Innhold

Ungdomsråd i Gjerdrum

Med hjemmel i kommuneloven §5-12 ble Ungdomsråd opprettet i Gjerdrum i 2019. De hadde sitt første konstituerende møte 6. februar 2020. Rådet består av åtte medlemmer i alderen 13 – 17 år, hvorav en person er valgt som leder og en som nestleder. Rådets medlemmer velges for to år av gangen. Fire av medlemmene velges fra henholdsvis Elevrådet ved Gjerdrum ungdomsskole, Gjerdrum idrettslag, Gjerdrum kulturskole og Gjerdrum fritidsklubb. De fire resterende plassene i rådet er åpne for alle ungdommer mellom 13 – 17 år. Kommunestyret velger de fire medlemmene ut fra interesserte kandidater etter en søknadsrunde.

Hva er Ungdomsrådet?

- Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen i alle spørsmål som gjelder ungdom.

- Ungdomsrådet kan behandle saker som gjelder for eksempel:

  • kultur- og fritidstilbud
  • skolesaker
  • helsetilbud
  • miljøsaker
  • kommunens årsbudsjett og økonomiplan

- Ungdomsrådet skal fremme forslag til aktiviteter, skape ideer og sammen med andre arbeide for nye tiltak til beste for ungdom

- Ungdomsrådet skal representere og uttale seg vegne av alle ungdommer i Gjerdrum.

Medlemmene i Ungdomsrådet

Du må være mellom 13 og 17 år. Er du under 15 år må du ha skriftlig tillatelse fra dine foresatte.

Hva forventes av et medlem i Ungdomsrådet?

Medlemmenes viktigste jobb i ungdomsrådet er å delta på rådsmøtene for å si sin mening. De er med på å bestemme hva ungdomsrådet skal mene i de ulike sakene. Ungdomsrådet møtes ca. 6 ganger i året. Medlemmer av rådet har plikt til å delta i rådets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Vi er forberedt til møtet (lest referat og sakspapirene, og har notert meninger på forhånd) I tillegg til dette kan medlemmene av ungdomsrådet for eksempel:

- bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger

- arrangere samlinger for ungdom i kommunen

- prøve å påvirke politikerne ved å fremme sitt syn i media eller andre steder

Nasjonal veileder for ungdomsråd

Barne,- ungdom og familiedirektoratet har laget en veileder for ungdomsråd.

Denne veilederen skal hjelpe deg med arbeidet i ungdomsrådet. Her finner du både formelle bestemmelser og nyttige tips for å lykkes best mulig.

Veilederen finner du her:

Retningslinjer for Ungdomsrådet

Retningslinjer for ungdomsråd (UR) i Gjerdrum kommune


Publisert: 13.11.2019 12:25:22
Sist endret: 21.08.2020 11:41