Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om planarbeidet

Planlegging er å legge til rette for at samfunnet utvikler seg slik vi ønsker. Hvor vi skal bo, jobbe, handle og bruke fritiden. Hvor jernbane, veier og sykkelstier kan bygges. Hvordan vi skal legge til rette for framtidig næringsutvikling og se på nye muligheter, samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet og kulturmiljøet. Planene beskriver også hvordan vi kan ta vare på jordbruksarealer, natur og friluftsområder også for framtidige generasjoner og hvordan vi kan hindre at miljøet blir ødelagt. Ved siden av budsjettet er planlegging etter plan- og bygningsloven kanskje et av de viktigste redskapene som kommunene har for å bestemme hvordan lokalsamfunnene skal se ut i framtida.

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Plan- og bygningsloven har bestemmelser om hvordan planer skal være i forhold til innhold, prosess, opplegg for medvirkning og avklaring av konflikter og uenighet i planlegging

 

Arbeidet med arealplaner gjøres kjent i tre faser av prosessen:

 • Varsel om oppstart av planarbeid
 • Planer til høring/offentlig ettersyn
 • Kunngjøring av planvedtak

Merknad til plan under offentlig ettersyn sendes kommunen.

Etter offentlig ettersyn følger en fase hvor kommunens saksbehandler går gjennom mottatte merknader og forbereder saken til behandling for andre gang.

Hva er en arealplan?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser. Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan være berørt av flere.

 • Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler, osv. skal ligge.
 • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som for eksempel en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. 

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel (teksthefte) og en arealdel.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommunedelplan

En kommunedelplan er - som en kommuneplan - en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område med tilhørende kartdel og bestemmelser.

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.

Det kan i dag utformes to typer reguleringsplaner:

 • Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides normalt av kommunen.
 • Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. 
Bebyggelsesplan

Bebyggelsesplan er utgått som plantype for nye arealplaner, men kommunen har flere bebyggelsesplaner som fortsatt gjelder på lik linje med reguleringsplaner.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når planarbeid igangsettes, skal berørte offentlige organer, naboer og andre interessenter varsles.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Ved varsel om oppstart skal avgrensningen av planområdet angis.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Oppstart av regulering og høring av planprogram Romeriksåsen flerbruksarena

Oppstart av regulering og høring av planprogram for Romeriksåsen flerbruksarena (frist 12.05.2017)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Romeriksåsen flerbruksarena i Gjerdrum Statsallmenning. Planområdet er lokalisert innenfor Gnr/Bnr: 73/1. Planområdet er vist med rød linje i kartutsnittet under.

Området er på ca. 600 daa og er i Kommuneplanen for 2012-24 avsatt til LNF (landbruk-, natur- og friluftsområde).

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i brev av 26.08.2015 gitt tillatelse til oppstart av arbeidet med reguleringsplan i henhold til markaloven §6 første ledd på delegert myndighet.

Målsetting for planarbeidet er å legge til rette for å opparbeide et flerbruksanlegg for sommer og vinteraktiviteter som tilfredsstiller dagens krav til løyper og arena, og som legger til rette for rulleskitrening. Anlegget skal være et egnet samlingspunkt for o-aktiviteter og en felles arena for trening og renn i både skiskyting og langrenn med nødvendig tidtakerbygg og tekniske anlegg, samt klubbhus for samlinger og sosiale aktiviteter. Målsettingen er også å sikre gode snøforhold ved snøproduksjon.  Planarbeidet skal føre til gode parkeringsforhold for alle som benytter flerbruksanlegget og har området som utgangspunkt for aktiviteter videre innover i Romeriksåsen.

Som ledd i varsling av planoppstart er det utarbeidet forslag til planprogram i henhold til pbl. § 4-1, jfr. § 12-9 som grunnlag for planarbeidet. Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn og er tilgjengelig her og på kommunens servicesenter. Etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram, vil det endelige programmet fastsettes ved politisk behandling og ligge til grunn for den etterfølgende plan- og konsekvensutredningen.

Berørte naboer, lag og foreninger og regionale myndigheter blir varslet direkte. I tillegg er varsel om oppstart av planarbeider og offentlig ettersyn av planprogram lagt ut på Gjerdrum idrettslags nettside: www.gil.no.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes innen 12. mai 2017 til: Grindaker AS Landskapsarkitekter v/Lars Flugsrud, Postboks 1340 Vika, 0113 Oslo eller på e-post: lars.flugsrud@grindaker.no. Tlf.: 97 54 65 75.

Det bør tydelig skilles mellom merknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet.

Merknader/synspunkter skal sendes med kopi til:

Gjerdrum kommune, Planavdelingen, Postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no. 

Etter at oppgitt frist er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Planprogrammet vil bli politisk behandlet (fastsettelse). Selve planforslaget vil så bli utarbeidet i samarbeid med kommunen. Når det foreligger et konkret reguleringsplanforslag vil dette bli politisk behandlet (førstegangsbehandling) hos kommunen for deretter å bli lagt til offentlig ettersyn og høring. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før ny politisk behandling (sluttbehandling). 

Oppstart av regulering for gang- og sykkelveg Leikvoll-Klampenborg

Oppstart av regulering for gang- og sykkelveg mellom Leikvoll og Klampenborg (frist 16.12.2016)

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres at det for gang- og sykkelveg mellom Leikvoll og Klampenborg i Skedsmo kommune og Gjerdrum kommune, skal igangsettes reguleringsplanarbeid, se kartutsnitt under.

Varslet planavgrensning omfatter et betydelig større område enn hva en forventer at selve planarbeidet vil få konsekvenser for. Dette er for å sikre at tilstrekkelig areal blir utredet i forbindelse med tiltaket.  

Området som totalt er på ca. 224 daa, omfatter gnr/bnr 55/1, 55/16, 32/31, 32/3, 32/6, 32/16, 30/13, 32/14, 32/28, 32/22, 32/21, 30/6, 30/21, 30/2, 30/3, 86/1, 55/4, 55/14, 32/8, 31/1, 31/2, 32/19, 32/20, 30/4, 28/18, 28/21, 28/24, 102/13.

Arealet innenfor Gjerdrum kommune er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF, samt et mindre område til LNF areal for spredt boligbebyggelse ved Bråtesletta. Fremtidig gang- og sykkelveg langs fv. 120 i Gjerdrum kommune er vist med rød stiplet linje i kommuneplanens arealdel. Arealet innenfor Skedsmo kommune er i kommuneplanens arealdel avsatt til samferdselsanlegg (veg) og LNF (landbruks-, natur-, og friluftsformål), hele området er videre avsatt med hensynssone for landskap. Fra Leikvoll og sørover er det regulert gang- og sykkelveg i reguleringsplan 201 "Gang-/sykkelveg langs vests. av RV.120 fra Åsenh. til Leikvoll".

Planleggingens formål er å legge til rette for opparbeidelse av gang- og sykkelveg på strekningen mellom Leikvoll og Klampenborg. Gang- og sykkelvegen er planlagt på samme side som tilstøtende gang- og sykkelveger /vest for fv. 120). I tillegg er det en målsetting å justere/legge om enkelte atkomstveger og kryss på strekningen slik at de får en mer trafikksikker utforming enn i dag. Tiltaket representerer siste delstrekning i prosjektet med å sikre en sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Skedsmokorset og Ask sentrum.

Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Som ledd i varsling av planoppstart skal det derfor utarbeides planprogram i henhold til pbl. § 4-1, jfr. § 12-9 som grunnlag for planarbeidet. Forslag til planprogram legges med dette ut til offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn av forslag til planprogram, vil Skedsmo og Gjerdrum kommuner fastsette det endelige programmet for den etterfølgende plan- og konsekvensutredningen.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. I tillegg er varsel om oppstart av planarbeider og offentlig ettersyn av planprogram lagt ut på Skedsmo kommunes nettside: https://www.skedsmo.kommune.no/arealplan

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Sweco Norge AS v/Ina Lystad Jacobsen, e-post: ina.lystad.jacobsen@sweco.no, tlf. 47312826 innen 16. desember 2016.

Det bør tydelig skilles mellom merknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet.

Merknader/synspunkter skal sendes med kopi til:

Etter at oppgitt frist er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Planprogrammet vil bli politisk behandlet (fastsettelse). Selve planforslaget vil så bli utarbeidet i samarbeid med kommunene og Statens vegvesen. Når det foreligger et konkret reguleringsplanforslag vil dette bli politisk behandlet (førstegangsbehandling) hos kommunene. Ved vedtak om offentlig ettersyn og høring, vil det være mulig å komme med merknader til planforslaget før ny politisk behandling (sluttbehandling).

Oppstart av regulering Bekkeberget Hage

Oppstart av regulering for Bekkeberget Hage (frist 08.08.2016)

Innholdet under er tidligere kunngjort på kommunens tidligere nettside:

På vegen av Ing. Quamme AS og i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av detaljregulering for Bekkeberget Hage.

Planarbeidet berører eiendommene gnr. 54, bnr. 14, 31, 37, 38, 52, 54, 66, 105, 275, 299, gnr. 55, bnr. 21, 42, 43, 68 og gnr. 75, bnr. 1 innenfor avmerket område på kartet vist under.

Området inngår i ”Bebyggelsesplan for gnr 54, bnr. 31 med tilliggende boligeiendommer – Bekkeberget” og er i kommuneplanen avsatt til boligformål.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på gnr./bnr. 54/31, 54 og 54/105. Reguleringsformål vil være byggeområde for boliger, vei- og trafikkareal og felles lekeareal. For ytterligere opplysninger om planarbeidet kontakt: Jon Anders Quamme, telf. 33 48 98 15 / 400 60 371.

Kunngjøring og dokumenter i forbindelse med planarbeidet vil være tilgjengelig på www.quamme.no.

Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet sendes innen 8. august 2016 til Ing. Quamme AS, Gårdsveien 18, 3230 Sandefjord, eller på epost: quamme@kvalitetshus.no.

Etter at fristen for innspill og kommentarer er utløpt vil selve planforslaget bli utarbeidet og sendt til kommunen for behandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn, og det vil være mulig å komme med eventuelle merknader før endelig behandling og vedtak av planen.

Planer til høring/offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse skal være minst seks uker

Når registrerte grunneiere og andre rettighetshavere tilknyttet planområdet blir direkte berørt av et reguleringsarbeid skal de på hensiktsmessig måte få oversendt forslag til reguleringsplan til høring.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes kommunen per post eller epost. Merknader påføres planens navn og saksnummer.

Detaljregulering for Askhøgda - høring (frist 14.08.2017)

Formannskapet vedtok, i sak 17/14, den 14.06.17 å legge forslag til Detaljregulering for Askhøgda ut til høring og offentlig ettersyn. Om parkering ble vedtatt følgende "Det settes krav til 1,5 parkeringsplasser per boenhet" og "Det settes krav til 0,3 parkeringsplasser per boenhet til gjesteparkering".

Detaljregulering for Askhøgda utfyller felt 17/ BB1 i områdeplan for Ask sentrum, vedtatt 25.03.2015.

Formålet med planen er å legge til rette for boligformål i form av blokkbebyggelse. Det planlegges 5 boligblokker med uteoppholdsareal sentralt i planområdet.

For nærmere informasjon vises det til saksframlegg og plandokumentene. Oversikt over plandokumentene:

 1. Planbeskrivelse
 2. Plankart
 3. Reguleringsbestemmelser
 4. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Reguleringsplankartet kan sees i kommunens kartportal ved å trykke her.

Høringsfrist er 14. augsut 2017.


Høringsuttalelser sendes til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no 

Detaljregulering for Skjønnhaugtunet - høring (frist 11.12.17)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 vedtok formannskapet 20.09.2017 i Gjerdrum kommune å legge detaljregulering for Skjønnhaugtunet (2016/968) ut på offentlig ettersyn. 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boligformål/blokkbebyggelse innenfor hele planområdet, samt næringsbebyggelse, forretning/kontor. Berørte parter mottar forslaget via epost eller ordinær post.

Merknadene sendes til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Merknader og innspill sendes kommunen innen 11.12.17.

Vedlegg

Undertegnet utbyggingsavtale Brådalsgutua 14 - høring (frist 27.11.17)

Kommunen har inngått utbyggingsavtale med Steffen Granerud AS i forbindelse med utbygging på eiendommene med gnr/bnr 42/50 og 42/86, adresse Brådalsgutua 14.

I tråd med retningslinjene for offentlighet i plan- og bygningslovens § 17-4, legges denne utbyggingsavtalen nå ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Innholdet i avtalen er i tråd med kommunestyrets vedtak av 6. september 2017 (PS 89/17) om utbyggingsavtaler innenfor områdeplan for Ask.

Frist for merknader er mandag 27. november.

Merknader merkes saksnr 2017/1428 og sendes til postmottak@gjerdrum.kommune.no med kopi til tom.foss@gjerdrum.kommune.no

Detaljregulering for Bekkeberget Hage - høring (frist 14.12.17)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok formannskapet 18.10.2017 i Gjerdrum kommune å legge detaljregulering for Bekkeberget Hage ut på offentlig ettersyn.

Hensikten og det overordnede målet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utbygging med konsentrert småhusbebyggelse i den delen av området som ikke allerede er bebygget. Reguleringsplanen legger opp til oppføring 18 boenheter fordelt på fem rekker. Reguleringsplanen omfatter også fem eneboligtomter, hvorav én er ubebygd.Berørte parter mottar forslaget via epost eller ordinær post. 

Merknader og innspill sendes kommunen innen 14.12.17, enten til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Vedlegg

Planer under arbeid etter høring

Etter høringsperioden/offentlig ettersyn følger en fase hvor kommunens saksbehandler går gjennom mottatte merknader og forbereder saken til politisk vedtak.

 Kunngjøring av planvedtak

Når arealplanen er vedtatt, skal planen med planbeskrivelse kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Krav om erstatning eller straks innløsning må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker. Dette gjelder ikke kommuneplanens arealdel. 

Vedtak av detaljregulering for Brådalsgutua 14 (klagefrist 19.07.2017)

Kommmunestyret vedtok, i sak 75/17, den 07.06.17, "Detaljregulering for Brådalsgutua 14".

Formålet med planen er å legge til rette for kombinert leilighets- og lagerbygg. Eksisterende næringsbygg planlegges påbygget med en etasje. I de to øverste etasjene planlegges det til sammen 14 leiligheter. Underetasjen beholdes som lagerlokale. 

For nærmere informasjon vises det til saksframlegg, høringsuttalelser med kommentarer og plandokumentene.

Oversikt over plandokumentene:

 1. Planbeskrivelse
 2. Plankart
 3. Reguleringsbestemmelser
 4. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
 5. Notat biologisk mangfold
 6. Geoteknisk notat
 7. Uavhengig kontroll av geoteknisk notat


Disse dokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicesenter.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, men sendes til Gjerdrum kommune, Postboks 10, 2024 Gjerdrum eller på epost postmottak@gjerdrum.kommune.no. Klagefristen er 3 uker.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må være satt fram innen 3 år.

Vedtak av detaljregulering for Askhøgda (klagefrist 07.12.17)

Kommunestyret vedtok 25.10.17 sak 16/704 Detaljregulering for Askhøgda.

Formålet med detaljreguleringen er å regulere til boliger i form av blokkbebyggelse. Planforslaget legger til rette for i overkant av 200 leiligheter med varierende størrelser. Berørte parter mottar forslaget via epost eller ordinær post. 

For nærmere informasjon vises det til saksframlegg og plandokumentene.

Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage sendes til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Frist for klage 07.12.17.

Om retten til å kreve innløsning eller erstatning vises til Plan- og bygningslovens §15-2 og  §15-3.

Vedlegg

Kommunens planer

Kommuneplan for Gjerdrum 2012-2024

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av Kommunestyret 09.05.2012. Kommuneplanen er delt inn i strategisk måldel og arealdel.

Strategisk måldel

Kommuneplanen inneholder strategisk måldel for hvordan vi skal utvikle Gjerdrum kommune når det gjelder tjenestetilbud, samhandling med frivilligheten, utvikling av lokalt næringsliv samt føringer for bærekraftig arealbruk. Strategisk måldel legger også føringer for økonomiplaner, kommunedelplaner, temaplaner, sektorplaner og handlingsprogrammer. Kommuneplanen har disse mål for disse fem fokusområdene:

Oppvekst Trygg og god oppvekst
Folkehelse og omsorg Gode og forutsigbare tjenester
Næringsutvikling Variert næringsliv og flere lokale arbeidsplasser
Klima og miljø Kutt i klimagassutslipp og effektiv energiutnyttelse
Økonomi Bærekraftig kommuneøkonomi

       

Arealdel

Kommunenplanens arealdel er juridisk bindende og styrer vern, bruk og utviklingen av eiendommene/arealene i kommunen. Arealdelen definerer eksisternde og framtidig arealbruk i kommunen.

Består av:

 

Reguleringsplaner

Nyere vedtatte reguleringsplaner finnes i kartinnsynsløsning. For eldre reguleringsplaner vises foreløpig kun planavgrensning.

Register med vedtatte reguleringsplaner finnes her

Plansaker - gebyr

Alle plan- og byggesaker er fritatt merverdiavgift

B.1. Plansaker

B.1.1. Oppstartsmøte
 • For planavklaring med referat kr 10.000,-
B.1.2. Reguleringsplan
 • For kontroll og behandling av detaljregulering som ikke fremmes av kommunal myndighet kr 75.000,- 
 • For utbyggingsområder ilegges gebyr på kr 800,- for hver 100m2 BRA, inkludert parkeringsareal.  
 • For områdeplan som fremmes av private skal det foreligge særskilt avtale på ressursbruken med kommunen.
 • Gebyret omfatter behandling og vedtak frem til offentlig ettersyn (høring).
 • Ekstrautgifter utover dette faktureres forslagsstiller.
 • Planer som utløser krav om konsekvensutredning (KU) medregnes gebyr på kr 30.000 + kr 500,- pr daa.
 • Gebyret gjelder frem til vedtak av KU og planprogrammet. 
B.1.3. Mindre reguleringsendringer
 • For et hvert forhold som endres kr 5.200,- 
 • Tillegg for endinger som krever politisk behandling kr 30.000,-   
B.1.4. Prinsippavklaring/ reguleringsforespørsel etter Pbl § 12- 8
 • Fast gebyr uavhengig av areal (politisk anbefaling/råd) kr 30.000,-
B.1.5. Avslag
 • Dersom planutvalget avviser planen (ikke legges ut til høring) betales fult gebyr. Utsettes saken eller returneres til forslagstiller for videre arbeid blir fakturering utsatt til neste behandling
B.1.6. Gebyrberegning
 • Gebyr for plansaker beregnes endelig på det tidspunkt planen er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn/høring, etter de areal og satser som gjelder på dette tidspunktet. Arealberegningen følger planavgrensningen.

Publisert: 17.10.2016 09:34:33
Sist endret: 08.11.2017 13:07