Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om planarbeidet

Planlegging er å legge til rette for at samfunnet utvikler seg slik vi ønsker. Hvor vi skal bo, jobbe, handle og bruke fritiden. Hvor jernbane, veier og sykkelstier kan bygges. Hvordan vi skal legge til rette for framtidig næringsutvikling og se på nye muligheter, samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet og kulturmiljøet. Planene beskriver også hvordan vi kan ta vare på jordbruksarealer, natur og friluftsområder også for framtidige generasjoner og hvordan vi kan hindre at miljøet blir ødelagt. Ved siden av budsjettet er planlegging etter plan- og bygningsloven kanskje et av de viktigste redskapene som kommunene har for å bestemme hvordan lokalsamfunnene skal se ut i framtida.

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Plan- og bygningsloven har bestemmelser om hvordan planer skal være i forhold til innhold, prosess, opplegg for medvirkning og avklaring av konflikter og uenighet i planlegging

 

Arbeidet med arealplaner gjøres kjent i tre faser av prosessen:

 • Varsel om oppstart av planarbeid
 • Planer til høring/offentlig ettersyn
 • Kunngjøring av planvedtak

Merknad til plan under offentlig ettersyn sendes kommunen.

Etter offentlig ettersyn følger en fase hvor kommunens saksbehandler går gjennom mottatte merknader og forbereder saken til behandling for andre gang.

Hva er en arealplan?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser. Det finnes ulike typer arealplaner. Din eiendom kan være berørt av flere.

 • Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler, osv. skal ligge.
 • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som for eksempel en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. 

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel (teksthefte) og en arealdel.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommunedelplan

En kommunedelplan er - som en kommuneplan - en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område med tilhørende kartdel og bestemmelser.

Reguleringsplan

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune. En reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.

Det kan i dag utformes to typer reguleringsplaner:

 • Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides normalt av kommunen.
 • Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. 
Bebyggelsesplan

Bebyggelsesplan er utgått som plantype for nye arealplaner, men kommunen har flere bebyggelsesplaner som fortsatt gjelder på lik linje med reguleringsplaner.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når planarbeid igangsettes, skal berørte offentlige organer, naboer og andre interessenter varsles.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Ved varsel om oppstart skal avgrensningen av planområdet angis.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Planer til høring/offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse skal være minst seks uker

Når registrerte grunneiere og andre rettighetshavere tilknyttet planområdet blir direkte berørt av et reguleringsarbeid skal de på hensiktsmessig måte få oversendt forslag til reguleringsplan til høring.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes kommunen per post eller epost. Merknader påføres planens navn og saksnummer.

Detaljregulering for Skjønnhaugtunet - høring (frist 11.12.17)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 vedtok formannskapet 20.09.2017 i Gjerdrum kommune å legge detaljregulering for Skjønnhaugtunet (2016/968) ut på offentlig ettersyn. 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boligformål/blokkbebyggelse innenfor hele planområdet, samt næringsbebyggelse, forretning/kontor. Berørte parter mottar forslaget via epost eller ordinær post.

Merknadene sendes til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Merknader og innspill sendes kommunen innen 11.12.17.

Vedlegg

Utbyggingsavtale Brådalsfjellet B8-10 - offentlig ettersyn (frist 14.01.18)

Kommunen har inngått utbyggingsavtale med Ask Brodal AS i forbindelse med utbygging på eiendommene gnr 37 bnr 86, m.fl. I tråd med retningslinjene for offentlighet i plan- og bygningslovens § 17-4, legges denne utbyggingsavtalen nå ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Frist for merknader er mandag 14. januar 2018.

Merknader merkes saksnr 2017/1740 og sendes til postmottak@gjerdrum.kommune.no med kopi til tom.foss@gjerdrum.kommune.no

Vedlegg:

Detaljregulering for Gang og sykkelvei fra Klampenborg til Leikvoll (frist 07.02.18)

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 vedtok formannskapet 06.12.2017 i Gjerdrum kommune å legge detaljregulering for Gang og sykkelvei fra Klampenborg og Leikvoll ut for offentlig ettersyn.

Gjerdrum og Skedsmo kommune har et samarbeid om utarbeidelsen av detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 120 mellom Klampenborg i Gjerdrum og Leikvoll i Skedsmo kommune. Strekningen er ca. 2,1 km lang, er svingete, uten fortau, har høy fartsgrense og oppleves generelt trafikkfarlig å ferdes langs. Strekningen er den siste delstrekningen i prosjektet med å legge til rette for gang- og sykkelveg mellom Skedsmokorset og Ask sentrum.

Traséen for gang- og sykkelvegen ligger i sin helhet på vestsiden av fylkesvegen. Trasévalget er gjort etter anbefalinger fra et forprosjekt gjennomført i 2007, der tre ulike alternativer ble vurdert. Berørte parter mottar forslaget via epost eller ordinær post.

Mer informasjon og plandokumenter finnes på kommunens nettside www.gjerdrum.kommune.no / www.skedsmo.kommune.no samt servicesenteret på Herredshuset i Gjerdrum eller i ekspedisjonskontoret til Teknisk sektor i 4. etasje på rådhuset i Lillestrøm.

Høringsuttalelser sendes innen 07.02.18 til:

Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum / postmottak@gjerdrum.kommune.no eller postmottak@skedsmo.kommune.no / Skedsmo kommune, pb 313, 2001 Lillestrøm.

Uttalelser merkes med saksnummer 2014/1825 Gjerdrum eller saknummer 2016/6445 for Skedsmo.

Ved spørsmål i Skedsmo kommune, kontakt saksbehandler Tore Syvert Haga på tlf. 66 93 84 70 eller toresyvert.haga@skedsmo.kommune.no

Ved spørsmål i Gjerdrum kommune kontakt Henning Hornnæss på tlf. 66 10 61 09 eller henning.hornnaess@gjerdrum.kommune.no

Videre saksgang vil være:

 • Vurdering av innkomne merknader
 • Saksframlegg for 2.gangsbehandling (sluttbehandling)
 • Kunngjøring av planvedtak med klagemuligheter
 • Eventuell behandling av klage i kommunestyret
 • Byggesak/realisering av planen.

Vedlegg:

 

Detaljregulering for Bekkeberget Hage - høring (frist 28.02.18)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok formannskapet 18.10.2017 i Gjerdrum kommune å legge detaljregulering for Bekkeberget Hage ut på offentlig ettersyn.

Hensikten og det overordnede målet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utbygging med konsentrert småhusbebyggelse i den delen av området som ikke allerede er bebygget. Reguleringsplanen legger opp til oppføring 18 boenheter fordelt på fem rekker. Reguleringsplanen omfatter også fem eneboligtomter, hvorav én er ubebygd.Berørte parter mottar forslaget via epost eller ordinær post. 

Merknader og innspill sendes kommunen innen 28.02.18, enten til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Vedlegg

Forslag til kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030, samfunnsdelen - høring (frist 20.02.18)

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14, legges utkast til kommuneplan for Gjerdrum kommune – samfunnsdelen - 2018-2030 ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 20. februar.

Det vil bli arrangert et åpent møte i høringsperioden.

Samfunnsdelen omhandler disse tema:

 • Arealstrategi
 • Overordnet samfunnsperspektiv
 • Kommunale tjenester
 • Organisasjon

Høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@gjerdrum.kommune.no eller pr. brev til Gjerdrum kommune Postboks 10, 2024 Gjerdrum

Merk innspillet «Høring – kommuneplanens samfunnsdel».

Forslag til kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030 – samfunnsdelen

Utbyggingsavtale mellom Gjerdrum kommune og Gjerdrum boliger AS - offentlig ettersyn (frist 02.04.18)

Kommunen vil inngå utbyggingsavtale med Gjerdrum Boliger AS i forbindelse med utbygging på del av eiendommene gnr 39 bnr 2. I tråd med retningslinjene for offentlighet i plan- og bygningslovens § 17-4, legges dette forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Frist for merknader er mandag 2. april 2018.

Merknader merkes saksnr 16/968 og sendes til postmottak@gjerdrum.kommune.no med kopi til tom.foss@gjerdrum.kommune.no

Planer under arbeid etter høring

Etter høringsperioden/offentlig ettersyn følger en fase hvor kommunens saksbehandler går gjennom mottatte merknader og forbereder saken til politisk vedtak.

 Kunngjøring av planvedtak

Når arealplanen er vedtatt, skal planen med planbeskrivelse kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Krav om erstatning eller straks innløsning må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker. Dette gjelder ikke kommuneplanens arealdel. 

Vedtak av detaljregulering for Brådalsfjellet felt B8–B10 (klagefrist 05.02.18)

I henhold til plan og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret 13.12.2017 i Gjerdrum kommune detaljregulering for Brådalsfjellet B8–B10.

Reguleringsplan for Brådalsfjellet felt B8‐B10 ligger vest for Ask sentrum i Gjerdrum kommune. Planområdet grenser inntil eksisterende boligbebyggelse. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligutvikling i samsvar med gjeldende reguleringsplan for Brådalsfjellet 2, vedtatt 2004.

Planforslaget viser 43 tomter for frittliggende småhusbebyggelse med tomtestørrelse på mellom 0,7 og 1,2 daa, og tre felt på totalt 6,0 daa for konsentrert småhusbebyggelse og/eller leilighetsbygg. Totalt planareal er 65,5 daa, hvorav 6,3 daa er regulert til grøntformål og lekeplass. Sentralt lekefelt, vegetasjonsområder og grønne korridorer som gir gangforbindelse fra boligområdet til omkringliggende naturområder er sikret.

Hensynet til terreng og landskap er vektlagt særskilt ved utforming av planen og tilpasning av internvegsystem. Planområdet ligger innenfor områderegulering for Ask sentrum, vedtatt 25.03.2015, og følger med enkelte unntak planformål, bestemmelser og retningslinjer fra områdereguleringen.

Saken ligger også tilgjengelig på kommunens nettside www.gjerdrum.kommune.no og hos servicesenteret.
Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage sendes til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no innen 05.02.2018.

Videre saksgang vil være:

 • Eventuell behandling av klage i Kommunestyret
 • Byggesak/realisering av planen.

Vedlegg:

Vedtak av detaljregulering for Fylkesvei 120 gjennom Ask sentrum (klagefrist 26.02.18)

I henhold til plan og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret 13.12.2017 i Gjerdrum kommune detaljregulering for Fylkesvei 120 gjennom Ask sentrum.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en god og entydig gateutforming av fylkesveg 120 gjennom Ask sentrum, med avklaring til omkringliggende, eksisterende og ny bebyggelse, i tråd med gjeldende områdeplan. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boligformål / blokkbebyggelse innenfor hele planområdet, samt næringsbebyggelse, forretning/kontor, på deler av området ut mot fv120.

Planen omfatter fv. 120 gjennom sentrum, deler av Gjerivegen, ny rundkjøring nord i sentrum, torg i form av utvidelse av areal på begge sider av fv. 120 og avkjøringer til sideveger. Innenfor planområdet ligger også Asktunet, kollektivterminal og park. Planområdet ligger innenfor områderegulering for Ask sentrum, vedtatt 25.03.2015, og følger med enkelte unntak planformål, bestemmelser og retningslinjer fra områdereguleringen.

I kommunestyret 13.12.2017 ble det foretatt endring av rundkjøring og gang-sykkelvei i nord. Endringene vises i tegning T-REGPLAN_etter_vedtak 21.12.2017, W02_uten_GS_Askhøgda og CO2_uten_GS_Askhøgda.

Klagefristen er 3 uker, klager må sendes kommunen innen 26.02.2018, enten til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no 

Vedlegg:

Vedtak av planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksarena (ikke klageadgang)

I henhold til plan og bygningsloven § 12.9 vedtok kommunestyret 06.09.2017 i Gjerdrum kommune planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksarena. Plan- og bygningslovens § 12-9 krever at kommunen utarbeider planprogram for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Planprogrammet redegjør for formål, prosess og utredningsbehov for planarbeidet. Planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksarena ble lagt ut på høring 31.03.2017 etter behandling i kommunestyret den 10.06.15.

Gjerdrum kommune har ved høringsfristens utløp mottatt 11 uttalelser fra statlige og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner. Høringsuttalelsene er vurdert. Det er kun gjort små endringer i selve planprogrammet.

En del av innspillene vil ha betydning for utforming av planforslaget, men har ikke medført nevneverdige endringer av selve planprogrammet. Planforslaget må følge opp følgende
punkter:

 • Trafikk og parkeringsløsninger
 • Utrede alternativ for rulleskiløype
 • Ivareta myrområdet med spesielt hensyn til overvannshåndtering og klimagasser

Rådmannens forslag til vedtak Planprogram for detaljregulering for Romeriksåsen flerbruksanlegg, datert 14.08.17, fastsettes og legges til grunn for den videre planprosessen.

Overordnete myndighet mottar vedtaksbrev via epost eller ordinær post. 

Vedlegg:

 

Vedtak av detaljregulering for Skjønnhaugtunet (klagefrist 25.04.18)

I henhold til plan og bygningsloven § 12.12 vedtok kommunestyret 21.03.2018 i Gjerdrum detaljregulering for Skjønnhaugtunet.

Formålet med planen er å legge til rette for boligformål / blokkbebyggelse innenfor hele planområdet, samt næringsbebyggelse, forretning/kontor, på deler av området ut mot Fv120.

Berørte parter vil motta vedtaksbrev via epost eller ordinær post. 

Klager på vedtaket sendes kommunen innen 25.04.2018 - Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Vedlegg

Særutskrift 2-gangsbehandling av detaljregulering for Skjønnhaugtunet.pdf

2-gangsbehandling av detaljregulering for Skjønnhaugtunet.PDF

Plankart med planid 201605.PDF

Reguleringsbestemmelser høringsforslag datert 230517.pdf

Planbeskrivelse Skjønnhaugtunet - datert 230517.pdf

ROS analyse Skjønnhaugtunet - rev 170118.pdf

Illustrasjonsplan - sist revidert 160617.pdf

Planutsnitt av ny bebyggelse mot eksisterende bebyggelse - udatert.pdf

Kartlegging av naturtyper - utarbeidet av Miljøfaglig utredning - dater....pdf

Illustrasjonsplan i 3D Skjønhaugtunet, udatert.pdf

Anleggsfase - datert 230517.pdf

Skjønnhaugtunet - Områdestabilitet og lokalstabilitet - revidert 220517....pdf

Skjønnhaugtunet - Grunnundersøkelse - datert 120516.pdf

Overvannshåndtering - Skjønnhaugtunet utarbeidet av Rambøll - sist revid....pdf

Støyvurdering - Skjønhaugtunet utarbeidet av Berg Knudsen AS - datert 16....pdf

Flystøykart - datert 170118.pdf

Avtale om flytting av KV16 - udatert.pdf

Referat fra møtet mellom Gjerdrum kommunen og forslagsstiller 150118.pdf

Forslagstillers innspill etter offentig høring med kommentarer, udatert.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt....pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...2.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...3.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...4.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...5.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...6.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...7.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...8.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...9.pdf

Uttalelse til høring - forslag til detaljreguleringsplan for Skjønnhaugt...10.pdf

NGI rapport_ utfylling f-G1 Skjønnhaugtunet.pdf

Forslagstillers og rådmannenes høringsuttalelser til detaljregulering fo....pdf

Kommunens planer

Kommuneplan for Gjerdrum 2012-2024

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av Kommunestyret 09.05.2012. Kommuneplanen er delt inn i strategisk måldel og arealdel.

Strategisk måldel

Kommuneplanen inneholder strategisk måldel for hvordan vi skal utvikle Gjerdrum kommune når det gjelder tjenestetilbud, samhandling med frivilligheten, utvikling av lokalt næringsliv samt føringer for bærekraftig arealbruk. Strategisk måldel legger også føringer for økonomiplaner, kommunedelplaner, temaplaner, sektorplaner og handlingsprogrammer. Kommuneplanen har disse mål for disse fem fokusområdene:

Oppvekst Trygg og god oppvekst
Folkehelse og omsorg Gode og forutsigbare tjenester
Næringsutvikling Variert næringsliv og flere lokale arbeidsplasser
Klima og miljø Kutt i klimagassutslipp og effektiv energiutnyttelse
Økonomi Bærekraftig kommuneøkonomi

       

Arealdel

Kommunenplanens arealdel er juridisk bindende og styrer vern, bruk og utviklingen av eiendommene/arealene i kommunen. Arealdelen definerer eksisternde og framtidig arealbruk i kommunen.

Består av:

 

Reguleringsplaner

Nyere vedtatte reguleringsplaner finnes i kartinnsynsløsning. For eldre reguleringsplaner vises foreløpig kun planavgrensning.

Register med vedtatte reguleringsplaner finnes her

Plansaker - gebyr

Alle plan- og byggesaker er fritatt merverdiavgift

B.1. Plansaker

B.1.1. Oppstartsmøte
 • For planavklaring med referat kr 11.000,-
B.1.2. Reguleringsplan
 • For kontroll og behandling av detaljregulering som ikke fremmes av kommunal myndighet kr 90.000,- 
 • For utbyggingsområder ilegges gebyr på kr 10,- for hver m2 BRA, inkludert parkeringsareal.  
 • For områdeplan som fremmes av private skal det foreligge særskilt avtale på ressursbruken med kommunen.
 • Gebyret omfatter behandling og vedtak frem til offentlig ettersyn (høring).
 • Ekstrautgifter utover dette faktureres forslagsstiller.
 • Planer som utløser krav om konsekvensutredning (KU) medregnes gebyr på kr 32.000 + kr 500,- pr daa.
 • Gebyret gjelder frem til vedtak av KU og planprogrammet. 
B.1.3. Mindre reguleringsendringer
 • For et hvert forhold som endres kr 5.700,- 
 • Tillegg for endinger som krever politisk behandling kr 31.500,-   
B.1.4. Prinsippavklaring/ reguleringsforespørsel etter Pbl § 12- 8
 • Fast gebyr uavhengig av areal (politisk anbefaling/råd) kr 30.800,-
B.1.5. Avslag
 • Dersom planutvalget avviser planen (ikke legges ut til høring) betales fult gebyr. Utsettes saken eller returneres til forslagstiller for videre arbeid blir fakturering utsatt til neste behandling
B.1.6. Gebyrberegning
 • Gebyr for plansaker beregnes endelig på det tidspunkt planen er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn/høring, etter de areal og satser som gjelder på dette tidspunktet. Arealberegningen følger planavgrensningen.

Publisert: 17.10.2016 09:34:33
Sist endret: 26.03.2018 09:42