Innhold

Kommuneplanen i Gjerdrum

Gjeldende kommuneplan i Gjerdrum ble vedtatt i 2012

Gjeldende bestemmelser og retningslinjer

Vedtak

Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018-2030

I møte 30.05.2018 vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018-2030.
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Vedlegg

Kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum 2018 - 2030

Kommunestyrevedtak - kommuneplanens samfunnsdel

Rullering av kommuneplanens arealdel 2020-2032: førstegangsbehandling juni 2020

Under ligger dokumenter som legges frem til førstegangsbehandling av kommuneplanens arealdel 2020-2032, i tillegg til andre dokumenter som gir informasjon om planprosessen.

Dokumenter til politisk behandling

Saksfremlegg - Førstegangsbehandling av kommuneplanens arealdel.pdf

Planbeskrivelse - kommuneplanens areadel 2020-2032.pdf

Plankart - kommuneplanens arealdel 2020-2032.pdf

Temakart Grønn Grense - Kommuneplanens arealdel 2020-2032.pdf

Temakart faresoner - Kommuneplanens arealdel 2020-2032.pdf

Temakart byggegrenser -kommuneplanens areadel 2020- 2032.pdf

Temakart kulturminner og kulturmijø- kommuneplanens arealdel 2020-2032.pdf

Temakart støysoner - kommuneplanens arealdel 2020-2032.pdf

Kommuneplan bestemmelser_ utkast til førstegangsbehandling.docx.pdf

Samtykke til oppstart av planarbeid - Fylkesmannen.pdf

Grønn grense-analyse.pdf

Konsekvensutredning - risiko og sårbarhetsanalyse.pdf

Vedlegg -  medvirkning barn og unge, prinsippbeslutninger, utredninger mm

 Verdsetting av friluftsområder.pdf

Særutskrift - andre prinsippsak om prioritering av arealinnspill.pdf

Særutskrift - første prinsippsak om prioritering av arealinnspill.pdf

Oversiktskart.pdf

Besvarelser- spørreundersøkelse ungdom 13--16.pdf

Medvirkning - Gjerdrum barnehage.pdf

 

 Vedlegg - retningslinjer, normer og veiledninger

Arkitektoniske virkemidler for orientering av veifinning.pdf

Boligbygging i bratt terreng.pdf

ByR-samfunnsanalyse-Om-areal-og-transportsamarbeid-på-Ovre-Romerike (1).pdf

Felles kommunal veinorm.pdf

Gronn Materialeguide Versjon 2.pdf

handbok-13-080408_low.pdf

Handlingsplan-for-samferdselsstrategi-for-ovre-romerike.pdf

Kulturminneplan Gjerdrum.pdf

Nasjonal pollinatorstrategi.pdf

NIN-Prosjektinnmelding 2019 brukerveiledning.pdf

Overvannsstrategi Gjerdrum kommune vedtatt 27.11.2019.pdf

Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder.pdf

Rapport av 14 januar 2005 fra Norges geotekniske institutt «Evaluering av risiko for kvikkleireskred Gjerdrum kommune».PDF

Retningslinjer for slokkevann og vann til sprinkleranlegg for kommunene på Romerike.PDF

Samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging.pdf'

VA-norm for Nedre Romerike.PDF

Veileder til matjordplan.pdf

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).pdf

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (t-1442_2016).pdf

Tiltak for å redusere vegers påvirkning på dyrelivet (SSV rapport 502).pdf

Universell utforming av veger og gater (HB V129=.pdf

Vedtak fra kommunestyret 10.06.2020 - Førstegangsbehandling av kommuneplanens arealdel 2020-2023

Protokoll kommunestyret 10.06.2020 - PS 76 Førstegangsbehandling av kommuneplanens arealdel 2020-2023

Kunngjøring: Førstegangs høring av planforslag til kommuneplanens arealdel 2020 - 2032

Gjerdrum kommune har vedtatt utlegging av kommuneplanens arealdel 2020 – 2032 til førstegangs høring. Frist for høringssvar er satt til 15. november 2020. Ny arealdel skal erstatte eksisterende arealdel vedtatt i 2012.

Arbeidet med ny kommuneplans arealdel er allerede ferdig med varsling av planoppstart og vedtak av planprogram. Arbeidet med å fremme ny plan er fullført og planforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn og høring for første gang. Plandokumentene ligger ute på høring i 6 uker og allerede kunngjort frist er satt til 15. november 2020. Fristen forlenges til 20. november 2020 på grunn av postgang og fordi alle dokumentene ikke er gjort tilgjengelig samtidig med opprinnelig kunngjøring.

Kontaktperson er Helge Karl Nyhamn, Arealplanlegger ved Plan, Oppmåling og Byggesak – Gjerdrum kommune.

Videre prosess

Kommunen tar nå i mot høringssvar til ny, utarbeidet plan for kommuneplanens arealdel 2020-2032. Etter høringsfristens utløp vil innkomne svar bli saksbehandlet og følge saksfremlegg lagt frem for politisk behandling i Gjerdrum kommunestyre. Kommunen kan ikke vedta ny kommuneplans arealdel uten at innsigelser fra myndigheter som har innsigelsesrett først er løst. Innsigelser som ikke lar seg løse mellom kommunen og berørt myndighet kan bringes inn for departementet for å få en avgjørelse.

Noen ganger vil det måtte foretas ytterligere høringsrunder før kommunen kan vedta ny plan. Når innsigelser er løst kan Gjerdrum kommunestyre godkjenne planen og ny plan overtar fra da av gjeldende plan.

Dokumenter

Plandokumenter
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Plankart_kommuneplanens_arealdel_2020-2032
Planprogram
ROS og KU
Status for detaljplaner ved ny kommuneplanens arealdel
Temakart_Byggegrenser
Temakart_Faresoner
Temakart_Grønn_grense
Temakart_Kulturminner_Kulturmiljø
Temakart_Støysoner

Saksfremlegg
Andre prinsippsak om prioritering av arealinnspill
Første prinsippsak om prioritering av arealinnspill
Vedtak av planprogram

Vedlegg til kommuneplan
192580 skytebaner aug 2019
Blågrønn faktor Gjerdrum kommune
Felles kommual veinorm
Grønn grense analyse
Håndbok - 13-080408
handlingsplan-for-samferdselsstrategi-for-ovre-romerike
Kulturminneplan Gjerdrum
M100 Planlegging av grøntstruktur i byer og tettsteder
Nasjonal-strategi for villbier
Overvannsstrategi Gjerdrum kommune vedtatt 27.11.2019
Prosjektinnmelding_2019_versjon14062019
Rapport medvirkning barn og unge
Retningslinjer for slokkevann og vann til sprinkleranlegg for kommunene på Romerike
Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging
Samtykke til oppstart av planarbeid - Fylkesmannen
SFag36 Boligbygging i bratt terreng - Veileder
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
VA-norm 2019
Veileder - Faglige råd web 2015 - arkitektonske virkemidler for orientering og veifinning
Veileder - matjordplan med forside - endelig
Veilysnorm for kommunene på Romerike

Rullering av kommuneplanens arealdel 2020-2032: mottatte innspill

Oppstart av kommuneplan rullering ble kungjort 13.06.2018

Kommunen tok imot innspill til kommuneplanens arealdelen i perioden 01.06.2018 til 01.10.2018.

Kommunen har mottatt følgende innspill til kommuneplanens arealdel:

Nr

Avsender

Gnr/bnr

Bruksnavn/adresse

Areal (DAA)

Nåværende formål

Ønsket formål

1

 

Per   Håkon Sand

55/8

Gistifjellet

 Økolandsby

33

LNFR   (Skog + dyrket mark)

Fremtidig   boliformål

 

55/20  

51/6   (teig 2)

 
 

2

Øyvind   Hval

28/2

Frognerlinna   43

 

LNFR   (Boligeiendom

Fremtidig   boliformål

3

Maj   E Grini Ringnes

46/25

 

158  

LNFR/Industri

Fremtidig   boliformål

4

Terje   Johansen

44/9

 

 

LNFR   (kulturminne)

Fremtidig   boliformål

5

Klampenborg   Invest

30/19

Klampenborgen   6

 

LNFR   (Gårdstun

Fremtidig   boliformål

6

Norgesgruppen   Øst

46/1

46/2

 

7

LNFR

Næring

7

Gjerdrum   Byggservice AS

Arealinnspill 7 (1 av 2)

37/10

 

10

LNFR

Fremtidig   boliformål

8

 Tore Braate /v Klampenborg Invest

 

(Sørbygda)

70

LNFR   (Skog og bolig)

Fremtidig   boligformål

9

Kai   Martin Jensen og Jan-Erik Olstad

29/27

29/24

Asmyrgata   16

2,6

LNFR   (bolig)

Fremtidig   bolig

10

Fauna   Eiendom AS

31/1

Gauterud   Gård

140

LNFR   (fulldyrket, beite og skog)

Næring

11

Ragnhild   Rud

50/1

50/2

Vestbyvegen   8

188

Fremtidig   bolig

Fremtidig   bolig

12

Lars   Lind /v ØRP

54/1

Åmotskogen   2

24

LNFR/skog

Fremtidig   bolig

13

Anleggsutstyr   Øst AS /v Plan 1

28/10

Smedkroken

6,4

Spredt   boligbebyggelse

Fremtidig   boligbebyggelse

14

Ask   Brodal AS /v Nils Svensøy

37/6

37/8

Brådalsfjellet

30

LNFR   (skog

Fremtidig   bolig

15

Tor   Belstad

37/30

Ulvestufaret   12

 

LNFR

Fremtidig   bolig

16

Ask   Brodal AS /v Nils Svensøy

37/30

37/8

Brådalsfjellet  

20

LFNR(Skog)

Fremtidig   bolig

17

Kjell   Kristian Olstad og Olaf Olstad /v Plan 1

37/5

Nordre   Brådals Hjemfjell

250-300

LNFR   (Skog)

Fremtidig   Bolig

18

Aksel   Askeland /v ØRP

55/9   og 15

55/1

Gistifjellet

379

LNFR   (Skog)

Fremtidig   bolig

19

Jens   Bjelke Holtermann /v ØRP

54/29

Granås

29,5

LNFR   (Skog)

Fremtidig   bolig

20

Joakim   Lundby /v ØRP

38/1

Fjælstadgrenda

3,5

LNFR   (Dyrket mark)

Fremtidig   bolig

21

Optimera   AS

46/1

Kulsrudfjellet

337

LNFR   (skog)

Fremtidig   bolig

22

Amblie   og Moe Bygg AS

38/19

Holmen

3

LNFR   (bolig)

Fremtidig   bolig

23

Fie   Byggetjenester

68/2

Grindlykkja

 

Bolig

Bolig

24

Ullensaker   Eiendomsutvikling AS /vJessheim Arkitekter

54/12

Bekkeberget

70

LNFR

Fremtidig   bolig

25

Romerike   Sentrum AS /v ØRP AS

46/17

 

Grønlundfjellet   Vest

245

LNFR

Fremtidig   bolig

26

Kathrine   Rønning Dokken

54/6

Hagejordet

14

LNFR

Fremtidig   bolig

27

Tove   Olstad

13/9

Hoel

5

LNFR

Bolig   (1)

28

Eivind   Huser

49/8

Rudsbakka   21

40

LNFR

Fremtidig   bolig

29

Kirsten   Sørlie

Bjørnar   Smestad

Anne-Brit   Smestad

40/3

Hønsi   Vestre

31,5

Grønnstruktur

(golfbane)

Fremdtidig   bolig

30

Morten   Lorentzen /v ØRP

45/1

Ved   Hellen

0

LNFR

Fremtidig   Næring

31

ØRP

46/3

Kulsrudfjellet

147

LNFR

Fremditig   Bolig

32

Lie   Øyen Arkitekter

40/3

Del   av golfbane

31

Grønnstruktur

Fremtidig   bolig

Planprogram

Gjerdrum kommunestyre besluttet i møte 13. juni 2018 å legge ut på høring foreslått planprogram for kommuneplanens arealdel.  Høringstiden for planprogrammet var frem til 1. september 2018.

Planprogrammet ble behandlet etter høring i kommunestyremøte 12.12.2018.

 

Planprogram for kommuneplanens arealdel

 

Overordnede føringer for rullering av kommuneplanens arealdel

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging mars 2018.

Vedlegg til Fylkesmannens forventningsbrev

 


Publisert: 17.10.2016 09:34:00
Sist endret: 30.04.2021 12:37