Innhold

Gjerdrum kommunes kriseledelse

Oppstår det en krisesituasjon kan følgende i kommunens kriseledelse kontaktes:

  1. Kommunedirektør Frits Arne Eriksen, tlf. 489 90 481
  2. Ordfører Anders Østensen, tlf. 922 05 377

Beredskap og Krise

En «krise» er en uønsket hendelse som kan få alvorlige konsekvenser for liv eller helse og / eller materielle forhold og som ikke dekkes i den vanlige driften.

 

Ivareta befolkningens sikkerhet

Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet gjennom forebyggende arbeid og beredskap. Under kriser og katastrofer skal kommunen iverksette tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.

 

«Forebygge uønskede hendelser»

Kommunens mål er å forebygge uønskede hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunens tjenesteproduksjon, og dersom slike hendelser likevel inntreffer, forberede tiltak som minimaliserer konsekvensene for mennesker, miljø og infrastruktur.

 

Overordnet beredskapsplan ble vedtatt av Gjerdrum kommunestyre. Planen skal gjennomgås og revideres jevnlig. Ansvarlig for dette er kommunens beredskapsansvarlig.

Overordnet beredskapsplan

 

Det er utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene på Øvre Romerike.

Overordnet ROS - 2019

ROS-analyse ØRU

 

 

Nyttige lenker og dokumenter

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold

Fylkesmannen i Oslo og Akershus - samfunnssikkerhet og beredskap

DSB - Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap


Publisert: 10.01.2017 17:25:22
Sist endret: 24.06.2021 14:18