Innhold

Avløp

 

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg. Avløpsvannet renses i henhold til statlige krav og
lokale mål.

Kommunen har følgende målsettinger:

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.
 • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene.
Dine plikter

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

 • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett.
 • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering.
 • Ikke kaste avfall i toalett eller avløp.

Problemer med avløp

Hvis avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes tette rør. Kontakt rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan rørleggeren eller et septikfirma stake eller spyle dem opp.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, kan du kontakte kommunalteknisk avdeling.

Full slamavskiller?

Hvis du har slamavskiller eller minirenseanlegg, kan årsaken til problemene være at tanken er full. Les mer om tømming av slam lenger ned på siden.

Erstatning for skade

Meld alltid fra om eventuelle skader til forsikringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skadene er.

Husk dovett og fettvett

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene og tiltrekker seg rottene. Våtservietter og Q-tips i do er heller ikke bra. Sjekk ut dovett.no og fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

Kjøkkenavfallskverner

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken.

Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften § 15A-4.

Hva skjer med avløpsvannet

Avløpsvannet fra Gjerdrum kommune leveres til Midtre Romerike Avløpsselskap - MIRA IKS.

Fettutskiller

Virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat skal installere fettutskiller. Dette er fordi fett kan forårsake tette avløpsrør, noe som kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer - for eksempel tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser.

Registrering av fettutskiller

Innstallering av fettutskiller ved ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendring av eksisterende bygninger, skal søkes om i sanitærabonnementet.

Når registrering av fettutskilleren er fullstendig, vil kommunen fatte et vedtak med påslippskrav som virksomheten plikter å følge.

Tillatelsen gis til eier av virksomheten. Eier av virksomheten er ansvarlig for at påslippskravene overholdes.

Det må også søkes om tillatelse til tiltak. Jfr. Plan- og bygningsloven, kapittel 20. Søknadsplikt § 20-1. Denne søknaden sende byggesaksavdelingen.


Tømming og kontroll

Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren.

Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengde avløpsvann tilført. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene.

Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming.

Hva er en fettutskiller

En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet.

For at fettutskilleren skal fungere må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis ikke vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Hvorfor stilles det krav?

Dette kan medføre stopp på avløpsnettet og skade på eiendommer, som for eksempel ved tilbakeslag av kloakk og kjelleroversvømmelser. Driftsstans kan også medføre forurensning av vassdrag og fjord. På renseanleggene skaper fett problemer i form av gjentetting i varmeveksler, pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader.

Frityrfett

Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett direkte i avløpet eller i fettutskilleren. Dette fordi frityrfett stivner mye hurtigere enn annet fett. Frityrfett skal samles opp i beholdere, og leveres til godkjent mottak.

Fettvett

Sjekk ut fettvett.no for flere tips for å unngå tette rør.

 

Oljeutskiller

Virksomheter som har oljeholdig avløpsvann og som er listet under, skal søke kommunen om utslippstillatelse i henhold til forurensingsforskriften, se kap. 15.

Slike virksomheter er:
 • bensinstasjoner,
 • vaskehaller for kjøretøy,
 • motorverksteder,
 • bussterminaler,
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.
Søknad om påslippstillatelse

Registrering av oljeutskiller må du søke om i sanitærabonnementet.

Det er også viktig at du setter deg inn i Veiledning for oljeutskilleranlegg (NORVAR-rapport 156-2007) (pdf)

Søknad om påslippstillatelse

Er du næringsdrivende og har utslipp av annet enn normalt avløp? Da må du søke Gjerdrum kommune om tillatelse til påslipp. Ta kontakt med virksomhet tekniske tjenester for veiledning.

Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Gjerdrum kommune, Akershus.

Private avløpsanlegg

Eier du en eiendom som har privat avløpsanlegg? Da kan du få pålegg om å koble deg til offentlige avløpsledninger eller bygge/oppgradere renseanlegg. Her er mer om hva du skal gjøre når du får et pålegg, og hvorfor det kan lønne seg å samarbeide med naboen.

Kommunen har tilsyn med alle eiendommer med privat avløpsanlegg, og vil sende ut varsel om hvilke tiltak som må gjøres for eiendommer som ikke tilfredsstiller dagens krav.

  

Tilkobling til offentlige avløpsledninger

En stor fordel ved en slik tilkobling, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg.

Løsninger for tilkobling
 • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.
Slik gjør du for å koble deg til

Kontakt fagkyndig rørlegger/entreprenør. I tillegg til å stå for arbeidene, vil de kunne stå for nødvendige søknader om tillatelse hos kommunen.

For tilkobling til kommunal avløpsledning, kreves søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

Oppgradering eller bygging av renseanlegg

Noen eiendommer vil få beskjed om å oppgradere eller bygge nytt renseanlegg.

Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold. Se mer om ulike renseløsninger på avlop.no. Kostnader for etablering og drift av anleggene varierer.

Valg av avløpsløsning skal gjøres i samråd med fagkyndig foretak.

Før du kan etablere nytt eller oppgradere privat avløpsanlegg må det leveres

- Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12

- Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1

For behandling av søknad betales saksbehandlingsgebyr.

Samarbeid med naboen kan lønne seg

I noen tilfeller kan du spare penger på å gå sammen med naboer om et felles renseanlegg. Det kan også gi bedre renseresultater, da dere får større mulighet for å plassere renseanlegget der det egner seg best.

Du kan også gå sammen med naboer om å bygge felles avløpsledning for å koble dere til offentlig ledning. Dette kan ofte bli billigere enn at hver enkelt eiendom oppgraderer renseanlegget sitt.

Drift, vedlikehold og kontroll av privat avløpsanlegg

For anleggstyper hvor det er krav om drifts- og vedlikeholdsavtale, skal årsrapport sendes kommunen innen 1. februar hvert år. Det er firmaet/anleggsleverandøren du har avtale med, som står for årsrapporteringen. Krav til drift, vedlikehold og kontroll finner du i forurensningsforskriften kapittel 12 og kapittel 13 og/eller utslippstillatelse for din eiendom

Her finner du informasjon om private avløpsrenseanlegg

Lovverk, utslippstillatelser, oppgraderingskrav og liknende.

Telefontid for spørsmål om private avløpsrenseanlegg:

Mandager kl. 12:00-16:00

Torsdager kl. 08:00-12:00

Ikke betjent i ferier og høytider.

 

Handlingsplan for oprydding spredt avløp

30. januar 2013 ble handlingsplan for opprydding i spredt avløp vedtatt i Gjerdrum kommunestyre.

Handlingsplanen kan du lese her: Handlingsplan - Spredt avløp vedtatt 30. januar 2013

 

Veileder for anleggseiere ved oppgradering av mindre avløpsanlegg

Dersom du er eier av et eldre avløpsanlegg vil du motta varsel og pålegg om oppgradering av anlegget i løpet av 2013, 2014 eller 2015 avhengig av hvor du bor i bygda. I dokumentet her kan du lese litt om hvordan du skal gå fram når du får pålegg.

 

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune

 

Søknad om utslippstillatelse

Alle som skal oppgradere sitt private renseanlegg må søke om ny utslippstillatelse dersom gjeldende tillatelse er over 10 år gammel.

De gjeldende dokumentene vil du finne her:

Søknad om utslippstillatelse

Følgende vedlegg må sendes inn sammen med søknad om utslippstillatelse:

Vedlegg A: Dokumentasjon nøytral fagkyndig 

 Vedlegg C: Dokumentasjon av rensegrad og anlegg

 Vedlegg D: Kart med plassering av anlegg

 Vedlegg F: Berørte interesser

 Vedlegg G: Nabovarsel og gjenpart av nabovarsel (se byggesak)

 Veiledning til utfylling av utslippssøknad

 

Lover og forskrifter som gjelder for mindre private avløpsrenseanlegg

Det er noen lover og forskrifter som er viktige for mindre avløpsrenseanlegg, disse vil du finne på lovdata.no. Det er også lagt inn lenker i artikkelen nedenfor.

Forurensningsloven

Forurensningsloven ("Lov om vern mot forurensninger og om avfall") er det overordnede lovverket for alt som har med forurensning å gjøre. Kapittel 7 beskriver forurensningsmyndighetens ansvar og plikter. Lenke til loven finner du her.

Forurensningsforskriften

"Forskrift om begrensing av forurensing", kapittel 12. Krav til utslipp fra bolighus, hytter og lignende åpner for at kommunene kan lage sine egne lokale forskrifter. Disse skal erstatte kravene i 12-7 til 12-13 i den sentrale forskriften. Bakgrunnen for dette er at det finnes spesielle lokale hensyn kommunene ønsker å ivareta. Lenke til forskriften finner du her.

Lokal forurensningsforskrift

Gjerdrum kommune har i samarbeid med flere andre kommuner på Romerike laget en lokal forskrift. Dette for å sikre en mest mulig lik behandling av innbyggere i romerikskommunene. "Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsrenseanlegg, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad kommuner, Akershus" ble vedtatt i kommunestyrene i de tre kommunene høsten 2011 med virkning fra 01.01.2012. Lenke til forskriften finner du her.

Forskrift for slamtømming

Gjerdrum kommune har tvungen slamtømming. Lenke til "Forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Gjerdrum kommune, Akershus" finner du her.

Opprydning i private avløpsløsninger

For å bedre vannkvaliteten i vassdragene våre har miljøverndepartementet vedatt å følge EU's vanndirektiv. Det fører til at alle kommuner i Norge har flere oppgaver å utføre for å oppnå disse målene. Gjerdrum kommune startet dette arbeidet i 2011. Et av punktene er opprydning i spredt avløp.

 

Bakgrunn

I henhold til EUs vanndirektiv skal alle kommuner forbedre vannkvaliteten i vassdragene. Gjerdrum kommune tilhører Leiravassdraget. Innunder dette kommer opprydning av avløpsløsninger i spredt bebyggelse.

Alle private anlegg som ikke tilfredsstiller dagens utslippskrav må påregne å få et pålegg om oppgradering. 

Det er kommunen som forurensningsmyndighet som vil sende ut påleggene.

Mer informasjon finnes på www.vannportalen.no og hos Miljøverndepartementet som øverste myndighet for Forurensningsloven.

 

Plan

Kommunen vil gå gjennom alle eiendommer som har private avløpsløsninger og vurdere tilstanden på disse.

Fornminneregistrering vil utføres av arkeologer fra Akershus fylkeskommune på de eiendommene som vil få pålegg om oppgradering.

Bygda deles inn i 3 soner: Sone 1: Nord- Østbygda, Sone 2: Vestbygda og Sone 3: Sørbygda.

Anleggseiere får pålegg om oppgradering og en frist for utførelse.

Kommunen vil kontrollerer at pålegget er utført i henhold til plan, og godkjenner anleggene.

 

Hva gjør jeg når jeg får et pålegg om oppgradering? 

Det første du bør gjøre er å orientere deg om hvilke muligheter du har. Noen av disse er skissert under, og vi anbefaler også å bruke nettsiden www.avlop.no

Når du har bestemt deg for hvilken løsning du ønsker sender du en søknad om utslippstillatelse til kommunen (denne legges ved pålegget). I utslippstillatelsen er det en del kriterier som skal tilfredsstilles, så husk å legge ved alle vedlegg for en raskere saksgang.

 

Hvilke muligheter har jeg?

Kan jeg koble meg til kommunalt avløpsnett?

Kan jeg ha infiltrasjonsanlegg eller andre naturbaserte renseanlegg?

Kan jeg ha minirenseanlegg?

Er vi flere hus som kan samarbeide om et større anlegg (det kan gi fordeler både økonomisk og driftsmessig)?

 

Annen informasjon

Husk at dette arbeidet må fagkyndige folk gjøre. En rørlegger kan hjelpe deg – be om tilbud.

Be om tilbud fra flere leverandører/produsenter av anlegg. Husk å vurdere pris på anlegg, driftskostnader, kostnad for serviceavtale og evt. andre utgifter. Support er også lurt å tenke på.

Det vil komme ytterligere informasjon sammen med varsel om pålegg. Det vil gi anleggseier tid til å orientere seg.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med Gjerdrum kommune, virksomhet kommunalteknikk på tlf 66 10 60 00 eller på e-post: monica.gudim@gjerdrum.kommune.no

   

Fornminneregistrering

Fornminneregistrering på eiendommer som omfattes av plan for opprydding i spredt avløp. Registreringsarbeidet startet opp i Gjerdrum kommune våren 2012, pågikk ut året.

Gjerdrum kommune arbeider med opprydding i avløp i spredt bebyggelse som et ledd i prosessen med å bedre vannkvaliteten i kommunens vassdrag. 

Hvor skal registrering gjennomføres?

Kommunen har undersøkelsesplikt i forhold til fornminner når større tiltaksplaner skal gjennomføres, jf. kulturminneloven § 9, § 3 første ledd og § 8 første ledd. Gjerdrum kommune har derfor blitt pålagt å gjennomføre fornminneregistrering på eiendommer i spredt bebyggelse i forbindelse med oppryddingsprosjektet.

Hva skal gjøres?

Akershus fylkeskommunes arkeologer startet registreringen i løpet av våren 2012 i Gjerdrum, Hurdal og Nannestad kommuner. Arbeidet varte ut 2012. Det  ble foretatt overflateregistrering og prøvestikking. Dette arbeidet gir ingen synlige spor på eiendommen.

Ved eventuelle funn kan det bli behov for bruk av gravemaskin til sjakting. Grunneier vil da bli varslet før gravearbeider igangsettes. Arbeidet skal gjennomføres til minst mulig ulempe for grunneier.

Utgangspunktet i kulturminneloven er at kulturminner skal få ligge i fred. Gravhauger vil eksempelvis ikke bli gravd ut. Mindre fornminner som kokegroper eller lignende kan frigis av fylkeskommunen etter registrering slik at gravetiltak kan gjennomføres som planlagt.

Kostnader i forbindelse med dette vil bli belastet den enkelte grunneier i forbindelse med oppgraderingen av avløpsrenseanlegget. Kommunen har ved å gjøre en felles bestilling klart å redusere prisen pr eiendom betraktelig.

Spørsmål kan rettes til:

Akershus fylkeskommune ved Øystein Amundsen:  Tlf: 22 05 56 77, e-post: oystein.amundsen@afk.no

Gjerdrum kommune ved Monica Gudim: Tlf: 66 10 61 05, e-post: monica.gudim@gjerdrum.kommune.no

 

Plikt til å knytte bygning til offentlig ledning for vann og avløp

Søknad om sanitærabonnement/melding om endring

Informasjonsfolder "Plikt til å knytte bygning til offentlig ledning for vann og avløp"

Tømming av septik/ slamavskiller

I Gjerdrum kommune er det tvungen slamtømming. Det vil si at alle som har private avløpssystemer må følge den ordningen kommunen administrerer for tømming av slam. Dette følger av lokal slamtømmeforskrift og lokal forskrift for private avløpsrenseanlegg.

I Gjerdrum settes det opp en tømmerute basert på en tømming per år. Tømming foregår i tidsrommet mai-oktober og blir varslet på kommunens hjemmeside før oppstart hvert år.

Behov for ekstra tømming?

Dersom ditt renseanlegg trenger tømming utenom ordinær rodetømming, ringer du selv Br. Stenskjær Transport – Septik AS direkte på tlf. 629 74 000

Lokal forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv. og for avfallsgebyr

 

Slamtømming

 
Årsgebyr
Abonnementsgebyr (Varenr.: 636) Kr. 1.950,-
Forbruksgebyr pr. m3 (Varenr.: 634) Kr. 583,-

Tømming av septik for fritidsbåter og bobiler 

Ta kontakt for informasjon for tømming av septik for fritidsbåter og bobiler.

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpstjenesten finansieres av abonnentene gjennom gebyrer etter selvkostprinsippet. Gebyrene vedtas av kommunestyret årlig. Regler for vann- og avløpstjenesten er beskrevet i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og annet sentralt og lokalt regelverk.

 

Kommunale vann- og kloakkgebyrer

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (§1)

Alle priser er inklusiv 25 % mva.

Det vises også til gjeldende Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gjerdrum kommune, vedtatt i Kommunestyret 11.12.13, revidert versjon vedtas sammen med budsjett 2014 med virkning fra 01. januar 2014, samt sentral Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004, sist endret 29. april 2005.

E.1 Gebyrtyper
 • Engangsgebyr for tilknytning vann (tilknytningsgebyr)
 • Engangsgebyr for tilknytning avløp (tilknytningsgebyr)
 • Årsgebyr for vann, herunder abonnementsgebyr og forbruksgebyr
 • Årsgebyr for avløp, herunder abonnementsgebyr og forbruksgebyr
 • Tilleggsgebyr

Årsgebyret består av en fast abonnementsdel og variabel forbruksdel. Alle eiendommer skal betale årsgebyr for både vann og avløp etter målt forbruk, dvs. vannmåler. Noen få eiendommer, hvor det ikke er mulig å etablere vannmåler, skal betale etter stipulert forbruk. Tilleggsgebyr henviser på svømmebasseng der eiendommen betaler årsgebyr på bakgrunn av stipulert forbruk.

E.2 Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av byggets størrelse (stipulert forbruk), skal arealberegningen følge regler om utregning av bruksareal (BRA) i følge Norsk Standard 3940.
Bruksareal (BRA) legges til grunn ved beregning av tilknytningsgebyr.

E.3 Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 3-5 års periode. Dersom det begrunnes gjennom lokale forhold i kommunens økonomiplan kan gebyrberegningen unntaksvis avregnes over en noe lengre periode.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. Dette fremkommer i kommunens økonomiplan.
 • Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
E.4 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsgebyr for vann- og avløpstjenester er en funksjon av et fastledd (abonnementsgebyr) og et variabelt ledd (forbruksgebyr). Det vektes en lavere andel på abonnementsgebyret dersom det ønskes å gi incitament til å spare vann. Abonnementsgebyret i Gjerdrum vektes i henhold til det Norsk Vann omtaler som med et middels høyt fastledd:

 • Vann: Ca. 40%
 • Avløp: Ca. 40%

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

 • Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, landbrukseiendommer og offentlige/kommunale bygg.
 • Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter.

 Fordelingen på brukergruppe er som følger:

 
Brukergruppe Kategorifaktor

Bolig

Eneboliger/leiligheter > 100 m2

Leiligheter < 100 m2

Hytte/fritidseiendom

 

1.0

0.7

0.5

Næring

Kommunale bygg

”Våt” næring (vannkrevende)

”Tørr” næring

Landbruk med forbruk < 200 m3

Landbruk med forbruk > 200 m3

 

2.0

2.5

1.2

1.0

2.5

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.

Abonnementsgebyrene for ulike brukerkategorier fremgår av tabellen nedenfor

 
Abonnementsgebyr Vann 2018 Vann 2019 Avløp 2018 Avløp 2019

Bolig

kr/ab.

kr/ab.

kr/ab.

kr/ab.

Eneboliger/leiligheter > 100 m2

2 721,-

2 823,-

2 716,-

2 994,-

Leiligheter < 100 m2

1 905,-

1 976,-

1 901,-

2 096,-

Fritidseiendommer/hytter

1 361,- 1 411,-

1 358,-

1 497,-

Næring

kr/ab.

kr/ab.

kr/ab.

kr/ab.

Kommunale bygg

5 442,-

5 646,-

5 432,-

5 988,-

”Våt” næring (vannkrevende)

6 803,-

7 058,-

6 790,-

7 485,-

”Tørr” næring

3 265,-

3 388,-

3 259,-

3 593.-

Landbruk med forbruk < 200 m3

2 721,-

2 823,-

2 716,-

2 994,-

Landbruk med forbruk > 200 m3

6 803,-

7 058,-

6 790,-

7 485,-

Leie av vannmåler

460,-

495,-

   
E.5 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

Enhetspris

 

Enhetspris for vann

Enhetspris for avløp

22,44 [18,30] kr/m3

45,15 [38,60] kr/m3

E.6 Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. 

For både vann og avløp gjelder: Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Enhetspris [kr/m3]  x  Målt forbruk [m3

E.7 Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.

Stipulert forbruk beregnes slik:

Beregnet areal BRA  [m2] x (enhetspris pr. m3)

Pr m2 BRA skal derfor følgende avgifter betales:

Enhetspris for vann

Enhetspris for avløp

29,17 [23,80] kr/m3

58,70 [50,10] kr/m3

For svømmebasseng på eiendom, som ikke betaler etter målt forbruk, betales et tilleggsgebyr for vann tilsvarende årlig vannforbruk etter gjeldende m3-pris:

 • på 40 m3 for bassengvolum inntil 20 m3
 • på 80 m3 for bassengvolum inntil 40 m3
 • på 120 m3 for bassengvolum større enn 40 m3

Basseng under 3 m3 er fritatt for gebyr. Bestemmelsene gjelder så vel fastmonterte som demonterbare bassenger. 

Dersom eiendommen med svømmebasseng er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betales like høyt tilleggsgebyr også for avløp. 

E.8 Tilknytningsgebyr

Bruksareal (BRA) legges til grunn ved beregning av tilknytningsgebyr.

Tilknytningsgebyr vann:

Tilknytningsgebyr pr. m2  BRA                                                                    kr 372,-

Tilknytningsgebyr avløp:   

Tilknytningsgebyr pr. m2  BRA                                                                    kr 420,-

E.9  Gebyr for utslippstillatelse jfr. Forurensningsforskriften, kapittel 12

Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse, endring/omgjøring av utslippstillatelse.

For hvert anlegg:

 

Aktivitet

Anlegg som ikke overstiger 15 PE

Anlegg over 15 PE

Søknad om utslippstillatelse*

Kr. 4.316.-

Kr. 11.495.-

* I tillegg kommer gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven, jfr. Regulativets pkt. B.2.9 

Endring/omgjøring av utslippstillatelser følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

E.10 Avlesningsgebyr vannmåler

Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen, kan kommunen eventuelt selv velge å foreta avlesning av forbruket på abonnentens regning (avlesningsgebyr).

Kr. 1000,-

Lover og regelverk

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker mv. og for avfallsgebyr

Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig- og/eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett, Gjerdrum kommune, Akershus.

 


Publisert: 29.09.2016 14:30:41
Sist endret: 15.11.2016 15:13