Innhold

Her finner du oversikt over reglement for politiske utvalg.

Reglement for formannskap

Gjerdrum formannskap har 9 medlemmer med varamedlemmer. Medlemmene i formannskapet blir valgt av og blant medlemmene i kommunestyret. Valget skjer som forholdsvalg. Ordføreren er leder og varaordføreren er nestleder i formannskapet.

Reglement for formannskap

Reglement for kommunestyret

Gjerdrum kommunestyre har 25 medlemmer, og inntil så mange varamedlemmer som det til enhver tid fremgår av valgloven.

Reglement for kommunestyret

Reglement for ad hoc- utvalg

Med hjemmel i kommunelovens §10 nr. 5 kan det opprettes ad hoc-utvalg som innenfor en bestemt tidsfrist skal utrede en sak og foreslå innstilling i saken for kommunestyret.

Reglement for ad.hoc- utvalg

Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Folkevalgte i Gjerdrum mottar godtgjørelse for sin møtevirksomhet etter følgende reglement og satser:

Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Formålet med de etiske retningslinjene i Gjerdrum kommune er å sikre en god, etisk praksis og definere felles standarder for ansatte og folkevalgte. Ansatte og folkevalgte i Gjerdrum kommune skal behandle brukere og innbyggere, kolleger og samarbeidspartnere med respekt. Vi skal bruke felleskapets midler på en effektiv måte, og vi skal følge gjeldende lover og regler.

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte 

 


Publisert: 19.12.2016 12:22:50
Sist endret: 02.06.2022 14:40