Innhold

Pris for arbeider etter plan- og bygningsloven

Alle plan- og byggesaker er fritatt merverdiavgift.

B.1. Plansaker

B.1.1 Timespris

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene gebyrlegges etter timessats.
Timespris kr 1.500,-

B.1.2 Trekk, avslag eller avvisning av planforslag

Søknad som avsluttes etter varsel om oppstart 25% av gebyr
Planforslag som avsluttes før førstegangsvedtak 50% av gebyr
Sak som avsluttes etter førstegangsvedtak 100% av gebyr

B.1.3. Oppstartsmøte

For planavklaring med referat kr 12.000,-

B.1.4. Reguleringsplan

a) For små endringer i reguleringsplan, jf. pbl. § 12-14, 2. ledd kr 40.000,-
b) For kontroll og behandling av privat forslag til detaljregulering: kr 120.000,-
c) Detaljregulering m/planprogram og KU kr 170.000,-


B.1.5. Prinsippavklaring/ reguleringsforespørsel etter Pbl § 12- 8

Fast gebyr uavhengig av areal (politisk anbefaling/råd): kr 31.500,-

B.1.6. Gebyrberegning

Gebyr for plansaker beregnes endelig på det tidspunkt planen er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn/høring, etter de areal og satser som gjelder på dette tidspunktet. Arealberegningen følger planavgrensningen.

B.2 Byggesak

B.2.1 Betalingsplikt

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

B.2.2 Arealgrunnlag

Bruksarealet BRA legges til grunn for beregning av gebyr. Arealet beregnes etter NS 3940.

B.2.3 Grunngebyr

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

Grunngebyr (per søknad) kr 5.000,-

B.2.4 Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.

Alle søknadspliktige tiltak (per bruksenhet) kr 500,-

B.2.5 Timespris

For tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Følgende timesats gjelder for byggesak. Gjelder også søknader etter kapittel 18 i pbl.

Timessats kr 1.500,-

B.2.6. Dispensasjon

a) For ethvert forhold som krever dispensasjon kr 8.000,-
b) Dispensasjonssak som krever politisk behandling, kr 25.000,-
c) Tillegg for samordning med andre myndigheter kr 7.500,-

B.2.7. Forhåndskonferanse

For forhåndskonferanse med referat, mindre tiltak: garasje, uthus, enebolig/en bruksenhet, til og med 499m2 BRA kr 2.500,-, større tiltak fra to bruksenheter over 500m2 BRA kr 8.900,-

B.2.8. Tiltak etter plan- og bygningsloven §20-4 (uten ansvarsrett)

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Gebyr per tiltak per eiendom kr 5.000,-

B.2.9 Tiltak etter plan- og bygnignsloven pbl § 20-1 jf 20-3 (med ansvarsrett)

B.2.9.1 Boligbygg

a) Bolig og fritidsbolig med inntil to boenheter (per bygg) kr 25.000,-
b) Rekkehus, kjedehus og andre småhus (per boenhet) kr 15.000,-
c) Store boligbygg (per boenhet) kr 10.000,-

Satsene ovenfor benyttes også ved tilbygg som gir nye boenheter på en eiendom.

Ved to-trinnssøknad faktureres fullt gebyr ved rammetillatelse. I tillegg faktureres per søknad om igangsettingstillatelse.

Igangsettingstillatelse kr 4.360,-

B.2.9.2 Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg mm. (nybygg, ombygging og utvidelser)

 
a) 0-100 m2 kr 23 000,-
b) 101-300 m2 kr 43 000,-
c)  301-500 m3 kr 63 000,-
d) 501-700 m2 kr 83 000,-
e) 701-2000 m2 kr 103 000,-
f) Over 2000 m2 - hver påbegynte 200 m2 kr 7 570,-

B.2.9.3 Anlegg

Anlegg som krever behandling av
tekniske planer (veg, vann, avløp mm.) kr 25 000,-
Andre konstruksjoner og anlegg (bru, dammer, etc) kr 9.660,-

B.2.9.4 Fasadeendringer – vesentlige reparasjoner

a) Småhus (per fasade) kr 4.200,-
b) Større bygg (per fasade) kr 7.535,-

B.2.9.5 Bruksendring - ombygging

For bruksendring uten søknadspliktig ombygging kr 7.535,-

For bruksendring med søknadspliktig ombygging betales 60% av gebyr for nybygg.

For ombygging uten bruksendring betales 60% av gebyr for nybygg.

B.2.9.6 Riving

a) 0-100 m2 kr 4.725,-
b) Over 100 m2 - hver påbegynte 100 m2 kr 2.302,-
c) Rivingssaker som krever politisk behandling betales et tillegg på: kr 16.400,-

B.2.9.7 Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring, reparasjon

Det kreves bare særskilt gebyr når søknaden er et selvstendig tiltak.
Gebyr pr. søknad: kr 2.200,-

B.2.9.8 Innhegning mot vei, støttemur, reklameskilt og lignende (per tiltak)

a) Innhegning mot vei, gjerde: kr 2.200,-
b) Forstøtningsmur: kr 2.200,-
d) Skilt/reklame: kr 2.200,-

B.2.9.9. Vesentlig terrenginngrep

Søknadspliktige tiltak inntil 15 000 m3 kr 15.000,-

Tiltak fra 15 000 m3 og oppover, tillegg for hver 1000 m3 kr 4.000,-

Gebyret beregnes for hver lokalitet.

B.2.10 Fradeling av grunneiendom

Søknad om fradeling av grunneiendom (ny matrikulering) eller bortfeste av enhet for mer enn
10 år i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og matrikkelloven.

Per ny grunneiendom kr 5.000,-

B.2.12. Fornyelse av søknad

a) Ved fornyet godkjenning før bortfall betales 30 % av fullt gebyr begrenset nedad til: kr 3.000,-
b) Ved fornyet godkjenning etter bortfall betales fullt gebyr.

B.2.13. Endring av tillatelse

Behandling av søknad om endring av tillatelse som betinger nytt vedtak pr. søknad: 30 % av ordinært gebyr.

B.2.14. Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse som ikke krever befaring: kr 3.100,-
Midlertidig brukstillatelse som krever befaring: kr 4.100,-


Publisert: 15.03.2018 09:14:40
Sist endret: 15.03.2018 09:14