Her finnes oversikt over gjeldende planer, strategier, analyser og rapporter i kommunen:

A

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024

Arealplan

Arkivplan

B

Overordnet beredskapsplan 2019

Boligsosial temaplan for Gjerdrum kommune 2012-2024

C

D

E

Energi og klimaplan

Energi og klimaplan 2010-2013 Handlingsplan - og budsjettinnspill

Plan for kommunal eiendomsforvaltning del 1 2011-2022

Plan for kommunal eiendomsforvaltning del 2 2011-2014

F

Folkehelseplan

G

H

Hovedplan veg

I

J

K

Kulturplan

Kulturminnevernplan for Gjerdrum

Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett friluftsliv og nærmiljø 2013 - 2024

L

M

N

O

Overvannsstrategi Gjerdrum kommune

P

Q

R

Overordnet ROS - 2019

S

Sektorplan for skole og SFO 2019-2025

T

Trafikksikkerhetsplan

U

V

Veilysnorm for kommunene på Romerike

Veinorm - Felles kommunal veinorm

Veteranplan

Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner

W

X

Z

Æ

Ø

Økonomiplan

Å


Publisert: 21.10.2019 21:15
Sist endret: 03.06.2022 14:54