Innhold

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp som du kan bære i et kjede rundt halsen. Du kan utløse alarmen dersom du faller, blir syk eller trenger akutt hjelp. Alarmen mottas og hjelpen blir sendt hjem til deg uansett når på døgnet du trenger det.

Gjerdrum kommune har fått digitale trygghetsalarmer

Gjerdrum bo- og behandlingssenter hjemmetjenesten har byttet fra analoge til digitale trygghetsalarmer. De første elektroniske dørlåsene er installert hos brukere av hjemmetjenesten. Ved hjelp av det nye digitale systemet skal kommunen kunne gi bedre og tryggere tjenester til sine innbyggere. Målet er at alle eldre som ønsker det skal kunne få bo hjemme lengst mulig, og samtidig sørge for en effektiv bruk av personalressursene.

De nye trygghetsalarmene varsler direkte de som kjenner brukerne best, uten å gå omveien om et alarmsenter i Oslo, noe som er bedre både for brukeren og for de som jobber i tjenesten.

 

Hvem kan søke?

Du kan søke om trygghetsalarm dersom du:

  • er eldre og har nedsatt helse
  • er kronisk syk eller har funksjonsnedsettelser
  • bor alene og føler deg utrygg

Du har ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Kommunen vil vurdere om trygghetsalarm er aktuelt for deg.

Hva kan avgjøre om man får trygghetsalarm?

Når kommunen vurderer søknaden din, vil de se på om det foreligger:

  • sykdom eller forhold som kan gi akutt behov for hjelp
  • reell fare for fallproblemer knyttet til utrygghet og engstelse

Kommunen vil også vurdere om f.eks. mobiltelefon eller trådløs telefon kan gi samme hjelp og trygghet.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Nystuen 1, 2022 GJERDRUM

Telefoner
Ansvarstelefon: 902 27 169

Avdelinger

Oppigarden tlf: 905 46 782
Skigarden tlf: 905 71 578
Midtgarden tlf: 905 44 323
Grønn avdeling tlf: 902 21 362

Pris

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men et behovsprøvd kommunalt tilbud. Prisen på trygghetsalarm er lik for alle inntektsgrupper.

Trygghetsalarm kr. 327,- som faktureres hver måned.

Installasjon trygghetsalarm kr. 780,-

Tapt/mistet trygghetsalarm kr. 1700,-

Hvordan søke trygghetsalarm

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan få en annen til å søke på dine vegne. Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt. I søknaden skal du beskrive hvorfor du trenger trygghetsalarm.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Statsforvalteren.

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 11:16:44
Sist endret: 15.11.2016 15:13