Innhold

Personvernerklæring for Gjerdrum kommune

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Kommunen behandler store mengder personopplysninger om sine innbyggere for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver og gi gode tjenester, samt for å kunne behandle henvendelser vi får. Reglene for behandlingen av personopplysninger finner du i personopplysningsloven og personvernforordningen.

Behandling av personopplysninger kan for eksempel være at vi samler inn personopplysninger, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem.
Du vil få informasjon dersom kommunen ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre lovpålagte oppgaver eller oppfylle en avtale med deg.

Kommunedirektøren er behandlingsansvarlig i kommunen. Det vil si at kommunedirektør har ansvaret for hvordan kommunen behandler personopplysninger. Kommunens ansatte utfører i det daglige den behandlingsansvarliges plikter. Kommunen har også utnevnt et personvernombud som skal påse at kommunens behandling av personopplysninger skjer i tråd med loven.

Når har vi lov til å behandle personopplysninger om deg?

For at kommunen skal kunne behandle personopplysninger trenger vi et rettslig grunnlag, det vil si en lovlig grunn. De ulike rettslige grunnlagene står i personvernforordningen artikkel 6.

Den vanligste årsaken til at kommunen behandler opplysninger om sine innbyggere er i forbindelse med utøvelse av lovpålagte tjenester som blant annet barnehage og skole, helse- og sosialtjenester, samt tilskuddsordninger og byggesaker. I disse tilfellene følger behandlingens lovlighet av at kommunen er pålagt gjennom lov å tilby slike tjenester, og behandlingen av opplysningene er en forutsetning for å kunne gjøre dette.

Ett annet eksempel på et rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger kan være dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som er inngått mellom deg og kommunen.

Dersom det ikke foreligger noe annet rettslig grunnlag, må kommunen ha samtykke fra deg for å kunne behandle personopplysninger. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å kontakte kommunen, og du trenger ikke begrunne hvorfor du trekker samtykket tilbake.

Hvor henter vi personopplysningene fra?

Når du kontakter kommunen, innhenter vi de opplysningene som er nødvendig for å besvare henvendelsen din. Det vil si at vi kun behandler personopplysninger som det er saklig og nødvendig å bruke i den konkrete sammenhengen.

Mange av personopplysningene får vi direkte fra deg, for eksempel når vi ber deg fylle ut et søknadsskjema. Når vi tilbyr lovpålagte tjenester innhentes opplysningene også fra andre myndigheter for å kunne gi deg tjenesten. Dette kan for eksempel være ligningsopplysninger eller andre opplysninger fra Skatteetaten, NAV, spesialisthelsetjenesten eller utlendingsmyndighetene.

Du har rett til å vite hvor vi henter personopplysningene fra. Den enkelte virksomhet skal opplyse deg om dette, for eksempel når du søker kommunen om en tjeneste.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Kommunen behandler følgende personopplysninger:

 • Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Opplysninger som er nødvendig for å identifisere deg, for eksempel fødsels- og personnummer, d-nummer, kjønn eller statsborgerskap.
 • Opplysninger om familieforhold, for eksempel navn på ektefelle, barn, foreldre eller sivilstatus.
 • Helseopplysninger som diagnose, medisiner og oppfølgingsplan.
 • Økonomiske opplysninger.
 • Opplysninger knyttet til de tjenestene du benytter i kommunen, for eksempel barnehage, skole, byggesak og renovasjon.

Det vil variere fra sak til sak hvilke personopplysninger vi behandler, dette avhenger av hva formålet med behandlingen er.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger vil ikke bli gitt til andre virksomheter eller personer med mindre det foreligger et samtykke eller lovhjemmel. Unntak fra dette er ved rettslig kjennelse.

For eksempel vil kommunen utlevere opplysninger hvis vi har en rapporteringsplikt til statlige etater, eller hvis det er nødvendig for å kunne levere en tjeneste. Vi utleverer aldri flere opplysninger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet.

For eksterne virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av kommunen, ivaretar vi dine personverninteresser ved å inngå databehandleravtale med de eksterne virksomhetene. En databehandleravtale er en avtale mellom kommunen og en ekstern virksomhet, hvor den eksterne virksomheten forplikter seg til å behandle personopplysningene i tråd med personopplysningsloven og personvernforordningen.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Personopplysningene vil bli slettet når vi ikke lenger har behov for dem. Noen ganger er vi derimot forpliktet til å ta vare på opplysningene, for eksempel dersom de skal lagres etter arkivloven.

Dine rettigheter ved behandlingen av personopplysninger

Det er du som eier personopplysningene dine, og kommunen behandler disse bare når vi har lovlig grunn. Du har rettigheter i forbindelse med behandlingen, samt mulighet til å klage.

Dersom du ønsker å rette en henvendelse til oss vedrørende behandling av personopplysningene dine, skal kommunen besvare henvendelsen, senest innen 30 dager.

Rett til innsyn i dine personopplysninger

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger kommunen behandler om deg. Dette gjelder både i elektroniske og manuelle registre. I tillegg til å få innsyn i selve opplysningene, kan du også kreve at vi opplyser om:

 • Formålet med at vi behandler personopplysningene
 • Hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler
 • Hvem vi eventuelt deler opplysningene med utenfor kommunen, for eksempel Skatteetaten eller NAV
 • Opplysningene blir overført til et land utenfor EU/EØS eller internasjonale organisasjoner
 • Hvor lenge opplysningene blir lagret
 • Hvor vi har fått opplysningene fra
 • Vi bruker opplysningene til automatiserte avgjørelser eller «profilering», og hvordan dette eventuelt gjøres
Rett til å få korrigert feilaktige personopplysninger

Dersom du mener at kommunen har registrert personopplysninger om deg som ikke stemmer, kan du kreve at vi retter dette. I noen tilfeller vil vi kreve dokumentasjon på dette.

Hvis kommunen selv oppdager at vi har feilregistrert opplysninger om deg, skal vi på eget initiativ rette dette.

Rett til å få slettet personopplysninger

I noen tilfeller kan du kreve at kommunen sletter personopplysninger vi behandler om deg. Det gjelder hvis:

 • Formålet med at vi innhentet opplysningene er oppfylt, og vi ikke er pålagt å lagre dem.
 • Dersom vi behandler opplysningene på grunnlag av ditt samtykke, du trekker samtykket tilbake, og vi ikke har noen annen lovlig grunn til å beholde dem.
 • Personopplysningene er behandlet ulovlig.
 • Vi er lovpålagt å slette opplysningene.
 • Du protesterer mot automatisert behandling og vi ikke har pålagte, tungtveiende grunner for å fortsette behandlingen, og disse går foran dine rettigheter. Det samme gjelder dersom vi må beholde opplysningene for å avklare om kommunen har et rettskrav mot deg.
Rett til å kreve begrensning av behandlingen

I noen tilfeller kan du kreve at kommunen begrenser personopplysningene vi behandler om deg. Å begrense behandlingen betyr at kommunen ikke sletter opplysningene, men tar vare på dem uten å bruke dem videre. Dette gjelder hvis:

 • Kommunen behandler opplysningene dine ulovlig.
 • Du mener at opplysningene om deg ikke er riktige, kan du kreve at kommunen begrenser behandlingen mens vi kontrollerer dette. I noen tilfeller må vi likevel fortsette å behandle opplysningene mens vi kontrollerer dem, for å kunne gi deg de tjenestene du har krav på.
 • Kommunen ikke lenger har et rettslig grunnlag for å beholde opplysningene, og du mener at du kan ha et rettskrav mot kommunen. Et rettskrav kan for eksempel være at du vurderer å kreve erstatning eller vil klage kommunen inn for en tilsynsmyndighet.
Rett til å klage på behandlingen av personopplysninger

Dersom du mener at kommunen behandler personopplysningene dine ulovlig, bør du først ta kontakt med kommunens personvernombud for informasjon og bistand.

Skulle du oppleve at informasjonen og bistanden du får fra personvernombudet ikke er tilstrekkelig, kan du klage til Datatilsynet ved å sende en skriftlig henvendelse til:

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo

Personvernombud

Personvernombudet skal kontrollere at kommunen ikke bryter personopplysningsloven og personvernforordningen, samt at dine rettigheter blir ivaretatt. Personvernombudet er faglig uavhengig, og kommunen kan ikke instruere hvordan hun/han skal utføre jobben sin.

Personvernerklæring sak og arkivsystem

Personvernerklæring sak og arkivsystem

Hva brukes informasjonskapsler til

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på datamaskinen, mobilen eller f.eks. nettbrettet ditt. Informasjonskapslene lagres bare lokalt, og gir ikke Gjerdrum kommune tilgang til opplysninger om deg og din bruk ut over det som står beskrevet på denne siden.

Analyseverktøy

Vi bruker Siteimprove Analytics for å samle statistikk om bruken av nettstedet. Med informasjonskapsler kan vi registrere hvordan siden og tjenestene blir brukt, og kan løpende foreta forbedringer, slik at de blir enklere og bedre å bruke. Vi får informasjon om hvilke sider og tjenester som blir brukt, hvor brukerne kommer fra, tid brukt på sidene, hvordan brukerne navigerer inne på sidene osv.

Siteimprove samler inn din IP-adresse, men denne slettes før data lagres, og besøksdata knyttes dermed ikke direkte til deg som bruker. Du vil alltid være anonym for oss.

Informasjonskapselen Nmstat samler statistikk om bruk av nettstedet. Slettes etter to år. Siteimproveses Samler statistikk om brukerreisen mellom sidene. Slettes når du lukker nettleseren. _cfduid brukes for å identifisere pålitelig nettrafikk. Kapslen er levert av CloudFlare-tjenesten. Den bruker ikke noen bruker-id i webapplikasjonen, og lagrer heller ingen personidentifiserbar informasjon. Slettes etter et år.

Billettløsning

Informasjonskapselen __cfduid brukes for å identifisere pålitelig nettrafikk. Slettes etter 1 år. PHPSESSID Brukes blant annet for innlogging og for å lagre informasjon når du går mellom ulike sider i bestillingsskjema. Slettes når du lukker nettleseren.

Billettløsningen bruker Google Analytics for å samle informasjon om bruk av tjenesten. Google Analytics sletter personidentifiserende opplysninger ved mottak, og IP-adressen din blir anonymisert. Informasjonskapselen _ga samler informasjon om besøk til analyseformål, og slettes etter 2 år. Informasjonskapselen _gat gir Google Analytics informasjon om hvilken nettside som skal spores og hvor informasjonen skal sendes, og slettes etter 10 minutter. _gid brukes for sporing og rapportering på trafikk, og slettes etter 30 dager.

Kommunekart

ARRAffinity Lastbalansering i Microsoft Azure. Lagrer hvilken server bruker ble sendt til og sørger for at bruker blir sendt til samme server for hver spørring. Informasjonskapselen fjernes når du lukker nettleseren.

Kommunekart bruker Google Analytics og Woopra for å samle informasjon om bruk av karttjenesten. Google Analytics sletter personidentifiserende opplysninger ved mottak, og IP-adressen din blir anonymisert. Informasjonskapselen _ga samler informasjon om besøk til analyseformål, og slettes etter 2 år. Informasjonskapselen _gat gir Google Analytics informasjon om hvilken nettside som skal spores og hvor informasjonen skal sendes, og slettes etter 10 minutter. wooTracker brukes av Woopra Analytics for å tjenestens ytelse. Slettes etter to år.

Skjema

Vi bruker Prokom Sem og Stenersens løsning Kommune 24:7 for våre kontaktskjema. Disse bruker informasjonskapselen ASP.NET_SessionId for å muliggjøre navigering som en innlogget bruker. En skjemaside som ikke bruker informasjonskapsler vil hele tiden anta at du er en ny bruker for hver side du navigerer til, så uten informasjonskapsler vil du for eksempel ikke kunne logge inn i skjema, og du vil heller ikke kunne laste opp vedlegg i skjemaet. Slettes når du lukker nettleseren. cult er en informasjonskapsel som brukes for å lagre språkoppsett i de elektroniske skjemaene. Slettes når du lukker nettleseren.

MinSide

ASP.NET_SessionId brukes for at du skal kunne navigere på siden som en innlogget bruker. Slettes når du lukker nettleseren.

Navigasjon på siden

SSP-Fantdu Informasjonskapselen lagrer klikkmønster i tilfelle bruker vil rapportere feil, men sender ikke data uten aktiv handling fra bruker. Slettes når du lukker nettleseren. ASP.NET_SessionId brukes for at publiseringsløsningen skal fungere. Slettes når du lukker nettleseren.

Kommune-Kari

Vi benytter oss av Prokom Sem og Stenersens tjenester for å levere Kommune-Kari. Her brukes Amazon Web Services som vert for systemet. Informasjonskapselen AWSALB lar AWS levere tjenesten sin sømløst ved å balansere trafikken, og informasjonskapselen registrerer hvilke servere som tjener deg. Slettes etter syv dager. Kari-guid brukes for å skille samtaler fra hverandre. Slettes etter 17 minutter.

Videoavspilling

Vi bruker blant annet Youtube som videoavspillertjeneste. Her bruker vi informasjonskapsler for å lage avspillingspreferansene dine. YSC Lager en unik ID som lagrer hvilke videoer som har blitt sett av brukeren. Slettes når du lukker nettleseren.

GPS Registrerer en unik ID på mobilenheter for å aktivere sporing basert på geografisk GPS-plassering. Brukes til annonsering. Slettes etter 30 minutter. VISITOR_INFO1_LIVE Måler din datakapasitet for å tilpasse kvalitet. Slettes etter 6 måneder.

PREF Registrerer en unik ID som brukes av Google for å lagre informasjon om hvordan YouTube-videoer brukes på tvers av nettsteder. Slettes etter 8 måneder.

Kommune-TV

Kommunen direktesender fra kommunestyremøter. Når du bruker avspilleren samler den inn trafikkdata som blant annet viser hvilket møte du ser på, og hvor lenge du ser på direktesendingen. uniqueTokenholder kontroll på ulike sesjoner. Slettes etter 47 dager. _ga og _gid dette er informasjonskapsler brukt av Google Analytics som brukes for sporing og rapportering på trafikk. _ga slettes etter 1 år, _gid slettes etter 30 dager.

G_ENABLED_IDPS Vi hadde tidligere pålogging på brukersiden med en Google konto, og deres informasjonskapsler er ikke bekreftet slettet fra våre sider. Hvis personlig tilpasning av annonser er slått på, bruker Google informasjonen din for å tilpasse annonser. Hvis personlig tilpasning av annonser er slått av, kommer ikke Google til å samle inn eller bruke informasjonen din for å opprette en annonseprofil eller tilpasse annonsene vi viser deg. 

fbm_ og fbsr Vi hadde tidligere pålogging på brukersiden med en Facebook konto, og deres informasjonskapsler er ikke bekreftet slettet fra våre sider. Facebook bruker data som annonsører og deres partnere deler om aktivitetene dine utenfor Facebook-selskapenes produkter, deriblant nettsteder og apper. Du kan selv velge om disse dataene skal brukes til å vise deg annonser, i Facebook-annonseinnstillingene dine. 

Bruk av gjerdrum.kommune.no uten informasjonskapsler

Du kan bruke gjerdrum.kommune.no uten informasjonskapsler om du ønsker det, men dersom du logger på Min Side må du tillate bruk av økt-informasjonskapsler. I innstillingene i nettleseren din kan du velge om, og eventuelt hvilke, nettsider som får lov til å lagre informasjonskapsler på din maskin.

Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere eller avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler/cookies.

Følg stegene for din nettleser.

Hvis du bruker Chrome
 • Gå til Chrome.
 • Klikk på øverst til høyre og velg Innstillinger.
 • Klikk på «Vis avanserte innstillinger» helt nederst.
 • Under Personvern, gå til Innstillinger for innhold.
 • Du vil få opp et nytt vindu. Gå til Informasjonskapsler for å tillate eller blokkere alle nettsider fra å lagre informasjonskapsler på din maskin. Velg Administrer unntak hvis du selv ønsker å spesifisere hvilke nettsider som innstillingen skal gjelde for.
Hvis du bruker Internet Explorer
 • Gå til Internet Explorer.
 • Klikk på øverst til høyre og velg Alternativer for Internett.
 • Gå til fanen Personvern og velg Avansert.
 • Du vil få opp et nytt vindu med valg om hvordan informasjonskapsler håndteres.
Hvis du bruker bruker Safari
 • Gå til Safari-appen.
 • Klikk på Safari → Valg i menyen øverst til venstre:
 • Gå til Personvern og du vil kunne administrere informasjonskapsler
Hvis du bruker bruker Firefox
 • Gå til Firefox.
 • Klikk på øverst til høyre og velg Innstillinger.
 • Gå til Personvern i menyen til venstre.
 • Under Historikk, velg «Firefox skal: Bruke egne innstillinger for historikk».
 • Du vil her kunne tillate eller blokkere bruken av informasjonskapsler.
Hvis du bruker bruker Opera
 • Gå til Opera.
 • Klikk på øverst til høyre i Opera og velg Innstillinger
 • Gå til Personvern & sikkerhet fra sidemenyen til venstre.
 • Gå til infokapsler for å administrere.
YouTube og Google

YouTube og Google samler også selv inn data når du for eksempel benytter deg av karttjeneste eller spiller av video.

For å justere på dine preferanser i Google eller YouTube gå til din egen Google/YouTube-konto.

Kontaktinformasjon for henvendelser til kommunen

Epost  

Telefon: 66 10 60 00

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum
Besøksadresse: Gjerivegen 1, 2022 Gjerdrum

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig: Kommunen v/rådmann

Telefon: 66 10 60 00

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum
Besøksadresse: Gjerivegen 1, 2022 Gjerdrum

Kontaktinformasjon til personvernombud

Personvernombud: Ruth Meyer

Dirkete telefon: 66 10 60 15

Epost personvernombud 

Telefon: 66 10 60 00

Postadresse: Postboks 10, 2024 Gjerdrum
Besøksadresse: Gjerivegen 1, 2022 Gjerdrum


Publisert: 24.01.2017 23:01:13
Sist endret: 03.12.2020 09:45