Innhold

Postliste - offentlig journal

Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. Dette følger av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova) § 3.

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unndras fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis.

Hvis det er opplysninger i et enkelte dokument som i medhold av lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold, kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet, jf. Offentleglova § 12.

Også en rekke andre dokumenter kan unntas fra offentlighet etter nærmere bestemmelser i Offentleglova kapittel 3, og Forskrift til Offentleglova av 17.10.2008.

Dokumenter som er unntatt offentlighet har som oftes Avs/Mot og deler av Innhold teksten sladdet med ********.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søk i postliste

Søk i møtedokumenter

Innsyn i dokumenter

Alle utgående dokumenter som er offentlige finner du på postlisten. Det kan søkes innsyn i alle dokumenter som ikke er publisert, men er offentlige. Kommunen vil behandle din søknad om innsyn etter gjeldende lover. Vi behandler bestillingene fortløpende.

Skjema for innsyn etter personopplysningsloven

Innsyn i saker 

Innsyn i dokumenter

Innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet

Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (meroffentlighet).

Innsynsbegjæringer sendes i disse tilfellene til kommunen skriftlig per brev eller epost.

Ønsker du innsyn anonymt?

Ved generelle innsyn har du mulighet til å være anonym dersom du ønsker dette. 

  • Hvis du ønsker å være anonym kan du skrive «Anonym» i navn og adressefeltene. Bruk postkode "1234 Anonym"
  • Du må oppgi en e-postadresse for å kunne motta dokumenter på e-post. Alternativt kan du oppgi et telefonnummer slik at det kan avtales når dokumentene kan hentes i servicesenteret.
  • Ved partsinnsyn kan du ikke være anonym, og du kan bli bedt om å legitimere deg. 

Publisert: 08.02.2017 10:47:38
Sist endret: 09.11.2020 13:37