Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Avlastning

Kommunen dekker lønn til avlastere og nødvendige utgifter under avlastningsoppholdet.

Transport til og fra avlaster må man betale selv.

Avlastningsopphold i institusjon dekkes også av kommunen, med unntak av utgifter til medisiner.

Avlesningsgebyr vannmåler

Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen, kan kommunen eventuelt selv velge å foreta avlesning av forbruket på abonnentens regning. (avlesningsgebyr)

Avlesningsgebyr Kr. 950,-

Dagsenter egenandel

Egenandel mat og aktiviteter

Egenandel på kr 114,- per dag inkluderer mat og aktiviteter.

 

Egenandel transport

Egenandel for transport med drosje til og fra dagsenter:

Personer med inntekt under 2, kr. 0,-

Personer med inntekt mellom 2 - 4 G, kr. 139,- per måned

Personer med inntekt over 4 G, kr. 347,- per måned

 

Hjemmehjelp - betaling

 
Inntekt Pris
Under 2 G 32,-   (makssats kr 205,-/mnd)
2-3 G 187,- (makssats kr 1 056,-/mnd)
3-4 G

275,- (makssats kr 1 476,-/mnd)

4-5 G 30,- (makssats kr 1 901,-/mnd)
Over 5 G 369,- (makssats kr 2 219,-/mnd)

Tjenester som er hjemlet i helse og omsorgsloven som for eksempel nødvendig snørydding og tilkjøring av ved /parafin, betales etter satser regulert av G som for hjemmehjelp. Tjenester utover det som hjemles i denne loven betales etter de satser kommunestyret har vedtatt for tjenesten.

Kommunale vann- og kloakkgebyrer

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (§1)

Alle priser er inklusiv 25 % mva.

Det vises også til gjeldende Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gjerdrum kommune, vedtatt i Kommunestyret 11.12.13, revidert versjon vedtas sammen med budsjett 2014 med virkning fra 01. januar 2014, samt sentral Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004, sist endret 29. april 2005.

E.1.1. Gebyrtyper
 • Engangsgebyr for tilknytning vann (tilknytningsgebyr)
 • Engangsgebyr for tilknytning avløp (tilknytningsgebyr)
 • Årsgebyr for vann, herunder abonnementsgebyr og forbruksgebyr
 • Årsgebyr for avløp, herunder abonnementsgebyr og forbruksgebyr
 • Tilleggsgebyr

Årsgebyret består av en fast abonnementsdel og variabel forbruksdel. Alle eiendommer skal betale årsgebyr for både vann og avløp etter målt forbruk, dvs. vannmåler. Noen få eiendommer, hvor det ikke er mulig å etablere vannmåler, skal betale etter stipulert forbruk. Tilleggsgebyr henviser på svømmebasseng der eiendommen betaler årsgebyr på bakgrunn av stipulert forbruk.

E.1.2. Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av byggets størrelse (stipulert forbruk), skal arealberegningen følge regler om utregning av bruksareal (BRA) i følge Norsk Standard 3940.

Bruksareal (BRA) legges til grunn ved beregning av tilknytningsgebyr.

E.1.3. Rammer for gebyrberegning
 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 3-5 års periode. Dersom det begrunnes gjennom lokale forhold i kommunens økonomiplan kan gebyrberegningen unntaksvis avregnes over en noe lengre periode.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. Dette fremkommer i kommunens økonomiplan.
 • Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
E.1.4. Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsgebyr for vann- og avløpstjenester er en funksjon av et fastledd (abonnementsgebyr) og et variabelt ledd (forbruksgebyr). Det vektes en lavere andel på abonnementsgebyret dersom det ønskes å gi incitament til å spare vann. Abonnementsgebyret i Gjerdrum vektes i henhold til det Norsk Vann omtaler som med et middels høyt fastledd:

 • Vann:              Ca. 40%
 • Avløp:            Ca. 40%

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori: 

 • Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, landbrukseiendommer og offentlige/kommunale bygg.
 • Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter.

 Fordelingen på brukergruppe er som følger:

 
Brukergruppe Kategorifaktor

Bolig

Eneboliger/leiligheter > 100 m2

Leiligheter < 100 m2

Hytte/fritidseiendom

 

1.0

0.7

0.5

Næring

Kommunale bygg

”Våt” næring (vannkrevende)

”Tørr” næring

Landbruk med forbruk < 200 m3

Landbruk med forbruk > 200 m3

 

2.0

2.5

1.2

1.0

2.5

Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.

Abonnementsgebyrene for ulike brukerkategorier fremgår av tabellen nedenfor

 
Abonnementsgebyr Vann 2017 Vann 2018 Avløp 2017 Avløp 2018

Bolig

kr/ab.

kr/ab.

kr/ab.

kr/ab.

Eneboliger/leiligheter > 100 m2

1 781,-

2 721,-

2 716,-

2 716,-

Leiligheter < 100 m2

1 247,-

1 905,-

1 901,-

1 901,-

Fritidseiendommer/hytter

891,- 1 361,-

1 358,-

1 358,-

Næring

kr/ab.

kr/ab.

kr/ab.

kr/ab.

Kommunale bygg

3 562,-

5 442,-

5 432,-

5 432,-

”Våt” næring (vannkrevende)

4 453,-

6 803,-

6 790,-

6 790,-

”Tørr” næring

2 137,-

3 265,-

3 259,-

3 259,-

Landbruk med forbruk < 200 m3

1 781,-

2 721,-

2 716,-

2 716,-

Landbruk med forbruk < 200 m3

4 453,-

6 803,-

6 790,-

6 790,-

Leie av vannmåler

425,-

460,-

   
E.1.5. Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

Enhetspris

 

Enhetspris for vann

Enhetspris for avløp

18,30 [17,30] kr/m3

38,60 [29,20] kr/m3

E.1.6. Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. 

For både vann og avløp gjelder: Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Enhetspris [kr/m3]  x  Målt forbruk [m3

E.1.7. Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.

Stipulert forbruk [m3] beregnes slik:

Beregnet areal BRA  [m2] x (enhetspris pr. m3)

Pr m2 BRA skal derfor følgende avgifter betales:

Enhetspris for vann

Enhetspris for avløp

23,80 [22,50] kr/m3

50,10 [37,90] kr/m3

For svømmebasseng på eiendom, som ikke betaler etter målt forbruk, betales et tilleggsgebyr for vann tilsvarende årlig vannforbruk etter gjeldende m3-pris:

 • på 40 m3 for bassengvolum inntil 20 m3
 • på 80 m3 for bassengvolum inntil 40 m3
 • på 120 m3 for bassengvolum større enn 40 m3

Basseng under 3 m3 er fritatt for gebyr. Bestemmelsene gjelder så vel fastmonterte som demonterbare bassenger. 

Dersom eiendommen med svømmebasseng er tilknyttet kommunalt avløpsnett, betales like høyt tilleggsgebyr også for avløp. 

E.1.8. Tilknytningsgebyr

Bruksareal (BRA) legges til grunn ved beregning av tilknytningsgebyr.

Tilknytningsgebyr vann:

Tilknytningsgebyr pr. m2  BRA                                                                    kr 338,-

Tilknytningsgebyr avløp:   

Tilknytningsgebyr pr. m2  BRA                                                                    kr 382,-

E.1.9.  Gebyr for utslippstillatelse jfr. Forurensningsforskriften, kapittel 12

Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse, endring/omgjøring av utslippstillatelse.

For hvert anlegg:

 

Aktivitet

Anlegg som ikke overstiger 15 PE

Anlegg over 15 PE

Søknad om utslippstillatelse*

Kr. 4.210.-

Kr. 11.200.-

* I tillegg kommer gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven, jfr. Regulativets pkt. B.2.9 

Endring/omgjøring av utslippstillatelser følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

E.2 Avlesningsgebyr vannmåler

Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen, kan kommunen eventuelt selv velge å foreta avlesning av forbruket på abonnentens regning (avlesningsgebyr).

Kr. 975,-

Bibliotek - purregebyr

  1. purring 2. purring  3. purring 
Voksne  50,-  100,-  Erstatningskrav + utestående purregebyr
Barn   25,-  50,-  Erstatningskrav + utestående purregebyr

Pris for barnehageplass

 
Beskrivelse Pr/mnd
Full plass 2.910,- fra 1.1.18
Redusert sats Maks 6 % av husstandens skattepliktige inntekt
Kostpenger full plass 298,-
Kostpenger halv plass 149,-

Moderasjonsordninger

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for andre barn og 50 % for 3. barn. Prisene er gradert etter oppholdstid. Påslag for deltidsplass = 10 %.

Kostpenger i kommunale barnehager: kr. 298,-. Lik sats uavhengig av barnets alder. Ved 50 % plass eller mindre er satsen kr. 149,-pr. mnd.

Ved for sen henting av barn i barnehager ilegges gebyr med kr. 257.-

Private barnehager

For pris på barnehageplass i private barnehager må du ta kontakt med den aktuelle barnehagen da prisene varierer fra barnehage til barnehage. Reglene om søskenmoderasjon, redusert betaling og gratis kjernetid gjelder for alle barn også de som går i privat barnehage

Kulturskole - priser

Instrumentopplæring - pris per semester (1/2 år): 2370,-

Grupper - pris per semester (1/2 år): 1520,-

Materialkostnad for kurs i visuell kunst - pris per semester (1/2 år): 290,-

Instrumentleie - pris per semester (1/2 år): 290,-

Mat og matombringing

Mat tilkjørt fra kjøkkenet kr. 74,- pr porsjon.

Salg av mat til pårørende som ønsker å spise sammen med beboer kr.84,-. 

Kveldsmat/frokost kr. 27,-.

Mat som ikke inngår i dagsenterprisen bestilles og faktureres som et abonnement som løper fra måned til måned.

Omsorgsbolig - pris

Gjerdrum kommune vedtok i 2012 at det skulle innføres gjengs leie fra 2013. Priser på omsorgsbolig vil derfor varierer til enhver tid med bakgrunn i forskjellige faktorer, samt indeksregulering.

Depositum: 2 mnd. husleie.

Opphold i institusjon - pris

Dag – nattopphold

Dagopphold: Egenandel på dagopphold reguleres etter anbefalt sats fra departementet  pluss kr.46, for skyssordning.

Egenandel dekker mat og forskjellige aktiviteter. 

Nattopphold: reguleres på samme måte som dagopphold.

Korttidsplass

Dersom satsen reguleres opp fra statlig hold, reguleres satsen i Gjerdrum i tråd med denne. Etter 60 døgn betales som for langtidsopphold.

Langtidsopphold

”Forskrift om opphold i institusjon m.v”

Egenandel kreves fra og med andre kalendermåned etter innflytting. Årets netto inntekt blir lagt til grunn når vederlaget fastsettes.

Vederlag:        75 % av folketrygden, med fradrag av et fastsatt fribeløp.

                        85 % av tilleggspensjon, kapitalinntekter m.m.

Det gis fradrag etter spesielle regler når beboer har ektefelle som bor hjemme. Det gis fradrag for boutgifter til eget hjem i inntil 6 måneder etter innflytting og et grunnfradrag på 38 300 kr for de som mot sin vilje blir tildelt dobbeltrom ved langtidsopphold.

Støttekontakt - avlønning

Støttekontakt avlønnes med opptil kr 205,- per time avhengig av alder på støttekontakt.

Kommunen betaler lønn til støttekontakten. I tillegg får støttekontakten et fast beløp som dekker utgifter til aktivitetene, for eksempel inngangsbilletter og transportutgifter. Den som har med seg støttekontakt må selv betale egne billetter og lignende.

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men et behovsprøvd kommunalt tilbud. Prisen på trygghetsalarm er lik for alle inntektsgrupper.

Trygghetsalarm kr. 310,- pr måned som faktureres hver måned.

Et hjelpemiddel (gjenstand/tiltak) bidrar til å redusere brukerens praktiske problemer ved å bedre funksjonsevnen, øke selvhjulpenheten og/eller lette pleien. Staten har ansvaret for trygdefinansierte hjelpemidler ved varige behov, mens kommunen har ansvaret for hjelpemidler ved midlertidig behov (mindre enn 2 år). Kommunen plikter kostnadsfritt å utlevere/innhente trygdefinansierte hjelpemidler hos bruker.

Ut over dette har kommunen jfr. Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001/765) § 11 ansvar for å holde et lager av tekniske hjelpemidler for kortvarig behov (normalt inntil 3 måneder).

Pris egenandel og utkjøring

 • Utkjøring av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager pr utkjøring                  kr 210,-
 • Egenandel pr hjelpemiddel                                                                            kr 106,-

Utkjøring av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen i Oslo/Akershus er gratis.

Festeavgift for gravplass

I henhold til Gravferdsloven, § 21, 2. ledd, er det kommunen som skal fastsette slik avgift etter forslag fra fellesrådet.

Festeavgiften settes til kr. 235,- per grav per år. Graver fornyes for 5 år. Det er kirken som fakturerer kravet.

 

Renovasjonsgebyr

Standardabonnement

 • 140 liter restavfallsbeholder - som tømmes hver uke
 • 140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde uke
 • Ekstra sekk for restavfall kan kjøpes hos kommunens servicessenter for kr. 50,-
 
  Renovasjonsgebyr - Årsgebyr avhenger av beholderstørrelse i liter (ant. abonnement)
140 liter pr. år (1) Kr. 3 210,-
240 liter pr. år (2) Kr. 6 420,- 
360 liter pr. år (3)  Kr. 9 630,- 
660 liter pr. år (5)  Kr. 16 040,- 
Serviceabonnement pr. år. Kr. 465,- 

Ekstrabetaling for henting av dunker som er plassert annerledes enn hva forskriften tilsier.

Fellesabonnement

Særskilt ordning der flere abonnenter deler en beholder, eks. 4 abonnenter deler en  600 liter gir kr. 4 010,- pr. år pr. abonnement.

Slamtømming

 
Årsgebyr
Abonnementsgebyr (Varenr.: 636) Kr. 1.950,-
Forbruksgebyr pr. m3 (Varenr.: 634) Kr. 583,-

Feie- og tilsynsavgift

Avgift etter brann- og eksplosjonsvernloven, § 28.

Feiing skal utføres minst en gang på 4 år (behovsprøvd), og det skal gjennomføres ett boligtilsyn i 4 års- perioden. Årsgebyrene er beregnet som ett gjennomsnittsbeløp for en 4- årsperiode.

Årsavgifter

Feieavgift pr. pipeløp (inkl mva): kr 293,-

Branntilsyn per pipeløp (inkl mva): kr 205,-

Fyrverkeri

 
Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV, og gjennomføring av tilsyn
Gebyr for behandling av søknad om tillatelse Kr. 1.688,- inkl. mva
Gebyr for gjennomført tilsyn Kr. 791,- inkl. mva
Gebyr for egenmelding Kr. 358,- inkl. mva

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatlese til handel med fyrverkeriklasse II,III og IV og gjennomføring av tilsyn. Søknader behandles, tilsyn utføres og gebyr innkreves av Øvre Romerike Brann og Redning (ØRBR).

Gebyr for utslippstillatelse

Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslipptillatelse, endring/omgjøring av utslipptillatelse.

 
For hvert anlegg
Aktivitet Anlegg som ikke overstiger 15 PE Anlegg over 15 PE
Søknad om utslippstillatelse* Kr. 4.100,-

Kr. 10.920,-

*I tillegg kommer gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven, jfr. regulativets pkt. B.2.9. Endring/omgjøring av utslippstillatelse følger samme satser som for søknad om utslipptillatelse.

Gebyrer etter matrikkelloven

Alle søknader/utførelser etter matrikkeloven er fritatt merverdiavgift.

Grensejustering  

Gebyr for oppmålingsforretning ved grensejustering.

Areal i m2
0 - 250 kr 7110,-
251 - 500 kr 8200,-
501 - 750   kr 13100,-
751 - 1500   kr 15050,-
1501 – 3000   kr 18150,-
3001 – 5000     kr 20500,-

Overstiger arealet 5000 m2  økes gebyret pr påbegynte daa kr.1570,- 

Arealoverføring 

Gebyr for oppmålingsforretning ved arealoverføring. I tillegg kommer dokumentavgift på det overførte arealet. 

 
Areal i m2
0 - 250 kr 8730,-
251 - 500 kr 13 980,-
501 - 750   kr 16 400,-
751 - 1500   kr 19 240,-
1501 – 3000   kr 22 670,-
3001 – 5000     kr 23 980,- 

Videre økes gebyret med kr 1.580,- pr. påbegynt daa. 

Gebyr for oppmålingsforretning og oppmålingsforretning over arealer til utbyggingsformål
Areal i m2
0 - 750 kr 16 400,-
751 - 1500 kr 19 130,-
1501 – 3000   kr 21 330,-
3001 – 5000   kr 23 600,- 

Over 5000 m2  økes gebyret pr. påbegynt daa med      kr 1.580,-

Ved opprettelse av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning:

 • En enhet 0 % rabatt
 • 2-4 enheter 50 % rabatt pr enhet
 • 5-10 enheter 60 % rabatt pr enhet
 • For ytterligere enheter 70 % rabatt pr enhet
Oppmåling av anleggseiendom 
 • Gebyr etter punkt G.3. + tillegg for volum 0 – 2000mkr  3 160,-
 • Over 2000m3 for hver påbegynte 1000m3 med kr 1 310,-.
Oppmåling av utearealer til eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon

Areal i m2
0 - 250 kr 8 730,- 
251 - 500 kr 13 980,-
501 - 750   kr 16 400,-
751 - 1500   kr 19 240,-
1501 – 3000   kr 21 700,-
3001 – 5000     kr 23 980,-

Over 5000 m2  økes gebyret pr. påbegynt daa med   kr 1.580,-

Ved opprettelse av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning:

 • En enhet 0 % rabatt
 • 2-4 enheter 50 % rabatt pr enhet
 • 5-10 enheter 60 % rabatt pr enhet
 • For ytterligere enheter 70 % rabatt pr enhet
Gebyr for oppmålingsforretning over eksisterende grenser
 • Inntil 2 grensepunkt kr 5 890,-
 • Deretter økes gebyret med pr. grensepunkt  kr 2 420,-  
 • Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gås opp, betales gebyr etter "Gebyr for oppmålingsforretning og oppmålingsforretning over arealer til utbyggingsformål".
Gebyr for grensepåvisning
 • Brukes der det er tilfredsstillende koordinatbestemt grensepunkt i matrikkelen. 
  • Inntil 2 grensepunkt                                      kr 3 950,- 
  • Videre økes gebyret pr. grensepunkt med     kr 1 310,- 
Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste
 • 50 % av minstebeløpet ved oppmålingsforretning punkt "Arealoverføring" dersom merking og/eller oppmåling i marka er nødvendig. 
 • Hvis det ikke er nødvendig med merking og/eller måling i marka betales det et gebyr på kr. 2 470,-. 
Gebyr for avbrutt forretning
 • Ved tilbakekalling (etter at forretning er berammet), avbrutt eller annullert forretning betales kr.3160,-
 • I tillegg betales en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid.
 • Ved tilbakekalling før forretning er berammet, betales kr. 1.420,-
Utsteding av matrikkelbrev
 • Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev er kr 175,- for inntil 10 sider og kr 350,- for større brev. Matrikkelforskriften § 16-4.
Gebyr for oppmålingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre

For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre, for eksempel NVE, NSB og vegmyndighetene, fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del av arbeidet kommunen utfører, etter følgende prosentskala:

 

Kartgrunnlag

Klargjøring og registrering

30 %

Innkalling og forretning

 

20 %

Teknisk arbeid og dokumentasjon

Merking inkl. materiell

25 %

Registreringsarbeid

Måling, beregning og uttegning

25 %

Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeider og gebyrer.

Matrikulering av umatrikulert grunn
 • Gebyr fastsettes etter medgått tid.
  • Timepris kr 1 386,-
  • Minstegebyr kr 3 630,-
Privat grenseavtale, eksisterende grenser
 • Gebyr fastsettes etter medgått tid.
  • Timepris kr 1 386,-
  • Minstegebyr kr 3.630,-
Registrering av jordsameie
 • Gebyr fastsettes etter medgått tid.
  • Timepris kr 1 386,- 
  • Minstegebyr kr  3 630,-
Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid
 • Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av medgått tid.
  • Timepris er kr 1 386,-  
  • Minstegebyret er kr 3 630,-
Tinglysingsgebyr
 • Der det er krav om tinglysningsgebyr kommer dette i tillegg til annet gebyr.
 • Tinglysingsgebyr betales etter de til enhver tid gjeldende satser.
Betalingsbestemmelser
 • Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.
 • Betaling kan kreves før forretning berammes, eller før annet arbeid igangsettes.
 • Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskaper, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og arbeidet med merking av grenser.

Plansaker - gebyr

Alle plan- og byggesaker er fritatt merverdiavgift

B.1. Plansaker

B.1.1. Oppstartsmøte
 • For planavklaring med referat kr 11.000,-
B.1.2. Reguleringsplan
 • For kontroll og behandling av detaljregulering som ikke fremmes av kommunal myndighet kr 90.000,- 
 • For utbyggingsområder ilegges gebyr på kr 10,- for hver m2 BRA, inkludert parkeringsareal.  
 • For områdeplan som fremmes av private skal det foreligge særskilt avtale på ressursbruken med kommunen.
 • Gebyret omfatter behandling og vedtak frem til offentlig ettersyn (høring).
 • Ekstrautgifter utover dette faktureres forslagsstiller.
 • Planer som utløser krav om konsekvensutredning (KU) medregnes gebyr på kr 32.000 + kr 500,- pr daa.
 • Gebyret gjelder frem til vedtak av KU og planprogrammet. 
B.1.3. Mindre reguleringsendringer
 • For et hvert forhold som endres kr 5.700,- 
 • Tillegg for endinger som krever politisk behandling kr 31.500,-   
B.1.4. Prinsippavklaring/ reguleringsforespørsel etter Pbl § 12- 8
 • Fast gebyr uavhengig av areal (politisk anbefaling/råd) kr 30.800,-
B.1.5. Avslag
 • Dersom planutvalget avviser planen (ikke legges ut til høring) betales fult gebyr. Utsettes saken eller returneres til forslagstiller for videre arbeid blir fakturering utsatt til neste behandling
B.1.6. Gebyrberegning
 • Gebyr for plansaker beregnes endelig på det tidspunkt planen er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn/høring, etter de areal og satser som gjelder på dette tidspunktet. Arealberegningen følger planavgrensningen.

Byggesak - gebyr  

Alle plan- og byggesaker er fritatt merverdiavgift

B.2. Byggesak Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker)

Bruksarealet BRA legges til grunn for beregning av gebyr. Arealet beregnes etter NS 3940.

B.2.1. Situasjonskart
 • Ved alle søknads- eller meldepliktige arbeider skal det benyttes situasjonskart fra kommunen som ikke er eldre enn 6 mnd.         
 • Pris kr 1.800,-
B.2.1.b. Situasjonskart digitalt
 • Ved alle søknads- eller meldepliktige arbeider skal det benyttes situasjonskart fra kommunen som ikke er eldre enn 6 mnd.            
 • Pris kr 1.900,-
B.2.2. Dispensasjon
 • For ethvert forhold som krever dispensasjon kr 7.700,-
 • Tillegg ved dispensasjonssak som krever politisk behandling kr 19.900,-
 • Tillegg for varsling til annen myndighet kr 13.250,-
B.2.3. Forhåndskonferanse
 • For forhåndskonferanse med referat
  • mindre tiltak: garasje, uthus, enebolig/en bruksenhet t.o.m. 499m2 BRA  kr. 2.500,-
  • større tiltak fra to bruksenheter over 500m2 BRA kr. 8.950,-
B.2.4. Bygg og anlegg 

Boliger:

 • For hver av de 4 første boenheter kr 25.200,-
 • Deretter pr. boenhet kr 18.000,-
 • Tillegg for enebolig med sekundærleilighet kr 8.950,-

Satsene ovenfor benyttes også ved tilbygg som gir nye boenheter på en eiendom.

Hvis søknaden fremmes som rammesøknad betales 70 % av gebyret ved utstedelse av rammetillatelsen og 30 % ved utstedelse av igangsettingstillatelse.

For hver igangsettingssøknad som fremmes utover dette betales det et gebyr pr søknad på kr. 3.350,-

 
Tilbygg, påbygg, boliggarasje, uthus o.l. Driftsbygninger i landbruket
0 -15 m2    kr 4.000,-
16 - 30 m2     kr 7.300,-
31 - 50 m2  kr 8.450,-
51 - 100 m2  kr 11.050,-
100 - 450 m2 kr 13.750,-
450 - 999 m2 kr 18.350,-
Over 1000 m2 kr 19.450,-

 

 
Andre bygg, næringsbygg, offentlige bygg mm. (nybygg, ombygging og utvidelser
0 - 100 m2  kr 22.350,-
101 - 300 m2  kr 42.850,-
301 - 500 m2 kr 63.950,-
501 - 700 m2  kr 83.300,-
701 - 2000 m2 [1000 m2]   kr 104.250,-
Over 2000 m2 [1000 m2] - hver påbegynte 200 m2    kr 7.600,-

Samme satser gjelder for tilbygg til ovennevnte bygg.

For rene lagerbygg trekkes 40 % fra alle punktene.

Behandling av tekniske planer (veg, vann, avløp mm.)              
 • kr 22.000,- 
 • Andre konstruksjoner og anlegg (bru, dammer, etc) kr 9.650,-
B.2.5.  Fasadeendringer – vesentlige reparasjoner
 • Småhus (frittliggende eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, småhus i grupper) kr 4.200,-
 • Større bygg kr 7.540,-                                                                                                                              
B.2.6. Bruksendring
 • For bruksendring som ikke medfører endring av bygning kr 7.550,-
 • For søknad om bruksendring som samtidig forutsetter endringer av eksisterende bygg, installasjoner eller andre tiltak, betales det i tillegg aktuelt gebyr for endringen.
B.2.7. Rivning
 • 0-100 m2 kr 4.750,-
 • Over 100 m2 - hver påbegynte 100 m2 kr 2.300,-
 • Rivningssaker som krever politisk behandling betales et tillegg på kr 24.700,-                                                                                       
B.2.8. Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring, reparasjon
 • Det kreves bare særskilt gebyr når søknaden er et selvstendig tiltak.
 • Gebyr pr. søknad kr 4.200,-       
B.2.9. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, ombygging, m.v
 • Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som krever at boligen fraflyttes.
 • Gebyr pr. søknad kr 4.400,-                                                                           
B.2.10. Innhegning mot vei, støttemur, reklameskilt og lignende
 • Innhegning mot vei, gjerde kr 4.200,-
 • Forstøtningsmur kr 4.200,-
 • Skilt/reklame kr 4.200,-

Der det i samme søknad inngår flere enheter betales fullt gebyr for første enhet og halvt gebyr for resten.

B.2.11. Ny matrikkelenhet/bortfeste av eiendom

Søknad om deling av grunneiendom (ny matrikulering) eller bortfeste av enhet for mer enn 10 år i henhold til plan- og bygningsloven 20-1 m og matrikkelloven.       

 • Ingen boenheter kr 4.800,-
 • 1 til 5 boenheter kr 6.150,-
 • Tillegg for hver boenhet over 5 er på kr 1.250,-

Er søknaden komplett og i samsvar med gjeldende regulering (identisk inndeling) reduseres gebyret med 10%. Leveres søknaden også med elektronisk samt vektor data på sosi- eller quadri format reduseres gebyret ytterligere med 20%.

B.2.12. Vesentlig terrenginngrep
 
Søknadspliktige tiltak inntil 15 000 m3 kr 8.600,-
Tiltak fra 15 000 m3 til 49 000m3, tillegg for hver 1000 m3     kr 2.450,-
Tiltak fra 50 000 m3 og over, tillegg for hver 1000 m3   kr 1.800,-

Gebyret beregnes for hver lokalitet. 

B.2.13. Anlegg av vei eller parkeringsplass
 
Parkeringsplass inntil 10 biler kr 4.950,-
Større parkeringsplasser kr 7.100,-
Gangbroer, kjørebroer kr 7.300,-
Veganlegg samt avkjørsel og kryssutbedring kr 9.450,- 
B.2.14. Fornyelse av søknad
 • Ved fornyet godkjenning før bortfall betales 30 % av fullt gebyr begrenset nedad til kr 4.200,-
 • Ved fornyet godkjenning etter bortfall betales fullt gebyr.
B.2.15. Reviderte tegninger
 • Godkjenning av reviderte tegninger kr 4.200,-
B.2.16. Endring av tillatelse
 • Behandling av søknad om endring av tillatelse dersom endringen ikke beregnes etter annet pkt. i gebyrreglementet, pr. søknad: kr 4.200,- 
B.2.17. Diverse tiltak
 • For tiltak som ikke kan beregnes eller faller inn under ovennevnte: kr 4.400,-
 • Eller nyttes medgått tid timesats kr 1386,-          
B.2.18. Ikke igangsatt arbeid eller avslag på søknad
 • Ved avslag skal det betales fullt gebyr etter gjeldende satser.
B.2.19. Tiltaksklasser
 • Der hvor tiltaket krever minst to ansvarsområder innenfor tiltaksklasse 2, økes satsene i pkt B.2.5 - B.2.14 øke med 20 %.
 • Tilsvarende for tiltaksklasse 3, økes satsene i pkt B.2.5 - B.2.14 øke med 40 %
B.2.20. Komplett og elektronisk søknad
 • Mottas komplett søknad samlet i en innsending reduseres gebyret i pkt B.2.5 - B.2.14 med 10 % 
 • Mottas søknaden også elektronisk på tilsvarende måte reduseres gebyret for pkt B.2.5 - B.2.14 med ytterligere 10 %. Dette forutsettes målestokk riktige bildefiler.
B.2.21. Midlertidig brukstillatelse
 • Midlertidig brukstillatelse som ikke krever befaring kr 4.400,-
 • Midlertidig brukstillatelse som krever befaring kr 6.000,-
B.2.22 Ferdigattest
 • Ferdigattest som ikke krever befaring kr 3.250,-
 • Ferdigattest brukstillatelse som krever befaring kr 4.300,-
B.2.23 Tilleggsgebyr for ulovlig tiltak/tiltak uten tillatelse

Kommunen kan kreve dekning av kostnader til ekstern sakkyndig bistand for utredning og kontroll i krevende saker. Dette kommer i tillegg til ordinært gebyr. I saker som krever større arbeidsmengde enn normalt, f.eks. ved ekstra kontroller eller tilsyn der det avdekkes store feil eller mangler, kan gebyret påregnes etter medgått tid, kr. 1.386,- pr time.

For tiltak som påbegynnes eller utføres uten tillatelse blir det gitt et tillegg på 75 % regnet av det samlede gebyret. Gebyr for ulovlighet kommer da i tillegg til ordinært gebyr ved tillatelsen eller avslag regnet av det samlede gebyret.

For byggearbeider som er igangsatt uten tillatelse ilegges overtredelsesgebyr.

Øvrige gebyr - tekniske tjenester

H.1 Eiendomsopplysninger

Kopiering/innhenting av aktuelle dokumenter og opplysn. på eiendom: kr 3.030,- (kr 2.950,-)
Gjelder også øvrige bestillinger (som byggetegninger etc.)

H.2. Betaling for kartprodukter

Alle priser er medregnet med 25 % merverdiavgift.


H.2.1. Utplotting/kopiering av tekniske kart
 
Format Papir Fargekopi Transparent
A4 kr 15,- (kr 15,-) kr 30,- (kr 29,-) kr 70,- (kr 68,-)
A3 kr 25,- (kr 24,-) kr 57,- (kr 56,-) kr 92,- (kr 90,-)
A2 kr 51,- (kr 50,-) kr 122,- (kr 119,-) kr 176,- (kr 172,-)
A1 kr 70,- (kr 68,-)  kr 233,- (kr 227,-) kr 265,- (kr 258,-)
A0 kr 92,- (kr 90,-) kr 465,- (kr 453,-) kr 400,- (kr 390,-)

Plankopiering betales etter regning fra kopieringsfirma

H.2.2. Distribuering av digitale plandata
 
Areal
0-5 dekar kr 1.390,- fast minstepris
5-60 dekar kr 60,-  pr dekar i tillegg
Over 60 dekar kr 4.160,- fast maksimumspris
H.2.3. Salg av digitale kartdata fra kommunen

Prisen gjelder ved kjøp av digitale kartdata som kommunen ekspederer.

 • For salg av digitale kartdata betales pris i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15. Prisene fremgår av Geovekst priskalkulator.
 • I tillegg kommer ekspedisjonsgebyr: kr 870,- 
H.2.4. Salg av digitale kartdata over internett

Prisen gjelder ved kjøp av digitale kartdata hvor kunden selv henter ned data gjennom kartløsningen kommunen har på internett.

 • Nettoprisen beregnes som følger: Grunnpris kr 1.386,- + kr 8,70,- pr dekar.

Kontakt kommunen dersom prisen blir urimelig høy.

Gebyrer for arbeider etter Lov om eierseksjoner (§7)

Alle eierseksjonsaker er fritatt merverdiavgift.

D.1.1. Seksjonering

Gebyr for behandling av begjæring om eierseksjon

1-10 seksjoner kr. 6.930,-

Fra 11 seksjoner, tillegg pr seksjon kr. 300,-

D.1.2. Befaring ved seksjonering

Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. D.1.1 kr. 2000,-

D.1.3. Fastsetting av grenser for uteareal som inngår i en eierseksjon

Når en seksjon skal ha en eller flere tilleggsdeler på uteareal, må det avholdes oppmålingsforretning. Det skal da i tillegg til seksjoneringsgebyr betales et gebyr etter matrikkelloven for oppmåling av uteareal til eierseksjon.

(Se gebyrer etter matrikkelloven kap.C.5.) 

D.1.4. Tinglysingsgebyr

Gebyr for tinglysing av matrikuleringen innbetales til kommunen. Tinglysingsgebyret betales etter de til enhver tid gjeldende satser.

D.1.4. Reseksjonering

For reseksjonering skal det for kommunens saksbehandling betales fullt gebyr etter punktene ovenfor.

D.1.5. Ved avslått søknad eller tilbaketrukket begjæring

Hvis kommunen nekter seksjonering/reseksjonering eller begjæringen trekkes tilbake, skal tinglysingsgebyret og halvparten av gebyret for seksjoneringen betales tilbake.

SFO - Pris

 
Priser uten leksehjelp

Full plass 5 dager pr. uke

kr. 3 203

Bare morgentilbud

kr.    800

4 dager pr. uke

kr. 2 558

3 dager pr. uke

kr. 1 924

2 dager pr. uke

kr. 1 340

Dagsats

kr.    238

 

Priser med leksehjelp

Full plass 5 dager pr. uke

kr. 2 997

4 dager pr. uke

kr. 2 398

3 dager pr. uke

kr. 1 799

2 dager pr. uke

kr. 1 313

Det gis søskenmoderasjon med 25 % for andre barn og 50 % for 3. barn. Endring av størrelse på plass kan gjøres hvert halvår, 1. juni og 1. desember.  Det faktureres for 11 måneder pr. år. 

Ved for sen henting av barn i SFO ilegges gebyr med kr. 257,-. Barn med nedsatt funksjonsevne og omfattende tilsynsbehov kan gis betalingsfritak under visse forutsetninger.

Reisevaksinering - priser

 
Sykdom Vaksiner Priser

DT/Polio/Kikhoste

Boostrix-Polio

Kr 345,00

Polio

Imovax Polio

Kr 235,00

Hepatitt A

Havrix

Kr 400,00

Hepatitt A barn

Havrix for barn

Kr 350,00

Hepatitt B

Engerix B

Kr 320,00

Hepatitt B barn

Engerix B for barn

Kr 280,00

Hepatitt A + B

Twinrix

Kr 540,00

Hepatitt A + B barn

Twinrix pediatric

Kr 445,00

Tyfoid

Typhim

Kr 230,00

Gul feber

Stamaril

Kr 415,00

Meningokokk

Nimerix

Kr 500,00

Japansk enhcepalitt

Ixiaro

Kr 910,00

Kolera

Dukoral

Kr 270,00*

Rabies

Rabipur

Kr 620,00

Skogflått Enc. (TBE)

Ticovac

Kr 410,00

Tuberkulose

BCG

Gratis

Meslinger, kusma, røde hunder

MMR

Gratis

Skogflått Enc. Barn

Ticovac junior

Kr 390,00

HPV Gardasil Kr 1 330,00
Influensa   Kr 185,00
Malaria

Resept Malarone/Lariam

Kr 60,00
Tyfoid Resept Vivotifkapsler Kr 60,00 
Konsultasjon voksen   Kr 155,00
Konsultasjon barn   Kr 55,00
Ikke møtt til time Ved avbestilling av time senere enn 24 timer i forveien, sendes et krav om konsultasjonsgebyr. Gjelder også for barn. Kr 200,00

*Pris i 2018 gjelder 1 dose

Fysioterapi egenandel

Ordningen innføres fra 1.1.18. Satsene er bestemt av Helsedirektoratet.

 
FTI (fysioterapi individuell) undersøkelse kr. 170,-
FTI (fysioterapi individuell) 20 minutter kr. 98,-
FTI (fysioterapi individuell) 30 minutter kr. 154,-
FTI (fysioterapi individuell) 40 minutter  kr. 191,-
FTI (fysioterapi individuell) 60 minutter  kr. 242,-
FTG (fysioterapi i gruppe) 30 minutter kr. 55,-
FTG (fysioterapi i gruppe) 60 minutter kr. 97,-

Fysioterapi inngår i ordning med frikort for egenandelstak 2.


Samlet prisliste for Gjerdrum kommune

Prisliste 2018


Publisert: 24.11.2016 10:50:01
Sist endret: 24.11.2016 10:51