Innhold

Støttekontakt

Trenger du noen som kan delta på fritidsaktiviteter sammen med deg eller har du behov for å komme ut av en isolert tilværelse, kan du søke om støttekontakt. En støttekontakt kan besøke deg hjemme, gå tur, bli med deg på biblioteket, kafébesøk, kino eller lignende. Ordningen er fleksibel og det er dine ønsker, behov og forutsetninger som avgjør hvor du og støttekontakten møtes og hva dere gjør sammen.

Søknadsskjema

Søknad - Helse - og omsorgstjenester

Organisering av tjenesten

Tjenesten kan organiseres på tre måter:

  • individuell støttekontakt
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe 
  • individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Hvem kan få støttekontakt?

Barn, ungdom, voksne og familier som har behov for støtteperson på grunn av: 

  • funksjonshemming
  • alder
  • sosiale utfordringer

Det er dine og ev. din families behov som er avgjørende ved tildeling av støttekontakt. Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller ev. andre tjenester.

Hvordan søker man støttekontakt?

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Hvordan bli støttekontakt?

Utlyses ved behov.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Nystuen 1, 2022 GJERDRUM

Telefoner
Mottak og utredning: 66 10 61 17

Pris

Tjenesten er gratis. Godtgjørelse til støttekontakten og ev. utgifter støttekontakten har, blir dekket av kommunen.

 

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren.

Relevante nettsider

 Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 11:57:49
Sist endret: 31.08.2022 12:35