Innhold

Avlastning

Kommunen dekker lønn til avlastere og nødvendige utgifter under avlastningsoppholdet.

Transport til og fra avlaster må man betale selv.

Avlastningsopphold i institusjon dekkes også av kommunen, med unntak av utgifter til medisiner.

Avlesningsgebyr vannmåler

Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen, kan kommunen eventuelt selv velge å foreta avlesning av forbruket på abonnentens regning. (avlesningsgebyr)

Avlesningsgebyr Kr. 1 000,-

Dagsenter egenandel

Egenandel mat og aktiviteter

Egenandel på kr 120,- per dag inkluderer mat og aktiviteter.

 

Egenandel transport

Egenandel for transport med drosje til og fra dagsenter:

Personer med inntekt under 2, kr. 0,-

Personer med inntekt mellom 2 - 4 G, kr. 182,- per måned

Personer med inntekt over 4 G, kr. 456,- per måned

 

Hjemmehjelp - betaling

 
Inntekt Pris
Under 2 G

Makssats justeres i henhold til G pr
1. januar hvert år, jfr Forskrift om
egenandel for kommunale helseog
omsorgstjenester § 10.

2-3 G 197,- (makssats kr 1 056,-/mnd)
3-4 G

290,- (makssats kr 1 476,-/mnd)

4-5 G 329,- (makssats kr 1 901,-/mnd)
Over 5 G 399,- (makssats kr 2 219,-/mnd)

Tjenester som er hjemlet i helse og omsorgsloven som for eksempel nødvendig snørydding og tilkjøring av ved /parafin, betales etter satser regulert av G som for hjemmehjelp. Tjenester utover det som hjemles i denne loven betales etter de satser kommunestyret har vedtatt for tjenesten.

Kommunale vann- og kloakkgebyrer

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (§1)

Alle priser er inklusiv 25 % mva.

Det vises også til gjeldende Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gjerdrum kommune, vedtatt i Kommunestyret 12.12.18, Prislisten ble vedtatt i kommunestyret sammen med budsjett- og økonomiplan 11.12.19.

E.1 Gebyrtyper
 • Engangsgebyr for tilknytning vann (tilknytningsgebyr)
 • Engangsgebyr for tilknytning avløp (tilknytningsgebyr)
 • Årsgebyr for vann, herunder abonnementsgebyr og forbruksgebyr
 • Årsgebyr for avløp, herunder abonnementsgebyr og forbruksgebyr
 • Tilleggsgebyr

Årsgebyret består av en fast abonnementsdel og variabel forbruksdel. Alle eiendommer skal betale årsgebyr for både vann og avløp etter målt forbruk, dvs. vannmåler. Noen få eiendommer, hvor det ikke er mulig å etablere vannmåler, skal betale etter stipulert forbruk. Tilleggsgebyr henviser på svømmebasseng der eiendommen betaler årsgebyr på bakgrunn av stipulert forbruk.

E.2 Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av byggets størrelse (stipulert forbruk), skal arealberegningen følge regler om utregning av bruksareal (BRA) i følge Norsk Standard 3940.

Bruksareal (BRA) legges til grunn ved beregning av tilknytningsgebyr.

E.3 Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 3-5 års periode. Dersom det begrunnes gjennom lokale forhold i kommunens økonomiplan kan gebyrberegningen unntaksvis avregnes over en noe lengre periode.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. Dette fremkommer i kommunens økonomiplan.
 • Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
E.4 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsgebyr for vann- og avløpstjenester er en funksjon av et fastledd (abonnementsgebyr) og et variabelt ledd (forbruksgebyr). Det vektes en lavere andel på abonnementsgebyret dersom det ønskes å gi incitament til å spare vann. Abonnementsgebyret i Gjerdrum vektes i henhold til det Norsk Vann omtaler som med et middels høyt fastledd:

 • Vann: Ca. 40%
 • Avløp: Ca. 40%

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

 • Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, landbrukseiendommer og offentlige/kommunale bygg.
 •  Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter.

Fordelingen på brukergruppe er som følger:

Brukergrupper Kategorifaktor

Boliger

Eneboliger/leiligheter > 100 m2
Leiligheter < 100 m2
Hytte/fritidseiendom

 

1.0
0.7
0.5

 Næring

Kommunale bygg
”Våt” næring (vannkrevende)
”Tørr” næring
Landbruk med forbruk < 200 m3
Landbruk med forbruk > 200 m3

 

2.0
2.5
1.2
1.0
2.5

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr. Abonnementsgebyrene for ulike brukerkategorier fremgår av tabellen nedenfor.

Abonnementsgebyr Vann 2019 Vann 2020 Avløp 2019 Avløp 2020

Bolig

kr/ab.

kr/ab.

kr/ab.

kr/ab.

Eneboliger/leiligheter > 100 m2

2 823,-

2 491,-

2 994,-

2 459,-

Leiligheter < 100 m2

1 976,-

1 744,-

2 096,-

1 721,-

Fritidseiendommer/hytter

1 411,- 1 246,-

1 497,-

1 229,-

Næring

kr/ab.

kr/ab.

kr/ab.

kr/ab.

Kommunale bygg

5 646,-

4 982

5 988,-

4 916,-

”Våt” næring (vannkrevende)

7 058,-

6 228,-

7 485,-

6 145,-

”Tørr” næring

3 288,-

2 989,-

3 593,-

2 950.-

Landbruk med forbruk < 200 m3

2 823,-

2 491,-

2 004,-

2 458,-

Landbruk med forbruk > 200 m3

7 058,-

6 228,-

7 485,-

6 145,-

Leie av vannmåler

495-

530,-

   


E.5 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

Enhetspris

 

Enhetspris for vann

Enhetspris for avløp

22,56 kr/m3

35,45 kr/m3

E.6 Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. 

For både vann og avløp gjelder: Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Enhetspris [kr/m3]  x  Målt forbruk [m3

E.7 Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.

Stipulert forbruk beregnes slik:

Beregnet areal BRA  [m2] x (enhetspris pr. m3)

Pr m2 BRA skal derfor følgende avgifter betales:

Enhetspris for vann

Enhetspris for avløp

29,33 kr/m3

46,09 kr/m3

For svømmebasseng på eiendom, som ikke betaler etter målt forbruk, betales et tilleggsgebyr for vann tilsvarende årlig vannforbruk etter gjeldende m3-pris:

 • på 40 m3 for bassengvolum inntil 20 m3
 • på 80 m3 for bassengvolum inntil 40 m3
 • på 120 m3 for bassengvolum større enn 40 m3

Basseng under 3 m3 er fritatt for gebyr. Bestemmelsene gjelder så vel fastmonterte som demonterbare bassenger. 

Dersom eiendommen med svømmebasseng er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betales like høyt tilleggsgebyr også for avløp. 

E.8 Tilknytningsgebyr

Bruksareal (BRA) legges til grunn ved beregning av tilknytningsgebyr.

Tilknytningsgebyr vann:

Tilknytningsgebyr pr. m2  BRA                                                                    kr 372,-

Tilknytningsgebyr avløp:   

Tilknytningsgebyr pr. m2  BRA                                                                    kr 420,-

E.9  Gebyr for utslippstillatelse jfr. Forurensningsforskriften, kapittel 12

Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse, endring/omgjøring av utslippstillatelse.

For hvert anlegg:

 

Aktivitet

Anlegg som ikke overstiger 15 PE

Anlegg over 15 PE

Søknad om utslippstillatelse*

Kr. 9.589.-

Kr. 22.055.-

* I tillegg kommer gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven, jfr. Regulativets pkt. B.2.9 

Endring/omgjøring av utslippstillatelser følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

E.10 Avlesningsgebyr vannmåler

Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen, kan kommunen eventuelt selv velge å foreta avlesning av forbruket på abonnentens regning (avlesningsgebyr).

Avlesningsgebyr v/manglende
innsending innen fristen

500,-
Avlesningsgebyr - kommunen
selv avleser vannmåler
1000,-

Bibliotek - purregebyr

  1. purring 2. purring  3. purring 
Voksne  50,-  100,-  Erstatningskrav + utestående purregebyr
Barn   25,-  50,-  Erstatningskrav + utestående purregebyr

Pris for barnehageplass

Beskrivelse Pr. mnd
Full plass 3.135,- fra 01.01.2020
Redusert sats Maks 6 % av husstandens skattepliktige inntekt
Kostpenger full plass 315,-
Kostpenger halv plass 158,-
For sent henting 272,-
Kostpenger private barnehage Ta kontakt med barnehagen (ulik sats i de ulike barnehagene)

 

Moderasjonsordninger

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for andre barn og 50 % for 3. barn. Prisene er gradert etter oppholdstid. Påslag for deltidsplass = 10 %.

Kostpenger i kommunale barnehager: kr. 305,-. Lik sats uavhengig av barnets alder. Ved 50 % plass eller mindre er satsen kr. 155,-pr. mnd.

Ved for sen henting av barn i barnehager ilegges gebyr med kr. 265.-

Private barnehager

For pris på barnehageplass i private barnehager må du ta kontakt med den aktuelle barnehagen da prisene varierer fra barnehage til barnehage. Reglene om søskenmoderasjon, redusert betaling og gratis kjernetid gjelder for alle barn også de som går i privat barnehage

Kulturskole - priser

Instrumentopplæring - pris per semester (1/2 år): 2500,-

Grupper - pris per semester (1/2 år): 1604,-

Materialkostnad for kurs i visuell kunst - pris per semester (1/2 år): 305,-

Instrumentleie - pris per semester (1/2 år): 306,-

Mat og matombringing

Mat tilkjørt fra kjøkkenet kr. 78,- pr porsjon.

Salg av mat til pårørende som ønsker å spise sammen med beboer kr.88,-. 

Kveldsmat/frokost kr. 29,-.

Mat som ikke inngår i dagsenterprisen bestilles og faktureres som et abonnement som løper fra måned til måned.

Omsorgsbolig - pris

Gjerdrum kommune vedtok i 2012 at det skulle innføres gjengs leie fra 2013. Priser på omsorgsbolig vil derfor varierer til enhver tid med bakgrunn i forskjellige faktorer, samt indeksregulering.

Depositum: 2 mnd. husleie.

Opphold i institusjon - pris

Dag – nattopphold

Dagopphold: Egenandel på dagopphold reguleres etter anbefalt sats fra departementet  pluss kr.46, for skyssordning.

Egenandel dekker mat og forskjellige aktiviteter. 

Nattopphold: reguleres på samme måte som dagopphold.

Korttidsplass

Dersom satsen reguleres opp fra statlig hold, reguleres satsen i Gjerdrum i tråd med denne. Etter 60 døgn betales som for langtidsopphold.

Langtidsopphold

”Forskrift om opphold i institusjon m.v”

Egenandel kreves fra og med andre kalendermåned etter innflytting. Årets netto inntekt blir lagt til grunn når vederlaget fastsettes.

Vederlag:        75 % av folketrygden, med fradrag av et fastsatt fribeløp.

                        85 % av tilleggspensjon, kapitalinntekter m.m.

Det gis fradrag etter spesielle regler når beboer har ektefelle som bor hjemme. Det gis fradrag for boutgifter til eget hjem i inntil 6 måneder etter innflytting og et grunnfradrag på 38 300 kr for de som mot sin vilje blir tildelt dobbeltrom ved langtidsopphold.

Støttekontakt - avlønning

Støttekontakt avlønnes med opptil kr 216,- per time avhengig av alder på støttekontakt.

Kommunen betaler lønn til støttekontakten. I tillegg får støttekontakten et fast beløp som dekker utgifter til aktivitetene, for eksempel inngangsbilletter og transportutgifter. Den som har med seg støttekontakt må selv betale egne billetter og lignende.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men et behovsprøvd kommunalt tilbud. Prisen på trygghetsalarm er lik for alle inntektsgrupper.

Trygghetsalarm kr. 327,- som faktureres hver måned.

Installasjon trygghetsalarm kr. 780,-

Tapt/mistet trygghetsalarm kr. 1700,-

Hjelpemidler

Et hjelpemiddel (gjenstand/tiltak) bidrar til å redusere brukerens praktiske problemer ved å bedre funksjonsevnen, øke selvhjulpenheten og/eller lette pleien. Staten har ansvaret for trygdefinansierte hjelpemidler ved varige behov, mens kommunen har ansvaret for hjelpemidler ved midlertidig behov (mindre enn 2 år). Kommunen plikter kostnadsfritt å utlevere/innhente trygdefinansierte hjelpemidler hos bruker.

Ut over dette har kommunen jfr. Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001/765) § 11 ansvar for å holde et lager av tekniske hjelpemidler for kortvarig behov (normalt inntil 3 måneder).

Pris egenandel og utkjøring

 • Utkjøring av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager pr utkjøring                 kr 222,-
 • Egenandel pr hjelpemiddel                                                                           kr 111,-

Utkjøring av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen i Oslo/Akershus er gratis.

Festeavgift for gravplass

I henhold til Gravferdsloven, § 21, 2. ledd, er det kommunen som skal fastsette slik avgift etter forslag fra fellesrådet.

Festeavgiften settes til kr. 235,- per grav per år. Graver fornyes for 5 år. Det er kirken som fakturerer kravet.

 

Renovasjonsgebyr

Standardabonnement

Er 140 liter restavfallsbeholder og 240 l papirbeholder. 

Når tømmes beholderne

 • 140 liter restavfallsbeholder - som tømmes hver uke
 • 140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde uke
 • Ekstra sekk for restavfall kan kjøpes hos kommunens servicessenter for kr. 50,-

Ved ønske om større avfallsbeholder 240 liter dobles prisen, ved 360 liter betales det for 3 stk. 140 liter, under ser du våre renovasjonsgebyrer:

 
  Renovasjonsgebyr - Årsgebyr avhenger av beholderstørrelse i liter (ant. abonnement)
140 liter pr. år (1) Kr. 3 623,-
240 liter pr. år (2) Kr. 7 246,- 
360 liter pr. år (3)  Kr. 10 869,- 
660 liter pr. år (5)  Kr. 18 115,- 
Serviceabonnement pr. år. Kr. 525,- 

Ekstrabetaling for henting av dunker som er plassert annerledes enn hva forskriften tilsier.

Fellesabonnement

Særskilt ordning der flere abonnenter deler en beholder, eks. 4 abonnenter deler en  660 liter gir kr. 4 116,- pr. år pr. abonnement.

Slamtømming

 
Årsgebyr
Abonnementsgebyr (Varenr.: 636) Kr. 2340,-
Forbruksgebyr pr. m3 (Varenr.: 634) Kr. 700,-

Feie- og tilsynsavgift

Avgift etter brann- og eksplosjonsvernloven, § 28.

Feiing skal utføres minst en gang på 4 år (behovsprøvd), og det skal gjennomføres ett boligtilsyn i 4 års- perioden. Årsgebyrene er beregnet som ett gjennomsnittsbeløp for en 4- årsperiode.

Årsavgifter

Feieavgift pr. pipeløp (inkl mva): kr 244,-

Branntilsyn per pipeløp (inkl mva): kr 171,-

Fyrverkeri

 
Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV, og gjennomføring av tilsyn
Gebyr for behandling av søknad om tillatelse Kr. 1.733,- inkl. mva
Gebyr for gjennomført tilsyn Kr. 812,- inkl. mva
Gebyr for egenmelding Kr. 367,- inkl. mva

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatlese til handel med fyrverkeriklasse II,III og IV og gjennomføring av tilsyn. Søknader behandles, tilsyn utføres og gebyr innkreves av Øvre Romerike Brann og Redning (ØRBR).

Gebyr for utslippstillatelse

Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslipptillatelse, endring/omgjøring av utslipptillatelse.

 
For hvert anlegg
Aktivitet Anlegg som ikke overstiger 15 PE Anlegg over 15 PE
Søknad om utslippstillatelse* Kr. 4.100,-

Kr. 10.920,-

*I tillegg kommer gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven, jfr. regulativets pkt. B.2.9. Endring/omgjøring av utslippstillatelse følger samme satser som for søknad om utslipptillatelse.

Gebyrer etter matrikkelloven

Alle søknader/utførelser etter matrikkeloven er fritatt merverdiavgift.

C.1. Generelt

Alle oppmålingsforretninger etter matrikkellova skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det betales gebyrer som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

Grunngebyr kr 5.000,-
Registreringsgebyr (per eiendom) kr 500,-

C.2 Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Følgende timesats gjelder for oppmålingstjenester.

Timespris kr 1 500,-

C.1. Grensejustering

Gebyr for oppmålingsforretning ved grensejustering.

Areal i m2
0 - 250 kr 6.650,-
251 - 500 kr 8.850,-
Overstiger arealet 500 m2 beregnes gebyr etter punkt C.2.

C.2. Arealoverføring

Gebyr for oppmålingsforretning ved arealoverføring.
I tillegg kommer dokumentavgift på det overførte arealet.

Areal i m2
0 - 250 kr 8.100,-
251 - 500 kr 12.850,-
501 - 750 kr 14.750,-
751 - 1500 kr 17.800,-
1501 – 3000 kr 20.100,-
3001 – 5000 kr 22.200,-
Videre økes gebyret med kr 1.450,- pr. påbegynt daa.

C.3. Gebyr for oppmålingsforretning og oppmålingsforretning ved opprettelse av nye grunneiendommer

Areal i m2
0 - 750 kr 14.400,-
751 - 1500 kr 17.400,-
1501 – 3000 kr 20.100,-
3001 – 5000 kr 22.200,-
Over 5000 m2 økes gebyret pr. påbegynt daa med kr 1.450,-

C.4. Oppmåling av anleggseiendom

Gebyr etter punkt C.3. + tillegg for volum 0 – 2000m3 kr 2.900,-
Over 2000m3 for hver påbegynte 1000m3 med kr 1.200,-.

C.5. Oppmåling av utearealer til eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon
Areal i m2
0 - 250 kr 8.100,-
251 - 500 kr 12.850,-
501 - 750 kr 14.750,-
751 - 1500 kr 17.800,-
1501 – 3000 kr 20.100,-
3001 – 5000 kr 22.200,-
Over 5000 m2 økes gebyret pr. påbegynt daa med kr 1.450,-

C.6. Gebyr for oppmålingsforretning over eksisterende grenser

Inntil 2 grensepunkt kr 5.400,-
Deretter økes gebyret med pr. grensepunkt kr 2.200,-
Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gås opp, betales gebyr etter pkt. C2.

C.7. Gebyr for grensepåvisning

Brukes der det er tilfredsstillende koordinatbestemt grensepunkt i matrikkelen. Dersom naboer må innkalles, skal det betales gebyr etter punkt C.3 eller C.6.

Inntil 2 grensepunkt kr 3.650,-
Videre økes gebyret pr. grensepunkt med kr 1.200,-

C.8. Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste

50 % av minstebeløpet ved oppmålingsforretning punkt C.2 dersom merking og/eller oppmåling i marka er nødvendig.

Hvis det ikke er nødvendig med merking og/eller måling i marka betales det et gebyr på:
kr. 2.200,-.

C.9. Gebyr for avbrutt forretning

Ved tilbakekalling (etter at forretning er berammet), avbrutt eller annullert forretning betales kr. 2.900,-
I tillegg betales en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid.

Ved tilbakekalling før forretning er berammet, betales kr. 1.300,-

C.10. Utsteding av matrikkelbrev

Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev er kr 175,- for inntil 10 sider og kr 350,- for større brev. Matrikkelforskriften § 16-4.

C.11. Gebyr for oppmålingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre

For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre, for eksempel NVE, NSB og vegmyndighetene, fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del av arbeidet kommunen utfører, etter følgende prosentskala:
Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeider og gebyrer.

C.12. Matrikulering av umatrikulert grunn

Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr 3.300

C.13. Privat grenseavtale, eksisterende grenser

Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr 3.300

C.14. Registrering av jordsameie

Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr 3.300

C.13. Tinglysingsgebyr

Der det er krav om tinglysningsgebyr kommer dette i tillegg til annet gebyr.
Tinglysingsgebyr betales etter de til enhver tid gjeldende satser.

C.14. Betalingsbestemmelser

Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.
Betaling kan kreves før forretning berammes, eller før annet arbeid igangsettes.
Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskaper, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og arbeidet med merking av grenser.

Pris for arbeider etter plan- og bygningsloven

Alle plan- og byggesaker er fritatt merverdiavgift.

B.1. Plansaker

B.1.1 Timespris

For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene gebyrlegges etter timessats.
Timespris kr 1.700,-

B.1.2 Dialogmøter

Planforhåndskonferanse kr 5.000,-

B.1.3 Trekk, avslag eller avvisning av planforslag

Søknad som avsluttes etter varsel om oppstart 25% av gebyr
Planforslag som avsluttes før førstegangsvedtak 50% av gebyr
Sak som avsluttes etter førstegangsvedtak 100% av gebyr

B.1.4. Oppstartsmøte

For planavklaring med referat kr 30.000,-

B.1.5. Reguleringsplan

a) For små endringer i reguleringsplan, jf. pbl. § 12-14, 2. ledd kr 45.000,-
b) For kontroll og behandling av privat forslag til detaljregulering: kr 190.000,-
c) Detaljregulering m/planprogram og KU kr 260.000,-


B.1.6. Prinsippavklaring/ reguleringsforespørsel etter Pbl § 12- 8

Fast gebyr uavhengig av areal (politisk anbefaling/råd): kr 40.000,-

B.1.6. Gebyrberegning

Gebyr for plansaker beregnes endelig på det tidspunkt planen er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn/høring, etter de areal og satser som gjelder på dette tidspunktet. Arealberegningen følger planavgrensningen.

B.2 Byggesak

B.2.1 Betalingsplikt

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

B.2.2 Arealgrunnlag

Bruksarealet BRA legges til grunn for beregning av gebyr. Arealet beregnes etter NS 3940.

B.2.3 Grunngebyr

Alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet.

Grunngebyr (per søknad) kr 5.140,-

B.2.4 Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.

Alle søknadspliktige tiltak (per bruksenhet) kr 510,-

B.2.5 Timespris

For tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Følgende timesats gjelder for byggesak. Gjelder også søknader etter kapittel 18 i pbl.

Timessats kr 1.540,-

B.2.6. Dispensasjon

a) For ethvert forhold som krever dispensasjon kr 8.250,-
b) Dispensasjonssak som krever politisk behandling, kr 25.700,-
c) Tillegg for samordning med andre myndigheter kr 7.700,-

B.2.7. Forhåndskonferanse

For forhåndskonferanse med referat, mindre tiltak: garasje, uthus, enebolig/en bruksenhet, til og med 499m2 BRA kr 2.700,-, større tiltak fra to bruksenheter over 500m2 BRA kr 12.000,-

B.2.8. Tiltak etter plan- og bygningsloven §20-4 (uten ansvarsrett)

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Gebyr per tiltak per eiendom kr 5.150,-

B.2.8.2 Landbruksbygg (nybygg og utvidelser)

a. 0-100 m2 kr 15 000,-
b. 101-300 m2 kr 30 000,-
c. 301-500 m2 kr 45 000,-
d. 501-700 m2 kr 60 000,-
e. 701-999 m2 kr 75 000,-

B.2.9 Tiltak etter plan- og bygnignsloven pbl § 20-1 jf 20-3 (med ansvarsrett)

B.2.9.1 Boligbygg

a) Bolig og fritidsbolig med inntil to boenheter (per bygg) kr 27.000,-
b) Rekkehus, kjedehus og andre småhus (per boenhet) kr 15.500,-
c) Store boligbygg (per boenhet) kr 10.300,-

Satsene ovenfor benyttes også ved tilbygg som gir nye boenheter på en eiendom.

Ved to-trinnssøknad faktureres fullt gebyr ved rammetillatelse. I tillegg faktureres per søknad om igangsettingstillatelse.

Igangsettingstillatelse kr 4.360,-

B.2.9.2 Tilbygg, påbygg, boliggarasje (boligformål)

a. 0-15 m2 kr 5 000,-
b. 16-30 m2 kr 8 300,-
c. 31-50 m2 kr 9 600,-
d. 51-100 m2 kr 15 400,-
e. 101-450 m2 kr 23 600,-
f. 451- 999 m2 kr 44 200,-
g. Over 1 000 m2 kr 64 800,-

B.2.9.2 Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg mm. (nybygg, ombygging og utvidelser)

 
a) 0-100 m2 kr 23 600,-
b) 101-300 m2 kr 44 200,-
c)  301-500 m3 kr 64 800,-
d) 501-700 m2 kr 85 300,-
e) 701-2000 m2 kr 105 900,-
   

B.2.9.3 Anlegg

Anlegg som krever behandling av
tekniske planer (veg, vann, avløp mm.) kr 25 700,-
Andre konstruksjoner og anlegg (bru, dammer, etc) kr 9.900,-

B.2.9.4 Fasadeendringer – vesentlige reparasjoner

a) Småhus (per fasade) kr 4.300,-
b) Større bygg (per fasade) kr 7.750,-

B.2.9.5 Bruksendring - ombygging

For bruksendring uten søknadspliktig ombygging kr 7.750,-

For bruksendring med søknadspliktig ombygging betales 60% av gebyr for nybygg.

For ombygging uten bruksendring betales 60% av gebyr for nybygg.

B.2.9.6 Riving

a) 0-100 m2 kr 4.850,-
b) Over 100 m2 - hver påbegynte 100 m2 kr 2.400,-
c) Rivingssaker som krever politisk behandling betales et tillegg på: kr 16.900,-

B.2.9.7 Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring, reparasjon

Det kreves bare særskilt gebyr når søknaden er et selvstendig tiltak.
Gebyr pr. søknad: kr 2.300,-

B.2.9.8 Innhegning mot vei, støttemur, reklameskilt og lignende (per tiltak)

a) Innhegning mot vei, gjerde: kr 2.300,-
b) Forstøtningsmur: kr 2.300,-
d) Skilt/reklame: kr 2.300,-

B.2.9.9. Vesentlig terrenginngrep

Søknadspliktige tiltak inntil 15 000 m3 kr 15.400,-

Tiltak fra 15 000 m3 og oppover, tillegg for hver 1000 m3 kr 4.100,-

Gebyret beregnes for hver lokalitet.

B.2.10 Fradeling av grunneiendom

Søknad om fradeling av grunneiendom (ny matrikulering) eller bortfeste av enhet for mer enn
10 år i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og matrikkelloven.

Per ny grunneiendom kr 5.150,-

B.2.12. Fornyelse av søknad

a) Ved fornyet godkjenning før bortfall betales 30 % av fullt gebyr begrenset nedad til: kr 3.100,-
b) Ved fornyet godkjenning etter bortfall betales fullt gebyr.

B.2.13. Endring av tillatelse

Behandling av søknad om endring av tillatelse som betinger nytt vedtak pr. søknad: 30 % av ordinært gebyr.

B.2.14. Diverse tiltak

Tiltak som ikke faller innunder gebyrene ovenfor kr 5 000,-

B.2.15. Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse som ikke krever befaring: kr 3.200,-

Midlertidig brukstillatelse som krever befaring: kr 4.200,-

Ferdigattest som ikke krever befaring kr 1 550,-

Ferdigattest som krever befaring kr 2 050,-

Gebyrer utenfor selvkostområdene

H.1 Salg av digitale kartdata fra kommunen

Priser fremgår av kommunens e-torgtjeneste

H.2. Kopi av dokumenter fra kommunens historiske arkiv

Gebyrlegges for medgått tid per time

Gebyrer for arbeider etter Lov om eierseksjoner (§7)

Alle eierseksjonsaker er fritatt merverdiavgift.

D.1 Seksjonering av bygg

Seksjonering av bygg 2-4 seksjoner: 12 000,-
Ved seksjonering av flere enn 4 seksjoner, koster hver seksjon over 4 seksjoner 500 kroner per seksjon.

D.2 Sletting av seksjonering

Oppheving (sletting) av seksjonering: 5000 kroner. Det skal ikke betales tinglysingsgebyr i disse sakene.

D.3 Fastsetting av grenser for uteareal som inngår i en eierseksjon

Når en seksjon skal ha en eller flere tilleggsdeler på uteareal, må det avholdes oppmålingsforretning. Det skal da i tillegg til seksjoneringsgebyr betales et gebyr etter matrikkelloven for oppmåling av uteareal til eierseksjon.
(Se gebyrer etter matrikkelloven kap.C.5.)

D.4 Tinglysingsgebyr

Gebyr for tinglysing av matrikuleringen innbetales til kommunen. Tinglysingsgebyret betales etter de til enhver tid gjeldende satser.

D.5 Reseksjonering

For reseksjonering skal det for kommunens saksbehandling betales fullt gebyr etter punktene ovenfor.

D.6 Ved avslått søknad eller tilbaketrukket begjæring

Hvis kommunen nekter seksjonering/reseksjonering eller begjæringen trekkes tilbake, skal tinglysingsgebyret og halvparten av gebyret for seksjoneringen betales tilbake.

SFO Tilbud - Pris

Full plass 5 dager pr. uke kr. 3 376
3 dager pr. uke kr. 2 031
Dagsats kr. 253
For sent henting  kr. 274

 

Priser mattilbud/servering i SFO:

Full plass 5 dager pr. uke

kr. 350

3 dager pr. uke

kr. 210

Dagsats

kr. 17.50

 

 

Det gis søskenmoderasjon med 25 % for andre barn og 50 % for 3. barn. Endringer og oppsigelse av plass regnes fra den 01. påfølgende måned og det er 2 måneders oppsigelses/endringstid. Det faktureres for 11 måneder pr. år. Ved for sen henting av barn i SFO ilegges gebyr med kr. 265,-. Barn med nedsatt funksjonsevne og omfattende tilsynsbehov kan gis betalingsfritak under visse forutsetninger gjeldene fra 4.-7.trinn.

Reisevaksinering - priser

 
Sykdom Vaksiner Priser

DT/Polio/Kikhoste

Boostrix-Polio

Kr 411,00

Polio

Imovax Polio

Kr 245,00

Hepatitt A

Havrix

Kr 483,00

Hepatitt A barn

Havrix for barn

Kr 409,00

Hepatitt B

Engerix B

Kr 370,00

Hepatitt B barn

Engerix B for barn

Kr 339,00

Hepatitt A + B

Twinrix

Kr 596,00

Hepatitt A + B barn

Twinrix pediatric

Kr 473,00

Tyfoid

Typhim

Kr 334,00

Gul feber

Stamaril

Kr 473,00

Meningokokk

Nimerix

Kr 514,00

Japansk enhcepalitt

Ixiaro

Kr 925,00

Kolera

Dukoral

Kr 555,00*

Rabies

Rabipur

Kr 648,00

Skogflått Enc. (TBE)

Ticovac

Kr 463,00

Tuberkulose

BCG

Gratis

Meslinger, kusma, røde hunder

MMR

Gratis

Skogflått Enc. Barn

Ticovac junior

Kr 427,00

HPV Gardasil Kr 992,00
Influensa   Kr 00,00
Malaria

Resept Malarone/Lariam

Kr 62,00
Tyfoid Resept Vivotifkapsler Kr 62,00 
Konsultasjon voksen   Kr 175,00
Konsultasjon voksen, 2. og 3. konsultasjon av samme vaksine   Kr 80,00
Konsultasjon barn   Kr 82,00
Konsultasjon barn, 2. og 3. konsultasjon av samme vaksine   Kr 40,00
Fritaksattest for gul feber vaksine av medisinske årsaker   Kr 00,00
Nytt vaksinasjonskort   Kr 00,00
Ikke møtt til time Ved avbestilling av time senere enn 24 timer i forveien, sendes et krav om konsultasjonsgebyr. Gjelder også for barn. Kr 175,00
Resept malariatabletter   Kr 62,00
Vaksinasjonskort gulfebersertifikat   Kr 51,00

*Pris i 2020 gjelder 1 dose

Fysioterapi egenandel

Satser for egenandel hos fysioterapeut settes av staten og justeres i juli hvert år. Satsene er å finne på helseportalen.no.


Samlet prisliste for Gjerdrum kommune

Prisliste 2020


Publisert: 24.11.2016 10:50:01
Sist endret: 24.11.2016 10:51