Innhold

Tiltak du kan søke om selv

Det er noen mindre byggearbeider du selv kan søke om, og oppføre, endre eller rive uten at du trenger å bruke snekker, murer, andre fagpersoner (ansvarlige foretak). Du kan selv velge å ta ansvar for å søke, prosjektere og utføre disse byggearbeidene.

Mer informasjon om hvilke byggearbeider dette gjelder finner du omtalt i plan- og bygningsloven § 20-4 og i byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1.

Mindre tiltak på bebygd eiendom

 • Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet.
 • Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

Alminnelige driftsbygninger i landbruket

 • Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, rivning av, eller bruksendring til driftsbygning inntil 1000 m2 bruksareal (BRA).
 • Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA).

Annet

 • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.
 • Opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m.

Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, og andre tillatelser.

Kommunen kan føre tilsyn underveis og be om at du blant annet dokumenterer hvordan kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) er ivaretatt.

Frittliggende bygning inntil 70 m2

Oppføring, endring eller rivning av én enkelt frittliggende bygning. Den kan ikke brukes til beboelse, og verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil 1 etasje. Den kan i tillegg være underbygget med kjeller.

 • Kjelleren kan ikke inneholde oppholdsrom, og må ha himling mindre enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Bygningen kan ha loft dersom det har bruksareal som er mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal. Bruksareal på loft skal medregnes i det totale bruksarealet.
 • Nærmere forklaring til disse og andre måleregler, finner du i veilederen H-2300 B Grad av utnytting -Beregnings- og måleregler.
 • At bygningen ikke kan brukes til beboelse betyr blant annet at den ikke kan brukes til overnatting. Eksempler på hva den kan brukes til er garasje, uthus, verksted eller utstillingslokale med personopphold på dagtid.
 • Avstand til eiendomsgrense skal være i samsvar med bestemmelsene i pbl § 29-4. Arealplan, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, som gjelder for eiendommen kan ha andre avstandsbestemmelser.
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt, innenfor en bruksenhet. Hva som regnes som tilleggsdel og hoveddel for ulike typer bygg er omtalt i veilederen H-2300 B Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler.

Eksempler på rom som regnes som hoveddel i en bolig er soverom, stue, kjøkken, entre, vindfang, bad, wc og vaskerom.

Eksempler på rom som regnes som tilleggsdel i en bolig er bod, garasje, terrasse og veranda.

Vær oppmerksom på at bestemmelsen ikke gjelder for bruksendring av et areal (tilleggsdel) som ikke er tilknyttet en hoveddel. Det betyr at bruksendring av en frittstående bygning, for eksempel fra stabbur til leilighet, vil være søknadspliktig med krav om bruk av ansvarlige foretak.

Tilbygg inntil 50 m2 med kjeller

Oppføring, endring eller rivning av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.

Vær oppmerksom på at kjeller som inneholder hoveddel, ikke regnes som kjeller, men som en vanlig etasje, og da skal medregnes i bruksarealet. Tilbygget må være en naturlig del av eksisterende bolig. Det kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet.

Avstand til eiendomsgrense skal være i samsvar med bestemmelsene i pbl § 29-4, altså vanligvis minst 4,0 m.

Arealplan, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, som gjelder for eiendommen kan ha andre avstandsbestemmelser.

Skilt eller reklameinnretning på 6,5 m2

Oppføring, fjerning eller endring av skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen gjelder ikke for plassering av skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet. Den gjelder heller ikke når dersom du skal montere flere skilt på samme sted eller på samme fasade.

Alminnelig driftsbygning i landbruket

Begrepet "driftsbygning" i bestemmelsen skal forstås som et byggverk som er et nødvendig ledd i, og et driftsmiddel i forbindelse med, tjenlig landbruksdrift på en bruksenhet. Dette omfatter blant annet driftsbygninger for jordbruk, husdyrbruk, seterdrift, hagebruk, gartneri, skogsdrift, pelsdyravl, reindrift og yrkesfiske. I pbl. § 11-7 andre ledd nr. 5 bokstav a er tiltak i landbruket angitt som "nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressurser".

Alminnelige driftsbygninger i landbruket på mindre enn 1 000 m2 er unntatt fra krav om bruk av ansvarlige foretak for søknad, prosjektering og utførelse etter pbl. § 20-1 andre ledd gjennom unntaksbestemmelsen i pbl. § 20-2 første ledd bokstav b.

Unntaket fra krav om bruk av ansvarlige foretak gjelder også riving, jf. pbl. § 20-1 bokstav e.

Dersom tiltakshaver selv forestår oppføring av driftsbygning i landbruket på opp til 1 000 m2 som alminnelig driftsbygning i landbruket, skal det ikke være kurant å omdisponere bruken av disse byggene senere.

Ettersom de fleste driftsbygninger i landbruket oppføres i områder hvor mulige forekomster av automatisk fredete kulturminner ikke er avklart, i tillegg til at det finnes bygningsmasse av kulturhistorisk verdi eller verdifullt kulturlandskap som ikke er kartlagt med tanke på miljøvirkninger av nye inngrep, er det viktig at kommunen sørger for å få saken sjekket ut mot aktuelle sektorinteresser.

1. Bestill situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet

2. Bestill naboliste fra Geodataseksjonen

3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

4. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:

 • Søknadsskjema
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt. Dette vil i så fall gå frem av veiledningen, se lenger nede på denne siden.
 • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

Du kan begynne å bygge tre uker etter at søknaden er mottatt av kommunen hvis følgende vilkår er oppfylt etter plan- og bygningslovens § 21-7:

 • Søknaden er komplett, det vil si at den inneholder all nødvendig informasjon
 • Det du skal bygge/gjøre er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl (er i samsvar med arealplan eller dispensasjon er innhentet på forhånd).
 • Det er ikke nødvendig med ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter SAK10 § 6-2.
 • Kommunen har ikke gitt deg beskjed om forlenget saksbehandlingsfrist etter SAK10 § 7-3.

Er disse vilkårene ikke oppfylt, må du vente med å bygge til du har fått skriftlig tillatelse fra kommunen. Kommunen har da frist på 12 uker til å gi deg svar. Se pbl § 21-7.

Når du har søkt og fått tillatelse, kan du ikke ta i bruk det du har bygget før du har fått ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse.

 

Søknadsskjemaer

Byggesaksblanketter

Søk via Byggsøk

Begrepsforklaringer

 • Tiltak: Det du skal bygge/gjøre
 • Tiltakshaver: Den som bygger
 • TTUA - tiltak uten ansvarsrett
 • Ansvarlig foretak: Bedrift/firma som planlegger (prosjekterer) og/eller utfører arbeidet
 • Kartutsnitt: Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider
 • Situasjonskart: Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende godkjent bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.
 • Situasjonsplan: Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn
 • Opprettelse av eiendom: Skille ut tomt
 • Oppmålingsforretning: Grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt gårds- og bruksnummer tinglyses
 • Veirett: En veirett gir rett til å bruke en vei eller ferdes over en annens eiendom. Veiretten kan inneholde regler om hvordan veien kan brukes, og kan tinglyses på eiendommen veien går over
 • Hevd: Ved hevd kan man få rett til å bruke eiendom som er en annens. For eksempel kan man hevde veirett over en annens eiendom eller rett til båtplass. En kan også hevde eiendomsrett. Det er vilkår for hevd. Det første er bruk over lang tid. Bakgrunnen for bruken er ofte at man har hatt rett til det, for eksempel gjennom en muntlig avtale. Hevdsreglene vil da sikre at man kan fortsette å benytte sin rett, selv om avtalen bare var muntlig

Pris for arbeider etter plan- og bygningsloven

Alle plan- og byggesaker er fritatt merverdiavgift.

B.1. Plansaker

B.1.1 Timespris

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene gebyrlegges etter timessats.
Timespris kr 1.500,-

B.1.2 Trekk, avslag eller avvisning av planforslag

Søknad som avsluttes etter varsel om oppstart 25% av gebyr
Planforslag som avsluttes før førstegangsvedtak 50% av gebyr
Sak som avsluttes etter førstegangsvedtak 100% av gebyr

B.1.3. Oppstartsmøte

For planavklaring med referat kr 12.000,-

B.1.4. Reguleringsplan

a) For små endringer i reguleringsplan, jf. pbl. § 12-14, 2. ledd kr 40.000,-
b) For kontroll og behandling av privat forslag til detaljregulering: kr 120.000,-
c) Detaljregulering m/planprogram og KU kr 170.000,-


B.1.5. Prinsippavklaring/ reguleringsforespørsel etter Pbl § 12- 8

Fast gebyr uavhengig av areal (politisk anbefaling/råd): kr 31.500,-

B.1.6. Gebyrberegning

Gebyr for plansaker beregnes endelig på det tidspunkt planen er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn/høring, etter de areal og satser som gjelder på dette tidspunktet. Arealberegningen følger planavgrensningen.

B.2 Byggesak

B.2.1 Betalingsplikt

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

B.2.2 Arealgrunnlag

Bruksarealet BRA legges til grunn for beregning av gebyr. Arealet beregnes etter NS 3940.

B.2.3 Grunngebyr

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

Grunngebyr (per søknad) kr 5.000,-

B.2.4 Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.

Alle søknadspliktige tiltak (per bruksenhet) kr 500,-

B.2.5 Timespris

For tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Følgende timesats gjelder for byggesak. Gjelder også søknader etter kapittel 18 i pbl.

Timessats kr 1.500,-

B.2.6. Dispensasjon

a) For ethvert forhold som krever dispensasjon kr 8.000,-
b) Dispensasjonssak som krever politisk behandling, kr 25.000,-
c) Tillegg for samordning med andre myndigheter kr 7.500,-

B.2.7. Forhåndskonferanse

For forhåndskonferanse med referat, mindre tiltak: garasje, uthus, enebolig/en bruksenhet, til og med 499m2 BRA kr 2.500,-, større tiltak fra to bruksenheter over 500m2 BRA kr 8.900,-

B.2.8. Tiltak etter plan- og bygningsloven §20-4 (uten ansvarsrett)

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Gebyr per tiltak per eiendom kr 5.000,-

B.2.9 Tiltak etter plan- og bygnignsloven pbl § 20-1 jf 20-3 (med ansvarsrett)

B.2.9.1 Boligbygg

a) Bolig og fritidsbolig med inntil to boenheter (per bygg) kr 25.000,-
b) Rekkehus, kjedehus og andre småhus (per boenhet) kr 15.000,-
c) Store boligbygg (per boenhet) kr 10.000,-

Satsene ovenfor benyttes også ved tilbygg som gir nye boenheter på en eiendom.

Ved to-trinnssøknad faktureres fullt gebyr ved rammetillatelse. I tillegg faktureres per søknad om igangsettingstillatelse.

Igangsettingstillatelse kr 4.360,-

B.2.9.2 Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg mm. (nybygg, ombygging og utvidelser)

 
a) 0-100 m2 kr 23 000,-
b) 101-300 m2 kr 43 000,-
c)  301-500 m3 kr 63 000,-
d) 501-700 m2 kr 83 000,-
e) 701-2000 m2 kr 103 000,-
f) Over 2000 m2 - hver påbegynte 200 m2 kr 7 570,-

B.2.9.3 Anlegg

Anlegg som krever behandling av
tekniske planer (veg, vann, avløp mm.) kr 25 000,-
Andre konstruksjoner og anlegg (bru, dammer, etc) kr 9.660,-

B.2.9.4 Fasadeendringer – vesentlige reparasjoner

a) Småhus (per fasade) kr 4.200,-
b) Større bygg (per fasade) kr 7.535,-

B.2.9.5 Bruksendring - ombygging

For bruksendring uten søknadspliktig ombygging kr 7.535,-

For bruksendring med søknadspliktig ombygging betales 60% av gebyr for nybygg.

For ombygging uten bruksendring betales 60% av gebyr for nybygg.

B.2.9.6 Riving

a) 0-100 m2 kr 4.725,-
b) Over 100 m2 - hver påbegynte 100 m2 kr 2.302,-
c) Rivingssaker som krever politisk behandling betales et tillegg på: kr 16.400,-

B.2.9.7 Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring, reparasjon

Det kreves bare særskilt gebyr når søknaden er et selvstendig tiltak.
Gebyr pr. søknad: kr 2.200,-

B.2.9.8 Innhegning mot vei, støttemur, reklameskilt og lignende (per tiltak)

a) Innhegning mot vei, gjerde: kr 2.200,-
b) Forstøtningsmur: kr 2.200,-
d) Skilt/reklame: kr 2.200,-

B.2.9.9. Vesentlig terrenginngrep

Søknadspliktige tiltak inntil 15 000 m3 kr 15.000,-

Tiltak fra 15 000 m3 og oppover, tillegg for hver 1000 m3 kr 4.000,-

Gebyret beregnes for hver lokalitet.

B.2.10 Fradeling av grunneiendom

Søknad om fradeling av grunneiendom (ny matrikulering) eller bortfeste av enhet for mer enn
10 år i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og matrikkelloven.

Per ny grunneiendom kr 5.000,-

B.2.12. Fornyelse av søknad

a) Ved fornyet godkjenning før bortfall betales 30 % av fullt gebyr begrenset nedad til: kr 3.000,-
b) Ved fornyet godkjenning etter bortfall betales fullt gebyr.

B.2.13. Endring av tillatelse

Behandling av søknad om endring av tillatelse som betinger nytt vedtak pr. søknad: 30 % av ordinært gebyr.

B.2.14. Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse som ikke krever befaring: kr 3.100,-
Midlertidig brukstillatelse som krever befaring: kr 4.100,-

 


Publisert: 10.10.2016 09:08:06
Sist endret: 15.11.2016 15:13