  16 
Oktober 07 14    
November 04 04    
Desember 02 02  16  

 

Vanningsrestriksjoner

Kapasitet og vannforbruk

Vannforsyningssystemet er utbygd til å dekke normalt vannforbruk til husholdning, offentlige formål, industri etc.

Ved normalt forbruk er du som abonnent sikret en god vannforsyning, med tilfredsstillende trykk. Kommunenes vannforsyningssystem er imidlertid ikke dimensjonert for at alle skal kunne vanne samtidig. Når vannforbruket øker så reduseres trykket i ledningsnettet. Dette er årsaken til at høyereliggende områder opplever lavt trykk, eller blir uten vann, ved lekkasje. Den samme situasjonen vil oppstå dersom alle vanner samtidig – ledningene er rett og slett ikke dimensjonert for et så høyt forbruk. Derfor innfører kommunene hvert år vanningsrestriksjoner, der tilgang til hagevanning begrenses til utvalgte områder for hver ukedag. Ved branner i nabolaget, og ved storbranner, må vanningen opphøre.

Råd om hagevanning

Informasjon om riktig vanning som kan føre til et fornuftig forbruk, og samtidig gi plantene bedre livsvilkår.

 • Plenen din er robust og tåler tørke. Du bør prioritere blomster og busker.
 • Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker. Det betales årsgebyr for både vann og avløp ut fra vannforbruk.
 • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt.
 • Vann i overskyet vær og gjerne under eller etter et regnvær. (De fleste regnskyll om sommeren gir ikke nok vann til ei rotbløyte). Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann.
 • Andre vannkrevende aktiviteter som bilvask, vask av husfasader og lignende bør begrenses. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk.

Vannmåler

Alle abonnenter er pålagt å installere vannmåler i Gjerdrum kommune. For å sikre seg mot at forurenset vann skal renne tilbake på drikkevannsledning er det også pålagt å installere tilbakeslagssikring. Det er flere andre kommune som praktiserer dette.

Hytte- og fritidsabonnenter er unntatt fra krav om installasjon av vannmåler, og de kan velge om de vil betale for et målt eller stipulert forbruk iht. BRA. Abonnenter som ikke leser av vannmåler årlig vil bli fakturert for stipulert forbruk iht. BRA noe som gir dyrere gebyr. Mer om priser finner du her Gebyr vann og avløp

Vannmåleren skal leses av en gang slutten av året. Du som er huseier får varsel om dette.

Regler om vannmåler er beskrevet i kommunens Forskrift om vann og avløpsgebyrer Gjerdrum

Minske vann- og avløpskostnaden din

Følg med på vannforbruket ditt jevnlig, slik at du oppdager en eventuell lekkasje tidlig og kan stanse denne. Du har ansvar for å holde eget vann- og avløpsanlegg i orden. Du skal melde fra til kommunen dersom du oppdager feil med måleren.

Vannmåler gjør at forbrukeren selv kan påvirke størrelsen på vann- og avløpsregningen, ved at faktisk forbruk danner grunnlag for regning. Uten måler blir gebyr beregnet ut ifra ditt BRA. Gjennomsnittlig vannforbruk i Norge er rundt mellom 50-75 m3 per person.

Viktig med ekspansjonskar i tappevannsystemet

Norsk standard (NS1717) sier at det ikke er tillatt å slippe behandlet vann tilbake på nettet. Uten tilbakeslagsventil går overtrykk tilbake til hovedledningen, når kaldt vann varmes opp og ekspanderer. Det som da skjer er at det drypper fra sikkerhetsventilen til varmtvannsberederen, og dette øker vannforbruk og dermed kostnader. Dette vil også skje når det er innmontert en vannmåler og tilbakeslagsventil på vanninntaket.

Vår anbefaling er å montere inn et ekspansjonskar i tappevannssystemet, da det er viktig på grunn av at det fanger opp utvidelsen av varmtvannet.

Har du spørsmål om vannmåler, ta kontakt med fagansvarlig VA Veronica Koster Mob 92854599.

Utbytting og innstallering av vannmåler

Montering av vannmåler utføres av godkjent rørleggerfirma. Vannmåler kan først bestilles når tilknytningsgebyret er betalt.

Vannmåler bestilles ved å fylle ut skjemaet "Utlevering av vannmåler" og sende/levere dette til Gjerdrum kommune v/kommunalteknikk. Rekvisisjonen behandles og godkjennes av kommunalteknikk. Når tilknytningsgebyr er betalt og rekvisisjonen er godkjent vil du motta melding om at vannmåler kan hentes ut på rådhuset.

Avtale om uthenting gjøres med Veronica Koster på telefon 92854599.

Leie av vannmåler

Installasjon av vannmåler betaler du selv til rørlegger. Du skal betale årsgebyr for vann ut fra hvor mye vann du bruker. Dersom du er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betaler du også årsgebyr for avløp etter målt vannforbruk. Du leier vannmåleren av kommunen og betaler et leiegebyr.


Publisert: 29.09.2016 13:41:07
Sist endret: 15.02.2021 10:04